REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2541

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 21 listopada 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2597 oraz z 2023 r. poz. 185, 1234, 1672, 1718 i 2005) i art. 133 ust. 4 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej]

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. poz. 1663) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 uchyla się pkt 3;

2) w § 12 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W ramach danych, o których mowa w art. 8 pkt 2c lit. c ustawy, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe dotyczące organizacji i działalności placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego oraz branżowych centrów umiejętności, które obejmują:";

3) w § 14 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych lub zakazu wykonywania zawodu nauczyciela,";

4) w § 19 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W ramach danych, o których mowa w art. 13 pkt 12, art. 14 pkt 28, art. 16 pkt 3, art. 17 pkt 1, art. 19, art. 19a pkt 3 i art. 19b pkt 5 ustawy, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe uczniów, które dotyczą wypadków, którym uczeń uległ, będąc pod opieką przedszkola, szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 3-5, 7 i 8 ustawy - Prawo oświatowe, z wyszczególnieniem wypadków śmiertelnych i ciężkich, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 125 ustawy - Prawo oświatowe, oraz innych, według:";

5) w § 22 po wyrazach „Kodeksu pracy," skreśla się wyrazy „ustawy o systemie oświaty,";

6) w § 26 uchyla się pkt 2;

7) w § 27:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) urlop dla poratowania zdrowia, o którym mowa w art. 73 ust. 1 pkt 1 ustawy - Karta Nauczyciela;",

b) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) urlop dla poratowania zdrowia, o którym mowa w art. 73 ust. 1 pkt 2 ustawy - Karta Nauczyciela;",

c) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) urlop płatny, o którym mowa w art. 68 ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela;",

d) po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

„9a) urlop bezpłatny, o którym mowa w art. 68 ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela;",

e) po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:

„13a) niezdolność do pracy, w trakcie której przysługuje świadczenie rehabilitacyjne, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1732, 2140 i 2476 oraz z 2023 r. poz. 641);";

8) w § 28:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dane dotyczące stopnia awansu zawodowego:

a) stopień awansu zawodowego nauczyciela, o którym mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy - Karta Nauczyciela,

b) nauczyciel nieposiadający stopnia awansu zawodowego odbywający przygotowanie do zawodu nauczyciela, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela,

c) nauczyciel nieposiadający stopnia awansu zawodowego nieodbywający przygotowania do zawodu nauczyciela, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela;",

b) w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) informacja o rozpoczęciu przygotowania do zawodu nauczyciela, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela,";

9) w § 29:

a) w pkt 2 uchyla się lit. f,

b) w pkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15-21 w brzmieniu:

„15) wypłacone wynagrodzenie za urlop płatny, o którym mowa w art. 68 ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela;

16) wypłacone wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, o której mowa w art. 92 § 1 Kodeksu pracy;

17) wypłacone wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 67e ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela albo art. 188 § 1 Kodeksu pracy;

18) wypłacone wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej, o którym mowa w art. 1481 § 1 Kodeksu pracy;

19) wypłacone wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w § 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1632);

20) wypłacone wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z funkcji związkowej poza zakładem pracy, o którym mowa w art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych;

21) wypłacone jednorazowe świadczenie na start, o którym mowa w art. 53a ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela.";

10) w § 31:

a) w ust. 1:

- w pkt 5 w lit. c tiret czwarte otrzymuje brzmienie:

„- dane dziedzinowe dotyczące organizacji i działalności placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, placówek oświatowo-wychowawczych, placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, branżowych centrów umiejętności oraz placówek doskonalenia nauczycieli, o których mowa w art. 8 pkt 2c ustawy,",

- w pkt 7 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) rozpoczęcia przygotowania do zawodu nauczyciela, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela.",

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przekazania dyrektorowi szkoły, placówki kształcenia ustawicznego, centrum kształcenia zawodowego, branżowego centrum umiejętności oraz pracodawcy, u którego uczniowie lub absolwenci zdawali część pisemną lub praktyczną egzaminu zawodowego, informacji, o których mowa w art. 44zzzo ust. 5 i 7 ustawy o systemie oświaty, certyfikatów kwalifikacji zawodowych lub dyplomów zawodowych albo odbioru osobistego przez zdającego we właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej informacji, o której mowa w art. 44zzzo ust. 5 i 7 ustawy o systemie oświaty, certyfikatu kwalifikacji zawodowej lub dyplomu zawodowego;".

§ 2. [Przetwarzanie, gromadzenie i przekazywanie danych dziedzinowych w zakresie dotyczącym rozpoczęcia stażu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego zgromadzonych w systemie informacji oświatowej]

1. Do dnia 31 sierpnia 2027 r. w ramach danych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. i ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, w systemie informacji oświatowej, o którym mowa w art. 2 tej ustawy, gromadzi się także dane dziedzinowe nauczycieli dotyczące awansu zawodowego, które obejmują informację o rozpoczęciu stażu na stopień nauczyciela mianowanego, o którym mowa w art. 9d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, 1234, 1586, 1672 i 2005), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 sierpnia 2022 r.

2. Podmioty zobowiązane do przekazywania danych do bazy danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, przekazują dane, o których mowa w ust. 1, do tej bazy danych, w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego, o którym mowa w art. 9d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 sierpnia 2022 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 9, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18 i 1842).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2432, z 2019 r. poz. 534, 1287 i 2248, z 2021 r. poz. 4 oraz z 2022 r. poz. 1116.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA