REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2396

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 9 października 2023 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolna Odra (PLH320037)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Dolna Odra (PLH3200372)), obejmujący obszar 30 555,16 ha, położony w województwie zachodniopomorskim, składający się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2.

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4.

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: wz. P. Dziadzio


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2023/244 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia szesnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2023) 607) (Dz. Urz. UE L 36 z 07.02.2023, str. 384).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DOLNA ODRA (PLH320037)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 9 października 2023 r. (Dz. U. poz. 2396)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DOLNA ODRA (PLH320037)

Treść załącznika w formacie PDF

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DOLNA ODRA (PLH320037)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DOLNA ODRA (PLH320037)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DOLNA ODRA (PLH320037)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DOLNA ODRA (PLH320037)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

2330

Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis)

2

3140

Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic (Charcteria spp.)

3

3150

Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion

4

3260

Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis)

5

3270

Zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.

6

4030

Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio Callunion, Calluno-Arctostaphylion)

7

6120

Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)

8

6210

Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis Festucion pallentis)

9

6410

Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)

10

6430

Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)

11

6440

Łąki selernicowe (Cnidion dubii)

12

6510

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

13

9110

Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)

14

9130

Żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion)

15

9160

Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)

16

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

17

9190

Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae)

18

91D0

Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne

19

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe

20

91F0

Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

21

91I0

Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti petraeae)

 


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Załącznik 4. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DOLNA ODRA (PLH320037)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DOLNA ODRA (PLH320037)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

boleń

Aspius aspius

osiadła

2

bóbr europejski

Castor fiber

osiadła

3

jelonek rogacz

Lucanus cervus

osiadła

4

kiełb białopłetwy

Gobio albipinnatus

osiadła

5

koza

Cobitis taenia

osiadła

6

kozioróg dębosz

Cerambyx cerdo

osiadła

7

kumak nizinny

Bombina bombina

osiadła

8

nocek duży

Myotis myotis

zimująca

9

nocek łydkowłosy

Myotis dasycneme

rozrodcza

10

pachnica dębowa

Osmoderma eremita (Osmoderma barnabita)

osiadła

11

traszka grzebieniasta

Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)

osiadła

12

wilk

Canis lupus

osiadła

13

wydra

Lutra lutra

osiadła

14

zatoczek łamliwy

Anisus vorticulus

osiadła

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-06
  • Data wejścia w życie: 2023-11-21
  • Data obowiązywania: 2023-11-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA