REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2066

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznego centrum kształcenia zawodowego i publicznego branżowego centrum umiejętności

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Ramowy statut publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznego centrum kształcenia zawodowego i publicznego branżowego centrum umiejętności]

Określa się ramowy statut:

1) publicznej placówki kształcenia ustawicznego, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) publicznego centrum kształcenia zawodowego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) publicznego branżowego centrum umiejętności, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. [Ważność dotychczasowych statutów publicznych placówek kształcenia ustawicznego i publicznych centrów kształcenia zawodowego]

Dotychczasowe statuty publicznych placówek kształcenia ustawicznego i publicznych centrów kształcenia zawodowego zachowują moc.

§ 3. [Ważność arkuszy organizacji publicznych placówek kształcenia ustawicznego i publicznych centrów kształcenia zawodowego]

Arkusze organizacji publicznych placówek kształcenia ustawicznego i publicznych centrów kształcenia zawodowego, opracowane na rok szkolny 2023/2024 na podstawie dotychczasowych przepisów i zatwierdzone przez organ prowadzący przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, zachowują moc.

§ 4. [Zatwierdzanie arkuszy organizacji publicznego branżowego centrum umiejętności]

Arkusz organizacji publicznego branżowego centrum umiejętności utworzonego w 2023 r. opracowany przez dyrektora publicznego branżowego centrum umiejętności na rok szkolny 2023/2024 i arkusz organizacji publicznego branżowego centrum umiejętności utworzonego w 2024 r. opracowany przez dyrektora publicznego branżowego centrum umiejętności na rok szkolny 2023/2024 albo 2024/2025 jest zatwierdzany przez organ prowadzący publiczne branżowe centrum umiejętności będący:

1) jednostką samorządu terytorialnego, osobą prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego albo osobą fizyczną, po zaopiniowaniu arkusza organizacji publicznego branżowego centrum umiejętności przez kuratora oświaty zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,

2) ministrem, o którym mowa w art. 8 ust. 7-11 i 13a-14a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

- w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego arkusza.

§ 5. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz publicznego centrum kształcenia zawodowego (Dz. U. poz. 320).

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18 i 1842).

Załącznik 1. [RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 28 września 2023 r. (Dz. U. poz. 2066)

Załącznik nr 1

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

§ 1. 1. Statut publicznej placówki kształcenia ustawicznego, zwanej dalej „placówką", określa jej nazwę, która zawiera:

1) określenie „Centrum Kształcenia Ustawicznego";

2) ustalony przez organ prowadzący numer porządkowy placówki, wyrażony cyfrą arabską, jeżeli w danej miejscowości jest więcej niż jedna placówka;

3) imię placówki, jeżeli imię takie nadano;

4) nazwę miejscowości, w której placówka ma siedzibę.

2. Nazwa filii placówki zawiera nazwę placówki, której filia jest organizacyjnie podporządkowana, oraz określenie „Filia w...".

3. Placówce imię nadaje organ prowadzący na wniosek rady placówki albo na wspólny wniosek rady pedagogicznej i samorządu słuchaczy.

4. Nazwa placówki i filii tej placówki jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.

5. Filia placówki używa pieczęci urzędowej placówki, której filia jest organizacyjnie podporządkowana.

§ 2. Statut placówki określa cele i zadania placówki wynikające z przepisów prawa oraz sposób wykonywania tych zadań, z uwzględnieniem współdziałania z pracodawcami, szkołami i innymi podmiotami, na rzecz których placówka wykonuje zadania lub z którymi współpracuje.

§ 3. 1. Statut placówki określa:

1) organ prowadzący placówkę;

2) organy placówki oraz ich kompetencje;

3) zasady współdziałania organów placówki oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi.

2. Statut placówki określa sprawy, w których rada pedagogiczna, wykonując zadania rady placówki zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zasięga opinii samorządu słuchaczy.

§ 4. Statut placówki określa organizację placówki, z uwzględnieniem możliwości tworzenia pracowni, laboratoriów, warsztatów i innych komórek organizacyjnych.

§ 5. 1. Statut placówki w skład której wchodzi szkoła, o której mowa w art. 111a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, określa:

1) organizację biblioteki placówki i zadania nauczyciela bibliotekarza, zgodnie z potrzebami danej placówki;

2) warunki korzystania z biblioteki przez słuchaczy, nauczycieli i innych pracowników placówki, a także przez inne osoby.

2. Przepis ust. 1 stosuje się także do placówki innej niż wymieniona w ust. 1, jeżeli w tej placówce zorganizowano bibliotekę.

§ 6. 1. Szczegółową organizację zajęć w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji placówki opracowany przez dyrektora placówki, w terminie do dnia 21 kwietnia każdego roku. Organ prowadzący placówkę, po zaopiniowaniu arkusza organizacji placówki przez kuratora oświaty zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zatwierdza go w terminie do dnia 29 maja każdego roku.

2. W arkuszu organizacji placówki zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników placówki, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji placówki dyrektor placówki, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy lub semestralny rozkład zajęć, określający organizację zajęć.

§ 7. Statut placówki określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników placówki.

§ 8. 1. W placówce może być utworzone, na wniosek dyrektora placówki za zgodą organu prowadzącego, stanowisko lub stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

2. W placówce posiadającej filię tworzy się stanowisko kierownika filii.

§ 9. Statut placówki określa:

1) rodzaje nagród i warunki ich przyznawania słuchaczom;

2) rodzaje kar stosowanych wobec słuchaczy oraz tryb odwoływania się od kary;

3) prawa słuchaczy oraz tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw słuchacza;

4) obowiązki słuchaczy;

5) przypadki, w których rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora placówki do skreślenia słuchacza z listy słuchaczy;

6) warunki pobytu w placówce zapewniające słuchaczom bezpieczeństwo.

Załącznik 2. [RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO]

Załącznik nr 2

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

§ 1. 1. Statut publicznego centrum kształcenia zawodowego, zwanego dalej „centrum", określa jego nazwę, która zawiera:

1) określenie „Centrum Kształcenia Zawodowego";

2) ustalony przez organ prowadzący numer porządkowy centrum, wyrażony cyfrą arabską, jeżeli w danej miejscowości jest więcej niż jedno centrum;

3) imię centrum, jeżeli imię takie nadano;

4) nazwę miejscowości, w której centrum ma siedzibę.

2. Nazwa filii centrum zawiera nazwę centrum, któremu filia jest organizacyjnie podporządkowana, oraz określenie „Filia w...".

3. Centrum imię nadaje organ prowadzący na wniosek rady centrum albo rady pedagogicznej.

4. Nazwa centrum i filii centrum jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.

5. Filia centrum używa pieczęci urzędowej centrum, któremu filia jest organizacyjnie podporządkowana.

§ 2. Statut centrum określa cele i zadania centrum wynikające z przepisów prawa oraz sposób wykonywania tych zadań, z uwzględnieniem współdziałania z pracodawcami, szkołami i innymi podmiotami, na rzecz których centrum wykonuje zadania lub z którymi współpracuje.

§ 3. Statut centrum określa:

1) organ prowadzący centrum;

2) organy centrum oraz ich kompetencje;

3) zasady współdziałania organów centrum oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi.

§ 4. Statut centrum określa organizację centrum, z uwzględnieniem możliwości tworzenia pracowni, laboratoriów, warsztatów i innych komórek organizacyjnych.

§ 5. Jeżeli w centrum zorganizowano bibliotekę, statut centrum określa:

1) organizację biblioteki centrum i zadania nauczyciela bibliotekarza, zgodnie z potrzebami danego centrum;

2) warunki korzystania z biblioteki przez uczniów, słuchaczy, młodocianych pracowników, nauczycieli i innych pracowników centrum, a także przez inne osoby.

§ 6. 1. Szczegółową organizację zajęć w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji centrum opracowany przez dyrektora centrum, w terminie do dnia 21 kwietnia każdego roku. Organ prowadzący centrum, po zaopiniowaniu arkusza organizacji centrum przez kuratora oświaty zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zatwierdza go w terminie do dnia 29 maja każdego roku.

2. W arkuszu organizacji centrum zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników centrum, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji centrum dyrektor centrum, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy lub semestralny rozkład zajęć, określający organizację zajęć.

§ 7. Statut centrum określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników centrum.

§ 8. 1. W centrum może być utworzone, na wniosek dyrektora centrum za zgodą organu prowadzącego, stanowisko lub stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

2. W centrum posiadającym filię tworzy się stanowisko kierownika filii.

§ 9. Statut centrum określa:

1) rodzaje nagród i warunki ich przyznawania uczniom, słuchaczom i młodocianym pracownikom;

2) rodzaje kar stosowanych wobec uczniów, słuchaczy i młodocianych pracowników oraz tryb odwoływania się od kary;

3) prawa uczniów, słuchaczy i młodocianych pracowników, z uwzględnieniem praw zawartych w Konwencji o prawach dziecka, przyjętej dnia 20 listopada 1989 r. w Nowym Jorku (Dz. U. z 1991 r. poz. 526, z 2000 r. poz. 11 oraz z 2013 r. poz. 677), oraz tryb składania skarg w przypadku naruszenia ich praw;

4) obowiązki uczniów, słuchaczy i młodocianych pracowników;

5) przypadki, w których rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora centrum do skreślenia ucznia, słuchacza lub młodocianego pracownika z listy uczniów, słuchaczy lub młodocianych pracowników dokształcających się w centrum;

6) warunki pobytu w centrum zapewniające uczniom, słuchaczom i młodocianym pracownikom bezpieczeństwo.

§ 10. 1. Dla:

1) uczniów branżowej szkoły I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami i uczniów technikum, odbywających praktyczną naukę zawodu poza szkołą oraz miejscem stałego zamieszkania,

2) młodocianych pracowników dokształcających się poza miejscem stałego zamieszkania

- centrum może zorganizować internat.

2. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej w internacie nie może przekroczyć 35.

3. Tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczych i wychowawczych z jedną grupą wychowawczą w internacie wynosi co najmniej 49 godzin.

4. Za zgodą organu prowadzącego centrum, w celu zapewnienia opieki w porze nocnej, w internacie można zatrudnić wychowawcę-opiekuna nocnego.

5. Statut centrum określa organizację internatu, jeżeli internat został zorganizowany w centrum.

Załącznik 3. [RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO BRANŻOWEGO CENTRUM UMIEJĘTNOŚCI]

Załącznik nr 3

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO BRANŻOWEGO CENTRUM UMIEJĘTNOŚCI

§ 1. 1. Statut publicznego branżowego centrum umiejętności, zwanego dalej „branżowym centrum", określa jego nazwę, która zawiera:

1) określenie „Branżowe Centrum Umiejętności";

2) ustalony przez organ prowadzący numer porządkowy branżowego centrum, wyrażony cyfrą arabską, jeżeli w danej miejscowości jest więcej niż jedno branżowe centrum;

3) imię branżowego centrum, jeżeli imię takie nadano;

4) nazwę dziedziny zawodowej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 46c ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w zakresie której branżowe centrum prowadzi działalność;

5) nazwę miejscowości, w której branżowe centrum ma siedzibę.

2. Nazwa filii branżowego centrum zawiera nazwę branżowego centrum, któremu filia jest organizacyjnie podporządkowana, oraz określenie „Filia w...".

3. Branżowemu centrum imię nadaje organ prowadzący na wniosek rady branżowego centrum albo rady pedagogicznej.

4. Nazwa branżowego centrum i filii branżowego centrum jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.

5. Filia branżowego centrum używa pieczęci urzędowej branżowego centrum, któremu filia jest organizacyjnie podporządkowana.

§ 2. Statut branżowego centrum określa:

1) wskazanie organizacji branżowej właściwej dla danej dziedziny zawodowej, z którą organ prowadzący branżowe centrum zawarł porozumienie, o którym mowa w art. 8 ust. 3a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - jeżeli organem prowadzącym nie jest organizacja branżowa, o której mowa w art. 8 ust. 3d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;

2) cele i zadania branżowego centrum wynikające z przepisów prawa oraz sposób wykonywania tych zadań, z uwzględnieniem w szczególności:

a) sposobu i formy wspierania działalności branżowego centrum przez organizację branżową właściwą dla dziedziny zawodowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 - jeżeli organem prowadzącym branżowe centrum nie jest organizacja branżowa, o której mowa w art. 8 ust. 3d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,

b) działań integrujących szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, placówki kształcenia ustawicznego, centra kształcenia zawodowego, uczelnie, a także podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, które prowadzą działalność w zakresie dziedziny zawodowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 4.

§ 3. Statut branżowego centrum określa:

1) organ prowadzący branżowe centrum;

2) organy branżowego centrum oraz ich kompetencje;

3) zasady współdziałania organów branżowego centrum oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi.

§ 4. Statut branżowego centrum określa organizację branżowego centrum, z uwzględnieniem możliwości tworzenia pracowni, laboratoriów, warsztatów i innych komórek organizacyjnych.

§ 5. Jeżeli w branżowym centrum zorganizowano bibliotekę, statut branżowego centrum określa:

1) organizację biblioteki branżowego centrum i zadania nauczyciela bibliotekarza, zgodnie z potrzebami danego branżowego centrum;

2) warunki korzystania z biblioteki przez uczniów, słuchaczy, młodocianych pracowników, nauczycieli i innych pracowników branżowego centrum, a także przez inne osoby.

§ 6. 1. Szczegółową organizację zajęć w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji branżowego centrum opracowany przez dyrektora branżowego centrum, w terminie do dnia 21 kwietnia każdego roku.

2. Organ prowadzący branżowe centrum umiejętności będący:

1) jednostką samorządu terytorialnego, osobą prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego albo osobą fizyczną, po zaopiniowaniu arkusza organizacji branżowego centrum przez kuratora oświaty zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,

2) ministrem, o którym mowa w art. 8 ust. 7-11 i 13a-14a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

- zatwierdza arkusz branżowego centrum w terminie do dnia 29 maja każdego roku.

3. W arkuszu organizacji branżowego centrum zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników branżowego centrum, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji branżowego centrum dyrektor branżowego centrum, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy lub semestralny rozkład zajęć, określający organizację zajęć.

§ 7. Statut branżowego centrum określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników branżowego centrum.

§ 8. 1. W branżowym centrum może być utworzone, na wniosek dyrektora branżowego centrum za zgodą organu prowadzącego, stanowisko lub stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

2. W branżowym centrum posiadającym filię tworzy się stanowisko kierownika filii.

§ 9. Statut branżowego centrum określa:

1) rodzaje nagród i warunki ich przyznawania uczniom, słuchaczom i młodocianym pracownikom;

2) rodzaje kar stosowanych wobec uczniów, słuchaczy i młodocianych pracowników oraz tryb odwoływania się od kary;

3) prawa uczniów, słuchaczy i młodocianych pracowników z uwzględnieniem praw zawartych w Konwencji o prawach dziecka, przyjętej dnia 20 listopada 1989 r. w Nowym Jorku, oraz tryb składania skarg w przypadku naruszenia ich praw;

4) obowiązki uczniów, słuchaczy i młodocianych pracowników;

5) przypadki, w których rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora branżowego centrum do skreślenia ucznia, słuchacza lub młodocianego pracownika z listy uczniów, słuchaczy lub młodocianych pracowników dokształcających się w branżowym centrum;

6) warunki pobytu w branżowym centrum zapewniające uczniom, słuchaczom i młodocianym pracownikom bezpieczeństwo.

§ 10. 1. Dla:

1) uczniów branżowej szkoły I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami i uczniów technikum, odbywających praktyczną naukę zawodu poza szkołą oraz miejscem stałego zamieszkania lub uczestniczących w branżowym szkoleniu zawodowym poza miejscem stałego zamieszkania,

2) młodocianych pracowników dokształcających się poza miejscem stałego zamieszkania

- branżowe centrum może zorganizować internat.

2. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej w internacie nie może przekroczyć 35.

3. Tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczych i wychowawczych z jedną grupą wychowawczą w internacie wynosi co najmniej 49 godzin.

4. Za zgodą organu prowadzącego branżowe centrum, w celu zapewnienia opieki w porze nocnej, w internacie można zatrudnić wychowawcę-opiekuna nocnego.

5. Dla nauczycieli biorących udział w szkoleniach branżowych branżowe centrum może zorganizować miejsca noclegowe w internacie.

6. Statut branżowego centrum określa szczegółowo organizację internatu, jeżeli internat został zorganizowany w branżowym centrum.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-29
  • Data wejścia w życie: 2023-09-30
  • Data obowiązywania: 2023-09-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA