REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2574

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 23 listopada 2023 r.

w sprawie sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz wzoru planu inwestycyjnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597, 1688, 1852 i 2029) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wojewódzki plan gospodarki odpadami]

1. Wojewódzki plan gospodarki odpadami, zwany dalej „planem", jest sporządzany w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej.

2. Informacje zawarte w planie przedstawia się w formie opisowej i w formie tabel, wskazując źródła danych.

3. Rozmieszczenie instalacji do przetwarzania odpadów przedstawia się w planie również w formie graficznej na obszarze objętym planem w skali umożliwiającej naniesienie lokalizacji tych instalacji.

4. W formie, o której mowa w ust. 3, przedstawia się rozmieszczenie co najmniej istniejących i planowanych:

1) instalacji do przetwarzania bioodpadów, w tym instalacji do przetwarzania w procesie tlenowym (kompostownie) oraz instalacji do fermentacji;

2) instalacji do recyklingu następujących frakcji z odpadów komunalnych: tworzyw sztucznych, szkła, papieru, metalu, drewna oraz odpadów wielomateriałowych;

3) sortowni odpadów selektywnie zbieranych, w tym tworzyw sztucznych, szkła, papieru, metalu oraz odpadów wielomateriałowych;

4) sortowni niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;

5) instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych;

6) instalacji do produkcji paliw alternatywnych;

7) instalacji komunalnych do:

a) mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

b) składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych;

8) składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne i odpady pochodzące z przetworzenia odpadów komunalnych, które nie są instalacjami komunalnymi;

9) składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nieprzyjmujących odpadów komunalnych;

10) składowisk odpadów obojętnych;

11) instalacji do recyklingu zużytych opon;

12) stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji;

13) zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

14) zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;

15) instalacji do regeneracji olejów odpadowych;

16) spalarni przekształcających termicznie odpady medyczne i weterynaryjne;

17) spalarni odpadów niebezpiecznych, w tym spalarni odpadów zawierających PCB;

18) instalacji do unieszkodliwiania PCB (poza spalarniami);

19) instalacji do unieszkodliwiania przeterminowanych środków ochrony roślin;

20) składowisk odpadów przyjmujących odpady zawierające azbest;

21) składowisk odpadów niebezpiecznych.

5. Przedstawiając w formie, o której mowa w ust. 3, rozmieszczenie instalacji, wskazuje się instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych.

§ 2. [Sporządzenie planu w procesie wieloetapowym i cyklicznie ponawianym]

Plan sporządza się w procesie wieloetapowym i cyklicznie ponawianym, obejmującym:

1) zaplanowanie procesu sporządzania planu, w tym ewentualne powołanie zespołu opracowującego projekt planu;

2) ocenę realizacji obowiązującego planu;

3) określenie aktualnego stanu gospodarki odpadami, z uwzględnieniem podstawowych informacji charakteryzujących obszar, dla którego jest sporządzany plan;

4) ustalenie przewidywanych zmian czynników związanych z gospodarką odpadami;

5) wybór strategii i zadań w zakresie gospodarki odpadami;

6) ustalenie długoterminowego programu strategicznego obejmującego okres co najmniej 12 lat;

7) ustalenie krótkoterminowego planu działań obejmującego okres co najmniej 6 lat;

8) przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko lub odstąpienie od niej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.2));

9) przeprowadzenie procesu konsultacji i opiniowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

10) uchwalenie planu.

§ 3. [Wzór planu inwestycyjnego]

Wzór planu inwestycyjnego jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 4. [Dostosowanie planów do wymogów niniejszego rozporządzenia]

Plany, w tym ich aktualizacje, obowiązujące w dniu wejścia w życie rozporządzenia dostosowuje się do wymogów określonych w rozporządzeniu w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1113, 1501, 1506, 1688, 1719, 1890, 1906 i 2029.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz wzoru planu inwestycyjnego (Dz. U. poz. 1016), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2151 oraz z 2022 r. poz. 2687).

Załącznik 1. [WZÓR – PLAN INWESTYCYJNY]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 23 listopada 2023 r. (Dz. U. poz. 2574)

WZÓR - PLAN INWESTYCYJNY

Treść załącznika w wersji PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-28
  • Data wejścia w życie: 2023-12-13
  • Data obowiązywania: 2023-12-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA