REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2453

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 6 listopada 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie]

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1744, z 2018 r. poz. 1876 oraz z 2020 r. poz. 710) § 41 otrzymuje brzmienie:

„§ 41. Do skrzyżowań wielopoziomowych przepisów § 26 ust. 1-3 nie stosuje się.".

§ 2. [Stosowanie przepisów rozporządzenia do wielopoziomowych skrzyżowań]

1. Do skrzyżowań wielopoziomowych, dla których przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia:

1) został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub wniosek o zatwierdzenie projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego,

2) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych, w przypadku gdy nie jest wymagane pozwolenie na budowę

- stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2. Wnioski o pozwolenie na budowę lub wnioski o zatwierdzenie projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, uznaje się za zgodne z rozporządzeniem zmienianym w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

3. Na wniosek inwestora złożony do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w przypadkach, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. [Stosowanie przepisów rozporządzenia do realizacji inwestycji kolejowych obejmujących budowę lub przebudowę skrzyżowań wielopoziomowych]

1. Do realizacji inwestycji kolejowych obejmujących budowę lub przebudowę skrzyżowań wielopoziomowych, w odniesieniu do których przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia na projekt lub wykonawstwo, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2. Na wniosek inwestora złożony do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w przypadkach, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 12 lipca 2023 r. pod numerem 2023/0445/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963 i 2029.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA