REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2524

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 17 listopada 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597, 1688, 1852 i 2029) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych]

W rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 56) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w pkt 2 skreśla się wyrazy „ ; poprzedzenie kodu odpadu literami „ex" oznacza, że kod z tym oznaczeniem obejmuje wyłącznie określone odpady wyodrębnione z rodzaju odpadów, o których mowa w tych przepisach";

2) w § 3:

a) w ust. 1 część wspólna otrzymuje brzmienie:

„- połączonych w jeden zintegrowany proces technologiczny przetwarzania tych odpadów prowadzony na terenie tego samego zakładu w celu ich przygotowania do recyklingu lub innych procesów odzysku lub do procesów unieszkodliwiania.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Odpady kierowane do procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych rozładowuje się w obiekcie budowlanym w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.3)), który jest zamknięty w taki sposób, że co najmniej uniemożliwia oddziaływanie czynników atmosferycznych na te odpady, jest wyposażony w szczelne podłoże zapobiegające przedostawaniu się odcieków do środowiska i w urządzenia wentylacyjne oraz ograniczające emisje zanieczyszczeń, w szczególności przedostawanie się pyłów do powietrza.";

3) w § 4:

a) w ust. 1:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Proces mechanicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych polegający na wydzieleniu z nich określonych frakcji dających się wykorzystać - w zależności od składu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - materiałowo lub energetycznie oraz frakcji wymagającej dalszego biologicznego przetwarzania przebiega w obiekcie budowlanym w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, który jest zamknięty w taki sposób, że co najmniej uniemożliwia oddziaływanie czynników atmosferycznych na te odpady, jest wyposażony w szczelne podłoże zapobiegające przedostawaniu się odcieków do środowiska i w urządzenia wentylacyjne oraz ograniczające emisje zanieczyszczeń, w szczególności przedostawanie się pyłów do powietrza. Proces ten prowadzi do powstawania odpadów, w zależności od ich właściwości, o kodzie:",

- pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) 19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Wydzielenie frakcji wymagającej dalszego biologicznego przetwarzania odbywa się z wykorzystaniem sita o wielkości oczek nie większej niż 100 mm. Frakcję o granulometrii mniejszej niż zastosowane sito klasyfikuje się jako odpady o kodzie 19 12 12, zwane dalej „frakcją podsitową".",

c) uchyla się ust. 2 i 3,

d) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Dopuszcza się, aby po wydzieleniu na sicie odpady o kodzie 19 12 12 o frakcji o granulometrii nie większej niż 20 mm były przekazywane bez konieczności kierowania do biologicznego przetwarzania odpadów do składowania na składowisku odpadów zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 118 ustawy.

5. Dopuszcza się powstawanie z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych poddanych procesowi mechanicznego przetwarzania odpadów innych odpadów niż wskazane w ust. 1.",

e) uchyla się ust. 6 i 7,

f) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. W części instalacji, w której prowadzi się procesy mechanicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, można prowadzić proces mechanicznego przetwarzania innych odpadów jako odrębne warianty eksploatacji instalacji, w szczególności można prowadzić:

1) przetwarzanie odpadów selektywnie zebranych przez ich doczyszczanie lub rozsortowywanie;

2) produkcję paliwa alternatywnego z odpadów innych niż odpady o kodzie 20 03 01.",

g) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Odpady powstałe w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów klasyfikowane jako odpady o kodzie 19 12 10 są przetwarzane w procesie odzysku R1 albo procesie unieszkodliwiania D10. Procesy te mogą być poprzedzone odpowiednio procesem odzysku R12 albo procesem unieszkodliwiania D13.",

h) w ust. 11 po wyrazach „w ust. 1" dodaje się wyraz „ , 1a",

i) uchyla się ust. 12;

4) w § 5:

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „ , o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 11 lit. a oraz ust. 2 i 3,",

b) uchyla się ust. 2,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W części instalacji, w której prowadzi się proces biologicznego przetwarzania frakcji podsitowej, możliwe jest prowadzenie procesu biologicznego przetwarzania selektywnie zebranych bioodpadów, w wyniku którego powstają:

1) produkty nawozowe, nawozy lub środki wspomagające uprawę roślin spełniające wymagania określone w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 (Dz. Urz. UE L 170 z 25.06.2019, str. 1, z późn. zm.4)) lub ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2023 r. poz. 569 i 1597), lub

2) odpady po procesie kompostowania lub fermentacji.",

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Proces biologicznego przetwarzania odpadów frakcji podsitowej w warunkach tlenowych prowadzi się:

1) w zamkniętym urządzeniu technicznym wykonanym z materiału wytrzymałego na uszkodzenia mechaniczne i zapewniającym szczelność prowadzonego procesu (reaktorze) lub w zamkniętej hali, z systemem odbierania odcieków, z aktywnym napowietrzaniem oraz z ujmowaniem i oczyszczaniem gazów powstałych w wyniku prowadzenia procesu (powietrze procesowe), oraz

2) do czasu osiągnięcia przez odpady parametrów o wartościach: AT4 poniżej 10 mg O2/g suchej masy, straty prażenia mniejszej niż 35% i zawartości węgla organicznego mniejszej niż 20% suchej masy.",

e) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. W stosunku do odpadów, które osiągnęły wartość parametru AT4 poniżej 20 mg O2/g suchej masy w wyniku procesu biologicznego przetwarzania odpadów w warunkach wskazanych w ust. 6 pkt 1, proces ten można kontynuować w pryzmach, które są usytuowane na szczelnym podłożu zapobiegającym przedostawaniu się odcieków do środowiska wyposażonym w system odbierania odcieków i które są aktywnie napowietrzane lub napowietrzane przez mechaniczne przerzucanie odpadów co najmniej raz w tygodniu, do czasu osiągnięcia parametrów, o których mowa w ust. 6 pkt 2.",

f) uchyla się ust. 7,

g) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. W przypadku procesu biologicznego przetwarzania odpadów frakcji podsitowej w warunkach beztlenowych powstałe odpady poddaje się stabilizacji w procesie biologicznego przetwarzania odpadów w warunkach tlenowych.",

h) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

„8a. Z odpadów powstałych w procesie biologicznego przetwarzania odpadów wydziela się, o ile jest to możliwe, odpady nadające się w całości lub w części do recyklingu.",

i) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Pozostałe po wydzieleniu odpady spełniające wymagania, o których mowa w ust. 6 pkt 2, klasyfikuje się jako odpady o kodzie 19 05 99 - Inne niewymienione odpady, zwane dalej „stabilizatem".",

j) w ust. 11 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Wydzielona na sicie frakcja stabilizatu o granulometrii nie większej niż 20 mm może być stosowana do procesu odzysku wyłącznie na składowisku odpadów lub w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.",

k) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Odpady pozostające po wydzieleniu frakcji stabilizatu, o której mowa w ust. 11, są nadal klasyfikowane jako odpady o kodzie 19 05 99.",

l) w ust. 13 wyrazy „w ust. 2" zastępuje się wyrazami „w ust. 1",

m) ust. 15 otrzymuje brzmienie:

„15. Mechaniczne przetwarzanie odpadów, o którym mowa w ust. 8a i 11, stanowi proces odzysku R12 albo proces unieszkodliwiania D13.";

5) w § 6:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Odpady powstałe w procesie biologicznego suszenia odpadów klasyfikuje się jako odpady o kodzie 19 05 01 - Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych oraz poddaje się je dalszemu mechanicznemu przetwarzaniu odpadów. Przepisy § 4 stosuje się odpowiednio.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku poddania procesowi biologicznego suszenia frakcji podsitowej dopuszcza się zakwalifikowanie powstających odpadów jako odpadów o kodzie 19 12 10, o ile nie wymagają one wydzielenia z nich innych frakcji.",

c) uchyla się ust. 3,

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Odpady powstałe w procesie biologicznego suszenia odpadów klasyfikowane jako odpady o kodzie 19 12 10 są przetwarzane w procesie odzysku R1 albo procesie unieszkodliwiania D10.",

e) uchyla się ust. 5,

f) uchyla się ust. 7;

6) uchyla się § 7;

7) § 8 i § 9 otrzymują brzmienie:

„§ 8. Odpady powstałe w procesie biologicznego przetwarzania odpadów frakcji podsitowej, w tym pozostałe po wydzieleniu odpadów zgodnie z § 5 ust. 8a, niebędące stabilizatem:

1) wymagają dalszego przetwarzania w procesie biologicznego przetwarzania odpadów albo

2) jeżeli proces biologicznego przetwarzania odpadów w warunkach tlenowych prowadzony przez co najmniej 4 tygodnie nie doprowadził do osiągnięcia parametrów o wartościach, o których mowa w § 5 ust. 6 pkt 2, mogą zostać przekazane do termicznego przekształcania odpadów.

§ 9. 1. Wymagania określone w § 5 ust. 6 pkt 2 uważa się za spełnione, jeżeli po zakończeniu każdego procesu biologicznego przetwarzania odpadów w warunkach tlenowych zostaną one potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wykonanymi przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. Badania przeprowadza się w celu wykazania, że odpady, które mają zostać przekazane do składowania odpadów lub termicznego przekształcania odpadów zgodnie z § 5 ust. 10, spełniają wymagania dla stabili-zatu. Próbki odpadów do badań pobiera przedstawiciel tego laboratorium.

2. Jeżeli w odniesieniu do procesów prowadzonych w takich samych warunkach technologicznych wyniki co najmniej 3 następujących po sobie badań potwierdziły spełnienie wymagań, o których mowa w § 5 ust. 6 pkt 2, dopuszcza się prowadzenie badań co najmniej raz na kwartał, jeżeli warunki technologiczne prowadzenia procesu nie uległy zmianie.";

8) uchyla się § 10;

9) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Do procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych prowadzonego na podstawie zezwolenia na przetwarzanie odpadów albo pozwolenia na wytwarzanie odpadów obejmującego zezwolenie na przetwarzanie odpadów, wydanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, do instalacji, w której ten proces jest prowadzony, oraz do odpadów powstających w tym procesie stosuje się wymagania określone w tym zezwoleniu albo pozwoleniu.

2. Instalacje, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia zintegrowanego, w których przed dniem wejścia w życie rozporządzenia były prowadzone procesy mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, powinny spełnić wymagania w zakresie miejsca rozładunku odpadów oraz przetwarzania odpadów określone w § 3 ust. 4, § 4 ust. 1 oraz § 6 ust. 1 w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r.

3. Do procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych prowadzonego na podstawie pozwolenia zintegrowanego wydanego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, do instalacji, w której ten proces jest prowadzony, oraz do odpadów powstających w tym procesie, do czasu zmiany tego pozwolenia, stosuje się wymagania określone w tym pozwoleniu.".

§ 2. [Przepisy przejściowe]

Stosowane do dnia wejścia w życie rozporządzenia sita o wielkości oczek pozwalającej na wydzielanie frakcji pod-sitowej o granulometrii większej niż 100 mm mogą być stosowane nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 11 sierpnia 2023 r. pod numerem 2023/0500/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/1535 z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963 i 2029.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 302 z 22.11.2019, str. 129, Dz. Urz. UE L 48 z 11.02.2021, str. 6, Dz. Urz. UE L 356 z 08.10.2021, str. 8, Dz. Urz. UE L 427 z 30.11.2021, str. 120, 130 i 140, Dz. Urz. UE L 83 z 10.03.2022, str. 66, Dz. Urz. UE L 161 z 16.06.2022, str. 121, Dz. Urz. UE L 183 z 08.07.2022, str. 2, Dz. Urz. UE L 233 z 08.09.2022, str. 91, Dz. Urz. UE L 236 z 13.09.2022, str. 5, Dz. Urz. UE L 59 z 24.02.2023, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L z 16.10.2023.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-22
  • Data wejścia w życie: 2023-12-07
  • Data obowiązywania: 2023-12-07

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA