REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2671

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 7 grudnia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027]

W rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 (Dz. U. poz. 2693) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

„w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027”;

2) § 1-3 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom, w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027, następujących rodzajów pomocy:

1) pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji, z wyjątkiem energii elektrycznej produkowanej z wodoru odnawialnego,

2) pomocy na badania i usługi doradcze dotyczące ochrony środowiska i kwestii energetycznych

- zwanych dalej „pomocą”, do których mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 651/2014”, a także podmioty udzielające tej pomocy.

§ 2. 1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. c i d, ust. 3 lit. a, c i d, ust. 4 lit. c oraz ust. 5 i 6 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pomocy, o której mowa w § 1 pkt 2, nie udziela się w przypadku, o którym mowa w art. 49 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) biogazie - oznacza to biogaz w rozumieniu art. 2 pkt 117b rozporządzenia nr 651/2014;

2) biopaliwach - oznacza to biopaliwa w rozumieniu art. 2 pkt 117a rozporządzenia nr 651/2014;

3) biopłynach - oznacza to biopłyny w rozumieniu art. 2 pkt 117c rozporządzenia nr 651/2014;

4) energii ze źródeł odnawialnych - oznacza to energię ze źródeł odnawialnych w rozumieniu art. 2 pkt 109 rozporządzenia nr 651/2014;

5) intensywności pomocy - oznacza to intensywność pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 26 rozporządzenia nr 651/2014;

6) magazynowaniu energii cieplnej - oznacza to magazynowanie energii cieplnej w rozumieniu art. 2 pkt 130d rozporządzenia nr 651/2014;

7) magazynowaniu energii elektrycznej - oznacza to magazynowanie energii elektrycznej w rozumieniu art. 2 pkt 130c rozporządzenia nr 651/2014;

8) paliwach z biomasy - oznacza to paliwa z biomasy w rozumieniu art. 2 pkt 117d rozporządzenia nr 651/2014;

9) przedsiębiorcy - oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014;

10) wodorze odnawialnym - oznacza to wodór odnawialny w rozumieniu art. 2 pkt 102c rozporządzenia nr 651/2014;

11) wysokosprawnej kogeneracji - oznacza to wysokosprawną kogenerację w rozumieniu art. 2 pkt 107 rozporządzenia nr 651/2014.”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Pomoc ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego województwa objętego regionalnym programem na lata 2021-2027 i jest udzielana na:

1) inwestycje na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji zgodnie z art. 41 rozporządzenia nr 651/2014;

2) badania i usługi doradcze dotyczące ochrony środowiska i kwestii energetycznych, bezpośrednio związane z inwestycjami, o których mowa w pkt 1, zgodnie z art. 49 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 1, jest udzielana na projekty w zakresie:

1) produkcji albo produkcji i magazynowania energii elektrycznej lub energii cieplnej ze źródeł odnawialnych, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 41 ust. 1a rozporządzenia nr 651/2014;

2) produkcji albo produkcji i magazynowania biopaliw, biopłynów, biogazu, w tym biometanu, lub paliw z biomasy, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 41 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014;

3) produkcji albo produkcji i przesyłu, dystrybucji lub magazynowania wodoru odnawialnego, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 41 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014;

4) jednostek wysokosprawnej kogeneracji, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 41 ust. 4 zdanie pierwsze oraz ust. 4a rozporządzenia nr 651/2014;

5) magazynowania energii elektrycznej i magazynowania energii cieplnej bezpośrednio połączone z jednostką wysokosprawnej kogeneracji opartą na odnawialnych źródłach energii, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 41 ust. 4 i 4a rozporządzenia nr 651/2014.”;

4) w § 8:

a) uchyla się ust. 1,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 1, jest udzielana zgodnie z art. 41 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.”;

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Pomoc, o której mowa w § 1:

1) pkt 1, jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 41 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014;

2) pkt 2, jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 49 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014, zgodnie z art. 49 ust. 2a tego rozporządzenia.”;

6) uchyla się § 10;

7) § 11 i § 12 otrzymują brzmienie:

„§ 11. 1. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1, określa się zgodnie z art. 41 ust. 7 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1, można zwiększyć w przypadkach, o których mowa w art. 41 ust. 8 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1, można określić zgodnie z art. 41 ust. 10 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 12. 1. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 2, określa się zgodnie z art. 49 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 2, można zwiększyć zgodnie z art. 49 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.”.

§ 2. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

1. Do umów albo porozumień zawartych oraz decyzji o dofinansowaniu projektu podjętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie których udzielono pomocy, o której mowa w § 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do umów albo porozumień zawieranych oraz decyzji o dofinansowaniu projektu podejmowanych po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie wniosków o udzielenie pomocy, o której mowa w § 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, złożonych w postępowaniach wszczętych przed tym dniem, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

3. Wnioski, o których mowa w ust. 2, wymagające uzupełnienia lub poprawy w zakresie wynikającym z przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem uzupełnia się lub poprawia na wezwanie podmiotu udzielającego pomocy, o której mowa w § 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w terminie wyznaczonym przez ten podmiot, nie krótszym niż 14 dni od dnia przekazania wezwania.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej: M. Jarosińska-Jedynak


1) Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 2593).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28, Dz. Urz. UE L 26 z 31.01.2018, str. 53, Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3, Dz. Urz. UE L 89 z 16.03.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 270 z 29.07.2021, str. 39, Dz. Urz. UE L 119 z 05.05.2023, str. 159 oraz Dz. Urz. UE L 167 z 30.06.2023, str. 1.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA