REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2233

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I RO ZWOJU WSI1)

z dnia 13 października 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1980) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 29, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 15 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) nazwę państwa pochodzenia, w którym miód został zebrany, a w przypadku gdy miód pochodzi z więcej niż jednego państwa, nazwy państw pochodzenia, w których miód został zebrany.”;

2) w § 16 w ust. 1 wyrazy „15 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz. U. poz. 2161)” zastępuje się wyrazami „27 lipca 2022 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz. U. poz. 1640).”.

§ 2. [Wprowadzanie do obrotu miodu oznakowanego zgodnie z przepisami dotychczasowymi]

Miód w opakowaniach oznakowany dodatkowo zgodnie z § 15 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, wprowadzony do obrotu przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, może pozostawać w obrocie do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: R. Telus


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 716).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia częściowo wdrażają postanowienia dyrektywy Rady 2001/110/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącej się do miodu (Dz. Urz. WE L 10 z 12.01.2002, str. 47 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 27, str. 179, Dz. Urz. UE L 52 z 21.02.2007, str. 16 oraz Dz. Urz. UE L 164 z 03.06.2014, str. 1).

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2019, z 2017 r. poz. 2150 i 2461, z 2019 r. poz. 754, z 2020 r. poz. 1149 oraz z 2022 r. poz. 2114.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA