REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2582

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 23 listopada 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 46 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi]

W rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 280) wprowadza się następujące zmiany:

1) odnośnik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

2) Niniejsze rozporządzenie:

1) w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającą dyrektywę 2003/55/WE (Dz. Urz. UE L 211 z 14.08.2009, str. 94, Dz. Urz. UE L 328 z 21.12.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 117 z 03.05.2019, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 152 z 03.06.2022, str. 45);

2) służy stosowaniu rozporządzenia Komisji (UE) 2017/459 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 984/2013 (Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2017, str. 1) i rozporządzenia Komisji (UE) 2017/460 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu (Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2017, str. 29).";

2) w § 2:

a) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) konto regulacyjne dla innych operatorów - rachunek służący zrekompensowaniu niewystarczająco lub nadmiernie odzyskiwanych przychodów ze świadczonych usług dystrybucji paliw gazowych, magazynowania paliw gazowych, skraplania gazu ziemnego lub regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego;",

b) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) procesowe składowanie niezgodne z harmonogramem - przechowywanie skroplonego gazu ziemnego w zbiorniku magazynowym zainstalowanym w instalacji skroplonego gazu ziemnego niezgodnie z harmonogramem określającym minimalną i maksymalną ilość tego gazu w określonych dobach, w okresie od rozładunku dostawy skroplonego gazu ziemnego do momentu jego odbioru z instalacji po przeładunku, załadunku lub po jego regazyfikacji;",

c) uchyla się pkt 15,

d) uchyla się pkt 20,

e) pkt 24 otrzymuje brzmienie:

„24) usługa wirtualnego przesyłania zwrotnego - usługę świadczoną na zasadach przerywanych przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem paliw gazowych, polegającą na umownym przesyłaniu paliw gazowych w kierunku przeciwnym do fizycznego przepływu paliw gazowych w jednokierunkowych fizycznych punktach wejścia do sieci przesyłowej, jednokierunkowych fizycznych punktach wyjścia z sieci przesyłowej lub w wirtualnych punktach połączenia międzysystemowego.";

3) w § 4:

a) w ust. 1:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania paliw gazowych ustala w taryfie dla wszystkich punktów wejścia do sieci przesyłowej i wszystkich punktów wyjścia z sieci przesyłowej:",

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) sposób ustalania stawek opłat przesyłowych pobieranych:

a) na podstawie umów krótkoterminowych,

b) za usługi świadczone na zasadach ciągłych,

c) za usługi świadczone na zasadach przerywanych,

d) w ramach usługi wirtualnego przesyłania zwrotnego;",

- w pkt 7 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) przekroczenie mocy umownej, z wyłączeniem przekroczenia mocy umownej w międzysystemowych fizycznych punktach wejścia do sieci przesyłowej,",

- w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) stawki opłat za świadczone usługi nieprzesyłowe w rozumieniu art. 3 pkt 15 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/460 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu (Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2017, str. 29).",

b) w ust. 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) stawkę opłaty za procesowe składowanie niezgodne z harmonogramem;";

4) użyte w § 5 ust. 1 pkt 11, § 17 ust. 2 i ust. 7 we wprowadzeniu do wyliczenia, § 20 ust. 1 pkt 9, § 21 ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia, § 29 ust. 5, § 31 ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, § 37 ust. 6 oraz § 38 ust. 6 i ust. 8 pkt 6, w różnym przypadku, wyrazy „przedpłatowy układ pomiarowy" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „przedpłatowy układ pomiarowo-rozliczeniowy";

5) użyte w § 7 ust. 4 i 5, § 9 ust. 3 pkt 2 i 5 oraz ust. 5, § 17 ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia i ust. 5, § 20 ust. 1 pkt 2-4 i 6 oraz ust. 3 pkt 1, § 29 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, § 33 ust. 2 pkt 9 i ust. 3, § 35 ust. 4, § 36 ust. 3 i 4, § 37 ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, § 38 ust. 8 pkt 1, § 41 ust. 1 pkt 12, 13 i 15, § 44 pkt 1 i 3 oraz § 47 ust. 1 i 2, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy „układ pomiarowy" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami „układ pomiarowo-rozliczeniowy";

6) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W celu określenia stopnia poprawy efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa energetycznego w okresie regulacji ustala się dla poszczególnych lat współczynniki korekcyjne, oznaczone symbolem „X", w taki sposób, aby był spełniony warunek określony wzorem:


gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Kwn, Kwn-1 - uzasadnione koszty własne przedsiębiorstwa energetycznego związane z wykonywaną przez to przedsiębiorstwo działalnością gospodarczą, uwzględniające zależne od przedsiębiorstwa energetycznego warunki wykonywania tej działalności, wyznaczane w szczególności z zastosowaniem metod porównawczych, o których mowa w art. 47 ust. 2e ustawy, dla poszczególnych lat okresu regulacji; dla pierwszego roku okresu regulacji koszty, oznaczone symbolem „Kwn-1", są równe kosztom z roku poprzedzającego rok wyznaczenia współczynników korekcyjnych, oznaczonych symbolem „X",

Xn - współczynniki korekcyjne, określające projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa energetycznego, ustalane jednorazowo dla poszczególnych lat okresu regulacji, w roku zatwierdzenia taryfy dla pierwszego roku okresu regulacji [w %]; współczynnik korekcyjny dla pierwszego roku okresu regulacji, w zależności od wykonywanej przez przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej, uwzględnia się w cenach paliw gazowych albo w stawkach opłat za świadczenie usług związanych z zaopatrzeniem w te paliwa, zawartych w taryfach,

RPI - średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przedłożenia taryfy do zatwierdzenia, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" [w %],

Zn - współczynniki wzrostu skali działalności przedsiębiorstwa energetycznego, odzwierciedlające wzrost kosztów wynikający z realizacji inwestycji zgodnie z planem rozwoju, o którym mowa w art. 16 ustawy, ustalane jednorazowo dla poszczególnych lat okresu regulacji, w roku zatwierdzenia taryfy dla pierwszego roku okresu regulacji [w %]; współczynniki wzrostu skali działalności przedsiębiorstwa energetycznego dla pierwszego roku okresu regulacji, w zależności od wykonywanej przez przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej, uwzględnia się w cenach paliw gazowych albo w stawkach opłat za świadczenie usług związanych z zaopatrzeniem w te paliwa, zawartych w taryfach; współczynniki wzrostu skali działalności przedsiębiorstwa energetycznego ustala się w oparciu o kluczowe parametry rozwoju systemu gazowego, w szczególności długość gazociągów, liczbę stacji gazowych, liczbę odbiorców, wolumen dostaw paliw gazowych lub zamówienia na moc.";

7) w § 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przychody pokrywające koszty uzasadnione, ustalane dla każdego roku okresu regulacji, uwzględniają, odpowiednio dla rodzaju działalności:

1) przychody uzyskane z:

a) cen i stawek opłat,

b) opłat za przekroczenie mocy umownej,

c) opłat za usługi wykonywane na dodatkowe zlecenie odbiorcy,

d) tytułu wykonywania umowy, o której mowa w art. 9h ust. 3 pkt 2 ustawy, a także wykonywania czynności wynikających z decyzji, o której mowa w art. 9h ust. 9 ustawy,

e) opłat za bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami w tym systemie;

2) pozostałe przychody osiągnięte z usług nieprzesyłowych w rozumieniu art. 3 pkt 15 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/460 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu.",

b) w ust. 2 wyrazy „pkt 4" zastępuje się wyrazami „pkt 1 lit. d",

c) w ust. 3 „wyrazy „pkt 2 i 3" zastępuje się wyrazami „pkt 1 lit. b i c",

d) w ust. 4 uchyla się pkt 2,

e) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Przy ustalaniu przychodów pokrywających koszty uzasadnione dla wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw gazowych, magazynowania paliw gazowych, skraplania gazu ziemnego i re-gazyfikacji skroplonego gazu ziemnego uwzględnia się saldo konta regulacyjnego dla innych operatorów.";

8) po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:

„§ 10a. 1. Saldo konta regulacyjnego dla innych operatorów oblicza się według wzoru:

KR= Odp n-2-Odr n-2

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

KRn - saldo konta regulacyjnego dla innych operatorów dla taryfy na rok „n" okresu regulacji [w zł],

Odp n-2 - planowany przychód zatwierdzony w taryfie na rok „n-2" okresu regulacji, będący podstawą kalkulacji stawek opłat na 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych [w zł],

Odr n-2 - rzeczywiście uzyskany przychód w roku „n-2" okresu regulacji [w zł].

2. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji paliw gazowych, magazynowania paliw gazowych, skraplania gazu ziemnego i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego korzysta z jednego konta regulacyjnego dla innych operatorów.

3. W celu uniknięcia nadmiernych różnic między poziomami taryf w dwóch następujących po sobie taryfach część salda konta regulacyjnego dla innych operatorów może zostać rozliczona w kolejnych taryfach przedsiębiorstwa energetycznego.

4. Rozliczanie salda konta regulacyjnego dla innych operatorów dokonuje się w celu zrekompensowania:

1) operatorowi - przychodów odzyskanych w niewystarczającym stopniu;

2) podmiotom zamawiającym usługi - przychodów odzyskanych przez operatora w nadmiernym stopniu.";

9) po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

„§ 13a. Stawki opłat za usługi krótkoterminowe przesyłania paliw gazowych oraz usługi przesyłania paliw gazowych świadczone na zasadach przerywanych ustala się dla wszystkich punktów wejścia i punktów wyjścia zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) 2017/460 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu dotyczącymi stawek opłat za te usługi.";

10) w § 14 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Stawki opłat za usługi przesyłania paliw gazowych świadczone na zasadach ciągłych warunkowych oraz na zasadach przerywanych warunkowych są ustalane tak, jak stawki opłat za usługi przesyłania paliw gazowych świadczone na zasadach przerywanych.";

11) w § 16 w ust. 1 uchyla się pkt 2;

12) w § 29 w ust. 1 w pkt 1 w lit. g wyrazy „zgłoszeń zapotrzebowania" zastępuje się wyrazem „nominacji";

13) w § 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku zmiany sprzedawcy, w przypadkach, o których mowa w art. 5aa ust. 10 i art. 5ab ust. 6 ustawy, oraz na potrzeby dokonania rozliczeń lub ich korekt w standardowych okresach między kolejnymi odczytami układu pomiarowo-rozliczeniowego przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych przekazuje nieodpłatnie przedsiębiorstwu energetycznemu wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi lub odbiorcy tych paliw dane dotyczące wykonania tej usługi, w szczególności dane dotyczące odczytów układów pomiarowo-rozliczeniowych lub ich korekt.";

14) w § 37:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przedsiębiorstwo energetyczne może dokonywać rozliczeń za pobrane paliwa gazowe lub wykonane usługi związane z dostarczaniem paliw gazowych na podstawie odczytu wskazania układu pomiarowo-rozliczeniowego utrwalonego przez odbiorcę przy użyciu urządzenia rejestrującego obraz, przekazanego następnie przez odbiorcę przedsiębiorstwu energetycznemu w sposób umożliwiający identyfikację odbiorcy i układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz spełniającego wymagania dla odczytu rzeczywistego określone w odpowiedniej instrukcji, o której mowa w art. 9g ustawy.",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku braku możliwości dokonania odczytu wskazania układu pomiarowo-rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 1, oraz nieprzekazania odczytu wskazania układu pomiarowo-rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 1a, do ustalenia wielkości zużycia paliw gazowych w okresie rozliczeniowym stosuje się odpowiednio przepisy § 36 ust. 4 i 5.";

15) w § 38:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Wartość współczynnika konwersji zaokrągla się do trzeciego miejsca po przecinku w ten sposób, że wartości wynoszące mniej niż 0,0005 [kWh/m3] pomija się, a końcówki równe lub większe niż 0,0005 [kWh/m3] podwyższa się do 0,001 [kWh/m3].",

b) w ust. 8:

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) czy wskazane zużycie jest zużyciem rzeczywistym, prognozowanym czy ustalonym zgodnie z § 37 ust. 5;",

- w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) grupę taryfową.";

16) w § 41:

a) w ust. 1:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) za nieudzielenie odbiorcy, na jego żądanie, informacji o przewidywanym terminie wznowienia przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych, przerwanego z powodu awarii sieci - w wysokości 1/50 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym rok zatwierdzenia taryfy, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski";",

- pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) za nieudzielenie odbiorcy, na jego na żądanie, informacji o zasadach rozliczeń oraz o aktualnych taryfach - w wysokości 1/50 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1;",

- pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) za uniemożliwienie wykonania dodatkowej ekspertyzy badanego uprzednio układu pomiarowo-rozliczeniowego, na wniosek odbiorcy złożony w terminie 30 dni od dnia otrzymania wyniku badania laboratoryjnego - w wysokości 1/15 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1;",

- w pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16 i 17 w brzmieniu:

„16) za niepowiadomienie odbiorcy o wymianie gazomierza - w wysokości 1/50 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1;

17) za odmowę wglądu do wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego lub dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń za dostarczone paliwo gazowe, a także wyników sprawdzenia prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się obrotem paliwami gazowymi - w wysokości 1/50 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1.",

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Bonifikata udzielona odbiorcy posiadającemu umowę kompleksową jest przekazywana w najbliższym okresie rozliczeniowym za pośrednictwem przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się obrotem paliwami gazowymi, które jest stroną umowy kompleksowej zawartej z tym odbiorcą.";

17) w § 42:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmiot, który:

1) przekroczył moc umowną w punkcie będącym miejscem dostarczenia paliw gazowych do sieci dystrybucyjnej lub odbioru tych paliw z tej sieci bez zgody przedsiębiorstwa energetycznego świadczącego usługę dystrybucji paliw gazowych,

2) nie dostosował się do ograniczenia wprowadzonego przez przedsiębiorstwo energetyczne w związku z prowadzonymi pracami przyłączeniowymi, remontowo-konserwacyjnymi lub związanymi ze zmianą paliw gazowych lub usuwaniem awarii,

3) przekroczył moc umowną w punkcie będącym miejscem dostarczenia paliw gazowych do sieci przesyłowej, z wyłączeniem przekroczenia mocy w międzysystemowym fizycznym punkcie wejścia do sieci przesyłowej, lub przekroczył moc umowną w punkcie będącym miejscem odbioru tych paliw z tej sieci bez zgody przedsiębiorstwa energetycznego świadczącego usługę przesyłania w przypadkach, w których nie przekroczono parametrów techniczno-pomiarowych punktu

- jest obciążany opłatami, które są obliczane jako iloczyn mocy maksymalnej zarejestrowanej w okresie rozliczeniowym przez układ pomiarowo-rozliczeniowy ponad moc umowną lub moc wynikającą z ograniczenia, liczby godzin w okresie rozliczeniowym i sześciokrotnej stałej stawki opłaty przesyłowej lub dystrybucyjnej określonej w taryfie dla grupy taryfowej, do której ten podmiot jest zakwalifikowany.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Podmiot, który przekroczył moc umowną w punkcie będącym miejscem dostarczenia paliw gazowych do sieci przesyłowej, z wyłączeniem przekroczenia mocy w międzysystemowym fizycznym punkcie wejścia do sieci przesyłowej, lub przekroczył moc umowną w punkcie będącym miejscem odbioru tych paliw z tej sieci bez zgody przedsiębiorstwa energetycznego świadczącego usługę przesyłania w przypadkach, w których przekroczono parametry techniczno-pomiarowe punktu będącego miejscem dostarczenia lub odbioru paliw gazowych, zamiast opłat, o których mowa w ust. 1, jest obciążany opłatami, które są obliczane jako iloczyn mocy maksymalnej zarejestrowanej w okresie rozliczeniowym przez układ pomiarowo-rozliczeniowy ponad moc umowną lub moc wynikającą z ograniczenia, liczby godzin w okresie rozliczeniowym i dziesięciokrotnej stałej stawki opłaty przesyłowej określonej w taryfie dla grupy taryfowej, do której ten podmiot jest zakwalifikowany.",

c) w ust. 2 wyraz „odbiorca" zastępuje się wyrazem „podmiot",

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Za procesowe składowanie niezgodne z harmonogramem podmiot ponosi opłatę w wysokości stanowiącej iloczyn trzykrotności stawki za rozdzielone procesowe składowanie i ilości gazu ziemnego składowanego niezgodnie z harmonogramem.";

18) w § 46 dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu:

„3. W przypadku nabycia infrastruktury kwalifikowanej dotychczas jako gazociąg bezpośredni lub sieć gazociągów kopalnianych, o których mowa w art. 28 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1093, z późn. zm.3)), od przedsiębiorstwa energetycznego lub powierzenia temu przedsiębiorstwu pełnienia obowiązków operatora systemu dystrybucyjnego z wykorzystaniem takiej infrastruktury, stawki opłat dystrybucyjnych dla odbiorców przyłączonych do tej infrastruktury przed dniem jej nabycia lub przed dniem zawarcia umowy powierzającej, o której mowa w art. 9h ust. 3 pkt 2 ustawy, odpowiadają iloczynowi odpowiednio stawki opłaty stałej oraz stawki opłaty zmiennej, o których mowa w § 21 ust. 1 lub 4, i współczynnika wynoszącego nie mniej niż:

1) 0,3 - w okresie 48 miesięcy od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi dystrybucji paliw gazowych przez podmiot, który nabył infrastrukturę kwalifikowaną dotychczas jako gazociąg bezpośredni lub sieć gazociągów kopalnianych lub któremu powierzono pełnienie obowiązków operatora systemu dystrybucyjnego z wykorzystaniem takiej infrastruktury;

2) 0,6 - w okresie kolejnych 12 miesięcy po upływie okresu, o którym mowa w pkt 1.

4. W przypadku nabycia infrastruktury, o której mowa w ust. 3, lub zawarcia umowy powierzającej, o której mowa w art. 9h ust. 3 pkt 2 ustawy, dotyczącej tej infrastruktury, wysokość stawki opłaty dystrybucyjnej obliczanej w sposób, o którym mowa w ust. 3, nie może być niższa niż wynikająca z informacji przekazanych przez właściciela tej infrastruktury wysokość stawki opłaty za transport paliw gazowych tą infrastrukturą obowiązującej w dniu nabycia tej infrastruktury lub zawarcia tej umowy.

5. Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji paliw gazowych w dniu rozpoczęcia świadczenia usług dystrybucji dla odbiorców przyłączonych do infrastruktury, o której mowa w ust. 3, nie posiada ustalonych w taryfie stawek dla usług dystrybucji paliw gazowych o parametrach jakościowych transportowanych tą infrastrukturą, rozliczeń za świadczone usługi dystrybucji dla odbiorców przyłączonych do tej infrastruktury dokonuje się w oparciu o stawki ustalone dla gazu wysokometanowego dla obszaru, gdzie jest zlokalizowany odbiorca paliw gazowych, z uwzględnieniem współczynników określonych w ust. 3.";

19) po § 50a dodaje się § 50b w brzmieniu:

„§ 50b. Saldo konta regulacyjnego dla innych operatorów po raz pierwszy jest uwzględniane przy ustalaniu przychodu pokrywającego koszty uzasadnione na rok 2025.".

§ 2. [Zatwierdzone i obowiązujące taryfy ustalone przez przedsiębiorstwa energetyczne w zakresie usług dystrybucji paliw gazowych]

1. Taryfy ustalone przez przedsiębiorstwa energetyczne obowiązujące w dniu wejścia w życie rozporządzenia obowiązują przez okres określony w decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzających te taryfy.

2. Do spraw dotyczących zatwierdzenia taryf wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 3 i 10, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1723, 2127, 2243, 2370 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 295, 1506, 1597, 1681, 1688, 1693, 1762, 1785 i 2029.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1505, 1642, 2269 i 2376, z 2022 r. poz. 1, 1967 i 2243 oraz z 2023 r. poz. 1113, 1506, 1681 i 1762.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-28
  • Data wejścia w życie: 2023-12-13
  • Data obowiązywania: 2023-12-13

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA