REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2627

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 1 grudnia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2022 r. poz. 2279) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju]

W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. poz. 1456) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w pkt 1 w lit. h oraz w tytule rozdziału 9 wyrazy „inwestycji początkowych na rzecz nowej działalności gospodarczej” zastępuje się wyrazami „inwestycji początkowych, które zapoczątkowują nową działalność gospodarczą”;

2) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) pomoc de minimis zgodna z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1407/2013”, przeznaczona na wspieranie działalności przedsiębiorców;”;

3) w § 4:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) organizacja badawcza - oznacza podmiot systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, 1088, 1234, 1672, 1872 i 2005), będący organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia nr 651/2014, przy czym nie może być to podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac badawczo-rozwojowych przez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy;”,

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) inwestycja początkowa, która zapoczątkowuje nową działalność gospodarczą - oznacza inwestycję początkową, która zapoczątkowuje nową działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 51 rozporządzenia nr 651/2014.”;

4) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§ 6a. Pomoc publiczna, o której mowa w § 2, nie może zostać udzielona przedsiębiorcy:

1) objętemu sankcjami na podstawie rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.3)), rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.4)), rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.5)), rozporządzenia Rady (UE) 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na nielegalne uznanie, okupację lub aneksję przez Federację Rosyjską niektórych niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich (Dz. Urz. UE LI 42 z 23.02.2022, str. 77, z późn. zm.6)), decyzji Rady 2012/642/WPZiB z dnia 15 października 2012 r. dotyczącej środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 285 z 17.10.2012, str. 1, z późn. zm.7)), decyzji Rady 2014/145/WPZiB z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 16, z późn. zm.8)), decyzji Rady 2014/512/WPZiB z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącej środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 13, z późn. zm.9)) oraz decyzji Rady (WPZiB) 2022/266 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na nielegalne uznanie, okupację lub aneksję przez Federację Rosyjską niektórych niekontrolowanych przez rząd obszarów Ukrainy (Dz. Urz. UE LI 42 z 23.02.2022, str. 109, z późn. zm.10)), w szczególności:

a) podmiotowi wymienionemu w aktach prawnych nakładających te sankcje,

b) przedsiębiorcy będącemu własnością podmiotów, w które wymierzone są te sankcje, lub powiązanemu z takimi podmiotami w sposób, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 1407/2013,

c) przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w sektorach przemysłu, w które są wymierzone te sankcje, chyba że przedsiębiorca wykaże, że udzielenie mu pomocy nie będzie stać w sprzeczności z tymi sankcjami;

2) wpisanemu na listę, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 i 1859), w szczególności:

a) osobie lub podmiotowi, wobec których w decyzji ministra właściwego do spraw wewnętrznych w sprawie wpisu na tę listę zastosowano środek, o którym mowa w art. 1 pkt 1 lub 2 tej ustawy,

b) przedsiębiorcy będącemu własnością osoby lub podmiotu, wobec których w decyzji ministra właściwego do spraw wewnętrznych w sprawie wpisu na tę listę zastosowano środek, o którym mowa w art. 1 pkt 1 lub 2 tej ustawy, lub przedsiębiorcy powiązanemu z tą osobą lub z tym podmiotem w sposób, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 1407/2013.”;

5) w § 9 w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wskazanie kwoty finansowania publicznego koniecznego do wykonania projektu, w tym wnioskowanej kwoty pomocy publicznej;”;

6) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pomoc w ramach wyłączeń grupowych może zostać udzielona, jeżeli jej wielkość nie przekracza:

1) w przypadku pomocy w ramach wyłączeń grupowych, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. a:

a) równowartości 55 000 000 euro dla przedsiębiorcy na jeden projekt badawczo-rozwojowy - jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu zostanie poniesiona na badania podstawowe,

b) równowartości 35 000 000 euro dla przedsiębiorcy na jeden projekt badawczo-rozwojowy - jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu zostanie poniesiona na badania przemysłowe,

c) równowartości 25 000 000 euro dla przedsiębiorcy na jeden projekt badawczo-rozwojowy - jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu zostanie poniesiona na eksperymentalne prace rozwojowe,

d) równowartości 8 250 000 euro na jedno studium wykonalności poprzedzające badania podstawowe, badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe;

2) równowartości 10 000 000 euro na przedsiębiorcę i na projekt - w przypadku pomocy w ramach wyłączeń grupowych, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. b;

3) równowartości 16 500 000 euro na przedsiębiorcę - w przypadku pomocy w ramach wyłączeń grupowych, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. d;

4) kwot pomocy obliczonych zgodnie z § 29 i § 30 - w przypadku pomocy w ramach wyłączeń grupowych, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. e;

5) równowartości 2 200 000 euro na przedsiębiorcę i na projekt - w przypadku pomocy w ramach wyłączeń grupowych, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. g;

6) w przypadku pomocy w ramach wyłączeń grupowych, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. h:

a) równowartości 12 380 000 euro na inwestycje początkowe realizowane na obszarach, dla których przepisy wydane na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o pomocy publicznej określają maksymalną intensywność pomocy regionalnej wynoszącą 15%,

b) równowartości 16 500 000 euro na inwestycje początkowe realizowane na obszarach, dla których przepisy wydane na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o pomocy publicznej określają maksymalną intensywność pomocy regionalnej wynoszącą 20%,

c) równowartości 20 630 000 euro na inwestycje początkowe realizowane na obszarach, dla których przepisy wydane na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o pomocy publicznej określają maksymalną intensywność pomocy regionalnej wynoszącą 25%,

d) równowartości 24 750 000 euro na inwestycje początkowe realizowane na obszarach, dla których przepisy wydane na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o pomocy publicznej określają maksymalną intensywność pomocy regionalnej wynoszącą 30%,

e) równowartości 28 880 000 euro na inwestycje początkowe realizowane na obszarach, dla których przepisy wydane na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o pomocy publicznej określają maksymalną intensywność pomocy regionalnej wynoszącą 35%,

f) równowartości 33 000 000 euro na inwestycje początkowe realizowane na obszarach, dla których przepisy wydane na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o pomocy publicznej określają maksymalną intensywność pomocy regionalnej wynoszącą 40%,

g) równowartości 41 250 000 euro na inwestycje początkowe realizowane na obszarach, dla których przepisy wydane na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o pomocy publicznej określają maksymalną intensywność pomocy regionalnej wynoszącą 50%.”;

7) w § 12 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) dodatkowe ogólne i inne operacyjne, o których mowa w art. 25 ust. 3 lit. e rozporządzenia nr 651/2014, które oblicza się zgodnie z tym przepisem.”;

8) w § 14 w ust. 1:

a) w pkt 3 w lit. b w tiret czwartym dodaje się przecinek oraz dodaje się lit. c i d w brzmieniu:

„c) licencje związane z wynikami badań dotyczących projektów chronionych prawami własności intelektualnej są terminowo udostępniane zgodnie z art. 25 ust. 6 lit. b ppkt (iii) rozporządzenia nr 651/2014,

d) projekt jest realizowany na obszarze województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego lub regionu mazowieckiego regionalnego,”,

b) dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

„4) 5 punktów procentowych - jeżeli projekt jest realizowany na obszarze województw: dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz regionu warszawskiego stołecznego na obszarach należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Stra-chówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym lub Żabia Wola,

5) 25 punktów procentowych - jeżeli zostaną łącznie spełnione następujące warunki:

a) projekt został wybrany do dofinansowania w wyniku otwartego naboru wniosków w procedurze wyboru projektów opracowanej wspólnie przez co najmniej trzy państwa członkowskie Unii Europejskiej lub państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

b) projekt obejmuje skuteczną współpracę w rozumieniu art. 2 pkt 90 rozporządzenia nr 651/2014 między:

- przedsiębiorcami posiadającymi siedzibę w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - w przypadku pomocy w ramach wyłączeń grupowych na rzecz mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy,

- przedsiębiorcami posiadającymi siedzibę w co najmniej trzech państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - w przypadku pomocy w ramach wyłączeń grupowych na rzecz dużego przedsiębiorcy,

c) jeżeli zostanie spełniony co najmniej jeden z następujących warunków:

- wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane w co najmniej trzech państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym podczas konferencji naukowych lub technicznych, w formie publikacji w czasopismach naukowych lub technicznych, za pośrednictwem powszechnie dostępnych baz danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników projektu lub za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu,

- wyniki projektu chronione prawami własności intelektualnej są terminowo udostępniane po cenie rynkowej oraz na zasadzie braku wyłączności i braku dyskryminacji zainteresowanym państwom członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronom umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym”,

c) część wspólna otrzymuje brzmienie:

„- do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem że zwiększenia, o których mowa w pkt 3-5, nie mogą być łączone w odniesieniu do tego samego projektu.”;

9) w § 16 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) usług doradczych w zakresie innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 94 rozporządzenia nr 651/2014 i usług wsparcia innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 95 rozporządzenia nr 651/2014, w tym usług świadczonych przez organizacje badawcze, infrastruktury badawcze w rozumieniu art. 2 pkt 91 rozporządzenia nr 651/2014, infrastruktury testowo-doświadczalne w rozumieniu art. 2 pkt 98a rozporządzenia nr 651/2014 lub klastry innowacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 92 rozporządzenia nr 651/2014.”;

10) w § 17 w ust. 2 wyrazy „200 000 euro” zastępuje się wyrazami „220 000 euro”;

11) w § 24:

a) w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) prowadzi działalność na dowolnym rynku przez okres krótszy niż 10 lat od dnia jego rejestracji lub przez okres krótszy niż 7 lat od pierwszej sprzedaży komercyjnej w rozumieniu art. 2 pkt 75 rozporządzenia nr 651/2014,

3) potrzebuje początkowej inwestycji w zakresie finansowania ryzyka, która na podstawie biznesplanu sporządzanego w celu wprowadzenia na nowy rynek produktowy lub geograficzny produktu lub usługi, które powstały w wyniku badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych:

a) przekracza 50% jego średnich rocznych obrotów w poprzednich 5 latach, albo

b) przekracza 30% średnich rocznych obrotów przedsiębiorcy w poprzednich 5 latach w przypadku, gdy inwestycja ta:

- przynosi znaczną poprawę efektywności środowiskowej działalności zgodnie z art. 36 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014,

- pozwala na realizację zrównoważonej środowiskowo inwestycji w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz. Urz. UE L 198 z 22.06.2020, str. 13, z późn. zm.11)) lub

- ma na celu zwiększenie zdolności wydobycia, rozdzielania, rafinacji, przetwarzania lub recyklingu surowców krytycznych wymienionych w załączniku IV do rozporządzenia nr 651/2014”,

b) w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „15 000 000 euro” zastępuje się wyrazami „16 500 000 euro”;

12) w § 26:

a) w ust. 1 w pkt 3 wyrazy „w art. 21 ust. 16 lit. a i b” zastępuje się wyrazami „w art. 21 ust. 8 lit. a i ust. 17”,

b) w ust. 4 w pkt 1 wyrazy „w art. 21 ust. 14 lit. b-d” zastępuje się wyrazami „w art. 21 ust. 15”;

13) w § 27 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Udział pomocy w ramach wyłączeń grupowych, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 2, może zostać podwyższony na zasadach określonych w art. 21 ust. 12 akapit trzeci rozporządzenia nr 651/2014.”;

14) w § 28:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności B+R+I jest udzielana mikro-lub małemu przedsiębiorcy w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014, który:”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) nie przejął działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy, chyba że obrót z przejmowanej działalności stanowi mniej niż 10% obrotu przedsiębiorcy ubiegającego się o tę pomoc uzyskanego w roku obrotowym poprzedzającym przejęcie tej działalności przez przedsiębiorcę ubiegającego się o tę pomoc;”,

c) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) nie został utworzony w wyniku połączenia, chyba że spełniony jest co najmniej jeden z następujących warunków:

a) obrót przejmowanego przedsiębiorcy stanowi mniej niż 10% obrotu przedsiębiorcy ubiegającego się o tę pomoc uzyskanego w roku obrotowym poprzedzającym przejęcie albo obrót połączonego przedsiębiorcy jest wyższy o mniej niż 10% od łącznego obrotu łączących się przedsiębiorców w roku obrotowym poprzedzającym połączenie,

b) połączenie nastąpiło między mikro-lub małymi przedsiębiorcami spełniającymi warunki, o których mowa w pkt 1-3.”;

15) w § 29:

a) w pkt 1 w lit. a tiret pierwsze-trzecie otrzymują brzmienie:

„- 2 200 000 euro dla przedsiębiorców mających siedzibę albo miejsce zamieszkania na obszarach objętych tą pomocą, należących do województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego lub regionu mazowieckiego regionalnego,

- 1 650 000 euro dla przedsiębiorców mających siedzibę albo miejsce zamieszkania na obszarach objętych tą pomocą, należących do województw: dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz regionu warszawskiego stołecznego na obszarach należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym lub Żabia Wola,

- 1 100 000 euro dla pozostałych przedsiębiorców,”,

b) w pkt 2 w lit. a tiret pierwsze-trzecie otrzymują brzmienie:

„- 3 300 000 euro dla przedsiębiorców mających siedzibę albo miejsce zamieszkania na obszarach objętych tą pomocą, należących do województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego lub regionu mazowieckiego regionalnego,

- 2 480 000 euro dla przedsiębiorców mających siedzibę albo miejsce zamieszkania na obszarach objętych tą pomocą, należących do województw: dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz regionu warszawskiego stołecznego na obszarach należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym lub Żabia Wola,

- 1 650 000 euro dla pozostałych przedsiębiorców,”,

c) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dotacji, w tym w formie inwestycji kapitałowych w rozumieniu art. 2 pkt 74 rozporządzenia nr 651/2014, inwestycji quasi-kapitałowych w rozumieniu art. 2 pkt 66 rozporządzenia nr 651/2014, zmniejszenia stóp procentowych lub prowizji gwarancyjnych, o maksymalnej wartości ekwiwalentu dotacji brutto w rozumieniu art. 2 pkt 22 rozporządzenia nr 651/2014 do:

a) 1 000 000 euro dla przedsiębiorców mających siedzibę albo miejsce zamieszkania na obszarach objętych tą pomocą, należących do województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego lub regionu mazowieckiego regionalnego,

b) 750 000 euro dla przedsiębiorców mających siedzibę albo miejsce zamieszkania na obszarach objętych tą pomocą, należących do województw: dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz regionu warszawskiego stołecznego na obszarach należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym lub Żabia Wola,

c) 500 000 euro dla pozostałych przedsiębiorców;”;

16) w rozdziale 6 po § 30 dodaje się § 30a w brzmieniu:

„§ 30a. Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności B+R+I jest udzielana z udziałem pośredników finansowych w rozumieniu art. 2 pkt 34 rozporządzenia nr 651/2014, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 21 ust. 10 i 14-17 rozporządzenia nr 651/2014.”;

17) § 32 otrzymuje brzmienie:

„§ 32. Kosztami kwalifikowalnymi są koszty:

1) wstępnego rozpoznania ryzyka oraz badania sytuacji prawnej i ekonomicznej potencjalnych beneficjentów pomocy w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie komercjalizacji przez finansowanie ryzyka ponoszone w celu oceny szansy na komercjalizację;

2) badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2017, str. 1, z późn. zm.12)), przeprowadzonych wobec podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą zgodnie z art. 24 ust. 2 lit. b i ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014.”;

18) § 37 otrzymuje brzmienie:

„§ 37. 1. Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie wdrażania wyników badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych przez finansowanie:

1) inwestycji początkowej - jest udzielana:

a) mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, realizującemu tę inwestycję na obszarze wszystkich województw,

b) dużemu przedsiębiorcy realizującemu tę inwestycję na obszarze wszystkich województw, z wyłączeniem województw: dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz obszarów regionu warszawskiego stołecznego należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym i Żabia Wola,

2) inwestycji początkowej, która zapoczątkowuje nową działalność gospodarczą - jest udzielana dużemu przedsiębiorcy realizującemu tę inwestycję na obszarze województw: dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz na obszarach regionu warszawskiego stołecznego należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakro-czym lub Żabia Wola

- jako regionalna pomoc inwestycyjna.

2. Pomoc w ramach wyłączeń grupowych, o której mowa w ust. 1, nie jest udzielana na finansowanie inwestycji początkowej oraz inwestycji początkowej, która zapoczątkowuje nową działalność gospodarczą, realizowanych na obszarze miasta stołecznego Warszawy oraz na obszarach gmin regionu warszawskiego stołecznego innych niż wskazane w ust. 1 pkt 2.”;

19) w § 39:

a) w ust. 3 uchyla się pkt 3,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Pomoc w ramach wyłączeń grupowych, o której mowa w ust. 1, na dywersyfikację produkcji istniejącego zakładu przez wprowadzenie nowych produktów może zostać udzielona pod warunkiem, że koszty kwalifikowalne przekraczają o co najmniej 200% wartość księgową aktywów, które były wykorzystywane w dotychczasowej produkcji tego zakładu i będą wykorzystywane do produkcji nowych produktów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac nad projektem.”;

20) w § 38, w § 39 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 40 i w § 41 wyrazy „inwestycji początkowych na rzecz nowej działalności gospodarczej” zastępuje się wyrazami „inwestycji początkowych, które zapoczątkowują nową działalność gospodarczą,”;

21) rozdział 10 otrzymuje brzmienie:

„Rozdział 10

Pomoc de minimis

§ 42. Kosztami kwalifikowalnymi objętymi pomocą de minimis są koszty określone w ogłoszeniu o naborze wniosków.

§ 43. Pomoc de minimis nie przekracza 100% kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 42.”;

22) w § 48:

a) w ust. 1:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) § 2 pkt 1 lit. a-c i e-h, może być udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014, w związku z art. 59 zdanie drugie tego rozporządzenia;”,

- uchyla się pkt 3,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Pomoc na rzecz IPCEI jest udzielana na zasadach określonych w komunikacie Komisji - Kryteria analizy zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy państwa na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (Dz. Urz. UE C 188 z 20.06.2014, str. 4, z późn. zm.13)), jeżeli decyzja potwierdzająca zgodność została wydana nie później niż dnia 31 grudnia 2021 r.”,

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Pomoc na rzecz IPCEI jest udzielana na zasadach określonych w komunikacie Komisji - Kryteria analizy zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy państwa na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (Dz. Urz. UE C 528 z 30.12.2021, str. 10), jeżeli decyzja potwierdzająca zgodność została wydana nie wcześniej niż dnia 1 stycznia 2022 r.”.

§ 2. [Stosowanie przepisów rozporządzenia do umów o realizację i dofinansowanie projektów]

1. Do umów o wykonanie i finansowanie projektów zawartych na podstawie wniosków o udzielenie pomocy publicznej, o której mowa w § 2 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do umów o wykonanie i finansowanie projektu zawieranych po dniu 31 grudnia 2023 r. na podstawie wniosków o udzielenie pomocy publicznej, o której mowa w § 2 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, złożonych w postępowaniach wszczętych przed tym dniem stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

3. Wnioski, o których mowa w ust. 2, wymagające uzupełnienia lub poprawy w zakresie wynikającym z przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem uzupełnia się lub poprawia na wezwanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w terminie wyznaczonym przez ten podmiot, nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej: M. Jarosińska-Jedynak


1) Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 2593).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3 oraz Dz. Urz. UE L z 05.10.2023.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 86 z 21.03.2014, str. 27, Dz. Urz. UE L 126 z 29.04.2014, str. 48, Dz. Urz. UE L 137 z 12.05.2014, str. 1 i 3, Dz. Urz. UE L 160 z 29.05.2014, str. 7, Dz. Urz. UE L 205 z 12.07.2014, str. 7, Dz. Urz. UE L 214 z 19.07.2014, str. 2, Dz. Urz. UE L 221 z 25.07.2014, str. 1 i 11, Dz. Urz. UE L 226 z 30.07.2014, str. 16, Dz. Urz. UE L 271 z 12.09.2014, str. 1 i 8, Dz. Urz. UE L 331 z 18.11.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 344 z 29.11.2014, str. 5, Dz. Urz. UE L 40 z 16.02.2015, str. 7, Dz. Urz. UE L 70 z 14.03.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 239 z 15.09.2015, str. 30, Dz. Urz. UE L 67 z 12.03.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 249 z 16.09.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 301 z 09.11.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 67 z 14.03.2017, str. 34, Dz. Urz. UE L 194 z 26.07.2017, str. 1, Dz. Urz. UE LI 203 z 04.08.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 237 z 15.09.2017, str. 37 i 44, Dz. Urz. UE L 304 z 21.11.2017, str. 3, Dz. Urz. UE L 69 z 13.03.2018, str. 11, Dz. Urz. UE LI 118 z 14.05.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 194 z 31.07.2018, str. 27, Dz. Urz. UE L 231 z 14.09.2018, str. 1, Dz. Urz. UE LI 313 z 10.12.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 19 z 22.01.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 73 z 15.03.2019, str. 9 i 16, Dz. Urz. UE L 182 z 08.07.2019, str. 33, Dz. Urz. UE L 236 z 13.09.2019, str. 1, Dz. Urz. UE LI 22 z 28.01.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 78 z 13.03.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 298 z 11.09.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 318 z 01.10.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 87 z 15.03.2021, str. 19, Dz. Urz. UE L 321 z 13.09.2021, str. 1, Dz. Urz. UE LI 359 z 11.10.2021, str. 1, Dz. Urz. UE LI 445 z 13.12.2021, str. 4, Dz. Urz. UE L 40 z 21.02.2022, str. 3, Dz. Urz. UE LI 42 z 23.02.2022, str. 1, 3 i 15, Dz. Urz. UE L 51 z 25.02.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 53 z 25.02.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 58 z 28.02.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 66 z 02.03.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 80 z 09.03.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 84 z 11.03.2022, str. 2, Dz. Urz. UE LI 87 z 15.03.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 110 z 08.04.2022, str. 1 i 3, Dz. Urz. UE L 114 z 12.04.2022, str. 60, Dz. Urz. UE L 116 z 13.04.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 120 z 21.04.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 153 z 03.06.2022, str. 15 i 75, Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2022, str. 133, Dz. Urz. UE L 194 z 21.07.2022, str. 1 i 5, Dz. Urz. UE LI 204 z 04.08.2022, str. 1, Dz. Urz. UE LI 227 z 01.09.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 239 z 15.09.2022, str. 1, Dz. Urz. UE LI 259 z 06.10.2022, str. 76 i 79, Dz. Urz. UE L 271 z 19.10.2022, str. 24, Dz. Urz. UE LI 272 z 20.10.2022, str. 1, Dz. Urz. UE LI 293 z 14.11.2022, str. 9, Dz. Urz. UE LI 318 z 12.12.2022, str. 20, Dz. Urz. UE LI 322 z 16.12.2022, str. 315 i 318, Dz. Urz. UE LI 26 z 30.01.2023, str. 1, Dz. Urz. UE L 35 z 07.02.2023, str. 1, Dz. Urz. UE L 39 z 09.02.2023, str. 64, Dz. Urz. UE LI 59 z 25.02.2023, str. 1 i 278, Dz. Urz. UE L 67 z 03.03.2023, str. 60, Dz. Urz. UE LI 75 z 14.03.2023, str. 1, Dz. Urz. UE LI 100 z 13.04.2023, Dz. Urz. UE LI 101 z 14.02.2023, Dz. Urz. UE LI 104 z 30.05.2023, str. 7, Dz. Urz. UE L 146 z 06.06.2023, Dz. Urz. UE LI 159 z 23.06.2023, str. 330 i 335, Dz. Urz. UE LI 183 z 20.07.2023, str. 15, Dz. Urz. UE LI 190 z 28.07.2023, str. 1, Dz. Urz. UE L 226 z 14.09.2023, str. 3 oraz Dz. Urz. UE L 234 z 22.09.2023, str. 207.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 246 z 21.08.2014, str. 59, Dz. Urz. UE L 271 z 12.09.2014, str. 3, Dz. Urz. UE L 349 z 05.12.2014, str. 20, Dz. Urz. UE L 263 z 08.10.2015, str. 10, Dz. Urz. UE L 316 z 01.12.2017, str. 15, Dz. Urz. UE L 182 z 08.07.2019, str. 33, Dz. Urz. UE LI 42 z 23.02.2022, str. 74, Dz. Urz. UE L 49 z 25.02.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 57 z 28.02.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 63 z 02.03.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 65 z 02.03.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 81 z 09.03.2022, str. 1, Dz. Urz. UE LI 87 z 15.03.2022, str. 13, Dz. Urz. UE L 111 z 08.04.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 114 z 12.04.2022, str. 60, 212 i 214, Dz. Urz. UE L 153 z 03.06.2022, str. 53, Dz. Urz. UE L 190 z 19.07.2022, str. 191, Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2022, str. 1, Dz. Urz. UE LI 259 z 06.10.2022, str. 3, Dz. Urz. UE LI 311 z 03.12.2022, str. 1 i 5, Dz. Urz. UE LI 322 z 16.12.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 26 z 30.01.2023, str. 1, Dz. Urz. UE LI 32 z 04.02.2023, str. 1 i 4, Dz. Urz. UE LI 59 z 25.02.2023, str. 6, Dz. Urz. UE LI 159 z 23.06.2023 r. str. 1, Dz. Urz. UE L 202 z 02.08.2022, str. 58, Dz. Urz. UE L 204 z 17.08.2023, str. 65 oraz Dz. Urz. UE L 239 z 28.09.2023, str. 45.

5) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 294 z 25.10.2006, str. 25, Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 1, Dz. Urz. UE L 180 z 09.07.2008, str. 5, Dz. Urz. UE L 28 z 02.02.2011, str. 17, Dz. Urz. UE L 76 z 22.03.2011, str. 13, Dz. Urz. UE L 136 z 24.05.2011, str. 48, Dz. Urz. UE L 161 z 21.06.2011, str. 1, Dz. Urz. UE L 265 z 11.10.2011, str. 6 i 8, Dz. Urz. UE L 335 z 17.12.2011, str. 15, Dz. Urz. UE L 38 z 11.02.2012, str. 3, Dz. Urz. UE L 55 z 29.02.2012, str. 1, Dz. Urz. UE L 87 z 24.03.2012, str. 37, Dz. Urz. UE L 113 z 25.04.2012, str. 1, Dz. Urz. UE L 307 z 07.11.2012, str. 1 i 7, Dz. Urz. UE L 143 z 30.05.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 288 z 30.10.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 16 z 21.01.2014, str. 3, Dz. Urz. UE L 200 z 09.07.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 299 z 17.10.2014, str. 32, Dz. Urz. UE L 311 z 31.10.2014, str. 2, Dz. Urz. UE L 328 z 13.11.2014, str. 60, Dz. Urz. UE L 267 z 23.12.2014, str. 126, Dz. Urz. UE L 176 z 07.07.2015, str. 40, Dz. Urz. UE L 311 z 31.10.2014, str. 2, Dz. Urz. UE L 185 z 14.07.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 206 z 01.08.2015, str. 16, Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2015, str. 62 i 71, Dz. Urz. UE L 52 z 27.02.2016, str. 19 i 22, Dz. Urz. UE L 50 z 28.02.2017, str. 9, Dz. Urz. UE L 54 z 24.02.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 182 z 08.07.2019, str. 33, Dz. Urz. UE LI 319 z 02.10.2020, str. 1, Dz. Urz. UE LI 370 z 06.11.2020, str. 1, Dz. Urz. UE LI 426 z 17.12.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 57 z 18.02.2021, str. 94, Dz. Urz. UE L 68 z 26.02.2021, str. 29, Dz. Urz. UE LI 197 z 04.06.2021, str. 1, Dz. Urz. UE LI 219 z 21.06.2021, str. 1, 3 i 55, Dz. Urz. UE LI 224 z 24.06.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 405 z 16.11.2021, str. 1 i 3, Dz. Urz. UE LI 430 z 02.12.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 37 z 18.02.2022, str. 4, Dz. Urz. UE L 46 z 25.02.2022, str. 3, Dz. Urz. UE L 67 z 02.03.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 79 z 09.03.2022, str. 38, Dz. Urz. UE L 82 z 09.03.2022, str. 1, Dz. Urz. UE LI 83 z 10.03.2022, str. 2, Dz. Urz. UE L 111 z 08.04.2022, str. 67, Dz. Urz. UE L 114 z 12.04.2022, str. 60, Dz. Urz. UE L 153 z 03.06.2022, str. 1 i 11, Dz. Urz. UE L 189 z 18.07.2022, str. 24, Dz. Urz. UE L 190 z 19.07.2022, str. 5, Dz. Urz. UE L 323 z 19.02.2022, str. 107, Dz. Urz. UE L 61 z 27.02.2023, str. 20, Dz. Urz. UE L 71 z 09.03.2023, str. 43, Dz. Urz. UE L 90 z 28.03.2023, str. 65, Dz. Urz. UE LI 195 z 03.08.2023, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 196 z 04.08.2023, str. 3.

6) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 62 z 01.03.2022, str. 26, Dz. Urz. UE L 114 z 12.04.2022, str. 60, Dz. Urz. UE L 116 z 13.04.2022, str. 3 oraz Dz. Urz. UE LI 259 z 06.10.2022, str. 1.

7) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 143 z 30.05.2013, str. 24, Dz. Urz. UE L 172 z 25.06.2013, str. 31, Dz. Urz. UE L 288 z 30.10.2013, str. 69, Dz. Urz. UE L 16 z 21.01.2014, str. 32, Dz. Urz. UE L 200 z 09.07.2014, str. 13, Dz. Urz. UE L 297 z 15.10.2014, str. 41, Dz. Urz. UE L 311 z 31.10.2014, str. 39, Dz. Urz. UE L 328 z 13.11.2014, str. 61, Dz. Urz. UE L 176 z 07.07.2015, str. 41, Dz. Urz. UE L 185 z 14.07.2015, str. 20, Dz. Urz. UE L 206 z 01.08.2015, str. 64, Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2015, str. 149, Dz. Urz. UE L 52 z 27.02.2016, str. 30, Dz. Urz. UE L 50 z 28.02.2017, str. 81, Dz. Urz. UE L 54 z 24.02.2018, str. 16, Dz. Urz. UE L 57 z 26.02.2019, str. 4, Dz. Urz. UE L 45 z 18.02.2020, str. 3, Dz. Urz. UE LI 319 z 02.10.2020, str. 13, Dz. Urz. UE LI 370 z 06.11.2020, str. 9, Dz. Urz. UE LI 426 z 17.12.2020, str. 14, Dz. Urz. UE L 57 z 18.02.2021, str. 93, Dz. Urz. UE L 68 z 26.02.2021, str. 189, Dz. Urz. UE LI 197 z 04.06.2021, str. 3, Dz. Urz. UE LI 219 z 21.06.2021, str. 67 i 70, Dz. Urz. UE LI 224 z 24.06.2021, str. 15, Dz. Urz. UE L 405 z 16.11.2021, str. 8 i 10, Dz. Urz. UE LI 430 z 02.12.2021, str. 16, Dz. Urz. UE L 37 z 18.02.2022, str. 41, Dz. Urz. UE L 46 z 25.02.2022, str. 97, Dz. Urz. UE L 67 z 02.03.2022, str. 103, Dz. Urz. UE L 82 z 09.03.2022, str. 9, Dz. Urz. UE L 90 z 28.03.2023, str. 66, Dz. Urz. UE L 111 z 08.04.2022, str. 81, Dz. Urz. UE L 153 z 03.06.2022, str. 77 i 88, Dz. Urz. UE L 190 z 19.07.2022, str. 139, Dz. Urz. UE L 61 z 27.02.2023, str. 41, Dz. Urz. UE LI 195 z 03.08.2023, str. 31 oraz Dz. Urz. UE L 196 z 04.08.2023, str. 37.

8) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 86 z 21.03.2014, str. 30, Dz. Urz. UE L 126 z 29.04.2014, str. 55, Dz. Urz. UE L 137 z 12.05.2014, str. 9, Dz. Urz. UE L 160 z 29.05.2014, str. 33, Dz. Urz. UE L 205 z 12.07.2014, str. 22, Dz. Urz. UE L 214 z 19.07.2014, str. 214, Dz. Urz. UE L 221 z 25.07.2014, str. 15, Dz. Urz. UE L 226 z 30.07.2014, str. 23, Dz. Urz. UE L 271 z 12.09.2014, str. 47, Dz. Urz. UE L 331 z 18.11.2014, str. 26, Dz. Urz. UE L 344 z 29.11.2014, str. 22, Dz. Urz. UE L 40 z 16.02.2015, str. 14, Dz. Urz. UE L 66 z 11.03.2015, str. 21 i 22, Dz. Urz. UE L 70 z 14.03.2015, str. 47, Dz. Urz. UE L 199 z 29.07.2015, str. 46, Dz. Urz. UE L 239 z 15.09.2015, str. 157, Dz. Urz. UE L 275 z 20.10.2015, str. 68, Dz. Urz. UE L 280 z 24.10.2015, str. 39, Dz. Urz. UE L 342 z 29.12.2015, str. 65, Dz. Urz. UE L 67 z 12.03.2016, str. 37, Dz. Urz. UE L 249 z 16.09.2016, str. 39, Dz. Urz. UE L 301 z 09.11.2016, str. 15, Dz. Urz. UE L 67 z 14.03.2017, str. 88, Dz. Urz. UE L 194 z 26.07.2017, str. 63, Dz. Urz. UE LI 203 z 04.08.2017, str. 5, Dz. Urz. UE L 237 z 15.09.2017, str. 72, Dz. Urz. UE L 253 z 30.09.2017, str. 40, Dz. Urz. UE L 304 z 21.11.2017, str. 51, Dz. Urz. UE L 69 z 13.03.2018, str. 48, Dz. Urz. UE LI 118 z 14.05.2018, str. 3, Dz. Urz. UE L 152 z 15.06.2018, str. 60, Dz. Urz. UE L 194 z 31.07.2018, str. 147, Dz. Urz. UE L 231 z 14.09.2018, str. 27, Dz. Urz. UE LI 313 z 10.12.2018, str. 5, Dz. Urz. UE L 19 z 22.01.2019, str. 7, Dz. Urz. UE L 73 z 15.03.2019, str. 110 i 117, Dz. Urz. UE L 236 z 13.09.2019, str. 17, Dz. Urz. UE LI 22 z 28.01.2020, str. 5, Dz. Urz. UE L 78 z 13.03.2020, str. 44, Dz. Urz. UE L 298 z 11.09.2020, str. 23, Dz. Urz. UE L 318 z 01.10.2020, str. 5, Dz. Urz. UE L 87 z 15.03.2021, str. 35, Dz. Urz. UE L 321 z 13.09.2021, str. 32, Dz. Urz. UE LI 359 z 11.10.2021, str. 6, Dz. Urz. UE LI 445 z 13.12.2021, str. 14, Dz. Urz. UE L 40 z 21.02.2022, str. 23, Dz. Urz. UE LI 42 z 23.02.2022, str. 98 i 114, Dz. Urz. UE L 50 z 25.02.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 52 z 25.02.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 55 z 28.02.2022, str. 81, Dz. Urz. UE L 59 z 28.02.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 66 z 02.03.2022, str. 14, Dz. Urz. UE L 67 z 02.03.2022, str. 112, Dz. Urz. UE L 80 z 09.03.2022, str. 31, Dz. Urz. UE LI 83 z 10.03.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 84 z 11.03.2022, str. 28, Dz. Urz. UE LI 87 z 15.03.2022, str. 44, Dz. Urz. UE L 105 z 04.04.2022, str. 67, Dz. Urz. UE L 110 z 08.04.2022, str. 55, Dz. Urz. UE L 116 z 13.04.2022, str. 6, Dz. Urz. UE L 117 z 19.04.2022, str. 118, Dz. Urz. UE L 120 z 21.04.2022, str. 11, Dz. Urz. UE L 141 z 20.05.2022, str. 131, Dz. Urz. UE L 153 z 03.06.2022, str. 92 i 139, Dz. Urz. UE L 156 z 09.06.2022, str. 160, Dz. Urz. UE L 158 z 13.06.2022, str. 65, Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2022, str. 219, Dz. Urz. UE L 194 z 21.07.2022, str. 11, Dz. Urz. UE LI 204 z 04.08.2022, str. 4, Dz. Urz. UE LI 227 z 01.09.2022, str. 4, Dz. Urz. UE L 239 z 15.09.2022, str. 149, Dz. Urz. UE LI 259 z 06.10.2022, str. 98, Dz. Urz. UE L 271 z 19.10.2022, str. 23, Dz. Urz. UE LI 272 z 20.10.2022, str. 5, Dz. Urz. UE LI 293 z 14.11.2022, str. 40, Dz. Urz. UE LI 318 z 12.12.2022, str. 32, Dz. Urz. UE LI 322 z 16.12.2022, str. 466 i 687, Dz. Urz. UE LI 26 z 30.01.2023, str. 4, Dz. Urz. UE L 35 z 07.02.2023, str. 27, Dz. Urz. UE L 39 z 09.02.2023, str. 65, Dz. Urz. UE LI 59 z 25.02.2023, str. 437, Dz. Urz. UE LI 75 z 14.03.2023, str. 134, Dz. Urz. UE LI 100 z 13.04.2023, str. 4, Dz. Urz. UE L 100 z 13.04.2023, str. 98, Dz. Urz. UE L 101 z 14.04.2023, str. 67, Dz. Urz. UE LI 140 z 30.05.2023, str. 14, Dz. Urz. UE L 142 z 01.06.2023, str. 42, Dz. Urz. UE L 146 z 06.06.2023, str. 20, Dz. Urz. UE LI 159 z 23.06.2023, str. 526, Dz. Urz. UE LI 183 z 20.07.2023, str. 48, Dz. Urz. UE LI 190 z 28.07.2023, str. 21, Dz. Urz. UE L 226 z 13.09.2023, str. 104 oraz Dz. Urz. UE L 234 z 22.09.2023, str. 206.

9) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 271 z 12.09.2014, str. 54, Dz. Urz. UE L 282 z 26.09.2014, str. 27, Dz. Urz. UE L 327 z 12.11.2014, str. 9, Dz. Urz. UE L 349 z 05.12.2014, str. 58, Dz. Urz. UE L 157 z 23.06.2015, str. 50, Dz. Urz. UE L 257 z 02.10.2015, str. 42, Dz. Urz. UE L 334 z 22.12.2015, str. 22, Dz. Urz. UE L 178 z 02.07.2016, str. 21, Dz. Urz. UE L 345 z 20.12.2016, str. 65, Dz. Urz. UE L 166 z 29.06.2017, str. 35, Dz. Urz. UE L 316 z 01.12.2017, str. 20, Dz. Urz. UE L 343 z 22.12.2017, str. 77, Dz. Urz. UE L 172 z 09.07.2018, str. 3, Dz. Urz. UE L 331 z 28.12.2018, str. 224, Dz. Urz. UE L 175 z 28.06.2019, str. 38, Dz. Urz. UE L 330 z 20.12.2019, str. 71, Dz. Urz. UE L 207 z 30.06.2020, str. 37, Dz. Urz. UE L 430 z 18.12.2020, str. 26, Dz. Urz. UE L 247 z 13.07.2021, str. 99, Dz. Urz. UE L 9 z 14.01.2022, str. 43, Dz. Urz. UE LI 42 z 23.02.2022, str. 95, Dz. Urz. UE L 48 z 25.02.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 57 z 28.02.2022, str. 4, Dz. Urz. UE L 63 z 02.03.2022, str. 5, Dz. Urz. UE L 65 z 02.03.2022, str. 5, Dz. Urz. UE L 81 z 09.03.2022, str. 8, Dz. Urz. UE LI 87 z 15.03.2022, str. 56, Dz. Urz. UE L 111 z 08.04.2022, str. 70, Dz. Urz. UE L 146 z 25.05.2022, str. 154, Dz. Urz. UE L 153 z 03.06.2022, str. 128, Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2022, str. 196, Dz. Urz. UE L 198 z 27.07.2022, str. 17, Dz. Urz. UE L 204 z 04.08.2022, str. 16, Dz. Urz. UE LI 259 z 06.10.2022, str. 122, Dz. Urz. UE LI 311 z 03.12.2022, str. 8, Dz. Urz. UE LI 322 z 16.12.2022, str. 614, Dz. Urz. UE L 26 z 30.01.2023, str. 44, Dz. Urz. UE LI 32 z 04.02.2023, str. 11, Dz. Urz. UE LI 59 z 25.02.2023, str. 593, Dz. Urz. UE LI 159 z 23.06.2023, str. 451 oraz Dz. Urz. UE L 184 z 21.07.2023, str. 40.

10) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 116 z 13.04.2022, str. 8, Dz. Urz. UE LI 259 z 06.10.2022, str. 118 oraz Dz. Urz. UE L 53 z 21.02.2023, str. 37.

11) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 156 z 09.06.2022, str. 159.

12) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 246 z 26.09.2017, str. 12, Dz. Urz. UE L 329 z 13.12.2017, str. 4, Dz. Urz. UE L 113 z 29.04.2019, str. 18, Dz. Urz. UE L 165 z 21.06.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 190 z 16.07.2019, str. 18, Dz. Urz. UE L 106 z 26.03.2021, str. 30 oraz Dz. Urz. UE L 277 z 02.08.2021, str. 1 i 6.

13) Zmiana wymienionego komunikatu została ogłoszona w Dz. Urz. UE C 224 z 08.07.2020, str. 2.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-04
  • Data wejścia w życie: 2023-12-05
  • Data obowiązywania: 2023-12-05

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA