REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2650

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1)

z dnia 1 grudnia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 20232)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 146ee ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570, 1598 i 1852) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023 (Dz. U. poz. 2495 i 2808 oraz z 2023 r. poz. 1224) wprowadza się następujące zmiany:

1) do tytułu rozporządzenia dodaje się odnośnik nr 2 w brzmieniu:

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, Dz. Urz. UE L 384 z 29.12.2006, str. 92, Dz. Urz. UE L 335 z 20.12.2007, str. 60, Dz. Urz. UE L 346 z 29.12.2007, str. 13, Dz. Urz. UE L 44 z 20.02.2008, str. 11, Dz. Urz. UE L 14 z 20.01.2009, str. 7, Dz. Urz. UE L 116 z 09.05.2009, str. 18, Dz. Urz. UE L 175 z 04.07.2009, str. 12, Dz. Urz. UE L 10 z 15.01.2010, str. 14, Dz. Urz. UE L 72 z 20.03.2010, str. 1, Dz. Urz. UE L 189 z 22.07.2010, str. 1, Dz. Urz. UE L 326 z 10.12.2010, str. 1, Dz. Urz. UE L 112 z 24.04.2012, str. 21, Dz. Urz. UE L 201 z 26.07.2013, str. 1 i 4, Dz. Urz. UE L 353 z 28.12.2013, str. 5, Dz. Urz. UE L 142 z 31.05.2016, str. 12, Dz. Urz. UE L 177 z 01.07.2016, str. 9, Dz. Urz. UE L 348 z 29.12.2017, str. 7, Dz. Urz. UE L 125 z 22.05.2018, str. 15, Dz. Urz. UE L 162 z 27.06.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 225 z 06.09.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 282 z 12.11.2018, str. 5, Dz. Urz. UE L 286 z 14.11.2018, str. 20, Dz. Urz. UE L 311 z 07.12.2018, str. 3, Dz. Urz. UE L 329 z 27.12.2018, str. 3 i 53, Dz. Urz. UE L 20 z 23.01.2019, str. 43, Dz. Urz. UE L 83 z 25.03.2019, str. 42, Dz. Urz. UE L 245 z 25.09.2019, str. 9, Dz. Urz. UE L 310 z 02.12.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 336 z 30.12.2019, str. 10, Dz. Urz. UE L 62 z 02.03.2020, str. 7 i 13, Dz. Urz. UE L 396 z 25.11.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 419 z 11.12.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 250 z 15.07.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 107 z 06.04.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 155 z 08.06.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 30 z 02.02.2023, str. 37 oraz Dz. Urz. UE L 148 z 08.06.2023, str. 131).”;

2) w § 6:

a) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Komisja Europejska, agencja lub organ utworzone przez Unię Europejską są obowiązane poinformować podmiot, który dokonał dostawy towarów lub świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla tego podmiotu o wykorzystaniu tych towarów lub usług do odpłatnej dostawy towarów, odpłatnego eksportu towarów, odpłatnej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub odpłatnego świadczenia usług, nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Komisja Europejska, agencja lub organ utworzone przez Unię Europejską dokonały odpowiednio tej dostawy, tego eksportu, tej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub tego świadczenia.”,

b) w ust. 11 wyrazy „w czasie, w którym podmiot uzyskał informację, o której mowa w ust. 10” zastępuje się wyrazami „w dniu dokonania przez Komisję Europejską, agencję lub organ utworzony przez Unię Europejską odpłatnej dostawy towarów, odpłatnego eksportu towarów, odpłatnej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub odpłatnego świadczenia usług”.

§ 2. [Przepis przejściowy]

W przypadku gdy Komisja Europejska, agencja lub organ utworzone przez Unię Europejską nabyły towary lub usługi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i wykorzystały te towary lub usługi do odpłatnej dostawy towarów, odpłatnego eksportu towarów, odpłatnej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub odpłatnego świadczenia usług po tym dniu, stosuje się przepisy § 6 ust. 10 i 11 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów: wz. S. Skuza


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2586).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji uzupełnia wdrożenie dyrektywy Rady (UE) 2021/1159 z dnia 13 lipca 2021 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w zakresie tymczasowych zwolnień w imporcie i niektórych dostawach, w odpowiedzi na pandemię COVID-19 (Dz. Urz. UE L 250 z 15.07.2021, str. 1).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-07
  • Data wejścia w życie: 2023-12-08
  • Data obowiązywania: 2023-12-08
  • Dokument traci ważność: 2023-12-31

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA