REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2545

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 17 listopada 2023 r.

w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Administracji Skarbowej w Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1590 i 1598) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Ściśle określone kompetencje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku w zakresie wydawania pozwoleń]

Wyznacza się Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku do wydawania pozwoleń na:

1) ustanowienie regularnej linii żeglugowej, o których mowa w art. 120 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 1, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem delegowanym", oraz do prowadzenia procedury konsultacyjnej, o której mowa w art. 195 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 558, z późn. zm.3)), zwanego dalej „rozporządzeniem wykonawczym",

2) wystawianie manifestu „dzień po", o których mowa w art. 204 rozporządzenia wykonawczego,

3) korzystanie z procedury tranzytu unijnego w oparciu o zgłoszenie w formie papierowej dla towarów przewożonych drogą morską, o których mowa w art. 26 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniającego rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 (Dz. Urz. UE L 69 z 15.03.2016, str. 1, z późn. zm.4)), zwanego dalej „przejściowym rozporządzeniem delegowanym",

4) korzystanie z procedury tranzytu unijnego w oparciu o zgłoszenie na manifeście elektronicznym dla towarów przewożonych drogą morską oraz do prowadzenia procedury konsultacyjnej, o których mowa w art. 28 przejściowego rozporządzenia delegowanego

- jeżeli statki rozpoczynają rejs z portów lub docelowo wpływają do portów w Gdyni, Gdańsku, Władysławowie, Ustce lub Elblągu.

§ 2. [Określenie zakresu kompetencji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu]

Wyznacza się Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu do:

1) rejestracji eksporterów i ponownych nadawców towarów w systemie zarejestrowanych eksporterów (REX), zmiany i aktualizacji danych rejestracyjnych oraz cofnięcia rejestracji;

2) rejestracji, aktualizacji oraz dezaktywacji danych osób i podmiotów oraz uprawnień na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych;

3) nadawania, aktualizacji i unieważniania numerów EORI.

§ 3. [Ściśle określone kompetencje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie w zakresie wydawania pozwoleń]

1. Wyznacza się Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie do wydawania pozwoleń na:

1) ustanowienie regularnej linii żeglugowej, o których mowa w art. 120 rozporządzenia delegowanego, oraz do prowadzenia procedury konsultacyjnej, o której mowa w art. 195 rozporządzenia wykonawczego,

2) wystawianie manifestu „dzień po", o których mowa w art. 204 rozporządzenia wykonawczego,

3) korzystanie z procedury tranzytu unijnego w oparciu o zgłoszenie w formie papierowej dla towarów przewożonych drogą morską, o których mowa w art. 26 przejściowego rozporządzenia delegowanego,

4) korzystanie z procedury tranzytu unijnego w oparciu o zgłoszenie na manifeście elektronicznym dla towarów przewożonych drogą morską oraz do prowadzenia procedury konsultacyjnej, o których mowa w art. 28 przejściowego rozporządzenia delegowanego

- jeżeli statki rozpoczynają rejs z portów lub docelowo wpływają do portów w Szczecinie, Świnoujściu, Darłowie, Kołobrzegu, Policach, Stepnicy, Trzebieży lub Nowym Warpnie.

2. Wyznacza się Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie do wykonywania zadań z zakresu:

1) obsługi Systemu Statystyki Obrotów Handlowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej INTRASTAT polegających na przyjmowaniu zgłoszeń, kontroli danych, prowadzeniu postępowań i prowadzeniu drugiej linii wsparcia merytorycznego helpdesk;

2) obsługi Systemu Statystyki Obrotów Handlowych z krajami trzecimi EXTRASTAT polegających na koordynacji systemowej weryfikacji statystycznej poprawności danych ze zgłoszeń celnych i przekazywania jej wyników do urzędów celno-skarbowych oraz przyjmowania i kontroli danych z deklaracji statystycznych dotyczących odprawy scentralizowanej realizowanej pomiędzy co najmniej dwoma państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

§ 4. [Określenie zakresu kompetencji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie]

Wyznacza się Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie do:

1) wydawania pozwoleń na korzystanie z procedury tranzytu unijnego w oparciu o zgłoszenie w formie papierowej dla towarów przewożonych drogą powietrzną, o których mowa w art. 26 przejściowego rozporządzenia delegowanego;

2) wydawania pozwoleń na korzystanie z procedury tranzytu unijnego w oparciu o zgłoszenie na manifeście elektronicznym dla towarów przewożonych drogą powietrzną oraz do prowadzenia procedury konsultacyjnej, o których mowa w art. 27 przejściowego rozporządzenia delegowanego;

3) prowadzenia postępowania, o którym mowa w art. 20 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334), wymaganego w przypadku uzależnienia decyzji o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego od odbycia przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego lub przystąpienia do testu umiejętności.

§ 5. [Ściśle określone kompetencje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu w zakresie prowadzenia procedur określonych w przepisach prawnych]

1. Wyznacza się Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu do prowadzenia procedury:

1) konsultacji i wymiany informacji między organami celnymi, o których mowa w art. 31 rozporządzenia wykonawczego, wymaganych w przypadku postępowania o przyznanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy (statusu AEO);

2) konsultacji między organami celnymi, o której mowa w art. 191 rozporządzenia wykonawczego, wymaganej w przypadku wydawania pozwoleń na prowadzenie magazynów czasowego składowania, obejmujących więcej niż jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej;

3) konsultacji między organami celnymi, o której mowa w art. 229 rozporządzenia wykonawczego, wymaganej w przypadku wydawania pozwoleń na korzystanie z odprawy scentralizowanej, obejmujących więcej niż jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej;

4) konsultacji między organami celnymi, o której mowa w art. 260 rozporządzenia wykonawczego, wymaganej w przypadku wydawania pozwoleń na stosowanie procedury uszlachetniania czynnego, uszlachetniania biernego, odprawy czasowej lub końcowego przeznaczenia, oraz na prowadzenie miejsc składowych przeznaczonych do składowania celnego, obejmujących więcej niż jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej;

5) zasięgnięcia opinii, o którym mowa w art. 8 ust. 2 przejściowego rozporządzenia delegowanego, wymaganego w przypadku postępowania o wydanie pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego obejmującego więcej niż jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej.

2. Wyznacza się Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu do monitorowania części kwoty referencyjnej zabezpieczenia generalnego złożonego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, które może zostać wykorzystane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.5)

Minister Finansów: wz. A. Soboń


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 69 z 15.03.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 87 z 02.04.2016, str. 35, Dz. Urz. UE L 111 z 27.04.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 101 z 13.04.2017, str. 164 i 205, Dz. Urz. UE L 192 z 30.07.2018, str. 1 i 62, Dz. Urz. UE L 204 z 13.08.2018, str. 11, Dz. Urz. UE L 96 z 05.04.2019, str. 55, Dz. Urz. UE L 138 z 24.05.2019, str. 76, Dz. Urz. UE L 181 z 05.07.2019, str. 2, Dz. Urz. UE L 203 z 26.06.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 434 z 23.12.2020, str. 8, Dz. Urz. UE L 48 z 11.02.2021, str. 8, Dz. Urz. UE L 63 z 23.02.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 214 z 17.06.2021, str. 34, Dz. Urz. UE L 396 z 10.11.2021, str. 10, Dz. Urz. UE L 54 z 22.02.2023, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 149 z 09.06.2023, str. 26.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 87 z 02.04.2016, str. 35, Dz. Urz. UE L 101 z 13.04.2017, str. 200, Dz. Urz. UE L 149 z 13.06.2017, str. 19, Dz. Urz. UE L 101 z 20.04.2018, str. 22, Dz. Urz. UE L 157 z 20.06.2018, str. 27, Dz. Urz. UE L 317 z 14.12.2018, str. 57, Dz. Urz. UE L 77 z 20.03.2019, str. 61, Dz. Urz. UE L 234 z 11.09.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 269 z 23.10.2019, str. 13, Dz. Urz. UE L 206 z 30.06.2020, str. 8, Dz. Urz. UE L 387 z 19.11.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 416 z 11.12.2020, str. 48, Dz. Urz. UE L 63 z 23.02.2021, str. 386, Dz. Urz. UE L 309 z 30.11.2022, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 56 z 23.02.2023, str. 18.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 101 z 16.04.2016, str. 33, Dz. Urz. UE L 121 z 11.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 101 z 13.04.2017, str. 205, Dz. Urz. UE L 281 z 31.10.2017, str. 34, Dz. Urz. UE L 96 z 05.04.2019, str. 55, Dz. Urz. UE L 129 z 17.05.2019, str. 90, Dz. Urz. UE L 203 z 26.06.2020, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 63 z 23.02.2021, str. 1.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Administracji Skarbowej w Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 338), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1059, 1705 i 1723).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-24
  • Data wejścia w życie: 2023-12-09
  • Data obowiązywania: 2023-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA