REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2174

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni artystycznych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, potencjału badawczego oraz na zadania związane z działalnością kulturalną

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni artystycznych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, potencjału badawczego oraz na zadania związane z działalnością kulturalną (Dz. U. z 2019 r. poz. 91), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 9 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni artystycznych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, potencjału badawczego oraz na zadania związane z działalnością kulturalną (Dz. U. poz. 445);

2) rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 kwietnia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni artystycznych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, potencjału badawczego oraz na zadania związane z działalnością kulturalną (Dz. U. poz. 782).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 9 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni artystycznych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, potencjału badawczego oraz na zadania związane z działalnością kulturalną (Dz. U. poz. 445), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

2) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 kwietnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni artystycznych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, potencjału badawczego oraz na zadania związane z działalnością kulturalną (Dz. U. poz. 782), które stanowią:

„§ 2. Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do podziału środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c oraz pkt 2 lit. a-d ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, od dnia 1 stycznia 2023 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni artystycznych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, potencjału badawczego oraz na zadania związane z działalnością kulturalną]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 21 września 2023 r. (Dz. U. poz. 2174)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
1)

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni artystycznych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, potencjału badawczego oraz na zadania związane z działalnością kulturalną

Na podstawie art. 462 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, 1088, 1234, 1672, 1872 i 2005) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób podziału dla uczelni artystycznych środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c, pkt 2 lit. a-d oraz art. 459 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą".

§ 2. 1. Ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c oraz pkt 2 lit. a-d ustawy, wyodrębnia się część zasadniczą, której sposób podziału określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, oraz część uzupełniającą nieprzekraczającą 2,0% sumy tych środków z przeznaczeniem na podziały uzupełniające i korygujące.

2. Część uzupełniającą przeznacza się na:

1) korekty wysokości subwencji wynikające z uwzględnienia nieprawidłowych danych przy podziale środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego;

2) zwiększenia wysokości subwencji, o których mowa w art. 368 ust. 8 pkt 1 i 2 oraz ust. 9 ustawy.

§ 3.2) Wysokość subwencji ze środków, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c oraz pkt 2 lit. a-d ustawy, danej uczelni artystycznej obliczona według algorytmu określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia nie może być:

1) niższa niż większa z wartości:

a) 100%,

b) wyrażony w procentach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosunek całkowitej kwoty środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c oraz pkt 2 lit. a-d ustawy, do całkowitej kwoty tych środków z roku poprzedniego, pomniejszony o 1 punkt procentowy,

2) wyższa niż, wyrażony w procentach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosunek całkowitej kwoty środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c oraz pkt 2 lit. a-d ustawy, do całkowitej kwoty tych środków z roku poprzedniego, powiększony o 2 punkty procentowe

- wysokości tej subwencji z roku poprzedzającego rok jej przyznania, w warunkach porównywalnych.

§ 4. 1. W latach 2019-2023 wysokość subwencji ze środków, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c oraz pkt 2 lit. a-d ustawy, jest ustalana dla uczelni artystycznych zgodnie ze sposobem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, przy czym:

1) w roku 2019:

a) w algorytmie określonym w ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Dpi oznacza sumę części zasadniczej dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.3)), w części przeznaczonej na dofinansowanie remontów domów oraz stołówek studenckich), art. 94 ust. 1 pkt 1, 8 i 9, art. 94b ust. 1 pkt 6 tej ustawy, dotacji, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87), z wyłączeniem zwiększeń tej dotacji, i dotacji, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, przyznanych i-tej uczelni artystycznej w roku 2018, w warunkach porównywalnych,

b) składnik studencki i-tej uczelni artystycznej oblicza się według wzoru:

gdzie:

x - oznacza liczbę kierunków studiów stacjonarnych prowadzonych na określonym poziomie i profilu w i-tej uczelni artystycznej,

ksk - oznacza wskaźnik kosztochłonności k-tego kierunku studiów stacjonarnych prowadzonych w i-tej uczelni artystycznej ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym,

Lsk,i - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych łącznie z osobami niebędącymi obywatelami polskimi, wymienionymi w art. 324 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy, na k-tym kierunku, poziomie i profilu w i-tej uczelni artystycznej, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

y - oznacza liczbę stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzonych w i-tej uczelni artystycznej;

kdd - oznacza wskaźnik kosztochłonności d-tych stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzonych w i-tej uczelni artystycznej, ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym,

Ld_stypd,i - oznacza liczbę doktorantów, którzy rozpoczęli d-te stacjonarne studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, w i-tej uczelni artystycznej łącznie z osobami niebędącymi obywatelami polskimi, wymienionymi w art. 324 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy, otrzymujących stypendia doktoranckie, z wyłączeniem osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy w i-tej uczelni artystycznej w charakterze nauczyciela akademickiego, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Ldd,i - oznacza liczbę doktorantów, którzy rozpoczęli d-te stacjonarne studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, w i-tej uczelni artystycznej łącznie z osobami niebędącymi obywatelami polskimi, wymienionymi w art. 324 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy, nieotrzymujących stypendiów doktoranckich albo otrzymujących zwiększenie stypendium doktoranckiego, o którym mowa w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.4)), zwanej dalej „ustawą wprowadzającą", z wyłączeniem osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy w i-tej uczelni artystycznej w charakterze nauczyciela akademickiego, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Lpi - oznacza liczbę studentów pierwszego roku, która przekracza o więcej niż 2% liczbę studentów przyjętych na studia stacjonarne na poprzedni rok akademicki na i-tej uczelni artystycznej,

Swi - oznacza przeciętną, ważoną liczbą studentów, kosztochłonność kierunków studiów stacjonarnych prowadzonych w i-tej uczelni artystycznej,

di - oznacza wskaźnik dostępności dydaktycznej i-tej uczelni artystycznej, obliczany według wzoru:

gdzie:

M – oznacza referencyjną sumę liczby doktorantów, którzy rozpoczęli stacjonarne studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów studiów stacjonarnych przypadających na nauczyciela akademickiego w uczelniach artystycznych,

dg – oznacza dopuszczalne odchylenie od referencyjnej sumy M, przypadających na nauczyciela akademickiego w uczelniach artystycznych,

SSRi – oznacza sumę liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów studiów stacjonarnych, przypadających na nauczyciela akademickiego w i-tej uczelni artystycznej, obliczaną według wzoru:

gdzie:

Ssi – oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych w i-tej uczelni artystycznej, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Dsi – oznacza liczbę doktorantów w i-tej uczelni artystycznej, którzy rozpoczęli stacjonarne studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, z wyłączeniem osób zatrudnionych w i-tej uczelni w ramach stosunku pracy w charakterze nauczyciela akademickiego, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Nai – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej uczelni artystycznej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji,

n - oznacza liczbę uczelni artystycznych,

c) składnik umiędzynarodowienia i-tej uczelni artystycznej oblicza się według wzoru określonego w ust. 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przy czym:

Lsci – oznacza sumę liczby studentów będących cudzoziemcami i liczby doktorantów będących cudzoziemcami, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, w i-tej uczelni artystycznej, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

n - oznacza liczbę uczelni artystycznych,

d) wysokość subwencji dla i-tej uczelni artystycznej na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego nie może być niższa niż 99% oraz wyższa niż 106% sumy dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, w części przeznaczonej na dofinansowanie remontów domów oraz stołówek studenckich, art. 94 ust. 1 pkt 1, 8 i 9, art. 94b ust. 1 pkt 6 tej ustawy, dotacji, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, z wyłączeniem zwiększeń tej dotacji, i dotacji, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, przyznanych i-tej uczelni artystycznej w roku 2018, w warunkach porównywalnych;

2) w latach 2019-2022:5)

a) składnik kadrowy i-tej uczelni artystycznej oblicza się według wzoru określonego w ust. 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przy czym Yi - oznacza wskaźnik potencjału naukowego i-tej uczelni artystycznej obliczany według wzoru:

gdzie:

Lfi - oznacza liczbę dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ta uczelnia artystyczna posiada kategorię naukową A+,

Lai - oznacza liczbę dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ta uczelnia artystyczna posiada kategorię naukową A,

Lbi - oznacza liczbę dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ta uczelnia artystyczna posiada kategorię naukową B,

Lci - oznacza liczbę dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ta uczelnia artystyczna posiada kategorię naukową C,

b) składnik działalności naukowej i-tej uczelni artystycznej oblicza się według wzoru określonego w ust. 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przy czym:

Kj – oznacza wartość przypisaną j-tej dyscyplinie naukowej lub artystycznej, wynoszącą:

1,50 - dla dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ta uczelnia artystyczna posiada kategorię naukową A+,

1,00 - dla dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ta uczelnia artystyczna posiada kategorię naukową A,

0,70 - dla dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ta uczelnia artystyczna posiada kategorię naukową B,

c) w składniku badawczym uwzględnia się kategorię naukową dla dyscypliny naukowej lub artystycznej, ustaloną według wzoru:


gdzie:

Wknj,i - oznacza współczynnik kategorii naukowej w j-tej dyscyplinie naukowej lub artystycznej w i-tej uczelni artystycznej, obliczany według wzoru:

gdzie:

Nfj,i - oznacza sumę liczb pracowników, o których mowa w art. 238 ust. 18 pkt 2 ustawy wprowadzającej, w jednostkach naukowych i-tej uczelni artystycznej, które otrzymały kategorię naukową A+ w wyniku ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku), którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, w j-tej dyscyplinie naukowej lub artystycznej,

Naj,i - oznacza sumę liczb pracowników, o których mowa w art. 238 ust. 18 pkt 2 ustawy wprowadzającej, w jednostkach naukowych i-tej uczelni artystycznej, które otrzymały kategorię naukową A w wyniku ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku), którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, w j-tej dyscyplinie naukowej lub artystycznej,

Nbj,i - oznacza sumę liczb pracowników, o których mowa w art. 238 ust. 18 pkt 2 ustawy wprowadzającej, w jednostkach naukowych i-tej uczelni artystycznej, które otrzymały kategorię naukową B w wyniku ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku), którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, w j-tej dyscyplinie naukowej lub artystycznej,

Ncj,i - oznacza sumę liczb pracowników, o których mowa w art. 238 ust. 18 pkt 2 ustawy wprowadzającej, w jednostkach naukowych i-tej uczelni artystycznej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku), które otrzymały kategorię naukową C w wyniku ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, w j-tej dyscyplinie naukowej lub artystycznej;

3) w latach 2020-2023:

a) składnik studencki i-tej uczelni artystycznej oblicza się według wzoru określonego w pkt 1 lit. b, przy czym:

ksk - oznacza współczynnik kosztochłonności prowadzenia kształcenia na studiach stacjonarnych na k-tym kierunku, poziomie i profilu, prowadzonych w i-tej uczelni artystycznej, ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 367 ust. 2 ustawy,

b) składnik umiędzynarodowienia i-tej uczelni artystycznej oblicza się według wzoru określonego w ust. 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przy czym:

Lsci – oznacza sumę liczby studentów będących cudzoziemcami, liczby doktorantów w szkole doktorskiej prowadzonej przez i-tą uczelnię artystyczną będących cudzoziemcami oraz liczby doktorantów będących cudzoziemcami, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, w i-tej uczelni artystycznej, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji.

2. W latach 2019-2023 wartość poszczególnych parametrów i składników wymienionych we wzorach, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, wynosi:

1) w roku 2019:

a) 0,75 – dla stałej przeniesienia C,

b) 0,45 - dla wagi składnika studenckiego Ws,

c) 0,45 - dla wagi składnika kadrowego Wk,

d) 0,05 – dla wagi składnika umiędzynarodowienia Wu,

e) 0,05 – dla wagi składnika działalności naukowej Wa,

f) 0,00 – dla wagi składnika doktoranckiego Wd,

g) 3,7 - dla parametru M,

h) 0,6 - dla parametru dg;

2) w roku 2020:

a) 0,75 – dla stałej przeniesienia C,

b) 0,44 - dla wagi składnika studenckiego Ws,

c) 0,45 - dla wagi składnika kadrowego Wk,

d) 0,05 – dla wagi składnika umiędzynarodowienia Wu,

e) 0,05 – dla wagi składnika działalności naukowej Wa,

f) 0,01 – dla wagi składnika doktoranckiego Wd,

g) 3,7 - dla parametru M,

h) 0,6 - dla parametru dg;

3) w roku 2021:

a) 0,75 – dla stałej przeniesienia C,

b) 0,43 - dla wagi składnika studenckiego Ws,

c) 0,45 - dla wagi składnika kadrowego Wk,

d) 0,05 – dla wagi składnika umiędzynarodowienia Wu,

e) 0,05 – dla wagi składnika działalności naukowej Wa,

f) 0,02 – dla wagi składnika doktoranckiego Wd,

g) 3,7 - dla parametru M,

h) 0,6 - dla parametru dg;

4) w roku 2022:

a) 0,75 – dla stałej przeniesienia C,

b) 0,42 - dla wagi składnika studenckiego Ws,

c) 0,45 - dla wagi składnika kadrowego Wk,

d) 0,05 – dla wagi składnika umiędzynarodowienia Wu,

e) 0,05 – dla wagi składnika działalności naukowej Wa,

f) 0,03 – dla wagi składnika doktoranckiego Wd,

g) 3,7 - dla parametru M,

h) 0,6 - dla parametru dg;

5) w roku 2023:

a) 0,75 – dla stałej przeniesienia C,

b) 0,41 - dla wagi składnika studenckiego Ws,

c) 0,45 - dla wagi składnika kadrowego Wk,

d) 0,05 – dla wagi składnika umiędzynarodowienia Wu,

e) 0,05 – dla wagi składnika działalności naukowej Wa,

f) 0,04 – dla wagi składnika doktoranckiego Wd,

g) 3,7 - dla parametru M,

h) 0,6 - dla parametru dg.

§ 5. Sposób podziału dla uczelni artystycznych środków finansowych, o których mowa w art. 459 pkt 4 ustawy, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia6).7)


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1262).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 kwietnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni artystycznych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, potencjału badawczego oraz na zadania związane z działalnością kulturalną (Dz. U. poz. 782), które weszło w życie z dniem 10 maja 2023 r.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2201, z 2018 r. poz. 138, 650, 730, 912, 1000, 1115, 1669 i 1693.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 39 i 534, z 2020 r. poz. 695, 875 i 1086, z 2021 r. poz. 1630 i 2232, z 2022 r. poz. 1010, 1117 i 2306 oraz z 2023 r. poz. 212 i 1672.

5) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 9 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni artystycznych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, potencjału badawczego oraz na zadania związane z działalnością kulturalną (Dz. U. poz. 445), które weszło w życie z dniem 26 marca 2021 r.

6) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 16 stycznia 2019 r.

7) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone:

1) w zakresie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2163),

2) w zakresie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. poz. 1443 oraz z 2017 r. poz. 1495)

- które utraciły moc z dniem 1 października 2018 r. na podstawie art. 169 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 2174)

Załącznik nr 1

SPOSÓB PODZIAŁU CZĘŚCI ZASADNICZEJ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA UTRZYMANIE I ROZWÓJ POTENCJAŁU DYDAKTYCZNEGO, A TAKŻE NA UTRZYMANIE I ROZWÓJ POTENCJAŁU BADAWCZEGO

1. Część zasadnicza środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego dla uczelni artystycznych, zwana dalej „częścią zasadniczą", jest dzielona według algorytmu:

gdzie:

Dui - oznacza wysokość subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego, zwanych dalej „subwencją", z części zasadniczej dla i-tej uczelni artystycznej w danym roku,

F - oznacza kwotę przyjętą do obliczenia części zasadniczej dla grupy uczelni artystycznych w danym roku,

Dpi - oznacza wysokość części zasadniczej subwencji dla i-tej uczelni artystycznej w poprzednim roku, w warunkach porównywalnych,

C - oznacza stałą przeniesienia,

Ws - oznacza wagę składnika studenckiego,

Si - oznacza składnik studencki i-tej uczelni artystycznej,

Wk - oznacza wagę składnika kadrowego,

Ki - oznacza składnik kadrowy i-tej uczelni artystycznej,

Wu - oznacza wagę składnika umiędzynarodowienia,

Ui - oznacza składnik umiędzynarodowienia i-tej uczelni artystycznej,

Wa - oznacza wagę składnika działalności naukowej,

Ai - oznacza składnik działalności naukowej i-tej uczelni artystycznej,

Wd - oznacza wagę składnika doktoranckiego,

Di - oznacza składnik doktorancki i-tej uczelni artystycznej,

n - oznacza liczbę uczelni artystycznych.

2. Składnik studencki i-tej uczelni artystycznej oblicza się według wzoru:

gdzie:

x - oznacza liczbę kierunków studiów stacjonarnych prowadzonych na określonym poziomie i profilu w i-tej uczelni artystycznej,

ksk - oznacza współczynnik kosztochłonności prowadzenia kształcenia na studiach stacjonarnych na k-tym kierunku, poziomie i profilu, prowadzonych w i-tej uczelni artystycznej, ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 367 ust. 2 ustawy,

Lsk,i - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych łącznie z osobami niebędącymi obywatelami polskimi, wymienionymi w art. 324 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy, na k-tym kierunku, poziomie i profilu w i-tej uczelni artystycznej, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Lpi - oznacza liczbę studentów pierwszego roku, która przekracza o więcej niż 2% liczbę studentów przyjętych na studia stacjonarne na poprzedni rok akademicki na i-tej uczelni artystycznej,

Swi - oznacza przeciętną, ważoną liczbę studentów, kosztochłonność kierunków studiów stacjonarnych prowadzonych w i-tej uczelni artystycznej,

di - oznacza wskaźnik dostępności dydaktycznej i-tej uczelni artystycznej, obliczany według wzoru:

gdzie:

M – oznacza referencyjną liczbę studentów studiów stacjonarnych przypadających na nauczyciela akademickiego w uczelniach artystycznych,

dg – oznacza dopuszczalne odchylenie od referencyjnej liczby studentów M, przypadających na nauczyciela akademickiego w uczelniach artystycznych,

SSRi – oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych, przypadających na nauczyciela akademickiego w i-tej uczelni artystycznej, obliczaną według wzoru:

gdzie:

Ssi – oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych w i-tej uczelni artystycznej, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Nai – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej uczelni artystycznej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji,

n - oznacza liczbę uczelni artystycznych.

3. Składnik kadrowy i-tej uczelni artystycznej oblicza się według wzoru:

gdzie:

gdzie:

Lprofi – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni artystycznej, posiadających tytuł profesora,

Ldhi – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni artystycznej, posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuki,

Ldri – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni artystycznej, posiadających stopień naukowy doktora lub stopień doktora w zakresie sztuki,

Lmgri – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni artystycznej, posiadających tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,

Yi - oznacza wskaźnik potencjału naukowego i-tej uczelni artystycznej obliczany według wzoru:

gdzie:

Lfi - oznacza liczbę dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ta uczelnia artystyczna posiada kategorię naukową A+,

Lai - oznacza liczbę dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ta uczelnia artystyczna posiada kategorię naukową A,

Lpi - oznacza liczbę dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ta uczelnia artystyczna posiada kategorię naukową B+,

Lbi - oznacza liczbę dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ta uczelnia artystyczna posiada kategorię naukową B,

Lci - oznacza liczbę dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ta uczelnia artystyczna posiada kategorię naukową C,

n - oznacza liczbę uczelni artystycznych.

4. Składnik umiędzynarodowienia i-tej uczelni artystycznej oblicza się według wzoru:

gdzie:

Lsui – oznacza sumę liczby studentów i liczby doktorantów w i-tej uczelni artystycznej, którzy w poprzednim roku akademickim odbywali w ramach międzynarodowej wymiany artystycznej kształcenie za granicą trwające co najmniej trzy miesiące, wynikającą z danych przekazanych przez i-tą uczelnię artystyczną,

Lspi – oznacza sumę liczby studentów i liczby doktorantów z zagranicznych uczelni, którzy w poprzednim roku akademickim odbywali w ramach międzynarodowej wymiany artystycznej kształcenie w i-tej uczelni artystycznej trwające co najmniej trzy miesiące, wynikającą z danych przekazanych przez i-tą uczelnię artystyczną,

Lsci – oznacza sumę liczby studentów będących cudzoziemcami w i-tej uczelni artystycznej i liczby doktorantów w szkole doktorskiej prowadzonej przez i-tą uczelnię artystyczną będących cudzoziemcami według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Ssi – oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych, łącznie z osobami niebędącymi obywatelami polskimi w i-tej uczelni artystycznej,

Sni – oznacza liczbę studentów studiów niestacjonarnych, łącznie z osobami niebędącymi obywatelami polskimi w i-tej uczelni artystycznej,

Dsi – oznacza liczbę doktorantów, łącznie z osobami niebędącymi obywatelami polskimi w i-tej uczelni artystycznej,

n – oznacza liczbę uczelni artystycznych.

5. Składnik działalności naukowej i-tej uczelni artystycznej oblicza się według wzoru:

gdzie:

y - oznacza liczbę dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ta uczelnia artystyczna prowadzi działalność naukową i w których posiada kategorię naukową,

kdnj - oznacza współczynnik kosztochłonności prowadzenia działalności naukowej w j-tej dyscyplinie naukowej lub artystycznej, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 367 ust. 2 ustawy,

Ni,j - oznacza liczbę pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni artystycznej, prowadzących działalność naukową w j-tych dyscyplinach naukowych lub artystycznych (z uwzględnieniem czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w poszczególnych dyscyplinach), w których i-ta uczelnia posiada kategorię naukową wyższą niż C, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ust. 5 ustawy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Kj – oznacza wartość przypisaną j-tej dyscyplinie naukowej lub artystycznej,wynoszącą:

1,75 - dla dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ta uczelnia artystyczna posiada kategorię naukową A+,

1,25 - dla dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ta uczelnia artystyczna posiada kategorię naukową A,

1,00 - dla dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ta uczelnia artystyczna posiada kategorię naukową B+,

0,75 - dla dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ta uczelnia artystyczna posiada kategorię naukową B,

n – oznacza liczbę uczelni artystycznych.

6. Składnik doktorancki i-tej uczelni artystycznej oblicza się według wzoru:

gdzie:

y - oznacza liczbę szkół doktorskich prowadzonych przez i-tą uczelnię artystyczną,

kdnd - oznacza średni współczynnik kosztochłonności prowadzenia działalności naukowej w j-tych dyscyplinach naukowych lub artystycznych, w których jest prowadzone kształcenie w d-tej szkole doktorskiej prowadzonej przez i-tą uczelnię artystyczną, zaokrąglony w dół do jednego miejsca po przecinku, obliczany według wzoru:

gdzie:

l – oznacza liczbę dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których jest prowadzone kształcenie w d-tej szkole doktorskiej,

kj – oznacza współczynnik kosztochłonności prowadzenia działalności naukowej w j-tej dyscyplinie naukowej lub artystycznej, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 367 ust. 2 ustawy,

dd – oznacza sumę dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których jest prowadzone kształcenie w d-tej szkole doktorskiej prowadzonej przez i-tą uczelnię artystyczną,

Ldi,d - oznacza liczbę doktorantów w d-tej szkole doktorskiej prowadzonej przez i-tą uczelnię artystyczną łącznie z osobami niebędącymi obywatelami polskimi, wymienionymi w art. 324 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy, z wyłączeniem osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy w i-tej uczelni artystycznej w charakterze nauczyciela akademickiego, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

n – oznacza liczbę uczelni artystycznych.

7. Dla poszczególnych parametrów i składników we wzorach, o których mowa w niniejszym załączniku, określa się następujące wartości:

a) 0,75 – dla stałej przeniesienia C,

b) 0,41 - dla wagi składnika studenckiego Ws,

c) 0,45 - dla wagi składnika kadrowego Wk,

d) 0,05 – dla wagi składnika umiędzynarodowienia Wu,

e) 0,05 – dla wagi składnika działalności naukowej Wa,

f) 0,04 – dla wagi składnika doktoranckiego Wd,

g) 3,7 - dla parametru M,

h) 0,6 - dla parametru dg.

Załącznik nr 2

SPOSÓB PODZIAŁU DOTACJI DLA UCZELNI ARTYSTYCZNYCH NA ZADANIA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ KULTURALNĄ W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O ORGANIZOWANIU I PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

1. Dotacja dla uczelni artystycznych na zadania związane z działalnością kulturalną w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zwane dalej „zadaniami związanymi z działalnością kulturalną", jest dzielona według wzoru:

gdzie:

Dki - oznacza kwotę dotacji na zadania związane z działalnością kulturalną dla i-tej uczelni artystycznej w danym roku,

Dk - oznacza kwotę dotacji na zadania związane z działalnością kulturalną uczelni artystycznych w danym roku,

ksk - oznacza wskaźnik kosztochłonności k-tego kierunku studiów stacjonarnych prowadzonego w i-tej uczelni artystycznej ustalony w roku 2019 zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, a od roku 2020 ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 367 ust. 2 ustawy,

x - oznacza liczbę kierunków studiów prowadzonych w i-tej uczelni artystycznej,

Lk,i - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych na k-tym kierunku studiów w i-tej uczelni artystycznej, wynikającą z danych przekazanych przez i-tą uczelnię artystyczną,

n - oznacza liczbę uczelni artystycznych.

2. Dotacja na zadania związane z działalnością kulturalną jest przeznaczona na dofinansowanie najważniejszych wydarzeń kulturalnych i artystycznych z dziedziny sztuki przedstawianych przez uczelnie artystyczne w danym roku, o zasięgu:

1) międzynarodowym;

2) ogólnopolskim;

3) regionalnym.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-10-10
  • Data wejścia w życie: 2023-10-10
  • Data obowiązywania: 2023-10-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA