REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2402

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 20 października 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa maszynisty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 22b ust. 21 pkt 1, 2 i 4-6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1786, 1720 i 2029) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie świadectwa maszynisty]

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie świadectwa maszynisty (Dz. U. poz. 2680) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9:

a) w ust. 3 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) w przypadku uzyskiwania nowej kategorii lub podkategorii świadectwa maszynisty;",

b) dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 4a, sprawdzian wiedzy i umiejętności obejmuje różnice programowe między kategoriami lub podkategoriami świadectwa maszynisty określonymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia, które maszynista już posiada, a kategoriami lub podkategoriami świadectwa maszynisty, o uzyskanie których maszynista się ubiega.";

2) w załączniku nr 3:

a) w części I Szkolenie praktyczne w ust. 5 tabela otrzymuje brzmienie:

Kategoria świadectwa maszynisty*

Podkategoria świadectwa maszynisty**

Moduł oraz liczba godzin szkolenia*****

praca przy naprawie
i utrzymaniu taboru kolejowego***

praca przy czynnościach rewidenta taboru***

praca przy czynnościach maszynisty****

razem

A

A1

120

40

80

240

A

A2

80

-

60

140

A

A3

80

-

60

140

A

A4

120

40

80

240

A

A5

80

-

60

140

B

B1

160

40

80

280

B

B2

160

40

80

280

* W przypadku szkolenia na więcej niż jedną podkategorię ujętą w ramach kategorii A albo B kandydat na maszynistę realizuje jeden cykl szkolenia (liczby godzin szkolenia nie sumują się).

** Jeżeli kandydat na maszynistę ubiega się o świadectwo maszynisty obejmujące jednocześnie podkategorie ujęte w ramach kategorii A i B (np. A1 + B2), realizuje cykl szkolenia w wymiarze przewidzianym dla kategorii B. Jeżeli kandydat na maszynistę ubiega się o świadectwo maszynisty obejmujące jednocześnie podkategorie ujęte w ramach kategorii A, a cykle szkolenia różnią się liczbą godzin, realizuje cykl szkolenia z większą liczbą godzin szkolenia.

*** Czas trwania szkolenia skraca się o udokumentowany okres zatrudnienia kandydata na maszynistę na stanowisku rewidenta taboru lub innym, na którym kandydat ten wykonywał czynności obejmujące naprawę i utrzymanie taboru kolejowego.

**** Nie dotyczy kandydata na maszynistę z udokumentowanym okresem zatrudnienia na stanowisku prowadzącego pojazdy kolejowe w wymiarze minimum 12 miesięcy.

***** Godzina szkolenia jest równa 60 minutom.",

b) w części II Szkolenie teoretyczne (wykłady i zajęcia praktyczne):

- w ust. 1 tabela otrzymuje brzmienie:


Temat szkolenia

Liczba godzin*

wykłady

zajęcia praktyczne

razem

Szkolenie teoretyczne dotyczące pojazdu kolejowego**

Znajomość budowy i obsługi pojazdu kolejowego

8

8

16

Urządzenia bezpieczeństwa

6

2

8

Rodzaje hamulców, układ pneumatyczny i hamulcowy

16

8

24

Próby hamulców oraz czynności kontrolne przed jazdą (włącznie ze sporządzeniem karty próby hamulców)

8

16

24

Dokumentacja prowadzona przez maszynistę

4

4

8

Sterowanie pojazdem kolejowym

8

8

16

Technika prowadzenia pojazdu kolejowego (jazdy manewrowej)

4

4

8

Nieprawidłowości, usterki i nadzwyczajne zdarzenia podczas prowadzenia pojazdu kolejowego

6

4

10

Procedury postępowania w przypadku wystąpienia poważnego wypadku, wypadku i incydentu

8

4

12

Warunki kontynuowania jazdy po wystąpieniu poważnego wypadku, wypadku i incydentu

2

2

4

Zatrzymanie oraz zabezpieczenie pojazdu kolejowego i pociągu

2

4

6

Regulacje wewnętrzne przewoźnika kolejowego i zarządcy infrastruktury dotyczące pracy maszynisty

16

-

16

Suma

88

64

152

Szkolenie teoretyczne dotyczące infrastruktury kolejowej**

Technika jazdy oraz prędkość maksymalna w odniesieniu do charakterystyk linii kolejowych (technika pracy manewrowej)

2

28

30

Znajomość linii kolejowych (okręgu manewrowego)

4

12

16

Bezpieczeństwo ruchu kolejowego

16

-

16

Przewóz towarów niebezpiecznych

2

-

2

Suma

24

40

64

Ogółem

112

104

216

* Godzina wykładów jest równa 45 minutom, a godzina zajęć praktycznych jest równa 60 minutom.

** Nie dotyczy kandydata na maszynistę z udokumentowanym okresem zatrudnienia na stanowisku prowadzącego pojazdy kolejowe w wymiarze minimum 36 miesięcy.",

- w ust. 2 tabela otrzymuje brzmienie:


Temat szkolenia

Liczba godzin*

wykłady

zajęcia praktyczne

razem

Szkolenie teoretyczne dotyczące pojazdu kolejowego specjalnego (pociągu roboczego)**

Budowa danego typu pojazdu kolejowego, rozmieszczenie zespołów i podzespołów

8

6

14

Obsługa pojazdu kolejowego

8

32

40

Wyposażenie kabiny maszynisty, rozmieszczenie i przeznaczenie wskaźników i elementów sterowania w kabinie maszynisty

2

6

8

Zespoły i podzespoły układu napędowego

4

2

6

Układ pneumatyczny i hamulcowy, próby hamulców

8

8

16

Układ elektryczny

2

2

4

Układ hydrauliczny

2

2

4

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego

4

2

6

Dokumentacja wymagana do dopuszczenia do eksploatacji

1

1

2

Zapoznanie z dokumentacją techniczno-ruchową oraz dokumentacją systemu utrzymania

4

2

6

Obowiązki i odpowiedzialność maszynisty

8

2

10

Znajomość obowiązujących regulacji wewnętrznych

14

2

16

Podstawowe wiadomości o dozorze technicznym

2

-

2

Regulacje ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (rozdziały 1, 2, 4, 5a i 9)

2

-

2

Suma

69

67

136

Szkolenie teoretyczne dotyczące infrastruktury kolejowej**

Budowa nawierzchni kolejowej

4

4

8

Urządzenia sterowania ruchem kolejowym i łączności kolejowej

6

2

8

Technika prowadzenia ruchu kolejowego

14

2

16

Organizacja ruchu kolejowego

8

-

8

Sygnalizacja kolejowa

16

8

24

Skrajnia pojazdu kolejowego i skrajnia budowli kolejowej

2

2

4

Procedury postępowania w przypadku wystąpienia poważnego wypadku, wypadku i incydentu

8

4

12

Suma

58

22

80

Ogółem

127

89

216

* Godzina wykładów jest równa 45 minutom, a godzina zajęć praktycznych jest równa 60 minutom.

** Nie dotyczy kandydata na maszynistę z udokumentowanym okresem zatrudnienia na stanowisku prowadzącego pojazdy kolejowe w wymiarze minimum 36 miesięcy.",

c) w części III Prowadzenie pojazdu kolejowego pod nadzorem tabela otrzymuje brzmienie:


Kategoria (podkategoria) świadectwa maszynisty

Liczba godzin prowadzenia pojazdu kolejowego*

A1

500**

A2

400**

A3

400**

A4

500**

A5

400**

B (B1+B2)

500 w ruchu towarowym oraz 500 w ruchu pasażerskim

B1

800

B2

800

A1 (A4) + B

praca manewrowa

praca pociągowa

160**

500 w ruchu towarowym
oraz 500 w ruchu pasażerskim

A1 (A4) + B1

160**

800 w ruchu pasażerskim

A1 (A4) + B2

160**

800 w ruchu towarowym

* Godzina prowadzenia pojazdu kolejowego jest równa 60 minutom.

** Nie dotyczy kandydata na maszynistę z udokumentowanym okresem zatrudnienia na stanowisku prowadzącego pojazdy kolejowe w wymiarze minimum 36 miesięcy.",

d) w części IV Szkolenie z użyciem symulatora pojazdu kolejowego ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dopuszcza się zwolnienie kandydata na maszynistę, który przeszedł szkolenie z użyciem symulatora pojazdu kolejowego, z obowiązku przejścia szkolenia wskazanego w części III, przy zachowaniu następujących warunków:

1) odbycie 1 godziny szkolenia z użyciem symulatora pojazdu kolejowego uznaje się za równoznaczne z odbyciem 5 godzin szkolenia wskazanego w części III;

2) liczba godzin szkolenia wskazanego w części III, z której kandydat na maszynistę może być zwolniony, nie może przekroczyć 50 godzin;

3) szkolenie z użyciem symulatora pojazdu kolejowego przeprowadzono po zrealizowaniu przez kandydata na maszynistę co najmniej 50% liczby godzin szkolenia określonej w części III.".

§ 2. [Stosowanie przepisów w brzmieniu nadanym rozporządzeniem]

Do szkoleń kandydatów na maszynistów ubiegających się o uzyskanie świadectwa maszynisty rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-07
  • Data wejścia w życie: 2023-11-22
  • Data obowiązywania: 2023-11-22

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA