REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2666

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 8 grudnia 2023 r.

w sprawie stypendiów i kosztów utrzymania za granicą słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1952) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) wysokość stypendium słuchacza Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, zwanej dalej „Szkołą”;

2) sposób obliczania stypendium w przypadku nieobecności słuchacza Szkoły na zajęciach w Szkole;

3) sposób i tryb wypłacania stypendium;

4) szczegółowy sposób obliczania i dokumentowania kosztów utrzymania za granicą, o których mowa w art. 6a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

§ 2. [Wysokość stypendium słuchaczy kształcenia stacjonarnego]

1. Wysokość stypendium słuchaczy kształcenia stacjonarnego wynosi 4900 zł miesięcznie.

2. Wysokość stypendium słuchaczy kształcenia dualnego wynosi 250 zł za każdy dzień zajęć.

§ 3. [Nieusprawiedliwiona nieobecność]

1. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach w Szkole wysokość stypendium należnego za miesiąc następujący po miesiącu, w którym wystąpiły dni nieobecności, ulega zmniejszeniu:

1) w przypadku stypendium słuchaczy kształcenia stacjonarnego o 1/20 za każdy dzień nieobecności;

2) w przypadku stypendium słuchaczy kształcenia dualnego o 250 zł za każdy dzień nieobecności.

2. W przypadku nieobecności na zajęciach w Szkole usprawiedliwionej przyczynami innymi niż wynikające ze stanu zdrowia wysokość stypendium należnego za miesiąc następujący po miesiącu, w którym wystąpiły dni nieobecności, ulega zmniejszeniu:

1) w przypadku stypendium słuchaczy kształcenia stacjonarnego o 1/20 stypendium za każdy dzień nieobecności przekraczającej 7 dni zajęć w miesiącu kalendarzowym;

2) w przypadku stypendium słuchaczy kształcenia dualnego o 250 zł za każdy dzień nieobecności przekraczającej 2 dni zajęć w miesiącu kalendarzowym.

§ 4. [Wypłata stypendium]

1. Szkoła wypłaca stypendium na rachunek bankowy wskazany przez słuchacza Szkoły co miesiąc, w terminie do dziesiątego dnia miesiąca kalendarzowego za dany miesiąc.

2. Stypendium za miesiąc, w którym słuchacz Szkoły rozpoczyna i kończy kształcenie w Szkole, wypłaca się w pełnej wysokości, z zastrzeżeniem § 3.

§ 5. [Koszty utrzymania za granicą]

1. Koszty utrzymania za granicą, o których mowa w art. 6a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, zwracane słuchaczowi Szkoły, oblicza się sumując:

1) dietę - w wysokości 100% diety obowiązującej dla docelowego państwa podróży, określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 775 ust. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju;

2) w odniesieniu do noclegów:

a) ryczałt w wysokości 25% limitu ustalonego w przepisach, o których mowa w pkt 1, albo

b) 100% poniesionych kosztów - do wysokości limitu ustalonego w przepisach, o których mowa w pkt 1;

3) w odniesieniu do przejazdów z miejsca zamieszkania w kraju do miejsca odbywania stażu lub innych zajęć i z powrotem, środkiem transportu wskazanym przez Szkołę - 100% poniesionych kosztów;

4) w odniesieniu do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i leczenia szpitalnego podczas pobytu za granicą - 100% poniesionych kosztów ubezpieczenia;

5) w odniesieniu do opłat wizowych - 100% poniesionych kosztów opłat;

6) w odniesieniu do przejazdów środkami komunikacji publicznej z miejscowości, w której słuchacz korzysta z noclegu za granicą, do miejscowości odbywania stażu lub innych zajęć, i z powrotem - ryczałt w wysokości 100% limitu ustalonego w przepisach, o których mowa w pkt 1;

7) w odniesieniu do uzasadnionych wydatków związanych z realizacją programu określonego przez Szkołę dla stażu lub innych zajęć - 100% poniesionych wydatków.

2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor Szkoły może wyrazić zgodę na zwrot kosztów lub wydatków w wysokości przekraczającej limity, o których mowa w ust. 1.

§ 6. [Zwrot kosztów lub wydatków]

1. Koszty lub wydatki, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz pkt 3-5 i 7 oraz koszty lub wydatki, na których zwrot dyrektor Szkoły wyraził zgodę na podstawie § 5 ust. 2, są zwracane słuchaczowi Szkoły po ich udokumentowaniu przez przedstawienie rachunków, faktur i biletów, a w uzasadnionych przypadkach - innych dokumentów potwierdzających poniesienie tych kosztów.

2. Środki na pokrycie kosztów utrzymania za granicą w części, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a oraz pkt 6, Szkoła przekazuje słuchaczowi Szkoły przed jego wyjazdem z kraju, na rachunek bankowy przez niego wskazany, i według jego wyboru - w walucie polskiej albo w euro lub w walucie państwa, w którym odbywa on staż lub inne zajęcia wynikające z programu. Wysokość przekazywanych środków przelicza się według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień poprzedzający dzień ich przekazania.

3. Słuchacz Szkoły dokumentuje koszty utrzymania za granicą i rozlicza się z nich w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu lub innych zajęć.

§ 7. [Stosowanie przepisów rozporządzenia w sprawie stypendiów i kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego]

1. W sprawach stypendiów i kosztów utrzymania za granicą osób będących w dniu 26 września 2023 r. słuchaczami Szkoły stosuje się przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2011 r. w sprawie stypendiów i kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (Dz. U. z 2023 r. poz. 313), w brzmieniu obowiązującym w dniu 26 września 2023 r.

2. W sprawach związanych ze zwrotem kosztów kształcenia w zakresie wyliczania kosztów kształcenia osób będących w dniu 26 września 2023 r. słuchaczami lub absolwentami Szkoły stosuje się przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2011 r. w sprawie stypendiów i kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, w brzmieniu obowiązującym w dniu 26 września 2023 r.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 27 września 2023 r.1)

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2011 r. w sprawie stypendiów i kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (Dz. U. z 2023 r. poz. 313), które utraciło moc z dniem 27 września 2023 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1195).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-08
  • Data wejścia w życie: 2023-12-09
  • Data obowiązywania: 2023-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA