REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2484

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 6 listopada 2023 r.

w sprawie udostępniania informacji i danych niezbędnych do realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21a ust. 5 ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2021 r. poz. 1484 oraz z 2023 r. poz. 595, 1688 i 1890) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) zakres informacji i danych niezbędnych do wykonywania przez inwestora zadań związanych z realizacją inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;

2) listę rejestrów, ewidencji, wykazów i archiwów, z których są udostępniane informacje i dane;

3) wykaz podmiotów i organów prowadzących rejestry, ewidencje, wykazy i archiwa, obowiązanych do przekazywania informacji i danych;

4) sposób i tryb udostępniania informacji i danych.

§ 2. [Informacje i dane inne niż publicznie dostępne]

1. Informacjami i danymi, o których mowa w § 1 pkt 1, są inne niż publicznie dostępne następujące informacje i dane:

1) informacja geologiczna, w tym dane geologiczne, do korzystania z których prawo przysługuje Skarbowi Państwa;

2) informacja o warunkach geologiczno-górniczych na terenach pogórniczych;

3) informacje charakteryzujące pokrywę glebową;

4) hydrogeologiczne;

5) meteorologiczne;

6) hydrologiczne;

7) geodezyjne;

8) sejsmologiczne;

9) dotyczące zdrowia ludności w zakresie, w jakim nie pozwalają na identyfikację osoby, której informacje i dane dotyczą, oraz są związane z działaniem promieniowania jonizującego lub są informacjami lub danymi statystycznymi;

10) dotyczące sytuacji radiacyjnej kraju w zakresie wyników pomiarów radiometrycznych oraz skażeń promieniotwórczych.

2. Lista rejestrów, ewidencji, wykazów i archiwów, o których mowa w § 1 pkt 2, oraz wykaz podmiotów i organów, o których mowa w § 1 pkt 3, są określone w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. [Wniosek o przekazanie informacji o warunkach zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych]

1. Przed złożeniem wniosku o udostępnienie informacji i danych, o których mowa w § 1 pkt 1, zwanego dalej „wnioskiem o udostępnienie informacji i danych", inwestor występuje do kierownika podmiotu lub organu prowadzącego rejestr, ewidencję, wykaz lub archiwum z wnioskiem o przekazanie informacji o warunkach zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do informacji lub danych zgromadzonych w danym rejestrze, ewidencji, wykazie lub archiwum, zwanym dalej „wnioskiem o przekazanie informacji o warunkach zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych".

2. Wniosek o przekazanie informacji o warunkach zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych zawiera:

1) nazwę inwestora;

2) nazwę podmiotu lub organu prowadzącego rejestr, ewidencję, wykaz lub archiwum, do którego wniosek jest skierowany;

3) oznaczenie zakresu wnioskowanych informacji i danych z prośbą o wskazanie warunków zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do informacji i danych zgromadzonych w danym rejestrze, ewidencji, wykazie lub archiwum;

4) proponowany sposób udostępnienia informacji i danych;

5) uzasadnienie wniosku.

3. W przypadku gdy inwestorem nie jest podmiot publiczny, do wniosku o przekazanie informacji o warunkach zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych dołącza się pełnomocnictwo do złożenia tego wniosku dla osoby występującej w imieniu inwestora.

4. Wniosek o przekazanie informacji o warunkach zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych składa się na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym albo w postaci papierowej opatrzonej podpisem własnoręcznym osoby reprezentującej inwestora ze wskazaniem jej imienia, nazwiska i stanowiska służbowego, za pośrednictwem:

1) środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), w tym elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57, 1123, 1234 i 1703) lub publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285 i 1860), lub publicznej usługi hybrydowej w rozumieniu art. 2 pkt 7 tej ustawy - w przypadku wniosku sporządzonego na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej albo

2) operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640) lub placówki pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub osobiście w siedzibie podmiotu lub organu prowadzącego rejestr, ewidencję, wykaz lub archiwum - w przypadku wniosku sporządzonego na piśmie utrwalonym w postaci papierowej.

5. Wniosek o przekazanie informacji o warunkach zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych rozpatruje się w postaci elektronicznej w przypadku, gdy wniosek ten został złożony w sposób określony w ust. 4 pkt 1 albo w sposób określony w ust. 4 pkt 2, a składający wniosek wyraził zgodę na prowadzenie sprawy w postaci elektronicznej.

6. W przypadku gdy złożony wniosek o przekazanie informacji o warunkach zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych jest niekompletny lub zawiera inne braki, kierownik podmiotu prowadzącego rejestr, ewidencję, wykaz lub archiwum lub organ prowadzący rejestr, ewidencję, wykaz lub archiwum w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku wzywa składającego wniosek do jego uzupełnienia lub poprawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym jednak niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

7. Nadanie w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 6 uzupełnionego lub poprawionego wniosku o udostępnienie informacji i danych w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo wniesienie go za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym jest równoznaczne z wniesieniem go w terminie.

8. Wniosek o przekazanie informacji o warunkach zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, który nie został uzupełniony lub poprawiony w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 6, pozostawia się bez rozpatrzenia. Wezwanie do uzupełnienia lub poprawienia wniosku zawiera pouczenie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

9. Informacje o warunkach zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, kierownik podmiotu prowadzącego rejestr, ewidencję, wykaz lub archiwum lub organ prowadzący rejestr, ewidencję, wykaz lub archiwum przekazuje inwestorowi w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o przekazanie informacji o warunkach zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

§ 4. [Wniosek o udostępnienie informacji i danych]

1. Wniosek o udostępnienie informacji i danych zawiera:

1) nazwę inwestora;

2) nazwę podmiotu lub organu prowadzącego rejestr, ewidencję, wykaz lub archiwum, do którego wniosek jest skierowany;

3) określenie rejestru, ewidencji, wykazu lub archiwum, w którym są zgromadzone informacje i dane, które mają być udostępnione;

4) oznaczenie zakresu wnioskowanych informacji i danych;

5) wskazanie okresu udostępniania informacji i danych;

6) proponowany sposób udostępnienia informacji i danych;

7) uzasadnienie wniosku wraz ze wskazaniem inwestycji, dla której wydano decyzję zasadniczą, o której mowa w art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

2. Do wniosku o udostępnienie informacji i danych dołącza się:

1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym albo opatrzone podpisem własnoręcznym osoby reprezentującej inwestora ze wskazaniem jej imienia, nazwiska i stanowiska służbowego, oświadczenie:

a) inwestora o wykorzystaniu objętych tym wnioskiem informacji i danych wyłącznie do wykonywania zadań związanych z realizacją inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących,

b) o spełnianiu przez inwestora warunków zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do informacji i danych objętych tym wnioskiem;

2) pełnomocnictwo do złożenia wniosku dla osoby występującej w imieniu inwestora - w przypadku gdy inwestorem nie jest podmiot publiczny.

3. Do wniosku o udostępnienie informacji i danych stosuje się odpowiednio przepisy § 3 ust. 4-8.

§ 5. [Przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku]

Dane osobowe zawarte we wniosku o przekazanie informacji o warunkach zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych oraz we wniosku o udostępnienie informacji i danych są przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia danego wniosku, a po rozpatrzeniu danego wniosku albo pozostawieniu go bez rozpatrzenia - zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164).

§ 6. [Termin udostępniania informacji i danych przez kierownika]

1. Kierownik podmiotu prowadzącego rejestr, ewidencję, wykaz lub archiwum lub organ prowadzący rejestr, ewidencję, wykaz lub archiwum niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia przekazania mu wniosku o udostępnienie informacji i danych przez ministra właściwego do spraw energii - udostępnia informacje i dane zgromadzone w rejestrze, ewidencji, wykazie lub archiwum.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, może zostać wydłużony ze względu na zakres lub stopień skomplikowania informacji i danych, które mają być udostępnione, nie więcej jednak niż o 14 dni. O wydłużeniu terminu kierownik podmiotu lub organ informuje inwestora.

§ 7. [Udostępnianie informacji i danych zgromadzonych w rejestrze, wykazie, ewidencji lub archiwum]

1. Informacje i dane zgromadzone w rejestrze, wykazie, ewidencji lub archiwum udostępnia się przez:

1) zapoznanie się wnioskodawcy z informacjami i danymi w pomieszczeniu przystosowanym do swobodnego korzystania, z prawem dokonywania reprodukcji, odpisu, odrysu, wydruku, fotokopii lub kopii w postaci elektronicznej oraz innej formy utrwalania dokumentów i danych;

2) wydanie wnioskodawcy reprodukcji, odpisu, odrysu, wydruku, fotokopii, kopii w postaci elektronicznej lub innej formy utrwalania informacji materiałów zawierających informacje i dane zgromadzone w rejestrze, ewidencji, wykazie lub archiwum;

3) usługę dostępu do informacji i danych zgromadzonych w rejestrze, ewidencji, wykazie lub archiwum z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w postaci serwisów zawierających wybrane informacje.

2. Udostępnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może nastąpić także z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych i środków komunikacji elektronicznej, umożliwiających identyfikację wnioskodawcy przez profil zaufany lub złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

3. Jeżeli udostępnieniu podlegają dane osobowe lub informacje i dane objęte tajemnicą ustawowo chronioną, dane te lub informacje udostępnia się z zachowaniem odpowiednio przepisów o ochronie danych osobowych lub przepisów o ochronie tajemnic ustawowo chronionych.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [LISTA REJESTRÓW, EWIDENCJI, WYKAZÓW I ARCHIWÓW, Z KTÓRYCH SĄ UDOSTĘPNIANE INFORMACJE I DANE NIEZBĘDNE DO WYKONYWANIA PRZEZ INWESTORA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ INWESTYCJI W ZAKRESIE BUDOWY OBIEKTU ENERGETYKI JĄDROWEJ ORAZ INWESTYCJI TOWARZYSZĄCYCH, ORAZ WYKAZ PODMIOTÓW I ORGANÓW PROWADZĄCYCH TE REJESTRY, EWIDENCJE, WYKAZY I ARCHIWA OBOWIĄZANYCH DO PRZEKAZYWANIA INFORMACJI I DANYCH]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 6 listopada 2023 r. (Dz. U. poz. 2484)

LISTA REJESTRÓW, EWIDENCJI, WYKAZÓW I ARCHIWÓW, Z KTÓRYCH SĄ UDOSTĘPNIANE INFORMACJE I DANE NIEZBĘDNE DO WYKONYWANIA PRZEZ INWESTORA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ INWESTYCJI W ZAKRESIE BUDOWY OBIEKTU ENERGETYKI JĄDROWEJ ORAZ INWESTYCJI TOWARZYSZĄCYCH, ORAZ WYKAZ PODMIOTÓW I ORGANÓW PROWADZĄCYCH TE REJESTRY, EWIDENCJE, WYKAZY I ARCHIWA OBOWIĄZANYCH DO PRZEKAZYWANIA INFORMACJI I DANYCH

Lp.

Nazwa podmiotu i organu

Nazwa rejestru, ewidencji, wykazu i archiwum

1

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

1. Narodowe Archiwum Geologiczne

2. Centralna Baza Danych Geologicznych

3. System Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych MIDAS

4. System informacji geologicznej Infogeoskarb

5. Baza danych System Osłony Przeciwosuwiskowej - SOPO

6. Centralny Bank Danych Hydrogeologicznych - Bank HYDRO

7. Bank Danych Wód Podziemnych Zaliczonych do Kopalin - Bank Wód Mineralnych

8. Baza Danych Monitoring Wód Podziemnych

9. Baza Danych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych

10. Baza danych systemu informacji geograficznej (GIS) Mapy obszarów zagrożonych podtopieniami - Podtopienia

11. Baza danych systemu informacji geograficznej (GIS) Mapy Hydrogeologicznej Polski (MHP) w skali 1:50 000

12. Baza danych systemu informacji geograficznej (GIS) zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych dla obszaru Polski

13. Baza danych o poborze rejestrowanym z ujęć wód podziemnych -

14. Baza Danych Geologiczno-Inżynierskich (BDGI)

15. Geologiczno-inżynierskie uwarunkowania budowy dróg i linii kolejowych (Inwestycje transportowe)

16. Baza Danych Map geologiczno-inżynierskich Polskich (MgiP)

17. Monitoring geodynamiczny Polski

18. Interferometryczny Monitoring Powierzchni Terenu Polski

19. Współczesna geodynamika Polski pod kątem bezpiecznego zagospodarowania głębokiej przestrzeni podziemnej

Pobory

2

Główny Geodeta Kraju

1. Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (K-GESUT)

2. Zbiór fotogrametycznych zdjęć lotniczych

3

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy

Baza danych pomiarowo-obserwacyjnych z zakresu meteorologii i hydrologii z sieci stacji pomiarowo-obserwacyjnych państwowej służby hydro-logiczno-meteorologicznej (PSHM)

4

Państwowe Gospodarstwo Wodne

„Wody Polskie"

System informacyjny gospodarowania wodami

5

Narodowy Instytut Onkologii - Państwowy Instytut Badawczy

Krajowy Rejestr Nowotworów

6

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny - Państwowy Instytut Badawczy

Bazy danych dotyczących zdrowia ludności

7

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki

Bazy danych z informacjami otrzymywanymi ze stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych oraz z placówek prowadzących pomiary skażeń promieniotwórczych, istotnych dla oceny sytuacji radiacyjnej kraju

8

Właściwy miejscowo marszałek województwa

1. Mapy topograficzne w skalach 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000 i 1:100 000, w postaci rastrowej i wektorowej

2. Baza danych obiektów topograficznych (BDOT10k)

9

Właściwy miejscowo starosta

1. Baza danych ewidencji gruntów i budynków (baza danych EGiB)

2. Baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500)

3. Baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)

4. Raporty (rejestry, kartoteki, skorowidze, wykazy, zestawienia) tworzone na podstawie bazy danych EGiB

5. Operat ewidencyjny

6. Rejestr cen nieruchomości

7. Mapa zasadnicza

8. Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne

10

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

1. Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody

2. Rejestr bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku

3. Rejestr historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi

11

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

1. Polska Sieć Sejsmologiczna

2. Archiwa dotyczące aktywności sejsmologicznej na terenie Polski

12

Główny Instytut Górnictwa

Górnośląska Regionalna Sieć Sejsmologiczna (GRSS)

13

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego

1. Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej

2. Rejestr dokumentacji mierniczo-geologicznych

14

Instytut Uprawy Nawożenia

i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy

1. Baza danych charakteryzująca budowę i właściwości pokrywy glebowej zawarte na Mapie glebowo-rolniczej w skalach 1:25 000 i 1:100 000 w formacie wektorowym

2. Baza danych punktowych monitoringu chemizmu gleb i oceny podstawowych właściwości fizykochemicznych gleb utworzona w ramach realizacji projektów badawczych, badawczo-wdrożeniowych oraz oceny Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w skali kraju i poszczególnych regionów

3. Baza danych chrakteryzująca przestrzenną zmienność występowania suszy rolniczej w Polsce na poziomie gmin w latach 2007-2022 utworzona w ramach realizacji Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w kraju

15

Prezes Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa

Dane znajdujące się w prowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rejestrach, ewidencjach oraz wykazach, w szczególności w Krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (KSEP)

16

Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Państwowy Monitoring Środowiska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-15
  • Data wejścia w życie: 2023-11-30
  • Data obowiązywania: 2023-11-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA