REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2636

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 1 grudnia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2023 r. poz. 1360, 1429 i 1860) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury]

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 2023 r. poz. 1115 i 2274) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wykonywanie zadań na podstawie odrębnych przepisów dotyczących realizacji kompetencji Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego w zakresie kontroli operacyjnej i innych czynności operacyjno-rozpoznawczych dokonywanych przez uprawnione organy;”;

2) w § 11 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przygotowywanie projektów decyzji kadrowych Prokuratora Generalnego oraz Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego dotyczących: prokuratorów, asesorów prokuratury, prokuratorów w stanie spoczynku, członków ich rodzin pobierających uposażenie rodzinne, asystentów prokuratora, urzędników i innych pracowników jednostek;”;

3) w § 19 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wykonywanie czynności związanych z nadzorem instancyjnym sprawowanym przez Pierwszego Zastępcę Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego w postępowaniu przygotowawczym w sprawach z zakresu cyberprzestępczości oraz koordynowanie nadzoru służbowego nad postępowaniem przygotowawczym, sprawowanego przez prokuratury regionalne i okręgowe, oraz sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego nad wybranymi postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi przez jednostki w zakresie właściwości Departamentu;”;

4) w § 20 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego w sprawach wskazanych przez Zastępcę Prokuratora Generalnego do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji oraz wykonywanie czynności związanych z nadzorem instancyjnym sprawowanym przez Pierwszego Zastępcę Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego w postępowaniu przygotowawczym;”;

5) w § 21 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego w sprawach wskazanych przez Prokuratora Krajowego oraz wykonywanie czynności związanych z nadzorem instancyjnym sprawowanym przez Pierwszego Zastępcę Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego w postępowaniu przygotowawczym;”;

6) w § 22 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wykonywanie czynności związanych z nadzorem instancyjnym sprawowanym przez Pierwszego Zastępcę Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego w postępowaniu przygotowawczym oraz koordynowanie nadzoru służbowego nad postępowaniem przygotowawczym, sprawowanego przez prokuratury regionalne i okręgowe, oraz sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego nad wybranymi postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi przez jednostki;”;

7) w § 24 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wykonywanie czynności związanych z nadzorem instancyjnym sprawowanym przez Pierwszego Zastępcę Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego w postępowaniu przygotowawczym w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych;”;

8) w § 71 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, ze względu na wagę lub zawiłość sprawy, Prokurator Krajowy może powierzyć sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego prokuratorowi wykonującemu czynności służbowe w Prokuraturze Krajowej.”;

9) w § 90 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) występuje z wnioskami o powołanie i odwołanie prokuratorów oraz mianowanie i zwolnienie asesorów prokuratury, powołanie do pełnienia funkcji i odwołanie z pełnienia funkcji prokuratora rejonowego, naczelnika wydziału oraz kierownika samodzielnego działu w prokuraturze okręgowej, a także w innych sprawach zastrzeżonych do decyzji Prokuratora Generalnego albo Prokuratora Krajowego;”;

10) po § 319 dodaje się § 319a w brzmieniu:

„§ 319a. 1. W przypadku zwłoki w wyznaczeniu terminu rozprawy, posiedzenia wstępnego określonego w art. 349 § 1 k.p.k. albo posiedzeń wyznaczanych na podstawie art. 339 § 1 pkt 1-3a k.p.k., w sprawach, w których może to zagrozić realizacji celów postępowania karnego określonych w art. 2 k.p.k., prokurator występuje z wnioskiem do przewodniczącego składu orzekającego o pilne wyznaczenie terminu rozprawy lub posiedzenia, przekazując kopię wniosku do wiadomości prezesa sądu.

2. W przypadku niewyznaczenia terminu rozprawy lub posiedzenia pomimo skierowania przez prokuratora wniosku wskazanego w ust. 1, kierownik jednostki występuje do prezesa sądu o podjęcie czynności zmierzających do wyznaczenia terminu posiedzenia albo rozprawy głównej.”;

11) w § 321 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. W sprawach, w których postępowanie przygotowawcze zakończyło się w formie dochodzenia, prokurator bierze udział w rozprawie głównej:

1) w sprawach zawiłych pod względem faktycznym lub prawnym lub w których przemawia za tym charakter czynności dowodowych podlegających przeprowadzeniu na rozprawie głównej;

2) gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ochrony interesów pokrzywdzonego, w szczególności, gdy jest on osobą, która może mieć trudności z korzystaniem z przysługujących jej uprawnień procesowych z uwagi na wiek, cechy i właściwości osobiste lub stan zdrowia;

3) w sprawach o przestępstwa o bulwersującym charakterze lub przestępstwa, które z powodu innych szczególnych okoliczności wzbudzają zainteresowanie społeczne.

4. W sprawie, w której występują okoliczności wskazane w ust. 3, kierownik jednostki poleca prokuratorowi udział w rozprawie głównej.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 2023 r.

Minister Sprawiedliwości: M. Warchoł

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-05
  • Data wejścia w życie: 2023-12-06
  • Data obowiązywania: 2023-12-06

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA