REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2677

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 5 grudnia 2023 r.

w sprawie dodatkowego wynagrodzenia żołnierzy zawodowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 447 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347, 641, 1615, 1834 i 1872) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa wysokość oraz warunki i tryb wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia za czasowe pełnienie obowiązków służbowych oraz za wykonywanie czynności powierzonych wykraczających poza zadania wynikające z zajmowanych przez żołnierzy stanowisk służbowych, a także stawki oraz terminy jego wypłacania.

§ 2. [Miesięczna wysokość dodatkowego wynagrodzenia]

1. Miesięczna wysokość dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 447 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, zwanej dalej „ustawą”, wynosi:

1) 70 zł - w przypadku czasowego powierzenia żołnierzowi zawodowemu dodatkowo obowiązków na stanowisku służbowym przewidzianym dla szeregowego zawodowego albo obowiązków pracownika wojska na stanowisku, na którym jest wymagane wykształcenie niższe niż średnie;

2) 140 zł - w przypadku czasowego powierzenia żołnierzowi zawodowemu dodatkowo obowiązków na stanowisku służbowym przewidzianym dla podoficera albo obowiązków pracownika wojska na stanowisku, na którym jest wymagane wykształcenie średnie;

3) 210 zł - w przypadku czasowego powierzenia żołnierzowi zawodowemu dodatkowo obowiązków na stanowisku służbowym przewidzianym dla oficera młodszego albo obowiązków pracownika wojska na stanowisku, na którym jest wymagane posiadanie tytułu zawodowego magistra (równorzędnego);

4) 280 zł - w przypadku czasowego powierzenia żołnierzowi zawodowemu dodatkowo obowiązków na stanowisku służbowym przewidzianym dla oficera starszego albo obowiązków pracownika wojska na stanowisku, na którym jest wymagane wykształcenie wyższe niż określone w pkt 3;

5) 350 zł - w przypadku czasowego powierzenia żołnierzowi zawodowemu dodatkowo obowiązków na stanowisku służbowym przewidzianym dla generała brygady (kontradmirała) lub wyższym albo obowiązków pracownika wojska na wyższym stanowisku w służbie cywilnej lub na stanowisku osoby kierującej jednostką wojskową.

2. Powierzenia żołnierzowi zawodowemu czasowego pełnienia obowiązków służbowych na określonym stanowisku służbowym oraz określenia dnia objęcia i zwolnienia z tych obowiązków, a także wysokości dodatkowego wynagrodzenia dokonuje w decyzji albo rozkazie dowódca jednostki wojskowej, o którym mowa w art. 208 ust. 1 ustawy.

3. Dodatkowe wynagrodzenie wypłaca się w okresach miesięcznych z dołu, nie później niż do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym żołnierz zawodowy spełnił warunki uzasadniające jego przyznanie, z tym że pierwszej wypłaty wynagrodzenia dokonuje się po miesiącu wykonywania obowiązków.

4. W przypadku wykonywania obowiązków, o których mowa w ust. 1, przez część miesiąca kalendarzowego, żołnierzowi zawodowemu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do czasu ich wykonywania. W celu obliczenia dodatkowego wynagrodzenia za część miesiąca kalendarzowego, określoną na podstawie ust. 1, miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni, w których żołnierz wykonywał czasowo powierzone mu obowiązki.

§ 3. [Czynności powierzone wykraczające poza zwykłe obowiązki służbowe żołnierza zawodowego]

Do czynności powierzonych wykraczających poza zwykłe obowiązki służbowe żołnierza zawodowego, za które przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, zwanych dalej „czynnościami”, zalicza się:

1) sprawowanie funkcji promotora, promotora pomocniczego i recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora oraz udział w komisji habilitacyjnej;

2) czasowe zwiększenie obowiązków służbowych lub czasowe powierzenie dodatkowych zadań do wykonania przez żołnierza zawodowego pełniącego służbę w uczelni wojskowej;

3) pełnienie dyżurów bojowych w ramach systemu obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej i Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, lotnicze dyżury poszukiwawczo-ratownicze pełnione w ramach służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego oraz w ramach współdziałania jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa;

4) pełnienie nieetatowych całodobowych służb wewnętrznych i garnizonowych, w tym służb pełnionych w czasie ćwiczeń i szkoleń poligonowych;

5) pełnienie dyżurów medycznych w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowego udzielania świadczeń zdrowotnych;

6) pozostawanie poza podmiotem leczniczym utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych;

7) prowadzenie zajęć dydaktycznych organizowanych w ramach szkolenia i doskonalenia zawodowego;

8) wykonywanie lotów próbnych samolotem lub śmigłowcem oraz wykonywanie prac przygotowawczych do tych lotów;

9) wykonywanie doświadczalnych lub próbnych skoków ze spadochronem, wykonywanie skoków z katapultowaniem oraz prób sprzętu wysokościowego w powietrzu;

10) wykonywanie w wodzie lub komorze hiperbarycznej (dekompresyjnej) nurkowań doświadczalnych przy prowadzeniu prób nowego sprzętu nurkowego lub sprawdzaniu nowych technologii prac podwodnych;

11) przeprowadzenie prób morskich okrętów albo innych jednostek pływających nawodnych lub podwodnych;

12) uczestniczenie oraz wykonywanie czynności w postępowaniu dyscyplinarnym jako rzecznik dyscyplinarny, o którym mowa w art. 386 ust. 1 ustawy;

13) wykonywanie przez żołnierza zawodowego pełniącego zawodową służbę wojskową w instytucie badawczym zadań naukowo-badawczych, w szczególności w celu realizacji działalności badawczej, rozwojowej, innych działań służących realizacji zadań naukowych (w tym komercjalizacji), zadań profilaktyki zdrowotnej oraz zadań realizowanych w ramach projektów finansowanych przez podmioty zlecające ich wykonanie instytutom badawczym;

14) wykonywanie innych niż wymienione w pkt 1-13 czynności o charakterze stałym związanych z zabezpieczeniem funkcjonowania jednostki wojskowej, jeżeli wykonywanie tych czynności wynika z innych przepisów, w których nie określono prawa do wynagrodzenia albo nie określono jego wysokości.

§ 4. [Podmiot uprawniony do powierzania czynności]

1. Uprawniony do powierzania czynności oraz do określania wysokości dodatkowego wynagrodzenia w przypadkach, o których mowa w § 3 pkt 1-12 i 14, jest dowódca jednostki wojskowej, o którym mowa w art. 470 ustawy, zwany dalej „dowódcą”.

2. W przypadku wykonywania w instytucie badawczym zadań, o których mowa w § 3 pkt 13, uprawniony do ich powierzania oraz do określania wysokości dodatkowego wynagrodzenia jest dyrektor instytutu badawczego, a w odniesieniu do dyrektora instytutu badawczego i jego zastępcy uprawniony jest Minister Obrony Narodowej.

3. W przypadku wykonywania czynności, o których mowa w § 3, poza jednostką wojskową, w której żołnierz zawodowy pełni służbę, podstawę do przyznania i ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia przez dowódcę stanowi dokument potwierdzający wykonanie przez tego żołnierza powierzonych mu czynności.

§ 5. [Dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie czynności określonych w § 3 pkt 1]

Dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie czynności określonych w § 3 pkt 1 przysługuje w wysokości i na warunkach określonych w art. 184 ust. 2-4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, 1088, 1234, 1672, 1872 i 2005).

§ 6. [Dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie czynności określonych w § 3 pkt 2]

Dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie czynności określonych w § 3 pkt 2 przysługuje w wysokości i na warunkach, jakie obowiązują w sprawie przyznawania dodatku zadaniowego, określonych w art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz warunkach wynagradzania za pracę ustalonych w zakładowym układzie zbiorowym pracy albo regulaminie wynagradzania, o których mowa w art. 126 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

§ 7. [Dodatkowe wynagrodzenie przysługujące żołnierzowi wykonującemu czynności, o których mowa w § 3 pkt 3]

Żołnierzowi zawodowemu, któremu powierzono wykonywanie czynności, o których mowa w § 3 pkt 3, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości:

1) członkowi załogi statku powietrznego - 200 zł,

2) członkowi personelu technicznego służby inżynieryjno-lotniczej - 100 zł

- za każdy całodobowy dyżur.

§ 8. [Dodatkowe wynagrodzenie przysługujące żołnierzowi wykonującemu czynności, o których mowa w § 3 pkt 4]

Żołnierzowi zawodowemu, któremu powierzono wykonywanie czynności, o których mowa w § 3 pkt 4, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 50 zł - za każdą służbę dyżurną.

§ 9. [Dodatkowe wynagrodzenie przysługujące żołnierzowi - lekarzowi wykonującemu czynności, o których mowa w § 3 pkt 5]

1. Żołnierzowi zawodowemu - lekarzowi oraz innemu żołnierzowi zawodowemu posiadającemu wyższe wykształcenie i wykonującemu zawód medyczny, któremu kierownik podmiotu leczniczego powierzył czynności, o których mowa w § 3 pkt 5, za każdą pełną godzinę dyżuru pełnionego poza normalnymi godzinami służby przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż 0,5% stawki uposażenia zasadniczego należnego temu żołnierzowi.

2. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia, obliczoną zgodnie z ust. 1, zwiększa się o:

1) 25% - za każdą godzinę dyżuru medycznego pełnionego między godzinami 22.00 a 6.00;

2) 50% - za każdą godzinę dyżuru medycznego pełnionego w niedziele i święta oraz w dni dodatkowo wolne od służby - bez względu na porę pełnienia dyżuru.

3. W przypadku gdy dyżur medyczny jest pełniony przez żołnierza zawodowego posiadającego specjalizację w dziedzinach medycyny priorytetowych dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 16g ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2023 r. poz. 1516, 1617, 1831 i 1972), wysokość dodatkowego wynagrodzenia, obliczona zgodnie z ust. 1, może zostać zwiększona dodatkowo o 5% - za każdą posiadaną specjalizację w dziedzinie priorytetowej.

4. W przypadku zbiegu zwiększeń wysokości dodatkowego wynagrodzenia z tytułów, o których mowa w ust. 2, żołnierzowi zawodowemu przysługuje jedno - wyższe dodatkowe wynagrodzenie.

5. Liczba dyżurów medycznych pełnionych przez żołnierza, o którym mowa w ust. 1, nie może przekraczać dwóch dyżurów tygodniowo i ośmiu miesięcznie.

6. Dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie czynności określonych w § 3 pkt 5 przysługuje żołnierzowi zawodowemu - lekarzowi stażyście w wysokości i na warunkach określonych w przepisach o stażu podyplomowym lekarza i lekarza dentysty wydanych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

§ 10. [Dodatkowe wynagrodzenie przysługujące żołnierzowi zobowiązanemu do pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych]

1. Żołnierzowi, o którym mowa w § 9 ust. 1, zobowiązanemu przez kierownika podmiotu leczniczego do pozostawania poza podmiotem leczniczym w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 50% stawki określonej w § 9 ust. 1 i 3 za każdą godzinę pozostawania w tej gotowości.

2. W przypadku wezwania do podmiotu leczniczego żołnierzowi zawodowemu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie jak za pełnienie dyżuru medycznego za cały czas pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w danym dniu.

§ 11. [Wyłączenie stosowania przepisów § 9 i § 10]

Przepisów § 9 i § 10 nie stosuje się do żołnierzy zawodowych, którzy uzyskali zgodę, o której mowa w art. 335 ust. 5 ustawy, na pełnienie za wynagrodzeniem dyżuru medycznego poza normalnymi godzinami służby lub na pozostawanie poza podmiotem leczniczym w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych.

§ 12. [Dodatkowe wynagrodzenie przysługujące żołnierzowi wykonującemu czynności, o których mowa w § 3 pkt 7 rozporządzenia]

1. Żołnierzowi zawodowemu, któremu powierzono wykonywanie czynności, o których mowa w § 3 pkt 7, polegających na przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach:

1) szkolenia lub doskonalenia zawodowego w formach pozaszkolnych oraz szkolenia wewnętrznego prowadzonych przez jednostki wojskowe dla żołnierzy i pracowników,

2) szkolenia organizowanego przez wojskowe instytucje kultury i placówki oświatowe,

3) działalności dydaktycznej prowadzonej przez jednostki szkolnictwa wojskowego oraz etatowe ośrodki szkolenia

- przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

2. Stawki dodatkowego wynagrodzenia za przeprowadzanie zajęć dydaktycznych są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 13. [Podwyższenie stawek dodatkowego wynagrodzenia]

1. Stawki dodatkowego wynagrodzenia określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w lp. 1, 2 i 4 mogą być podwyższone nie więcej niż o:

1) 25% - za zajęcia dydaktyczne przeprowadzone w dniu ustawowo wolnym od pracy;

2) 50% - za przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w całości w języku obcym z wyjątkiem zajęć z języka obcego.

2. Stawki dodatkowego wynagrodzenia określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w lp. 1 i 4 podlegają obniżeniu o 50% w przypadku:

1) powtórzenia tematu zajęć dydaktycznych u tego samego powierzającego;

2) przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na podstawie materiału przygotowanego przez inną osobę;

3) nieprzeprowadzenia zajęć dydaktycznych z przyczyn niezależnych od prowadzącego te zajęcia.

3. Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w § 12 ust. 1, nie przysługuje za zajęcia dydaktyczne:

1) w jednostkach szkolnictwa wojskowego przeprowadzone przez wojskowych nauczycieli akademickich;

2) w ramach odpraw i szkoleń organizowanych przez jednostki wojskowe przeprowadzone przez żołnierzy zawodowych pełniących służbę w tych jednostkach wojskowych albo w jednostkach nadrzędnych lub zaopatrujących.

§ 14. [Dodatkowe wynagrodzenie przysługujące żołnierzowi wykonującemu czynności, o których mowa w § 3 pkt 8 rozporządzenia]

1. Żołnierzowi zawodowemu, któremu powierzono wykonywanie czynności, o których mowa w § 3 pkt 8, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

2. Stawki dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie dodatkowych lotów próbnych albo prac przygotowawczych do tych lotów są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. W przypadku wykonywania podczas dodatkowych lotów próbnych albo prac przygotowawczych do tych lotów czynności o szczególnym stopniu trudności lub niebezpieczeństwa stawki dodatkowego wynagrodzenia określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia mogą być podwyższone przy zastosowaniu mnożników stawek dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie podczas dodatkowych lotów próbnych albo prac przygotowawczych do tych lotów czynności o szczególnym stopniu trudności lub niebezpieczeństwa, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 15. [Dodatkowe wynagrodzenie przysługujące za wykonanie czynności przewidzianych w programie lotu próbnego]

1. Dodatkowe wynagrodzenie w pełnej wysokości przysługuje za wykonanie czynności przewidzianych w programie lotu próbnego albo pełnego zakresu prac przygotowawczych do takiego lotu. W przypadku niepełnego wykonania tych czynności lub prac z przyczyn zależnych od żołnierza zawodowego wysokość dodatkowego wynagrodzenia jest proporcjonalna do zakresu ich wykonania.

2. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie lotu próbnego wynosi dla:

1) pierwszego pilota (dowódcy załogi) - 100%,

2) innego członka załogi - 75%,

3) pozostałych żołnierzy zawodowych wykonujących w czasie lotu próbnego na statku powietrznym czynności przewidziane w programie tego lotu - 50%

- stawki obliczonej zgodnie z przepisami § 14 ust. 2 i 3.

§ 16. [Dodatkowe wynagrodzenie przysługujące żołnierzowi wykonującemu czynności, o których mowa w § 3 pkt 9 rozporządzenia]

Żołnierzowi zawodowemu, któremu powierzono wykonywanie czynności, o których mowa w § 3 pkt 9, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości do 280 zł za każdy wykonany skok lub za każdą wykonaną próbę.

§ 17. [Dodatkowe wynagrodzenie przysługujące żołnierzowi wykonującemu czynności, o których mowa w § 3 pkt 10 rozporządzenia]

Żołnierzowi zawodowemu, któremu powierzono wykonywanie czynności, o których mowa w § 3 pkt 10, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości do 28 zł za każdą minutę przebywania pod wodą albo przebywania w warunkach podwyższonego ciśnienia.

§ 18. [Dodatkowe wynagrodzenie przysługujące żołnierzowi wykonującemu czynności, o których mowa w § 3 pkt 11 rozporządzenia]

1. Żołnierzowi zawodowemu, któremu powierzono wykonanie czynności, o których mowa w § 3 pkt 11, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości do 42 zł za każdą rozpoczętą dobę wykonywania próby.

2. Stawkę dodatkowego wynagrodzenia zwiększa się o 20% za każdą drugą i następną rozpoczętą dobę próby, jeżeli zgodnie z programem próba trwa przez okres dłuższy niż doba i odbywa się bez zawijania do portu.

3. Stawkę dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie programu próby, obliczoną zgodnie z przepisami ust. 1 i 2, zwiększa się o:

1) 20% - dla żołnierzy zawodowych odpowiedzialnych za techniczne wyniki próby lub bezpieczeństwo jednostki pływającej;

2) 15% - za każde pełne 12 godzin skrócenia planowanego czasu próby.

§ 19. [Dodatkowe wynagrodzenie przysługujące rzecznikowi dyscyplinarnemu]

1. Dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie czynności określonych w § 3 pkt 12 przysługuje rzecznikowi dyscyplinarnemu w wysokości:

1) 50 zł za:

a) przeprowadzenie czynności, o których mowa w art. 381 ust. 1 ustawy, albo na potrzeby wydania orzeczenia, o którym mowa w art. 384 ust. 1 ustawy,

b) uczestnictwo w postępowaniu dyscyplinarnym w I albo II instancji albo postępowaniu po wznowieniu postępowania dyscyplinarnego;

2) 120 zł za:

a) przeprowadzenie czynności w postępowaniu, o którym mowa w art. 394 ust. 1 ustawy,

b) wykonanie czynności realizowanych przez innego rzecznika dyscyplinarnego w przypadku, o którym mowa w art. 391 ust. 3 ustawy;

3) 160 zł za:

a) przeprowadzenie uzupełniającego postępowania dowodowego, o którym mowa w art. 410 ust. 1 ustawy,

b) przeprowadzenie uzupełniającego postępowania dowodowego lub innych czynności w postępowaniu o wznowienie postępowania dowodowego.

2. W przypadku wykonania w toku postępowania dyscyplinarnego do jego prawomocnego zakończenia kilku czynności, o których mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1, 2 albo 3, rzecznikowi dyscyplinarnemu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wykonania tylko jednej czynności.

3. W przypadku zbiegu uprawnień do dodatkowego wynagrodzenia w toku prowadzonego postępowania dyscyplinarnego do jego prawomocnego zakończenia z tytułów, o których mowa w ust. 1, rzecznikowi dyscyplinarnemu przysługuje wyższe dodatkowe wynagrodzenie.

4. Dodatkowe wynagrodzenie wypłaca się na podstawie decyzji właściwego przełożonego dyscyplinarnego, który wyznaczył żołnierza zawodowego do pełnienia funkcji rzecznika dyscyplinarnego, wydawanej w miesiącu następującym po zakończeniu postępowania w instancji, za które przysługuje wynagrodzenie.

§ 20. [Wynagrodzenie dodatkowe dla żołnierza pełniącego zawodową służbę wojskową w instytucie badawczym]

1. Żołnierzowi zawodowemu pełniącemu zawodową służbę wojskową w instytucie badawczym, któremu dyrektor tego instytutu powierzył czynności, o których mowa w § 3 pkt 13, po zakończeniu wykonywania tych czynności przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości ustalonej przy zastosowaniu mnożnika od 0,1 do 2,0 stawki uposażenia zasadniczego należnego danemu żołnierzowi zawodowemu.

2. Żołnierzowi zawodowemu spełniającemu jednocześnie warunki do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia z kilku tytułów przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wyższej stawce.

§ 21. [Wynagrodzenie dodatkowe dla żołnierza wykonującego czynności, o których mowa w § 3 pkt 14 rozporządzenia]

1. Żołnierzowi zawodowemu, któremu powierzono wykonywanie czynności, o których mowa w § 3 pkt 14, za każdy miesiąc ich wykonywania przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości od 25 do 75 zł.

2. W przypadku powierzenia żołnierzowi zawodowemu wykonywania więcej niż jednej czynności, o których mowa w § 3 pkt 14, przyznaje się jedno dodatkowe wynagrodzenie.

3. Powierzanie czynności za dodatkowym wynagrodzeniem może być dokonywane w przypadku, gdy wykonywanie czynności, o których mowa w § 3 pkt 14, nie zostało ujęte w zakresach obowiązków służbowych przypisanych do stanowisk służbowych występujących w jednostce wojskowej.

4. Wskazanie czynności, o których mowa w § 3 pkt 14, wraz z podaniem podstawy prawnej powierzenia tych czynności oraz dnia objęcia i zwolnienia z tych obowiązków określa dowódca w decyzji albo w rozkazie.

§ 22. [Czynniki uwzględniane przy określaniu wysokości dodatkowego wynagrodzenia]

W zależności od rodzaju i charakteru czynności przy określaniu wysokości dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie czynności, o których mowa w § 9 i § 12-21, uwzględnia się:

1) pracochłonność oraz stopień wykorzystania czasu poza normalnymi godzinami służby, niezbędnego do wykonania czynności;

2) stopień trudności i złożoności wykonania czynności;

3) stopień odpowiedzialności i ryzyka, związanych z wykonaniem czynności;

4) kwalifikacje i doświadczenie żołnierza zawodowego.

§ 23. [Termin wypłaty dodatkowego wynagrodzenia żołnierzowi zawodowemu]

1. Dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czynności, o których mowa w § 3 pkt 1-12, wypłaca się żołnierzowi zawodowemu w terminie do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym żołnierz wykonał powierzoną mu czynność.

2. Dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czynności, o których mowa w § 3 pkt 13, wypłaca się żołnierzowi zawodowemu w terminie 30 dni od dnia zakończenia przez niego wykonywania tych czynności.

3. Do ustalania terminu płatności oraz wysokości dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie czynności, o których mowa w § 3 pkt 14, stosuje się przepisy § 2 ust. 3 i 4.

§ 24. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

1. W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Decyzje i rozkazy o przyznaniu żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane, bądź do czasu ich uchylenia albo odwołania i stanowią podstawę do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 25. [Stosowanie stawek dodatkowego wynagrodzenia]

Stawki dodatkowego wynagrodzenia określone w przepisach niniejszego rozporządzenia stosuje się do ustalania wysokości tego wynagrodzenia od dnia 24 października 2023 r. z wyjątkiem stawek dodatkowego wynagrodzenia dla rzeczników dyscyplinarnych określonych w § 19, które stosuje się do ustalania wysokości tego wynagrodzenia od dnia 23 kwietnia 2022 r.

§ 26. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.1)

Minister Obrony Narodowej: z up. M. Wiśniewski


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia (Dz. U. poz. 695), które utraciło moc z dniem 24 października 2023 r. zgodnie z art. 822 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347, 641, 1615, 1834 i 1872).

Załącznik 1. [STAWKI DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ZA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 5 grudnia 2023 r. (Dz. U. poz. 2677)

Załącznik nr 1

STAWKI DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ZA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Lp.

Określenie czynności powierzonej

Jednostka miary

Stawka dodatkowego wynagrodzenia w złotych

1

Przeprowadzenie wykładów lub ćwiczeń przez żołnierza:

1) posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora;

2) posiadającego wyższe wykształcenie oraz co najmniej trzyletni staż pracy w specjalności odpowiadającej tematyce zajęć;

3) nieposiadającego kwalifikacji określonych w pkt 1 i 2

godzina zajęć – 45 minut

od 20 do 120od 20 do 100od 20 do 80

2

Przeprowadzenie egzaminów przez komisję egzaminacyjną – wszyscy członkowie komisji łącznie

jeden egzaminowany

od 20 do 80

3

Ocena prac:

1) ocena pracy kontrolnej;

2) ocena pracy końcowej

jedna praca

od 15 do 30 od 15 do 40

4

Wygłoszenie prelekcji (odczytu) przez:

1) żołnierza zawodowego posiadającego:

a) tytuł naukowy profesora albo stopień wojskowy generała brygady (kontradmirała) lub wyższy,

b) stopień naukowy doktora habilitowanego,

c) stopień naukowy doktora,

d) wyższe wykształcenie;

2) pozostałych żołnierzy

prelekcja (odczyt) – 1,5 godziny łącznie

z dyskusją

od 60 do 200

od 60 do 180 od 60 do 160 od 60 do 140 od 60 do 120

Załącznik 2. [STAWKI DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ZA WYKONYWANIE DODATKOWYCH LOTÓW PRÓBNYCH ALBO PR]

Załącznik nr 2

STAWKI DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ZA WYKONYWANIE DODATKOWYCH LOTÓW PRÓBNYCH ALBO PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH DO TYCH LOTÓW

Lp.

Rodzaj lotów próbnych albo prac przygotowawczych

Jednostka obliczeniowa

Stawka dodatkowego wynagrodzenia w złotych

samoloty

śmigłowce

tłokowe

turbośmigłowe

odrzutowe

poddźwiękowe

naddźwiękowe

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Loty próbne doświadczalne:

- pierwszej i drugiej kategorii,

- trzeciej i czwartej kategorii

1 godz. lotu

100

140

170

220

14080

125

140

210

125


Loty próbne kontrolne:

- pierwszej kategorii,

- drugiej kategorii,

- trzeciej kategorii

zawykonanie


2

lotu według

220

350

370

940

280


określonego

170

210

240

540

210


programu

70

80

100

190

80

3

Próby łopat wirników nośnych śmigłowców na drgania typu flatter oraz ich torowanie

1 godz. próby

70

4

Przygotowanie statku powietrznego do lotu:

- próbnego doświadczalnego,

- próbnego kontrolnego

1 roboczogodzina

2015

Załącznik 3. [MNOŻNIKI STAWEK DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ZA WYKONYWANIE PODCZAS DODATKOWYCH LOTÓW PRÓBNYCH ALBO PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH DO TYCH LOTÓW CZYNNOŚCI O SZCZEGÓLNYM STOPNIU TRUDNOŚCI LUB NIEBEZPIECZEŃSTWA]

Załącznik nr 3

MNOŻNIKI STAWEK DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ZA WYKONYWANIE PODCZAS DODATKOWYCH LOTÓW PRÓBNYCH ALBO PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH DO TYCH LOTÓW CZYNNOŚCI O SZCZEGÓLNYM STOPNIU TRUDNOŚCI LUB NIEBEZPIECZEŃSTWA

Lp.

Wykonywane czynności

Mnożnik (od – do)

Loty próbne doświadczalne pierwszej lub drugiej kategorii

1

Wyłączanie i uruchamianie w locie silników tłokowych

1,5–3

2

Wyłączanie i uruchamianie w locie silników odrzutowych i turbinowych

1,5–5

3

Przeciągnięcia

1,5–6

4

Korkociągi

3–8

5

Nurkowania i wyrywania (próby przeciążeniowe)

4–8

6

Drgania statków powietrznych, trzepotanie usterzeń

5–10

7

Próby z nowo zabudowanym silnikiem (niestosowanym dotychczas w danym typie statku powietrznego)

1,5–6

8

Drgania flatter

5–10

9

Nadobroty zespołów napędowych

5–10

10

Odpalanie (zrzut, strzelanie) środków bojowych

5–10

11

Pierwszy lot na prototypie i po modyfikacji

5–10

12

Próby autorotacyjne śmigłowców (z lądowaniem)

3–6

13

Inne czynności wykonywane w trakcie lotu próbnego, w zależności od potrzeb określonych w programie lotu, nieujęte w tabeli

1,5–5

Loty próbne doświadczalne trzeciej lub czwartej kategorii

1

Pierwszy lot po uruchomieniu produkcji seryjnej, remoncie głównym lub modyfikacji

4–8

2

Odpalenie (zrzut, strzelanie) środków bojowych

5–10

3

Próby jakości wykonanych napraw węzłów, podwieszeń itp. (bez zmian konstrukcyjnych)

4–8

4

Próby nowo zabudowanych przyrządów pilotażowo-nawigacyjnych, urządzeń fotograficznych i urządzeń radioelektrycznych

2–5

5

Sprawdzenie charakterystyk aerodynamicznych i właściwości pilotażowych statków powietrznych

2–5

6

Próby związane ze zmianami technologii produkcji lub remontu statku powietrznego oraz jego wyposażenia

1,5–6

7

Inne czynności wykonywane w trakcie lotu próbnego w zależności od potrzeb określonych w programie lotu, nieujęte w tabeli

1,5–3

Przygotowanie statku powietrznego do lotu próbnego

1

Wykonywanie czynności związanych z obsługą lotniczych środków bojowych, środków pirotechnicznych, przyspieszaczy startowych oraz innych materiałów i urządzeń niebezpiecznych

4–8

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-11
  • Data wejścia w życie: 2023-12-12
  • Data obowiązywania: 2023-12-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA