REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2068

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 27 września 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 88 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej]

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1591) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 1 w pkt 3:

- lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) w przypadku publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznego centrum kształcenia zawodowego i publicznego branżowego centrum umiejętności - wskazanie, czy placówka lub centrum będzie posiadać filię lub filie, organizacyjnie podporządkowane odpowiednio tej placówce lub temu centrum,",

- dodaje się lit. g i h w brzmieniu:

„g) w przypadku publicznego branżowego centrum umiejętności - wskazanie dziedziny zawodowej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 46c ust. 1 ustawy, w zakresie której będzie funkcjonowało to centrum,

h) w przypadku publicznego branżowego centrum umiejętności, dla którego organem zakładającym to centrum jest osoba prawna niebędąca organizacją branżową, o której mowa w art. 8 ust. 3d ustawy, lub osoba fizyczna - wskazanie organizacji branżowej właściwej dla danej dziedziny zawodowej, z którą osoba zamierzająca prowadzić to centrum zawarła porozumienie, o którym mowa w art. 8 ust. 3a ustawy;",

b) w ust. 2:

- po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) w przypadku publicznego branżowego centrum umiejętności, dla którego organem zakładającym to centrum jest osoba prawna niebędąca organizacją branżową, o której mowa w art. 8 ust. 3d ustawy, lub osoba fizyczna - poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię porozumienia, o którym mowa w art. 88 ust. 2b ustawy;",

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła lub placówka publiczna, i najbliższym jego otoczeniu, a w przypadku szkoły podstawowej, o której mowa w art. 95 ust. 3 ustawy, oraz publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznego centrum kształcenia zawodowego i publicznego branżowego centrum umiejętności, również opinie o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynkach, w których będą mieścić się odpowiednio szkoły filialne lub filie placówki lub centrum, i najbliższym ich otoczeniu;";

2) w § 4 w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) w przypadku publicznego branżowego centrum umiejętności:

a) dziedzina zawodowa, w zakresie której będzie funkcjonowało to centrum, jest zgodna z dziedziną zawodową określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 46c ust. 1 ustawy,

b) organizacja branżowa, która jest organem zakładającym to centrum lub z którą organ zakładający to centrum zawarł porozumienie, o którym mowa w art. 8 ust. 3a ustawy, jest właściwa dla dziedziny zawodowej, w zakresie której będzie funkcjonowało to centrum;";

3) w § 5 w ust. 1:

a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) w przypadku publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznego centrum kształcenia zawodowego i publicznego branżowego centrum umiejętności - wskazanie, czy placówka lub centrum będzie posiadać filię lub filie, organizacyjnie podporządkowane odpowiednio tej placówce lub temu centrum;",

b) dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) w przypadku publicznego branżowego centrum umiejętności - nazwę dziedziny zawodowej, w zakresie której będzie funkcjonowało to centrum, i wskazanie organizacji branżowej właściwej dla danej dziedziny zawodowej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 46c ust. 1 ustawy, która jest organem zakładającym to centrum lub z którą organ zakładający to centrum zawarł porozumienie, o którym mowa w art. 8 ust. 3a ustawy.";

4) w § 7:

a) w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5-9 w brzmieniu:

„5) usunięcia dziedziny zawodowej, w zakresie której funkcjonowało publiczne branżowe centrum umiejętności, z wykazu, o którym mowa w art. 46c ust. 1 ustawy;

6) prowadzenia przez publiczne branżowe centrum umiejętności działalności w dziedzinie zawodowej innej niż określona w zezwoleniu, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 9;

7) wykreślenia z właściwego rejestru lub ewidencji organizacji branżowej, z którą organ prowadzący publiczne branżowe centrum umiejętności zawarł porozumienie, o którym mowa w art. 8 ust. 3a ustawy;

8) gdy organizacja branżowa, która jest organem prowadzącym publiczne branżowe centrum umiejętności lub z którą organ prowadzący publiczne branżowe centrum umiejętności zawarł porozumienie, o którym mowa w art. 8 ust. 3a ustawy, zaprzestała prowadzić działalność w dziedzinie zawodowej określonej w zezwoleniu, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 9;

9) utraty mocy obowiązującej porozumienia, o którym mowa w art. 8 ust. 3a ustawy.",

b) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) prowadzenia przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe kształcenia w zawodzie innym niż wskazany w zezwoleniu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 6.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18 i 1842).

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA