REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2653

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 4 grudnia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 oraz z 2023 r. poz. 1234 i 2005) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków]

W rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 1120) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a i 3b w brzmieniu:

„3a) legitymacji szkolnej - należy przez to rozumieć legitymację szkolną w postaci karty formatu ID-1;

3b) mLegitymacji szkolnej - należy przez to rozumieć mLegitymację szkolną, o której mowa w art. 11 ust. 1d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;”,

b) w ust. 2 wyrazy „z wyjątkiem przepisów § 59, § 61 ust. 10 i 12 oraz § 66” zastępuje się wyrazami „z wyjątkiem przepisów § 4 ust. 2, § 59, § 61 ust. 10 i 12, § 64 i § 66”;

2) w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Informacje ogólne dotyczące legitymacji szkolnej i legitymacji przedszkolnej, wzory tych legitymacji i opis zabezpieczeń legitymacji szkolnej i legitymacji przedszkolnej przed fałszerstwem określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.”;

3) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. mLegitymację szkolną wydaje szkoła.”;

4) w § 6 uchyla się ust. 3;

5) w § 20 w ust. 2 w pkt 4 dodaje się przecinek i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) który przystępował do egzaminu zawodowego w terminie dodatkowym”;

6) po § 21 dodaje się § 21a w brzmieniu:

„§ 21a. Jako datę wydania świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przyjmuje się datę określoną w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze podwójne tiret trzecie ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., albo w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze podwójne tiret trzecie ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.”;

7) § 22 otrzymuje brzmienie:

„§ 22. W przypadkach, o których mowa w § 20 ust. 3, § 59 ust. 5 i § 60 ust. 2, na nowo wydawanym dokumencie przyjmuje się odpowiednio datę zgodnie z przepisami § 20 ust. 1 lub 2, § 21 lub § 21a.”;

8) w § 25 w ust. 8 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) realizację lub ukończenie programu szkolenia realizowanego w oddziale przygotowania wojskowego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy - Prawo oświatowe, jeżeli uczeń uczęszczał do oddziału przygotowania wojskowego.”;

9) w § 53 w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) linii przerywanych oznaczających miejsce przeznaczone na wpisanie: imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, numeru PESEL, numeru świadectwa dojrzałości albo numeru dyplomu IB (International Baccalaureate), nazwy miejscowości i daty, numeru zaświadczenia oraz linii przerywanej oznaczającej miejsce, w którym drukuje się wizerunek pieczątki i podpisu dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, a w przypadku wzoru nr 60 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia również linii przerywanej oznaczającej miejsce przeznaczone na wpisanie nazwy szkoły lub kuratora oświaty - w miejscu linii przerywanych wpisuje się odpowiednie dane;

2) wyrazów „imię (imiona) i nazwisko”, „miejscowość” i „pieczątka i podpis dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej”, a w przypadku wzoru nr 60 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia również wyrazów „nazwa szkoły lub kuratora oświaty”;”;

10) w § 64:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku utraty mLegitymacji szkolnej na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana mLegitymacja szkolna, szkoła ponownie wydaje mLegi-tymację szkolną.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadkach, o których mowa w § 60 ust. 4 i § 63 ust. 4 i 5, oraz w przypadku wydania duplikatu legitymacji szkolnej, szkoła wydaje nową mLegitymację szkolną.”;

11) w § 76 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Duplikaty dokumentów, dla których w załączniku nr 3 do rozporządzenia nie określono wzoru, który byłby zgodny z wzorem obowiązującym w dniu wydania oryginału tego dokumentu, z wyjątkiem duplikatów świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości, mogą być wydawane przez okręgowe komisje egzaminacyjne, do dnia 12 lipca 2024 r., na blankietach i drukach wyprodukowanych na podstawie przepisów dotychczasowych i według wzorów określonych w przepisach dotychczasowych, z tym że blankiety i druki tych duplikatów nie muszą spełniać wymagań odnośnie do minimalnych zabezpieczeń określonych w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych.”;

12) w załączniku nr 1 do rozporządzenia tytuł części II otrzymuje brzmienie:

Opis zabezpieczeń przed fałszerstwem dokumentów publicznych kategorii drugiej: świadectwo dojrzałości (wzór nr 61 określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia), aneks do świadectwa dojrzałości (wzór nr 62 określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia), zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego (wzory nr 60 i 60a określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia) i jednostronicowy poddruk duplikatu dokumentu publicznego kategorii drugiej (wzór nr 84 określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia). Zabezpieczenia w podłożu i w druku oraz personalizacja obejmuje wyłącznie awers dokumentu.”;

13) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w części III zatytułowanej „Świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia, aneks do świadectwa dojrzałości, dyplomy, suplementy i świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wydawane przez okręgowe komisje egzaminacyjne”:

a) pozycja dotycząca wzoru nr 60 otrzymuje brzmienie:

60

OKE-II/60/3 zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego dla absolwenta, o którym mowa w art. 44zzp ust. 1 pkt 1 ustawy

b) po pozycji dotyczącej wzoru nr 60 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 60a w brzmieniu:

60a

OKE-II/60a/3

zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego dla absolwenta, o którym mowa w art. 44zzp ust. 1 pkt 2 ustawy

14) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) wzory nr 33 i 44 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia,

b) po wzorze nr 60 dodaje się wzór nr 60a w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

15) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:

a) tytuł załącznika otrzymuje brzmienie:

„INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE LEGITYMACJI SZKOLNEJ I LEGITYMACJI PRZEDSZKOLNEJ, WZORY TYCH LEGITYMACJI I OPIS ZABEZPIECZEŃ LEGITYMACJI SZKOLNEJ I LEGITYMACJI PRZEDSZKOLNEJ PRZED FAŁSZERSTWEM”,

b) uchyla się część III zatytułowaną „mLegitymacja szkolna dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych”.

§ 2. [Ważność dotychczasowych mLegitymacji]

1. mLegitymacje szkolne wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność do czasu wydania mLegitymacji szkolnych zgodnie z art. 11 ust. 1d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

2. Uczniom, którym zgodnie z § 74 ust. 1 i 2 rozporządzenia zmienianego w § 1 wydano legitymację szkolną w postaci papierowej lub w postaci karty formatu ID-1, z wyjątkiem uczniów szkoły polskiej, szkoły i zespołu szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym i przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005), wydaje się mLegitymację szkolną zgodnie z art. 11 ust. 1d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

§ 3. [Stosowanie przepisu § 25 ust. 8 pkt 4 rozporządzenia zmienianego w § 1]

Od roku szkolnego 2023/2024 przepis § 25 ust. 8 pkt 4 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się również do arkuszy ocen założonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie przepisów dotychczasowych.

§ 4. [Zakładanie arkusza ocen]

1. Od roku szkolnego 2023/2024 arkusz ocen na druku według wzoru odpowiednio nr 33 i 44 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, zakłada się uczniom klasy I szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży i prowadzi w latach następnych również w kolejnych klasach tej szkoły.

2. W roku szkolnym 2023/2024 arkusz ocen na druku według wzoru odpowiednio nr 33 lub 44 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, dołącza się do dotychczas prowadzonego arkusza ocen uczniów klas II szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży i prowadzi w latach następnych również w kolejnych klasach tej szkoły.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1-4, 10 i 15 oraz § 2, które wchodzą w życie z dniem określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 74 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234).

Minister Edukacji i Nauki: K. Szczucki


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 2599).

Załącznik 1. [ARKUSZ OCEN UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 4 grudnia 2023 r. (Dz. U. poz. 2653)

Załącznik nr 1

ARKUSZ OCEN UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ


Załącznik 2. [ARKUSZ OCEN UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ]

Załącznik nr 2

ARKUSZ OCEN UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ


Załącznik 3. [ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO]

Załącznik nr 3

ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-07
  • Data wejścia w życie: 2023-12-22
  • Data obowiązywania: 2023-12-22

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA