REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2450

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 7 listopada 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania zgłoszeń, składania wniosków lub przekazywania informacji do komputerowej bazy danych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 45 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1815) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie dokonywania zgłoszeń, składania wniosków lub przekazywania informacji do komputerowej bazy danych]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń, składania wniosków lub przekazywania informacji do komputerowej bazy danych (Dz. U. poz. 495) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) miejsce umieszczenia środka identyfikacji - w przypadku zastosowania wszczepianego transpondera lub tatuażu;",

b) w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

„14) oznaczenie wskazujące, czy zwierzę o typie użytkowym określonym w pkt 12 jest przeznaczone do opasu - w przypadku bydła.";

2) w § 3:

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) miejsce umieszczenia środka identyfikacji - w przypadku zastosowania wszczepianego transpondera lub tatuażu;",

b) po pkt 16 dodaje się pkt 16a w brzmieniu:

„16a) oznaczenie wskazujące, czy zwierzę o typie użytkowym określonym w pkt 15 jest przeznaczone do opasu - w przypadku bydła;";

3) w § 4:

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) miejsce umieszczenia środka identyfikacji - w przypadku zastosowania wszczepianego transpondera lub tatuażu;",

b) po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu:

„15a) oznaczenie wskazujące, czy zwierzę o typie użytkowym określonym w pkt 14 jest przeznaczone do opasu - w przypadku bydła;";

4) w § 7:

a) w pkt 1 skreśla się wyrazy „albo rzeźni",

b) w pkt 4 w lit. f średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g w brzmieniu:

„g) śmierć zwierzęcia w innych okolicznościach niż określone w lit. a-f;";

5) w § 8 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) typ zdarzenia wybranego spośród zdarzeń, o których mowa w § 7 pkt 4, albo informację o dokonaniu uboju zwierzęcia po jego przemieszczeniu do rzeźni z państwa członkowskiego albo z państwa trzeciego, jeżeli dotyczy;";

6) w § 10 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) miejsce umieszczenia środka identyfikacji - w przypadku zastosowania wszczepianego transpondera lub tatuażu.";

7) w § 11 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) miejsce umieszczenia środka identyfikacji - w przypadku zastosowania wszczepianego transpondera lub tatuażu;";

8) w § 12 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) miejsce umieszczenia środka identyfikacji - w przypadku zastosowania wszczepianego transpondera lub tatuażu;";

9) w § 14 w pkt 1 skreśla się wyrazy „albo rzeźni";

10) w § 15 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) typ zdarzenia wybranego spośród zdarzeń, o których mowa w § 7 pkt 4, albo informację o dokonaniu uboju świni po jej przemieszczeniu do rzeźni z państwa członkowskiego albo z państwa trzeciego;";

11) w § 17 w pkt 4 po lit. d dodaje się lit. da w brzmieniu:

„da) świń przeznaczonych wyłącznie do produkcji mięsa na użytek własny, albo";

12) w § 22 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8-10 w brzmieniu:

„8) numer zakładu przetwórczego lub spalarni, jeżeli dotyczy;

9) informację, że zwłoki ptaków zostały przekazane podmiotowi innemu niż zakład przetwórczy lub spalarnia, jeżeli dotyczy;

10) dołączoną do zgłoszenia kopię dokumentu handlowego, o którym mowa w art. 26d ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075), lub innego dokumentu potwierdzającego przekazanie zwłok ptaków podmiotowi innemu niż zakład przetwórczy lub spalarnia, jeżeli dotyczy.";

13) § 23 otrzymuje brzmienie:

„§ 23. Zgłoszenie padnięcia albo śmierci ptaków w innych okolicznościach niż zabicie z nakazu powiatowego lekarza weterynarii oraz przekazania zwłok ptaków lub jaj wylęgowych do zakładu przetwórczego lub spalarni zawiera:

1) numer zakładu drobiu;

2) gatunek ptaków;

3) opis obiektów zakładu drobiu;

4) numer partii ptaków albo jaj wylęgowych;

5) kategorię ptaków albo jaj wylęgowych;

6) liczbę ptaków albo jaj wylęgowych;

7) datę padnięcia albo śmierci ptaków w innych okolicznościach niż zabicie z nakazu powiatowego lekarza weterynarii albo datę przekazania jaj wylęgowych do zakładu przetwórczego lub spalarni;

8) numer zakładu przetwórczego lub spalarni albo państwo przeznaczenia, jeżeli dotyczy;

9) informację, że zwłoki ptaków albo jaja wylęgowe zostały przekazane podmiotowi innemu niż zakład przetwórczy lub spalarnia, jeżeli dotyczy;

10) dołączoną do zgłoszenia kopię dokumentu handlowego, o którym mowa w art. 26d ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, lub innego dokumentu potwierdzającego przekazanie zwłok ptaków albo jaj wylęgowych podmiotowi innemu niż zakład przetwórczy lub spalarnia, jeżeli dotyczy.";

14) w § 26 w ust. 1:

a) w pkt 1:

- w lit. a wyrazy „oraz posiadacza koniowatego" zastępuje się wyrazami „lub posiadacza koniowatego",

- uchyla się lit. i oraz k,

- w lit. n w tiret drugim średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. o oraz p w brzmieniu:

„o) numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2023 r. poz. 885), zwany dalej „numerem EP", właściciela koniowatego, jeżeli dotyczy, albo

p) imię i nazwisko albo nazwę właściciela koniowatego oraz numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (numer PESEL) albo numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (numer REGON) lub numer NIP właściciela koniowatego, o ile zostały nadane, a w przypadku właściciela koniowatego będącego osobą fizyczną nieposiadającą numeru PESEL - kod kraju i numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby, jeżeli właściciel koniowatego nie posiada numeru EP;",

b) w pkt 2 w lit. o kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. p oraz q w brzmieniu:

„p) rasę koniowatego,

q) maść koniowatego.";

15) po § 26 dodaje się § 26a w brzmieniu:

„§ 26a. Zgłoszenie koniowatego utrzymywanego w siedzibie stada zawiera:

1) numer siedziby stada;

2) numer identyfikacyjny koniowatego lub UELN;

3) numer elektronicznego identyfikatora, jeżeli jest znany;

4) gatunek koniowatego;

5) nazwę i adres podmiotu, który wydał unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny koniowatego;

6) datę wydania unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego koniowatego;

7) numer EP właściciela koniowatego, jeżeli dotyczy, albo

8) imię i nazwisko albo nazwę właściciela koniowatego oraz numer PESEL albo numer REGON lub numer NIP właściciela koniowatego, o ile zostały nadane, a w przypadku właściciela koniowatego będącego osobą fizyczną nieposiadającą numeru PESEL - kod kraju i numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby, jeżeli właściciel koniowatego nie posiada numeru EP.";

16) w § 27:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) numer EP nowego właściciela koniowatego, jeżeli dotyczy, albo",

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres nowego właściciela koniowatego oraz numer PESEL albo numer REGON lub numer NIP nowego właściciela koniowatego, o ile zostały nadane, a w przypadku właściciela koniowatego będącego osobą fizyczną nieposiadającą numeru PESEL - kod kraju i numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby, jeżeli właściciel koniowatego nie posiada numeru EP;";

17) w § 28 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) numer EP właściciela koniowatego lub posiadacza koniowatego będącego podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2021/963, jeżeli dotyczy, albo",

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres nowego właściciela koniowatego oraz numer PESEL albo numer REGON lub numer NIP nowego właściciela koniowatego, o ile zostały nadane, a w przypadku właściciela koniowatego będącego osobą fizyczną nieposiadającą numeru PESEL - kod kraju i numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby, jeżeli właściciel koniowatego nie posiada numeru EP;",

c) w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

„13) informacje, o których mowa w § 26 ust. 1, w odniesieniu do koniowatego przemieszczonego z państwa członkowskiego albo z państwa trzeciego, jeżeli są znane.";

18) w § 29 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) numer EP właściciela koniowatego lub posiadacza koniowatego będącego podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2021/963;";

19) w § 30 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) typ zdarzenia wybranego spośród zdarzeń, o których mowa w § 7 pkt 4 lit. b, c lub f albo g, albo informację o dokonaniu uboju koniowatego po jego przemieszczeniu do rzeźni z państwa członkowskiego albo z państwa trzeciego;";

20) w § 32 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu:

„8) nazwę związku hodowców koniowatych dokonującego zgłoszenia;

9) informację, że posiadacz koniowatego dokonujący zgłoszenia działa w porozumieniu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2021/963, z właścicielem koniowatego.";

21) w § 35 w ust. 4 w pkt 8 po wyrazach „niepowtarzalnym numerze zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii" dodaje się wyrazy „ , jeżeli został wpisany do unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego";

22) w § 36 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) numer identyfikacyjny koniowatego lub UELN, jeżeli został nadany.";

23) w § 39:

a) w pkt 14 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu w rozumieniu art. 4 pkt 24 rozporządzenia 2016/429 oraz osoby zawodowo zajmującej się zwierzętami w rozumieniu art. 4 pkt 26 rozporządzenia 2016/429, a także ich numer PESEL, numer REGON i NIP, o ile zostały nadane;",

b) w pkt 15 w lit. f w tiret czwartym średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się tiret piąte w brzmieniu:

„- inny niż wymieniony w tiret pierwszym-czwartym;",

c) w pkt 16 po lit. d dodaje się lit. da w brzmieniu:

„da) świń przeznaczonych wyłącznie do produkcji mięsa na użytek własny, albo",

d) w pkt 17 po wyrazie „decyzji" dodaje się wyrazy „ , jeżeli numer ten został nadany w drodze decyzji".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 11-13 i pkt 23 lit. c, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: R. Telus


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 716).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-10
  • Data wejścia w życie: 2023-11-25
  • Data obowiązywania: 2023-11-25

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA