REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2397

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 23 października 2023 r.

w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy odbywających obowiązkową zasadniczą służbę wojskową

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347, 641, 1615, 1834 i 1872) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa wysokość dodatku za sprawowaną funkcję i dodatków uzasadnionych szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej, które mogą być przyznane żołnierzom odbywającym obowiązkową zasadniczą służbę wojskową, zwanym dalej „żołnierzami", oraz sposób i tryb ich przyznawania.

§ 2. [Wysokość dodatku do uposażenia zasadniczego za służbę na morzu dla żołnierza zajmującego stanowisko służbowe o stopniu etatowym w składzie załogi jednostki pływającej Marynarki Wojennej]

Wysokość dodatku za służbę na morzu dla żołnierza, który pełni służbę w składzie etatowej załogi jednostki pływającej Marynarki Wojennej, za każdy dzień zaokrętowania połączonego z wyjściem na morze na czas nie krótszy niż 6 godzin wynosi:

1) na okręcie podwodnym - 25 zł;

2) na okręcie nawodnym - 17 zł;

3) na innej jednostce pływającej - 10 zł.

§ 3. [Wysokość dodatku za wykonywanie pracy w warunkach podwodnych]

1. Wysokość dodatku za wykonywanie prac podwodnych dla żołnierza, który wykonuje prace podwodne z użyciem sprzętu nurkowego, wynosi 20 zł za każdą godzinę wykonywania tych prac, liczoną od chwili rozpoczęcia zanurzania pod powierzchnię wody do chwili zakończenia wynurzania spod powierzchni wody, przy czym:

1) przy wykonywaniu w sprzęcie nurkowym głębinowego nurkowania i prac podwodnych pod powierzchnią wody lub w komorach hiperbarycznych na głębokościach większych niż 50 metrów - wynosi 60 zł za każdą godzinę wykonywania tych prac;

2) w autonomicznych aparatach nurkowych o zamkniętym obiegu tlenu albo zamkniętym lub półzamkniętym obiegu mieszaniny oddechowej - wynosi 30 zł za każdą godzinę wykonywania tych prac.

2. Wysokość dodatku za wykonywanie prac podwodnych dla żołnierza, o którym mowa w ust. 1, szkolącego się na nurka wynosi 10 zł za każdą godzinę wykonywania prac podwodnych z użyciem sprzętu nurkowego, liczoną od chwili rozpoczęcia zanurzania pod powierzchnię wody do chwili zakończenia wynurzania spod powierzchni wody, przy czym:

1) przy wykonywaniu w sprzęcie nurkowym głębinowego nurkowania i prac podwodnych pod powierzchnią wody lub w komorach hiperbarycznych na głębokościach większych niż 50 metrów - wynosi 30 zł za każdą godzinę wykonywania tych prac;

2) w autonomicznych aparatach nurkowych o zamkniętym obiegu tlenu albo zamkniętym lub półzamkniętym obiegu mieszaniny oddechowej - wynosi 15 zł za każdą godzinę wykonywania tych prac.

3. Przy ustalaniu wysokości dodatków udokumentowane okresy wykonywania pod powierzchnią wody zadań z użyciem sprzętu nurkowego przez czas krótszy niż godzinę podlegają sumowaniu.

§ 4. [Wysokość dodatku specjalnego desantowego dla żołnierza za wykonywanie skoków spadochronowych w trakcie szkoleń w jednostce wojskowej]

Wysokość dodatku desantowego dla żołnierza wynosi 15 zł za każdy skok ze spadochronem wykonany w trakcie szkolenia wojskowego.

§ 5. [Wysokość dodatku za wykonywanie zadań związanych z bezpośrednim udziałem w oczyszczaniu terenów z przedmiotów wybuchowych lub niebezpiecznych pochodzenia wojskowego albo w ich unieszkodliwianiu dla żołnierza pełniącego etatową funkcję w patrolu saperskim]

1. Wysokość dodatku za wykonywanie zadań związanych z bezpośrednim udziałem w oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych lub niebezpiecznych pochodzenia wojskowego albo w ich unieszkodliwianiu dla żołnierza pełniącego służbę w etatowym patrolu saperskim wynosi do 30 zł dziennie.

2. Przy ustalaniu wysokości dodatku uwzględnia się stopień niebezpieczeństwa utraty zdrowia lub życia oraz inne uciążliwości i niebezpieczeństwa w trakcie wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, a także poziom wyszkolenia specjalistycznego żołnierza.

§ 6. [Wysokość dodatku za wykonywanie poza macierzystą jednostką obowiązków służbowych związanych z bezpośrednim udziałem w zwalczaniu klęsk żywiołowych lub likwidacji ich skutków, działaniach z zakresu ochrony mienia, w akcjach poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego albo z zakresu zarządzania kryzysowego]

Wysokość dodatku za wykonywanie poza macierzystą jednostką wojskową zadań związanych z bezpośrednim udziałem w zwalczaniu klęsk żywiołowych lub likwidacji ich skutków, działaniach z zakresu ochrony mienia, w akcjach poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego albo z zakresu zarządzania kryzysowego dla żołnierza wynosi 45 zł za każdą rozpoczętą dobę wykonywania tych zadań.

§ 7. [Wysokość dodatku za warunki uciążliwe i szkodliwe dla zdrowia]

Miesięczna wysokość dodatku za służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych dla żołnierza, który zajmuje stanowisko służbowe, na którym występują warunki szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe, wykonując na nim obowiązki służbowe przez co najmniej połowę obowiązującego miesięcznego czasu służby w tych warunkach, wynosi:

1) 75 zł dla żołnierzy wykonujących czynności:

a) z narażeniem na działanie pyłów niewywołujących zwłóknienia tkanki płucnej,

b) z narażeniem na działanie substancji toksycznych niekumulujących się w organizmie,

c) z narażeniem na promieniowanie ultrafioletowe lub podczerwone,

d) z narażeniem na drgania o ogólnym działaniu na człowieka,

e) z narażeniem na działanie promieniowania laserowego

- jeżeli w środowisku pełnienia służby są przekroczone najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia określone w przepisach wydanych na podstawie art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465),

f) w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura efektywna powyżej 25°C lub poniżej 10°C,

g) w mokrym środowisku o względnej wilgotności powietrza przekraczającej 80%, w wodzie lub błocie,

h) w zaciemnionych pomieszczeniach, w których natężenie oświetlenia elektrycznego ze względów technologicznych jest poniżej wartości określonych w Polskich Normach w warunkach ciągłego migotania punktów świetlnych aparatury wskaźnikowej lub działania urządzeń projekcyjnych,

i) w pomieszczeniach, w których ze względów technologicznych albo ze względu na rodzaj wykonywanej służby jest stosowane wyłącznie oświetlenie elektryczne,

j) w radiowych obiektach nadawczych i centrach radioodbiorczych, w stacjach radiowych, radiolokacyjnych i radioliniowych,

k) związane z obsługą aparatury w gabinetach fizykoterapii;

2) 90 zł dla żołnierzy wykonujących czynności:

a) z narażeniem na działanie pyłów wywołujących zwłóknienie tkanki płucnej,

b) z narażeniem na działanie substancji toksycznych kumulujących się w organizmie,

c) z narażeniem na drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne,

d) z narażeniem na hałas

- jeżeli w środowisku pełnienia służby są przekroczone najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia określone w przepisach wydanych na podstawie art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,

e) z narażeniem na obniżone lub podwyższone ciśnienie wynikające z procesu technologicznego, w szczególności w komorach ciśnieniowych i kesonowych,

f) w pomieszczeniach zlokalizowanych całkowicie poniżej poziomu otaczającego terenu, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 23715 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,

g) przy montażu, demontażu, konserwacji i naprawie akumulatorów,

h) przy magazynowaniu i dystrybucji niebezpiecznych środków o działaniu chemicznym, promieniotwórczym i biologicznym,

i) przy załadunku, rozładunku, transporcie i magazynowaniu paliw oraz uzupełnianiu nimi sprzętu,

j) w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do 2, 3 lub 4 grupy zagrożenia, których wykaz określają przepisy wydane na podstawie art. 2221 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;

3) 120 zł dla żołnierzy wykonujących czynności:

a) z narażeniem na działanie substancji, preparatów lub czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, których wykaz określają przepisy wydane na podstawie art. 222 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,

b) z narażeniem na promieniowanie jonizujące,

c) z narażeniem na działanie pól elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości od 0,1 MHz do 300 000 MHz w strefie zagrożenia,

d) przewijania kabli oraz związane z remontem i konserwacją linii kablowej w osłonie ołowianej;

4) 180 zł dla żołnierzy wykonujących czynności:

a) związane z wytwarzaniem, remontowaniem, niszczeniem oraz magazynowaniem i transportowaniem materiałów wybuchowych, łatwopalnych i samozapalnych,

b) związane z wytwarzaniem, magazynowaniem, transportowaniem oraz napełnianiem i instalowaniem zbiorników gazów sprężonych i rozpuszczonych pod ciśnieniem,

c) z narażeniem na działanie fazy ciekłej lub gazowej paliw, w szczególności benzyny, rakietowych materiałów napędowych oraz niebezpiecznych środków o działaniu chemicznym, promieniotwórczym i biologicznym - w laboratoriach oraz przy pracach naukowo-badawczych z tymi materiałami,

d) związane z wykonywaniem prób z bronią i materiałami wybuchowymi,

e) przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem, wykonywane zgodnie z ogólnymi przepisami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych wydanymi na podstawie art. 23715 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,

f) związane z rozbudową, remontem, konserwacją kanalizacji teletechnicznej oraz naprawą i konserwacją linii kablowych w studzienkach i komorach kablowych,

g) wewnątrz zbiorników, aparatów, kanałów, studni,

h) przy neutralizacji niebezpiecznych środków o działaniu chemicznym, promieniotwórczym i biologicznym,

i) z narażeniem na pyły lub aerozole rozpuszczalnych soli metali ciężkich, jeżeli w środowisku pełnienia służby są przekroczone najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia określone w przepisach wydanych na podstawie art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,

j) w kontakcie z materiałem zakaźnym lub chorymi zakaźnie ludźmi albo zwierzętami,

k) w bezpośrednim kontakcie z ludźmi chorymi na choroby psychiczne lub upośledzonymi w znacznym stopniu,

l) na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu i w wykopach o głębokości poniżej 2 m od poziomu terenu.

§ 8. [Wysokość dodatku funkcyjnego wypłacanego żołnierzowi pełniącemu funkcję dowódcy drużyny lub pomocnika dowódcy plutonu]

1. Miesięczna wysokość dodatku funkcyjnego dla żołnierza, któremu powierzono pełnienie funkcji dowódcy drużyny lub pomocnika dowódcy plutonu, wynosi do 5% kwoty należnego uposażenia zasadniczego.

2. Przy ustalaniu wysokości dodatku uwzględnia się:

1) stopień trudności i złożoności powierzanych zadań oraz efekty uzyskiwane wskutek ich wykonywania;

2) liczbę podległych żołnierzy;

3) stopień odpowiedzialności związanej z zajmowanym stanowiskiem służbowym lub pełnioną funkcją;

4) stosunek żołnierza do powierzonego mu sprzętu i zadań;

5) poziom wyszkolenia wojskowego i specjalistycznego żołnierza.

§ 9. [Podmiot przyznający dodatek służbowy]

1. Dodatki do uposażenia zasadniczego przyznaje dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni obowiązkową zasadniczą służbę wojskową, na wniosek bezpośredniego przełożonego.

2. Bezpośredni przełożony żołnierza składa wniosek do dowódcy jednostki wojskowej w terminie 3 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających przyznanie dodatku.

§ 10. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. M. Wiśniewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-06
  • Data wejścia w życie: 2023-11-21
  • Data obowiązywania: 2023-11-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA