REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2635

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 29 listopada 2023 r.

zmieniające rozporządzenie - Regulamin Sądu Najwyższego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1093, 1532 i 1672) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Regulamin Sądu Najwyższego]

W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2022 r. - Regulamin Sądu Najwyższego (Dz. U. poz. 1489) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 40 w ust. 1:

a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) Izbie Cywilnej - 45 stanowisk sędziego Sądu Najwyższego;

2) Izbie Karnej - 38 stanowisk sędziego Sądu Najwyższego;”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych - 20 stanowisk sędziego Sądu Najwyższego.”;

2) w § 80:

a) w ust. 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego;”,

b) ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„13. W przypadku zakończenia przez sędziego orzekania w Sądzie Najwyższym albo w przypadku, o którym mowa w art. 35 § 2 ustawy, sprawy przydzielone sędziemu przydziela się pozostałym sędziom na podstawie listy, o której mowa w § 78 ust. 1, lub listy dodatkowej, o której mowa w § 78 ust. 2, przy czym przydziela się naprzemiennie sprawy o najwcześniejszej i najpóźniejszej dacie wpływu z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 22d ustawy.”;

3) § 111 otrzymuje brzmienie:

„§ 111. 1. Sąd Najwyższy podejmuje uchwałę w składzie powiększonym na posiedzeniu jawnym, chyba że z ważnych przyczyn sędzia sprawozdawca zarządzi inaczej. Uchwała ogłaszana jest publicznie. W posiedzeniu jawnym może brać udział także organ, który złożył wniosek o podjęcie uchwały.

2. Do podjęcia uchwały pełnego składu Sądu Najwyższego lub składu połączonych izb wymagana jest obecność co najmniej 1/2 sędziów każdej z izb, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 82 § 5 ustawy. Do podjęcia uchwały składu izby wymagana jest obecność 1/2 sędziów tej izby.”.

§ 2. [Stosowanie przepisów Regulaminu Sądu Najwyższego]

1. Do spraw wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2. Zarządzenia o przydziale spraw do rozpoznania wydane na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, pozostają w mocy.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-05
  • Data wejścia w życie: 2023-12-20
  • Data obowiązywania: 2023-12-20

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA