REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2403

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 17 października 2023 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Janiewickie Bagno (PLH320008)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wyznaczenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Janiewickie Bagno]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Janiewickie Bagno (PLH3200082)), obejmujący obszar 162,28 ha, położony w województwie zachodniopomorskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru ochrony]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Zasady wyznaczania granic obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2023/244 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia szesnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2023) 607) (Dz. Urz. UE L 36 z 07.02.2023, str. 384).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK JANIEWICKIE BAGNO (PLH320008)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 17 października 2023 r. (Dz. U. poz. 2403)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK JANIEWICKIE BAGNO (PLH320008)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

713423,85

351067,35

2

713470,61

351164,08

3

713492,89

351210,17

4

713560,36

351346,88

5

713600,76

351381,66

6

713643,77

351418,70

7

713692,64

351460,79

8

713839,32

351588,93

9

713789,30

351900,93

10

713789,54

351901,56

11

713946,28

351929,89

12

713983,08

351936,54

13

714219,57

351978,92

14

714223,08

351979,02

15

714353,87

351973,36

16

714450,23

352282,67

17

714363,76

352294,38

18

713928,52

352454,33

19

713734,62

352506,89

20

713598,07

352542,78

21

713535,07

352552,42

22

713508,58

352552,99

23

713241,90

352557,95

24

713190,95

352548,92

25

713154,13

352436,77

26

712832,39

352167,24

27

712577,89

351954,01

28

712742,75

351568,87

29

712999,67

350934,84

30

713041,68

350962,35

31

713053,85

350970,51

32

713075,01

350951,21

33

713118,94

350973,37

34

713170,88

350994,79

35

713289,72

351042,11

36

713309,39

351037,70

37

713374,20

351048,83

38

713378,44

351049,45

39

713383,51

351035,43

40

713383,51

351035,44

41

713403,57

351051,30

42

713423,85

351067,35


1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752, 1615, 1688 i 1762).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK JANIEWICKIE BAGNO (PLH320008)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK JANIEWICKIE BAGNO (PLH320008)


Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK JANIEWICKIE BAGNO (PLH320008)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK JANIEWICKIE BAGNO (PLH320008)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

7110

Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)

2

7120

Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji

3

91D0

Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-07
  • Data wejścia w życie: 2023-11-22
  • Data obowiązywania: 2023-11-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA