REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2526

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 20 listopada 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów aktywności zawodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173, 240, 852, 1234 i 1429) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie zakładów aktywności zawodowej]

W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1934) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) informację o kosztach działania zakładu, z podziałem na planowane źródła finansowania, z kalkulacją lub innym uzasadnieniem przyjętych kosztów;";

2) w § 3:

a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wysokość, termin oraz sposób przekazywania środków Funduszu przeznaczonych na działanie zakładu do końca danego roku kalendarzowego;",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Strony umowy określają corocznie, nie później niż do dnia 30 listopada, w formie aneksu do umowy, przewidywaną liczbę osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, które będą zatrudnione w zakładzie w następnym roku, stanowiącą podstawę do ustalenia środków na działanie zakładu zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy oraz wysokość środków Funduszu na działanie zakładu w następnym roku.";

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Corocznie do dnia 30 września organizator przedstawia właściwej jednostce organizacyjnej samorządu województwa informację o:

1) przewidywanej liczbie osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, które będą zatrudnione w następnym roku w zakładzie;

2) przewidywanych kosztach działania zakładu w następnym roku, z podziałem na źródła finansowania.";

4) w § 8:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe;",

b) w ust. 2:

- w pkt 2 po wyrazach „o którym mowa" dodaje się wyraz „w",

- pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4) materiałów, energii, usług materialnych i usług niematerialnych;

5) zakupu oraz naprawy maszyn i urządzeń oraz koniecznej wymiany części maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej;",

- dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

„6) remontów oraz modernizacji pomieszczeń i budynków służących do prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej;

7) inne niezbędne do prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej.";

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Czas pracy osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wynosi co najmniej 0,5 wymiaru czasu pracy określonego w art. 15 ustawy.";

6) w § 12:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zajęcia rehabilitacyjne osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności organizuje się na podstawie indywidualnych programów rehabilitacji zawodowej i społecznej.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zajęcia rehabilitacyjne odbywają się na wniosek osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji zawodowej i społecznej poza czasem pracy tej osoby i trwają od 30 do 120 minut dziennie.";

7) w § 13 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) rodzaj planowanych działań, w tym zajęć rehabilitacyjnych, i harmonogram ich realizacji;";

8) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zakładowy fundusz aktywności tworzy się ze środków, o których mowa w art. 31 ust. 4 i art. 33b ust. 1 ustawy oraz art. 38 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, z późn. zm.2)), oraz z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku zakładowego funduszu aktywności.";

9) w § 15:

a) w ust. 1:

- po pkt 2 dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu:

„2a) pokryciem kosztów zakupu i eksploatacji środka transportu przeznaczonego do dowozu i transportu osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

2b) pokryciem kosztów zakupu usług w zakresie dowozu i transportu osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;",

- po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:

„12a) wykonywaniem przez osoby niebędące pracownikami zakładu usług świadczenia pomocy w dotarciu do pracy i powrocie z pracy udzielanej osobom niepełnosprawnym zaliczonym do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, w przypadku gdy w związku z niepełnosprawnością wymagają one pomocy innej osoby;",

- pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) świadczeniem pomocy asystentów w rekreacji i uczestnictwie osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w życiu kulturalnym;",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia osoby wykonującej usługi świadczenia pomocy, o których mowa w ust. 1 pkt 12 oraz 12a, stanowi iloczyn 20% wysokości minimalnego wynagrodzenia i liczby pracowników objętych tą pomocą w miesiącu.";

10) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Środki zakładowego funduszu aktywności przeznaczone na wydatki, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 2-3, nie mogą przekraczać 75% rocznych wpływów tego funduszu w roku poprzednim.".

§ 2. [Uzupełnianie indywidualnych programów rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz zatwierdzanie projektów zmian ich treści]

Do dnia 1 marca 2024 r. zespół programowy uzupełnia indywidualne programy rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przy udziale osób, których te programy dotyczą, o rodzaj planowanych działań, w tym zajęć rehabilitacyjnych, i harmonogram ich realizacji, a kierownik zakładu zatwierdza te zmiany.

§ 3. [Odpowiednie stosowanie przepisów rozporządzenia w dotychczasowym brzmieniu do wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych]

Do wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2023 r., z wyjątkiem § 1 pkt 6, który wchodzi w życie z dniem 1 marca 2024 r.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej: M. Maląg


1) Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 416).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 i 2745 oraz z 2023 r. poz. 28, 185, 326, 605, 641, 658, 825, 1059, 1114, 1130, 1407, 1414, 1429, 1523, 1617, 1667, 1675, 1705, 1723, 1787 i 1843.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-22
  • Data wejścia w życie: 2023-12-01
  • Data obowiązywania: 2023-12-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA