REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2664

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 7 grudnia 2023 r.

w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywne gospodarowanie zasobami i wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom pomocy w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027]

Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom, w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027, następujących rodzajów pomocy:

1) pomocy inwestycyjnej na efektywne gospodarowanie zasobami i wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym,

2) pomocy na badania i usługi doradcze dotyczące ochrony środowiska i kwestii energetycznych

- zwanych dalej „pomocą”, do których mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 651/2014”, a także podmioty udzielające tej pomocy.

§ 2. [Wyłączenie stosowania przepisów rozporządzenia]

1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. c oraz d, ust. 3 lit. a, c oraz d, ust. 4 lit. c oraz ust. 5 i 6 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1, nie udziela się w przypadkach, o których mowa w art. 47 ust. 3 i 6 oraz ust. 10 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 10 zdanie drugie tego rozporządzenia.

3. Pomocy, o której mowa w § 1 pkt 2, nie udziela się w przypadku, o którym mowa w art. 49 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 3. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) efektywnym gospodarowaniu zasobami - oznacza to efektywne gospodarowanie zasobami w rozumieniu art. 2 pkt 128a rozporządzenia nr 651/2014;

2) intensywności pomocy - oznacza to intensywność pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 26 rozporządzenia nr 651/2014;

3) przedsiębiorcy - oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014.

§ 4. [Podmioty wyłączone z udzielenia pomocy]

Pomoc nie może zostać udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.

§ 5. [Podmioty udzielające pomocy]

1. Podmiotami udzielającymi pomocy są instytucje zarządzające, instytucje pośredniczące lub instytucje wdrażające, o których mowa w art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, zwanej dalej „ustawą”.

2. Podmiotami udzielającymi pomocy mogą być również podmioty wdrażające instrument finansowy w rozumieniu art. 2 pkt 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159, z późn. zm.3)).

§ 6. [Cel pomocy]

Pomoc ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego województwa objętego regionalnym programem na lata 2021-2027 i jest udzielana na:

1) inwestycje z zakresu efektywnego gospodarowania zasobami i wspierające przechodzenie na gospodarkę o obiegu zamkniętym, o których mowa w art. 47 ust. 2 lit. a-d rozporządzenia nr 651/2014, na warunkach określonych w tych przepisach, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 4 i 5 tego rozporządzenia;

2) badania i usługi doradcze dotyczące ochrony środowiska i kwestii energetycznych bezpośrednio związane z inwestycjami, o których mowa w pkt 1, zgodnie z art. 49 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 7. [Podstawa prawna i forma udzielania pomocy]

Pomoc jest udzielana:

1) zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 651/2014;

2) w formie:

a) dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 651/2014,

b) pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 651/2014, udzielanych na warunkach określonych w tym przepisie.

§ 8. [Przedmiot udzielania pomocy]

Pomoc, o której mowa w § 1:

1) pkt 1 - jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w:

a) art. 47 ust. 7 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 7 zdanie drugie i trzecie tego rozporządzenia,

b) art. 47 ust. 7 zdanie czwarte rozporządzenia nr 651/2014 - w przypadkach określonych w tym przepisie;

2) pkt 2 - jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 49 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014, zgodnie z art. 49 ust. 2a tego rozporządzenia.

§ 9. [Maksymalna intensywność pomocy]

1. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1:

1) pkt 1 - określa się zgodnie z art. 47 ust. 8 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014;

2) pkt 2 - określa się zgodnie z art. 49 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1:

1) pkt 1 - można zwiększyć:

a) zgodnie z art. 47 ust. 8 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014,

b) o 15 punktów procentowych w przypadku inwestycji realizowanych w województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim oraz regionie mazowieckim regionalnym,

c) o 5 punktów procentowych w przypadku inwestycji realizowanych w województwach dolnośląskim i wielkopolskim oraz na obszarach regionu warszawskiego stołecznego należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym i Żabia Wola;

2) pkt 2 - można zwiększyć zgodnie z art. 49 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Do obliczania intensywności oraz wartości pomocy i kosztów kwalifikowalnych stosuje się art. 7 ust. 1-3 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 10. [Kumulacja pomocy]

Pomoc podlega kumulacji na zasadach określonych w art. 8 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 11. [Pomoc indywidualna]

Pomoc, o której mowa w § 1:

1) pkt 1, w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. s rozporządzenia nr 651/2014,

2) pkt 2, w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. s rozporządzenia nr 651/2014

- stanowi pomoc indywidualną podlegającą notyfikacji Komisji Europejskiej i może być udzielona po jej zatwierdzeniu przez Komisję Europejską.

§ 12. [Warunek udzielenia pomocy]

Pomoc może być udzielona, jeżeli przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie pomocy, zwany dalej „wnioskiem”, zgodnie z art. 6 ust. 2 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014.

§ 13. [Wniosek o udzielenie pomocy]

1. Przedsiębiorca składa wniosek do podmiotu udzielającego pomocy.

2. Wniosek zawiera:

1) informacje wskazane w art. 6 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014;

2) inne informacje niezbędne do dokonania oceny wniosku, wskazane przez podmiot udzielający pomocy.

3. Do wniosku przedsiębiorca załącza dokumenty przygotowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 702).

4. Po przeprowadzeniu oceny wniosku pomoc może być udzielona przedsiębiorcy na podstawie umowy albo porozumienia, o którym mowa w art. 2 pkt 32 lit. b ustawy, albo decyzji o dofinansowaniu projektu w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy.

§ 14. [Granice czasowe udzielania pomocy]

Pomoc jest udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 zdanie pierwsze, w związku z art. 59 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 15. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej: M. Jarosińska-Jedynak


1) Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 2593).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28, Dz. Urz. UE L 26 z 31.01.2018, str. 53, Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3, Dz. Urz. UE L 89 z 16.03.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 270 z 29.07.2021, str. 39, Dz. Urz. UE L 119 z 05.05.2023, str. 159 oraz Dz. Urz. UE L 167 z 30.06.2023, str. 1.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 261 z 22.07.2021, str. 58, Dz. Urz. UE L 241 z 19.09.2022, str. 16, Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2022, str. 23, Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2023, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 130 z 16.05.2023, str. 1.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-08
  • Data wejścia w życie: 2023-12-23
  • Data obowiązywania: 2023-12-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA