REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2179

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 20 września 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 723), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. poz. 269 i 416);

2) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. poz. 1213);

3) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. poz. 898);

4) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. poz. 1338).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. poz. 269 i 416), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.";

2) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. poz. 1213), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

3) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. poz. 898), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

4) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. poz. 1338), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 20 września 2023 r. (Dz. U. poz. 2179)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 5 kwietnia 2012 r.

w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym

Na podstawie art. 125 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1550, 1429, 1606, 1615, 1667 i 1860) zarządza się, co następuje:

§ 1. (uchylony).1)

§ 2. Ustala się następujące wzory urzędowych formularzy wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym:

1) wzór formularza wniosku o założenie księgi wieczystej oznaczonego symbolem KW-ZAL, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;

2) wzór formularza wniosku o wpis w księdze wieczystej oznaczonego symbolem KW-WPIS, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia;

3) wzór formularza załącznika zawierającego żądanie wpisu w księdze wieczystej oznaczonego symbolem KW-ZAD, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia;

4) wzór formularza załącznika zawierającego oznaczenie działki ewidencyjnej oznaczonego symbolem KW-OZN, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia;

5) wzór formularza załącznika zawierającego dane wnioskodawcy lub uczestnika postępowania oznaczonego symbolem KW-WU, stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia;

6) wzór formularza załącznika zawierającego dane pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego oznaczonego symbolem KW-PP, stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia.

§ 3. 1. (uchylony).2)

2. Urzędowy formularz wykonany według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do rozporządzenia jest drukowany w odcieniu koloru niebieskiego o symbolu PANTONE 280 U.

3. Urzędowy formularz wykonany według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do rozporządzenia jest drukowany w odcieniu koloru niebieskiego o symbolu PANTONE 279 U.

4. Urzędowe formularze wykonane według wzorów stanowiących załączniki nr 9-12 do rozporządzenia są drukowane w odcieniu koloru brązowego o symbolu PANTONE 2695 U.

§ 4. 1. (uchylony).3)

2. Urzędowe formularze wniosków i załączników do wniosków wymienionych w § 2 udostępnia się nieodpłatnie w wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych oraz Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.

3. Urzędowe formularze udostępnia się nieodpłatnie na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości oraz sądów powszechnych.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, urzędowe formularze udostępnia się w formie umożliwiającej edycję ich treści.

§ 5. 1. Urzędowe formularze, ich wydruki i kserokopie mają format A4.

2. Wydruk komputerowy urzędowego formularza powinien odzwierciedlać strukturę wzoru tego formularza.

3.4) Do wydruków komputerowych urzędowych formularzy nie stosuje się wymogów określonych w § 3 ust. 2-4.

§ 6. Do postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 maja 2012 r.5)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 5 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 2179)

Załącznik nr 1

(uchylony)6)

Załącznik nr 2

(uchylony)6)

Załącznik nr 3

(uchylony)6)

Załącznik nr 4

(uchylony)6)

Załącznik nr 5

(uchylony)6)

Załącznik nr 6

(uchylony)6)

Załącznik nr 77)

WZÓR - KW-ZAL


Załącznik nr 87)

WZÓR - KW-WPIS


Załącznik nr 98)

WZÓR - KW-ZAD


Załącznik nr 10

WZÓR - KW-OZNZałącznik nr 118)

WZÓR - KW-WU
Załącznik nr 12

WZÓR - KW-PP1) Przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. poz. 1338), które weszło w życie z dniem 14 lipca 2023 r.

2) Przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) Przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania stronom urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. poz. 728 oraz z 2005 r. poz. 704) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym (Dz. U. poz. 1527, z 2009 r. poz. 189 oraz z 2011 r. poz. 462), które utraciły moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1381).

6) Przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. poz. 269 i 416), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-10-11
  • Data wejścia w życie: 2023-10-11
  • Data obowiązywania: 2023-10-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA