REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2681

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 10 listopada 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2014 r. poz. 470), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 890).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2-4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 890), które stanowią:

"§ 2. 1. Umowa o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zawarta przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, może być zmieniona w zakresie wynikającym ze zmian wprowadzonych tym rozporządzeniem, jeżeli beneficjent złoży w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym została zawarta umowa o przyznanie pomocy finansowej, wniosek o dokonanie takich zmian najpóźniej do dnia 30 czerwca 2015 r.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, rozpatruje się w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

3. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez tę Agencję, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, informację o możliwości zmiany umowy w zakresie wynikającym ze zmian wprowadzonych tym rozporządzeniem.

§ 3. W przypadku zmiany umowy na podstawie § 2, jeżeli wniosek o płatność został złożony po dniu 30 czerwca 2015 r., czynności, o których mowa w § 21 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia zmienianego w § 1, dokonuje się w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa odpowiednio w § 21 ust. 1, 2 lub 4 rozporządzenia zmienianego w § 1.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: R. Telus

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 10 listopada 2023 r. (Dz. U. poz. 2681)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

z dnia 20 maja 2008 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20132) (Dz. U. z 2023 r. poz. 1105) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zwanej dalej "pomocą", a także przestrzenny zasięg wdrażania tego działania, w tym:

1) tryb składania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność;

2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy;

3) szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa, na podstawie której jest przyznawana pomoc, zwana dalej "umową";

4) przypadki, w których następcy prawnemu beneficjenta może być przyznana pomoc, oraz warunki i tryb przyznania pomocy;

5) kategorie siły wyższej i wyjątkowe okoliczności, inne niż wymienione w przepisach rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 15, z późn. zm.)3), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1974/2006", w przypadku wystąpienia których nie jest wymagany zwrot pomocy.

§ 2. 1. O pomoc może ubiegać się nadleśnictwo Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe:

1) na terenie którego wystąpiła katastrofa naturalna lub klęska żywiołowa - w ramach Schematu I lub

2) położone na terenach zaliczonych do I i II kategorii zagrożenia pożarowego lasów4) - w ramach Schematu II

- zwane dalej "nadleśnictwem".

2. Lista nadleśnictw uprawnionych do ubiegania się o pomoc w ramach Schematu I jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. Do ubiegania się o pomoc w ramach Schematu II są uprawnione nadleśnictwa inne niż wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

4. O pomoc może ubiegać się nadleśnictwo, które nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.)5) oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia lub przepisów odrębnych.

§ 3. 1. Pomoc jest przyznawana na operację spełniającą wymagania określone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zwanym dalej "Programem", w szczególności uzasadnioną gospodarczo lub przyrodniczo, a także pod względem jej kosztów, oraz zapewniającą osiągnięcie i zachowanie celów działania, o którym mowa w § 1, jeżeli:

1) jest realizowana:

a) w lasach w rozumieniu art. 30 ust. 2 rozporządzenia nr 1974/20063),

b) zgodnie z:

- planem urządzenia lasu lub uproszczonym planem urządzenia lasu, lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu, lub sposobem postępowania na wypadek powstania pożaru ustalonym na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057 oraz z 2023 r. poz. 1088 i 1560) - w przypadku operacji objętych Schematem II,

- zasadami prowadzenia gospodarki leśnej,

c) z uwzględnieniem potrzeb lasów niebędących w zarządzie nadleśnictwa, w sposób wskazany w § 7;

2) nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych;

3) (uchylony);

4) (uchylony).

2. Pomoc w ramach:

1) Schematu I jest przyznawana na operację realizowaną w zasięgu terytorialnym leśnictw wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) Schematu II jest przyznawana na operację realizowaną w zasięgu terytorialnym nadleśnictw innych niż wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Pomoc jest przyznawana nadleśnictwu:

1) spełniającemu warunki określone w § 2, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

2) jeżeli:

a) operacja będzie realizowana w nie więcej niż:

- czterech etapach,

- dwóch etapach - w przypadku operacji, w których wysokość pomocy nie przekracza 4 000 000 złotych,

b) złożenie wniosku o płatność pośrednią, będącą refundacją kosztów kwalifikowalnych przyznawaną po zrealizowaniu pierwszego etapu operacji, nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy - w przypadku gdy etap ten nie jest etapem końcowym,

c) zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną, będącą refundacją kosztów kwalifikowalnych przyznawaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie:

- 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy - w przypadku operacji realizowanych w kilku etapach,

- 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy - w przypadku operacji realizowanej w jednym etapie

- nie później jednak niż do dnia 30 września 2015 r.,6)

d) płatność ostateczna będzie obejmować nie mniej niż 25% łącznej planowanej kwoty pomocy.

§ 4. 1. Pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów:

1) odnowienia, pielęgnacji i ochrony lasów, ochrony cennych elementów przyrodniczych, udostępniania terenów leśnych dla celów rekreacji, turystyki oraz edukacji leśnej w ramach Schematu I;

2) wzmocnienia systemu ochrony przeciwpożarowej w ramach Schematu II;

3) ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.

2. Koszty, o których mowa w ust. 1, uznaje się za koszty kwalifikowalne, jeżeli zostały poniesione:

1) w formie rozliczenia bezgotówkowego, dokonanego przelewem na rachunek bankowy;

2) od dnia zawarcia umowy, jeżeli realizacja zestawienia rzeczowo-finansowego operacji w zakresie danego kosztu została rozpoczęta nie wcześniej niż w tym dniu, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne - poniesionych nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2007 r.

3. W przypadku przyznania pomocy do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty poniesione przez wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, jeżeli realizacja zestawienia rzeczowo-finansowego operacji w zakresie danego kosztu została rozpoczęta nie wcześniej niż w dniu, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy.

4. Pomoc nie obejmuje kosztów innych niż określone w § 5, w szczególności:

1) nabycia nieruchomości;

2) podatku od towarów i usług (VAT);

3) nabycia używanych rzeczy;

4) budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją dróg zaliczonych do kategorii dróg publicznych;

5) budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją zbiorników retencyjnych;

6) pozyskiwania i transportu surowca drzewnego.

5. Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne poniesione przez beneficjenta, w wysokości nieprzekraczającej 100% tych kosztów.

6. W przypadku gdy zdarzenie powodujące poniesienie kosztów kwalifikowalnych:

1) nie zostało uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo

2) do jego identyfikacji nie wykorzystano odpowiedniego kodu rachunkowego

- o których mowa w art. 75 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)5), koszty te podlegają refundacji w wysokości określonej w ust. 5 pomniejszonej o 10%.

7. Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystanie z odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 75 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)5), odbywa się w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych.

§ 5. 1. Do kosztów kwalifikowanych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, zalicza się koszty:

1) produkcji i zakupu leśnego materiału rozmnożeniowego na potrzeby prac, o których mowa w pkt 4, 5 i 8;

2) melioracji agrotechnicznych;

3) przygotowania gleby pod odnowienia, przebudowę, poprawki i uzupełnienia;

4) odnowienia powierzchni leśnych i przebudowy drzewostanów;

5) wykonywania poprawek i uzupełnień w uprawach leśnych;

6) pielęgnowania upraw, młodników i drzewostanów;

7) wykonania zadań z zakresu ochrony lasu przed szkodliwymi czynnikami biotycznymi, w tym również zakupu niezbędnych materiałów;

8) kształtowania i ochrony różnorodności biologicznej;

9) ochrony gleb leśnych przed erozją;

10) inwentaryzacji i ochrony cennych elementów przyrodniczych;

11) budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją budowli oraz obiektów małej architektury związanych z zagospodarowaniem na cele rekreacji i turystyki lub służących celom edukacji leśnej społeczeństwa;

12) budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją dróg leśnych, niewyznaczonych w planach urządzenia lasu jako dojazdy pożarowe, lub dróg leśnych, których wykorzystywanie do celów przeciwpożarowych nie wynika ze sposobu postępowania na wypadek powstania pożaru ustalonego na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w celu dostosowania ich do wymagań określonych w przepisach w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów.

2. Do kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, zalicza się koszty:

1) budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją dróg leśnych wyznaczonych w planach urządzenia lasu jako dojazdy pożarowe lub dróg leśnych, których wykorzystywanie do celów przeciwpożarowych wynika ze sposobu postępowania na wypadek powstania pożaru, ustalonego na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, oraz dróg leśnych wykorzystywanych do celów przeciwpożarowych w lasach niebędących w zarządzie nadleśnictwa;

2) budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją budowli przeznaczonych do celów ochrony przeciwpożarowej lasów;

3) zakupu środków łączności oraz sprzętu i urządzeń do monitorowania lasów w celu ochrony przeciwpożarowej;

4) wykonania i odnawiania pasów przeciwpożarowych.

3. Do kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, zalicza się koszty w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych, obejmujące koszty:

1) przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w tym:

a) kosztorysów,

b) projektów architektonicznych lub budowlanych,

c) ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,

d) dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,

e) wypisów z ewidencji gruntów i budynków,

f) projektów technologicznych;

2) opłat za patenty lub licencje;

3) sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz związane z kierowaniem robotami budowlanymi.

4. Do kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 5, 7-9, 11 i 12 oraz ust. 2 pkt 1-3, zalicza się koszty transportu do miejsca realizacji operacji materiałów służących realizacji operacji.

§ 6. 1. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej "Agencją", podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję oraz co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym, informację o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy, nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia terminu składania tych wniosków.

2. W informacji, o której mowa w ust. 1, określa się dzień rozpoczęcia i zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, z tym że termin ten nie może być dłuższy niż 20 dni roboczych.

§ 7. 1. Nadleśniczy zapewnia możliwość udziału w operacji właścicielom lasów niebędących w zarządzie nadleśnictwa, położonych w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa, zwanym dalej "właścicielami lasów".

2. Właściciele lasów mogą uczestniczyć w operacji realizowanej przez nadleśnictwo w zakresie kosztów wymienionych w § 5 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1, 2 i 4.

3. Udział właścicieli lasów w operacji nie jest uzależniony od ponoszenia przez nich kosztów operacji.

4. W celu zapewnienia właścicielom lasów udziału w operacji nadleśniczy:

1) ustala pisemnie obszar planowany do objęcia operacją oraz zakres planowanych kosztów w odniesieniu do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, po zasięgnięciu opinii starostów:

a) właściwych ze względu na zasięg terytorialny leśnictw wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia - w przypadku operacji objętych Schematem I,

b) właściwych ze względu na zasięg terytorialny nadleśnictwa - w przypadku operacji objętych Schematem II;

2) pisemnie podaje do publicznej wiadomości, w siedzibie nadleśnictwa oraz poprzez władze właściwych powiatów i gmin, w sposób zwyczajowo przyjęty, informację o:

a) planowanej lokalizacji operacji,

b) zakresie kosztów operacji,

c) planowanym terminie rozpoczęcia operacji,

d) terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w ust. 6,

e) dokumentach, o których mowa w ust. 8.

5. Informacji, o której mowa w ust. 4 pkt 2, nie podaje się do publicznej wiadomości, jeżeli w wyniku czynności, o których mowa w ust. 4 pkt 1, stwierdzono, że w lasach niebędących w zarządzie nadleśnictwa nie występują potrzeby w zakresie kosztów, o których mowa w ust. 2.

6. Właściciele lasów zgłaszają pisemnie nadleśniczemu zamiar uczestnictwa w operacji nie później niż w terminie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w ust. 4 pkt 2.

7. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 6, zwane dalej "zgłoszeniem", zawiera:

1) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę i siedzibę oraz adres zgłaszającego;

2) informację:

a) o lokalizacji lasów objętych zgłoszeniem,

b) o zakresie kosztów, w jakim zgłaszający zamierza uczestniczyć w operacji;

3) uzasadnienie udziału w operacji.

8. Do zgłoszenia właściciel lasu dołącza:

1) dokument potwierdzający prawo własności do lasów objętych zgłoszeniem;

2) wypis z ewidencji gruntów i budynków;

3) kopię części mapy ewidencyjnej gruntów i budynków obejmującą zgłoszone lasy.

9. Nadleśniczy po zasięgnięciu opinii starosty:

1) dokonuje sprawdzenia zgłoszenia, pod kątem jego zgodności z § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a, § 7 ust. 1, 4, 6 i 7, oraz dokumentów, o których mowa w ust. 8;

2) przeprowadza wizytację w terenie w lasach objętych zgłoszeniem;

3) sporządza listę właścicieli lasów, którzy kwalifikują się do udziału w operacji, i udostępnia ją w sposób określony w ust. 4 pkt 2.

10. Nadleśniczy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy włącza właścicieli lasów, o których mowa w ust. 9 pkt 3, do operacji realizowanej przez nadleśnictwo, w trybie art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1356, 1688 i 1933).

11. Starosta zapewnia nadleśniczemu dostęp do informacji związanych z prowadzeniem gospodarki w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w odniesieniu do lasów objętych zgłoszeniem, w tym do:

1) uproszczonego planu urządzenia lasu lub

2) decyzji starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu.

§ 8. 1. W ramach Schematu II nadleśnictwo w danym roku może złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli nie przyznano pomocy na podstawie wcześniej złożonego wniosku.

§ 9. 1. Wniosek o przyznanie pomocy nadleśniczy składa osobiście albo przez upoważnioną osobę, bezpośrednio w oddziale regionalnym Agencji, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji.

2. Agencja wydaje potwierdzenie złożenia wniosku o przyznanie pomocy, zawierające datę i godzinę złożenia tego wniosku, i opatruje je pieczęcią Agencji oraz podpisem osoby przyjmującej wniosek.

§ 10. 1. Wniosek o przyznanie pomocy zawiera w szczególności:

1) numer identyfikacyjny, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeżeli został nadany;

2) nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

3) opis planowanej operacji, w tym określenie miejsca jej realizacji, celów, zakresu i kosztów;

4) plan finansowy operacji;

5) informacje o załącznikach;

6) oświadczenie o wykonaniu czynności określonych w § 7 ust. 4 pkt 2 oraz ust. 10;

7) oświadczenie o posiadaniu przez właścicieli lasów prawa własności do lasów włączonych w sposób określony w § 7 ust. 10 oraz o sprawowaniu zarządu przez wnioskodawcę w odniesieniu do nieruchomości objętych operacją;

8) oświadczenie o zgodności operacji z:

a) planem urządzenia lasu lub uproszczonym planem urządzenia lasu, lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu, lub sposobem postępowania na wypadek powstania pożaru ustalonym na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej - w przypadku operacji objętych Schematem II,

b) zasadami prowadzenia gospodarki leśnej;

9) oświadczenie o realizacji operacji w zasięgu terytorialnym jednostek, o których mowa w § 3 ust. 2;

10) inne oświadczenia lub zobowiązania wnioskodawcy związane z pomocą;

11) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji;

12) kwotę pomocy, o którą ubiega się wnioskodawca.

2. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się:

1) kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów, jeżeli wnioskodawcy nie został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, a w przypadku składania wniosku o wpis wnioskodawcy do ewidencji producentów łącznie z wnioskiem o przyznanie pomocy - oryginał wniosku;

2) kopię dokumentu powołania nadleśniczego w nadleśnictwie, które ubiega się o przyznanie pomocy;

3) charakterystykę przyrodniczo-gospodarczą operacji planowanej do realizacji przez nadleśnictwo oraz obszaru, na którym operacja będzie realizowana, sporządzoną na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję;

4) informację o ustaleniach podjętych przez nadleśniczego i właściwego starostę, dotyczących zapewnienia możliwości udziału w operacji właścicielom lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, sporządzoną na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję;

5) oryginał lub kopię opinii rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych stwierdzającą zgodność założeń projektowych z wymaganiami przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej terenów leśnych;

6) kopię protokołu z oceny udatności upraw - w przypadku gdy w zakres operacji wchodzi wykonanie poprawek w uprawach leśnych;

7) pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika;

8) kosztorys inwestorski - w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie połączonym z modernizacją;

9) kopie ostatecznych pozwoleń, zezwoleń lub innych decyzji, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją, a także kopie innych dokumentów potwierdzających spełnienie określonych w odrębnych przepisach warunków realizacji inwestycji objętych operacją - w przypadku gdy w ramach operacji będą realizowane tego typu inwestycje;

10) inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do przyznania pomocy.

3. Kopie dokumentów załącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji lub podmiot, który wydał dokument, lub notariusza.

4. Agencja udostępnia formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze załączników nie później niż w dniu podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w § 6 ust. 1.

5. Wnioskodawca informuje Agencję o wszelkich zmianach w zakresie danych objętych wnioskiem, niezwłocznie po ich zaistnieniu.

§ 11. 1. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie zawiera numeru identyfikacyjnego wnioskodawcy, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, albo nie dołączono do niego wniosku o wpis do ewidencji producentów w rozumieniu tych przepisów albo jego kopii, lub wniosek o przyznanie pomocy nie został złożony w terminie określonym w informacji, o której mowa w § 6 ust. 2, Agencja nie przyznaje pomocy.

1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w odniesieniu do numeru identyfikacyjnego wnioskodawcy, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeżeli numer ten można ustalić w tej ewidencji.

2. Wniosek o przyznanie pomocy niezawierający adresu wnioskodawcy pozostawia się bez rozpatrzenia, chyba że istnieje możliwość ustalenia adresu wnioskodawcy na podstawie posiadanych danych.

3. Jeżeli złożony wniosek o przyznanie pomocy nie spełnia innych niż określone w ust. 1 i 2 wymagań, Agencja wzywa wnioskodawcę, na piśmie, do usunięcia braków w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki nieprzyznania pomocy.

4. Jeżeli wnioskodawca, pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 3, nie usunął w terminie:

1) żadnego z braków, pomocy nie przyznaje się, o czym wnioskodawcę informuje się na piśmie, podając przyczyny nieprzyznania pomocy;

2) wszystkich braków, wzywa się ponownie wnioskodawcę, na piśmie, do usunięcia braków w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki nieprzyznania pomocy.

5. Jeżeli wnioskodawca, pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie usunął w terminie wszystkich braków, pomocy nie przyznaje się, o czym wnioskodawcę informuje się na piśmie, podając przyczyny nieprzyznania pomocy.

6. Złożony wniosek o przyznanie pomocy nie może być zmieniany przez wnioskodawcę w zakresie planu finansowego operacji lub zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, z wyłączeniem:

1) zmian wynikających z wezwań Agencji;

2) jednej zmiany w zakresie planu finansowego operacji lub zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmiany celów operacji wskazanych we wniosku o przyznanie pomocy oraz zwiększenia kwoty pomocy.

§ 12. 1. Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez Agencję zgodnie z liczbą punktów przyznanych poszczególnym operacjom na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

2. Ustalając kolejność przysługiwania pomocy, uwzględnia się wnioski o przyznanie pomocy złożone w sposób określony w § 9 w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 2.

3. Kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy na dzień złożenia wniosku. Jeżeli wniosek nie zawiera danych niezbędnych do ustalenia kolejności, nie przyznaje się punktów.

4. Kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana od operacji, która uzyskała największą liczbę punktów, do operacji, która uzyskała najmniejszą liczbę punktów.

5. W przypadku operacji o takiej samej liczbie punktów w pierwszej kolejności pomoc przysługuje wnioskodawcy, który zamierza realizować operację objętą Schematem I.

6. W przypadku gdy po ustaleniu kolejności operacji zgodnie z ust. 5 konieczne jest ustalenie kolejności przysługiwania pomocy operacjom z taką samą liczbą punktów, kolejność ta jest ustalana od operacji o największym udziale kosztów kwalifikowanych, w których mogą uczestniczyć właściciele lasów niebędących w zarządzie nadleśnictwa, do operacji, w których udział tych kosztów jest najmniejszy.

7. W przypadku gdy po ustaleniu kolejności operacji zgodnie z ust. 6 konieczne jest ponowne jej ustalenie, w pierwszej kolejności pomoc przysługuje wnioskodawcy, który ubiega się o niższą kwotę pomocy.

8. Prezes Agencji, nie później niż w terminie 14 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania pomocy. Informacja ta jest aktualizowana w przypadkach, o których mowa w ust. 9, nie rzadziej niż co 20 dni.

9. Jeżeli dane zawarte we wniosku o przyznanie pomocy mające wpływ na ustalenie kolejności przysługiwania pomocy ulegną zmianie, Agencja dokonuje aktualizacji informacji o kolejności przysługiwania pomocy wyłącznie w przypadku, gdy z nowych danych wynika, że pomoc przysługuje w dalszej kolejności niż pierwotnie ustalona.

10. Wniosek o przyznanie pomocy rozpatruje się w terminie 4 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w ust. 8.

11. W przypadku nierozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy w terminie, o którym mowa w ust. 10, Agencja zawiadamia wnioskodawcę o przyczynach zwłoki, podając nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy niż 3 miesiące.

§ 12a. 1. W przypadku gdy wnioski o przyznanie pomocy złożone w ramach działania, o którym mowa w § 1, zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające wysokość limitu stanowiącego równowartość w złotych kwoty w euro określonej w Programie na to działanie, wnioskodawców niezwłocznie informuje się, w formie pisemnej, o tym fakcie, pouczając o sposobie postępowania z takimi wnioskami.

2. Jeżeli po przekazaniu informacji, o której mowa w ust. 1, okaże się, że jest możliwe przyznanie pomocy w ramach wysokości limitu środków na to działanie, złożone wnioski o przyznanie pomocy podlegają rozpatrzeniu, o czym niezwłocznie informuje się, w formie pisemnej, wnioskodawców.

3. Bieg terminu rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy, o którym mowa w § 12 ust. 10, ulega wstrzymaniu od dnia doręczenia wnioskodawcy pisma zawierającego informację, o której mowa w ust. 1, do dnia doręczenia temu wnioskodawcy informacji, o której mowa w ust. 2.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, pomoc finansową przyznaje się wnioskodawcy do wysokości limitu środków określonego w ust. 1, jeżeli są spełnione warunki przyznania tej pomocy.

5. Jeżeli przyznanie pomocy finansowej wnioskodawcy, o którym mowa w ust. 1, w ramach limitu środków określonego w ust. 1, nie jest możliwe do dnia 31 grudnia 2014 r., informuje się tego wnioskodawcę, w formie pisemnej, o odmowie przyznania pomocy finansowej, podając jej przyczyny.

§ 13. 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy Agencja informuje niezwłocznie wnioskodawcę, na piśmie, o terminie zawarcia umowy, który nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania przez wnioskodawcę informacji.

2. Jeżeli wnioskodawca nie stawił się w wyznaczonym przez Agencję terminie w celu zawarcia umowy, albo odmówił jej podpisania w tym terminie, pomocy nie przyznaje się, chyba że wnioskodawca stawił się w celu podpisania umowy i ją podpisał w innym terminie:

1) uzgodnionym przed upływem wyznaczonego w informacji terminu, nie dłuższym niż miesiąc, albo

2) wyznaczonym wnioskodawcy, nie dłuższym niż 21 dni od dnia, na który został wyznaczony poprzedni termin zawarcia umowy.

3. W przypadku nieprzyznania pomocy na podstawie ust. 2, informuje się o tym wnioskodawcę na piśmie, podając przyczyny nieprzyznania pomocy.

§ 14. Agencja, na uzasadnioną prośbę wnioskodawcy, może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania przez wnioskodawcę określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy, jednak łącznie nie dłużej niż o 3 miesiące, przy czym przedłużenie terminu o więcej niż miesiąc wymaga udokumentowania przez wnioskodawcę przyczyny przedłużenia.

§ 15. 1. W razie uchybienia terminu wykonania przez wnioskodawcę określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy, Agencja, na prośbę wnioskodawcy, przywraca termin wykonania tych czynności, jeżeli wnioskodawca:

1) wniósł prośbę w terminie 45 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia;

2) jednocześnie z wniesieniem prośby dopełnił czynności, dla której określony był termin;

3) uprawdopodobnił, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.

2. Przywrócenie terminu do złożenia prośby, o której mowa w ust. 1, jest niedopuszczalne.

3. (uchylony).

§ 16. 1. Wezwanie przez Agencję wnioskodawcy do wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy do czasu wykonania przez wnioskodawcę tych czynności.

1a. Dokonanie przez wnioskodawcę zmiany, o której mowa w § 11 ust. 6 pkt 2, wydłuża o miesiąc termin rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy.

2. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy jest niezbędne uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opinii innego podmiotu, lub zajdą nowe okoliczności budzące wątpliwości co do możliwości przyznania pomocy, termin rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania wyjaśnień lub opinii, o czym Agencja informuje na piśmie wnioskodawcę.

§ 17. 1. Umowę zawiera się na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na jej stronie internetowej.

2. Poza postanowieniami określonymi w art. 23 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20132), zwanej dalej "ustawą", umowa:

1) może zawierać inne postanowienia dotyczące realizacji operacji, w szczególności zobowiązania beneficjenta dotyczące:

a) osiągnięcia celu operacji i zachowania tego celu przez 5 lat,

b) niefinansowania realizacji operacji z udziałem innych środków publicznych,

c) ograniczeń lub warunków w zakresie przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystywania przez 5 lat,

d) stosowania procedur udzielania zamówień publicznych,

e) umożliwienia przeprowadzania kontroli procedur udzielania zamówień publicznych związanych z realizacją operacji,

f) umożliwienia przeprowadzania kontroli związanych z przyznaną pomocą przez 5 lat w odniesieniu do nadleśnictwa oraz właścicieli lasów,

g) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą przez 5 lat,

h) informowania Agencji o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy przez 5 lat;

2) zawiera:

a) zobowiązania stron do niedokonywania zmian umowy w zakresie określonym w pkt 1 lit. a i b,

b) postanowienia dotyczące warunków i sposobu pozyskiwania przez Agencję od beneficjenta danych, o których mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy,

c) wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność.

3. Pięcioletni okres, którego dotyczą zobowiązania, o których mowa w ust. 2 pkt 1:

1) lit. a, c, f i h, liczy się od dnia przyznania pomocy;

2) lit. g, liczy się od dnia dokonania przez Agencję płatności ostatecznej.

4. (uchylony).

§ 18. 1. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję.

2. Weksel wraz z deklaracją wekslową, o których mowa w ust. 1, są podpisywane przez beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika Agencji i składane w oddziale regionalnym Agencji w dniu zawarcia umowy.

§ 19. 1. Warunki wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy określa się w umowie, z tym że środki te mogą być wypłacone, jeżeli beneficjent:

1) zrealizował operację lub jej etap, w tym poniósł związane z tym koszty;

2) zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;

3) udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym związanych.

2. Jeżeli beneficjent nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1, środki finansowe z tytułu pomocy mogą być wypłacone w części dotyczącej operacji lub jej etapu, które zostały zrealizowane zgodnie z tymi warunkami, jeżeli cel operacji został osiągnięty lub może zostać osiągnięty do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.

§ 19a. 1.7) Agencja, na uzasadnioną prośbę beneficjenta, może wyrazić zgodę na zakończenie realizacji operacji lub złożenie wniosku o płatność ostateczną po upływie terminów określonych w § 3 ust. 3 pkt 2 lit. c, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od upływu tych terminów, ale nie później niż do dnia 30 września 2015 r.

2. Zgoda, o której mowa w ust. 1, może zostać wyrażona również po upływie terminu zakończenia realizacji operacji lub złożenia wniosku o płatność ostateczną.

§ 20. 1. Tryb wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy określa się w umowie, z tym że wypłata ta następuje po złożeniu wniosku o płatność.

2. (uchylony).

3. Do wniosku o płatność stosuje się przepisy § 9, z tym że wniosek o płatność składa się w oddziale regionalnym Agencji określonym w umowie.

§ 21. 1. Jeżeli złożony wniosek o płatność nie został wypełniony we wszystkich pozycjach lub nie dołączono do niego wymaganych dokumentów, wzywa się beneficjenta, na piśmie, do usunięcia braków w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania.

2. Jeżeli beneficjent pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 1, nie usunął braków w wyznaczonym terminie, wzywa się ponownie beneficjenta, na piśmie, do ich usunięcia w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. Jeżeli beneficjent, pomimo ponownego wezwania, nie usunął braków, rozpatruje się wniosek o płatność w zakresie, w jakim został wypełniony, oraz na podstawie dołączonych do niego dokumentów.

4. W trakcie rozpatrywania wniosku o płatność można wzywać beneficjenta, na piśmie, do wyjaśnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub przedstawienia dowodów na potwierdzenie tych faktów, w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania.

§ 22. 1. Agencja rozpatruje wniosek o płatność w terminie 3 miesięcy od dnia jego złożenia i dokonuje wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność.

1a. Agencja, na uzasadnioną prośbę beneficjenta, może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania przez beneficjenta określonej czynności w toku postępowania w sprawie wypłaty pomocy, przy czym przedłużenie terminów wykonania przez beneficjenta określonych czynności nie może przekroczyć łącznie 6 miesięcy.

2. Do trybu rozpatrywania wniosku o płatność stosuje się przepisy § 15 i 16.

§ 23. 1. W razie likwidacji, podzielenia albo połączenia beneficjenta z innym nadleśnictwem, następcy prawnemu beneficjenta może być przyznana pomoc na operację, którą realizował beneficjent, jeżeli:

1) są spełnione warunki określone w art. 25 ust. 2 ustawy;

2) na następcę prawnego beneficjenta przeszły prawa beneficjenta nabyte w ramach realizacji tej operacji oraz inne jego prawa niezbędne do jej zrealizowania.

2. Wniosek następcy prawnego beneficjenta o przyznanie pomocy, zwany dalej "wnioskiem następcy", składa się w terminie 2 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia określonego w ust. 1. Do wniosku następcy dołącza się dokument potwierdzający fakt zaistnienia następstwa prawnego.

3. Agencja nie przyznaje pomocy, jeżeli wniosek następcy został złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, o czym informuje na piśmie wnioskodawcę, podając przyczynę nieprzyznania pomocy.

4. Wniosek następcy rozpatruje się w terminie 3 miesięcy od dnia jego złożenia.

5. W przypadku nierozpatrzenia wniosku następcy w terminie, o którym mowa w ust. 4, Agencja zawiadamia wnioskodawcę o przyczynach zwłoki, wskazując nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy niż 2 miesiące.

6. Do wniosku następcy i trybu jego rozpatrywania stosuje się odpowiednio przepisy § 10 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 10, ust. 2 i 3, § 11 ust. 2-6 oraz § 13-16.

§ 24. 1. Pomoc następcy prawnemu beneficjenta jest przyznawana w wysokości nieprzekraczającej kwoty części pomocy niewypłaconej beneficjentowi.

2. Agencja zawiera z następcą prawnym umowę, która określa warunki kontynuacji realizowanej operacji.

3. Do umowy, o której mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy § 3 oraz § 17-19.

§ 25. 1. Obliczania i oznaczania terminów związanych z wykonywaniem czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy i wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi terminów.

2. Termin wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy i wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego, z zastrzeżeniem przepisów § 9 ust. 1 i § 20 ust. 3.

§ 26. 1. Kategoriami siły wyższej lub wyjątkowymi okolicznościami, w przypadku wystąpienia których nie jest wymagany zwrot całości lub części pomocy, innymi niż wymienione w przepisach rozporządzenia nr 1974/20063), są:

1) wywłaszczenie lub reprywatyzacja części nieruchomości związanej z operacją, jeżeli takiego zdarzenia nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy;

2) katastrofa naturalna powodująca trwałe uszkodzenie nieruchomości lub obiektów będących przedmiotem operacji;

3) wypadek lub awaria skutkujące zniszczeniem budowli, obiektów małej architektury lub innego mienia w stopniu uniemożliwiającym ich dalsze używanie zgodnie z założonym celem operacji;

4) kradzież mienia będącego przedmiotem operacji, z wyłączeniem kradzieży, która nastąpiła na skutek niezachowania należytej staranności przez beneficjenta;

5) przeniesienie przez właściciela lasu, za zgodą Agencji, w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy beneficjentowi, własności lasu lub jego części objętych realizacją inwestycji w ramach operacji, jeżeli:

a) przeniesienie to nastąpi na rzecz podmiotu, który zgłosi nadleśniczemu zamiar uczestnictwa w operacji; do zgłoszenia stosuje się odpowiednio przepisy § 7 ust. 7 pkt 1 i ust. 10,

b) nadleśniczy wystąpi do Agencji z wnioskiem o wyrażenie zgody na przeniesienie własności lasu;

6) zmiana w całości lub w części, za zgodą Agencji, w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy beneficjentowi, sposobu użytkowania nabytych przez beneficjenta wyremontowanych lub wybudowanych budowli lub obiektów małej architektury, w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, jeżeli nowy sposób ich wykorzystania nie naruszy celów i zakresu działania, o którym mowa w § 1.

2. Tryb postępowania podmiotów w razie wystąpienia okoliczności siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności, w przypadku wystąpienia których nie jest wymagany zwrot pomocy, określa się w umowie.

3. Wyrażając zgodę, o której mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, Agencja uwzględnia przepis art. 72 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)5).

§ 27. Poza okolicznościami siły wyższej i wyjątkowymi okolicznościami, o których mowa w przepisach rozporządzenia nr 1974/20063) oraz w § 26 ust. 1, beneficjent nie jest zobowiązany do zwrotu pomocy w części dotyczącej operacji, która została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w § 19 ust. 1, jeżeli cel operacji został osiągnięty i zachowany.

§ 28. W przypadku działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem, ze względu na istotę tego działania, następca prawny wnioskodawcy nie może wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy.

§ 29. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia8).


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 716).

2) Tytuł ustawy zmieniony przez art. 65 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349), która weszła w życie z dniem 15 marca 2015 r.

3) Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1 stycznia 2014 r. na podstawie art. 19 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i wprowadzającego przepisy przejściowe (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.); rozporządzenie stosuje się nadal do operacji wdrożonych na podstawie programów zatwierdzonych przez Komisję zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1698/2005 przed dniem 1 stycznia 2014 r.

4) Kategorie zagrożenia pożarowego zostały wyznaczone na podstawie opracowania Instytutu Badawczego Leśnictwa "Kategoryzacja zagrożenia pożarowego lasów Polski" na poziomie grup powiatów - poziom III NTS z roku 2006.

5) Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1 stycznia 2014 r. na podstawie art. 88 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.); rozporządzenie stosuje się nadal do operacji realizowanych zgodnie z programami zatwierdzonymi przez Komisję na mocy tego rozporządzenia przed dniem 1 stycznia 2014 r.

6) Część wspólna w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 890), które weszło w życie z dniem 27 czerwca 2015 r.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

8) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 16 czerwca 2008 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 20 maja 2008 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 2681)

Załącznik nr 1

LISTA NADLEŚNICTW UPRAWNIONYCH DO UBIEGANIA SIĘ O POMOC W RAMACH SCHEMATU I

Lp.

Miejsce powstania uszkodzeń

Nadleśnictwo

Obręb

Leśnictwo

Powiat

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE*

1

Głogów

Głogówko

Kotla, Bielawy, Głogówko, Wilków, Gola

głogowski, nowosolski, wschowski

Duża Wólka

Rzeczyca, Dalków, Dobromil, Duża Wólka, Obisz, Zabornia

polkowicki, głogowski, lubiński

2

Oława

Oława

Kopalina, Jelcz, Janików, Oława, Kotowice, Bystrzyca

oławski

Bierutów

Karwiniec, Paczków, Łaziszki, Miłocice, Chrząstawa, Dziuplina

oleśnicki, oławski, wrocławski

3

Kamienna Góra

Lubawka

Chełmsko, Błażejów, Podlesie, Lubawka, Krzeszów, Dobromyśl, Grzędy, Czarny Bór, Borówno

kamiennogórski, wałbrzyski

Kamienna Góra

Jarkowice, Klatka, Ogorzelec, Szarocin, Czernów, Wieściszowice, Marciszów, Sędzisław

jeleniogórski, kamiennogórski, wałbrzyski

4

Henryków

Henryków

Bobolice, Skalice, Strachów, Witostowice, Krzywina, Gościęcice, Suchowice, Niedźwiedź, Sarby

strzeliński, ząbkowicki, dzierżoniowski

5

Zdroje

Duszniki

Bobrowniki, Orlica, Zdrój, Kudowa, Lewin, Piekiełko, Polanica, Wolany, Chocieszów, Duszniki

kłodzki

6

Bystrzyca Kłodzka

Bystrzyca Kłodzka

Długopole Dolne, Piaskowice, Poręba, Spalona Dolna, Spalona Górna, Szklarka, Waliszów, Wyszki, Żelazno

kłodzki

Pokrzywno

Kamienna Góra, Lasówka, Młoty, Paszków, Stara Łomnica

7

Śnieżka

Kowary

Przełęcz, Jedlinki, Bukowa, Gruszków, Strużnica, Karpniki, Janowice, Maciejowa

jeleniogórski, kamiennogórski, złotoryjski

Śnieżka

Przesieka, Skałki, Borowice, Karpacz, Podgórzyn, Miłków, Staniszów

8

Oborniki Śląskie

Oborniki Śląskie

Jary, Pęgów, Trzebnica, Osolin, Prusice, Rościsławice

trzebnicki, wołowski, wrocławski

Bagno

Radecz, Kraniec, Lipnica, Zwierzyniec, Cieplice

9

Świętoszów

Świętoszów

Dębowiec, Rudawica, Lubiechów

bolesławiecki

Ławszowa

Przejęsław, Jeziornik, Głębokie

10

Złotoryja

Świerzawa

Podgórki, Wojcieszów Górny, Lubiechowa, Wojcieszów Dolny, Rzeszówek, Nowy Kościół, Proboszczów, Jerzmanice, Wilków

jaworski, jeleniogórski, złotoryjski

Chojnów

Olszanica, Okmiany, Biskupin, Modła, Rokitki, Michałów

bolesławiecki, legnicki, polkowicki, złotoryjski

11

Chocianów

Wierzbowa

Trzebień, Borówki, Krzyżowa, Olszna, Wierzbowa, Pasternik

bolesławiecki

Chocianów

Nowa Kuźnia, Trzebnice, Trzmiel, Parchów, Chocianów

bolesławiecki, polkowicki

12

Bolesławiec

Bolesławiec

Golnice, Tomaszów, Bolesławiec, Brzeźnik, Osieczów

bolesławiecki

Kliczków

Dobra, Bukowy Las, Głuszec, Jeziory, Daniel, Krępnica

13

Lwówek Śląski

Wleń

Lubomierz, Płoszczyna, Wleń, Maciejowiec, Czernica, Siedlęcin, Łupki

jeleniogórski, lwówecki

Lwówek Śląski

Kotliska, Czaple, Gradówek, Bielanka, Pławna, Ubocze, Ustronie, Nowogrodziec

bolesławiecki, lwówecki, złotoryjski

14

Legnica

Prochowice

Motyczyn, Rogów, Miłoradzice, Szczytniki, Mierzowice, Zaborów

legnicki, lubiński

Legnica

Lubiatów, Dobrzejów, Raszówka II, Jaroszówka, Zimna Woda, Karczewiska, Raszówka I, Górzyca

jaworski, legnicki, lubiński, polkowicki

15

Pieńsk

Zgorzelec

Bogatynia, Wykroty, Godzieszów, Jerzmanki, Bierna, Posada

bolesławiecki, lubański, zgorzelecki

Pieńsk

Piaseczno, Bielawa, Dłużyna, Ostęp, Stojanów, Zielonka

zgorzelecki

16

Miękinia

Sobótka

Chwałków, Sulistrowiczki, Tąpadło, Kamionna, Uliczno, Kiełczyn

średzki, wrocławski, dzierżoniowski, świdnicki

Miękinia

Chwalimierz, Juszczyn, Ratyń, Wilczków, Szczepanów, Kobylniki, Mrozów, Mokre

17

Wałbrzych

Głuszyca

Mieroszów, Unisław, Sokołowsko, Łomnica, Głuszyca, Jedlinka, Sowie Góry

wałbrzyski, jaworski, kłodzki, świdnicki

Wałbrzych

Glinik, Glinica, Biały Kamień, Witków, Stare Bogaczowice, Świebodzice

18

Bardo Śląskie

Kamieniec Ząbkowicki

Laskówka, Mąkolno, Złoty Stok, Chwalisław, Laski, Wojciechowice, Błotnica

kłodzki, ząbkowicki

Bardo Śląskie

Grodziszcze, Tarnawa, Opolnica, Jemna, Wilcza

19

Lądek- Zdrój

Stronie Śląskie

Kletno, Kamienica, Nowa Morawa, Konradów, Trzebieszowice, Skrzynka, Stronie Śląskie, Bolesławów

kłodzki

Strachocin

Stary Gierałtów, Czernica, Bielice Górne, Młynowiec, Lądek-Zdrój, Wojtówka, Orłowiec, Nowy Gierałtów

20

Ruszów

Polana

Toporów, Okrąglica, Modrzew, Głuszec, Dzików, Dębówek

zgorzelecki

Ruszów

Ziębina, Poświętne, Jagodzin, Cisy

zgorzelecki, bolesławiecki

21

Oleśnica Śląska

Oleśnica Śląska

Zbytowa, Szczodre, Nieciszów

oleśnicki, wrocławski

Goszcz

Drożęcin

oleśnicki, milicki

Twardogóra

Strzelce, Ligota Polska, Ostrowina, Sokołowice

Grochowo

Budczyce

trzebnicki

22

Węgliniec

Węgliniec

Gaje, Czerwona Woda, Ołobok, Krucze Gniazdo, Stawiska, Węglowiec

bolesławiecki, zgorzelecki

Osiecznica

Osiecznica, Czerna, Lisek, Parowa, Zebrzydowa

bolesławiecki

23

Lubin

Polkowice

Sieroszowice, Damówka, Sucha Górna, Polkowice

polkowicki

Tymowa

Tymowa, Rudna, Naroszyce, Nieszczyce, Orsk

lubiński

Lubin

Małomice, Obora, Szklary, Żelazny Most, Koźlice

lubiński, polkowicki

24

Jugów

Kłodzko

Bożków, Wojbórz

kłodzki

Jugów

Ścinawka, Nowa Wieś, Przygórze, Zdrojowisko, Kalenica, Świerki

25

Świeradów

Lubań

Świecie, Czocha, Olszyna, Przylesie, Platerówka, Radostaw, Lubań

lubański

Świeradów

Izera, Świeradów, Niedźwiedzia Góra, Lasek, Kotlina, Rębiszów, Czerniawa, Stawy

lubański, lwówecki

26

Żmigród

Żmigród

Przywsie, Borek, Radziądz, Wilkowo, Chodlewo, Niezgoda

trzebnicki, milicki

Sułów

Gruszeczka, Łąki, Olsza, Koniowo, Ujeździec

27

Świdnica

Bielawa

Piława, Gilów, Ligota, Jodłownik, Bielawa, Pieszyce, Piskorzów, Lutomia

dzierżoniowski, świdnicki, ząbkowicki, wrocławski

Świdnica

Zagórze, Bojanice, Złoty Las, Witoszów, Lubiechów, Grochotów, Mrowiny

średzki, świdnicki, wałbrzyski, wrocławski

28

Jawor

Bolków

Kaczorów, Mysłów, Dobromierz, Półwieś, Kłaczyna

jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, świdnicki, wałbrzyski

Jawor

Chełmiec, Muchów, Siedmica, Dzierzków, Męcinka, Myślinów

jaworski, średzki, świdnicki

29

Międzylesie

Międzygórze

Biała Woda, Szklary, Śnieżnik, Jawornica, Idzików

kłodzki

Międzylesie

Nowa Wieś, Goworów, Różanka, Lesica, Jodłów, Smreczyna

30

Wołów

Wińsko

Smogorzów, Krzelów, Wińsko, Głębowice, Stryjno, Garwół

wołowski

Dębno

Prawików, Mojęcice, Dębno, Wrzosy, Orzeszków, Tarchalice, Rudno

31

Przemków

Żuków

Przemków, Nowy Dwór

polkowicki

Przemków

Biernatów, Szklarki

polkowicki, bolesławiecki, żagański

32

Szklarska Poręba

Szklarska Poręba

Orle, Kamienno, Kamieńczyk, Zieleniec, Jakuszyce, Szklarska Poręba

jeleniogórski, lwówecki

Piechowice

Górzyniec, Krokusy, Rozdroże, Szronowiec, Michałowice, Kopaniec, Roztoka, Kamieniecka Góra

33

Syców

Bralin

Dobra, Turze, Czermin, Marcinki, Bałdowice

ostrzeszowski, kępiński, oleśnicki

Syców

Wioska, Komorów, Dziadowa Kłoda, Dziadów Most

Międzybórz

Międzybórz, Bukowina Sycowska, Drołtowice

oleśnicki

Rychtal

Nowa Wieś Książęca, Smardze, Sadogóra

kępiński

34

Góra Śląska

Jemielno

Jemielno, Osławice, Daszów, Zawiszów, Lubów, Majówka

górowski

Załęcze

Bartków, Sułów, Wodniki, Załęcze

górowski, rawicki

Góra

Chróścina, Wronów, Siciny, Łękanów, Zawieścice, Kietlów

górowski

 

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE*

35

Sobibór

Dubeczno

Adamki, Żdżarka, Dekowina, Podlaski, Petryłów

włodawski

Sobibór

Dubnik, Żłobek, Uhrusk

36

Parczew

Uścimów

Brzeziczno

łęczyński

37

Chotyłów

Chotyłów

Wólka Dobryńska, Kłoda, Połoski, Kodeń, Zabłocie

m. Biała Podlaska

38

Tomaszów

Tomaszów

Tomaszów, Pańków, Ulów

tomaszowski

Lubycza Królewska

Bełżec, Lubycza Królewska, Potoki, Święcie

39

Józefów

Susiec

Borowiec

biłgorajski

Józefów

Fryszarka

40

Międzyrzec

Międzyrzec

Przyłuki, Woroniec, Sokule, Dołcha, Sitno, Żerocin, Bereza, Drelów

bialski

Grabarka

Żelizna, Komarówka

radzyński

 

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE*

41

Sława Śląska

Sława

Grochowice, Strzeszków, Dąbrówno

głogowski, wschowski, nowosolski

Świętno

Świętno

wolsztyński

42

Gubin

Chlebowo

Chlebowo, Drzeńsk

krośnieński (Krosno Odrzańskie)

Gubin

Dzikowo, Dębowiec

43

Lubsko

Brody

Zasieki, Ciemny Las

żarski

Lubsko

Starosiedle

44

Wymiarki

Gozdnica

Borowe

żagański

45

Włoszakowice

Wschowa

Dryżyna

wschowski

 

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE*

46

Przedbórz

Reczków

Reczków, Józefów, Papiernia, Skórnice, Fałków

piotrkowski, radomszczański, konecki, opoczyński

47

Piotrków

Łęczno

Łazy

piotrkowski

Lubień

Straszów, Stobnica, Felicja

48

Radomsko

Radomsko

Kocierzowy, Stobiecko, Folwarki

radomszczański

Kobiele Wielkie

Kruszyna, Krzętów

49

Gidle

Gidle

Niesulów, Silnica, Żytno

radomszczański

Kruszyna

Kruszyna, Wikłów, Zielonka, Kłomnice, Prusicko

częstochowski, radomszczański, pajęczański

Dąbrowa Zielona

Brzozówki, Dębowiec, Gajki, Sowin

radomszczański, częstochowski

50

Grotniki

Grotniki

Bełdów, Chrośno, Lućmierz, Chociszew, Sokolniki, Zgierz

zgierski, pabianicki, poddębicki, m. Łódź

Głowno

Wola Błędowa, Stanisławów, Polesie, Gieczno

zgierski, łowicki, łęczycki

51

Kolumna

Kolumna

Mogilno, Grabia, Kopyść, Teodory, Sędziejowice

łódzki wschodni, pabianicki, piotrkowski, bełchatowski, łaski, zduńskowolski

Rydzyny

Żeromin, Tuszyn, Rydzyny, Szczukwin, Dąbrowa

pabianicki, łaski, łódzki wschodni, piotrkowski

Zduńska Wola

Piaski, Andrzejów, Dębowiec

zduńskowolski, sieradzki

52

Opoczno

Opoczno

Sitowa, Białaczów, Kowalów, Myślibórz

opoczyński

 

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE*

53

Dąbrowa

Dąbrowa

Bursztynowo, Czersk Świecki, Dąbrowa, Kotówka, Kwiatki, Rulewo

świecki

Laskowice

Bedlenki, Bojanowo, Grabowiec, Gródek, Mniszek, Terespol

54

Żołędowo

Żołędowo

Bocianowo, Jagodowo, Jastrzębie, Kruszyn, Osowa Góra, Strzelce, Tryszczyn

m. Bydgoszcz, bydgoski

55

Toruń

Ostromecko

Raciniewo, Janowo, Kamieniec, Strzyżawa, Wałdowo, Szkółka Zespolona Janowo

chełmiński, bydgoski, toruński

Olek

Gutowo, Łysomice, Przysiek, Wrzosy, Olek

toruński

56

Bydgoszcz

Bartodzieje

Bielice, Emilianowo, Smolno, Zielonka, Żółwin

bydgoski, m. Bydgoszcz

Bydgoszcz

Białe Błota, Lipniki, Nadkanale, Potulice, Trzciniec

bydgoski, nakielski

57

Runowo

Runowo

Witosław, Chłopigost, Runowo Młyn, Nowy Dwór

nakielski, sępoleński

Sośno

Świdwie, Dąbrowice, Wąwelno, Komierowo, Drzewianowo

bydgoski, nakielski, sępoleński

58

Szubin

Szubin

Wieszki

nakielski

Samostrzel

Glinki

pilski, nakielski

59

Tuchola

Zalesie

Jeziorno, Kiełpiński Most, Plaskosz, Szczuczanek, Wrzosowisko, Wymysłowo, Wypalanki

tucholski

Świt

Rudzki Most, Skrajne, Świt, Żalno, Żółwiniec

60

Woziwoda

Twarożnica

Dąbki, Lipce, Lipowa, Różanek, Ustronie, Wilcze Doły, Zielony Dół

chojnicki, tucholski

Woziwoda

Komorza

tucholski

61

Solec Kujawski

Solec

Zagórzanka

bydgoski

Leszyce

Dobromierz

62

Koło

Kłodawa

Bugaj, Rogóźno, Sobótka

włocławski, łęczycki, kolski

Chełmno

Zbylczyce

łęczycki

63

Cierpiszewo

Zawiszyn

Grodzyna, Jarki

bydgoski

64

Trzebciny

Sarnia Góra

Zazdrość, Pohulanka

świecki

Szarłata

Szklana Huta, Wygoda, Zacisze

tucholski, świecki

 

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE*

65

Andrychów

Andrychów

Roczyny, Targanice, Inwałd, Rzyki, Czaniec

wadowicki, bielski

Porąbka

Roztoka, Zasolnica, Międzybrodzie

bielski, żywiecki

66

Sucha

Sucha

Czarna Hala, Budzów, Juszczyn, Skawica, Mosorne, Wełcza, Mucharz, Tarnawa, Roztoki, Jasień

suski, wadowicki

67

Dąbrowa Tarnowska

Dąbrowa Tarnowska

Biadoliny, Bielcza, Bratucice, Dulcza, Wierzchosławice, Waryś, Szujec

tarnowski, mielecki, bocheński, brzeski

68

Krzeszowice

Alwernia

Alwernia, Brodła

chrzanowski, krakowski

Krzeszowice

Czerna, Tenczynek, Kopce

69

Myślenice

Bystra

Sidzina, Toporzysko, Łętownia

suski, myślenicki

70

Nowy Targ

Nowy Targ

Police, Bór, Stańcowa, Jabłonka, Sieniawa, Raba Wyżna, Beskid, Gorce, Rabka, Obidowa

nowotarski

71

Miechów

Książ Wielki

Skała, Trąby, Tunel, Sosnówka

krakowski, miechowski

72

Olkusz

Pilica

Poręba, Sierbowice, Smoleń, Żarnowiec

olkuski, zawierciański

Olkusz

Gorenice, Podlesie, Rabsztyn, Żurada

olkuski

Rabsztyn

Cegielnia, Golczowice, Pazurek, Pomorzany

73

Chrzanów

Chrzanów

Kroczymiech, Chełmek, Mętków, Żarki

chrzanowski, oświęcimski, m. Jaworzno

Trzebinia

Myślachowice, Dulowa, Piła Kościelecka

chrzanowski, olkuski, m. Jaworzno

Szczakowa

Sławków, Bukowno, Ciężkowice, Szczakowa, Podłęże

chrzanowski, olkuski, m. Jaworzno, będziński, sosnowiecki

74

Piwniczna

Muszyna

Szczawnik, Żegiestów

nowosądecki

Rytro

Łomnica, Rzyczanów, Wierchomla

75

Niepołomice

Niepołomice

Chobot, Dziewin, Gawłówek, Baczków, Kłaj, Przyborów, Hysne, Sitowiec

bocheński, wielicki

76

Nawojowa

Nawojowa

Królowa, Bogusza, Kotów, Nowa Wieś, Łabowa, Feleczyn, Barnowiec, Roztoka

nowosądecki

77

Gorlice

Gładyszów

Konieczna, Krzywa, Wołowiec, Radocyna

gorlicki

Gorlice

Dragaszów

78

Gromnik

Gromnik

Bieśnik, Pleśnia, Trzemesna

brzeski, tarnowski

79

Łosie

Śnietnica

Brunary, Stawisza

gorlicki

Łosie

Uście, Bielanka, Ropa

80

Myślenice

Myślenice

Radziszów, Gdów, Kornatka, Węglówka

wielicki, myślenicki

81

Stary Sącz

Nowy Sącz

Łososina Dolna, Rożnów, Lipnica

nowosądecki

Stary Sącz

Przysietnica, Gaboń, Przyszowa

 

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE*

82

Ostrów Mazowiecka

Ostrów Mazowiecka

Kalinowo, Dębniak, Biel, Nagoszewka

ostrowski

Grabownica

Antonowo, Turka, Orło

Brok

Nowiny, Brzostowa

83

Gostynin

Gostynin

Szczawin

gostyniński

84

Parciaki

Sławki

Klin, Grądy, Suche, Bramura

makowski

85

Marcule

Marcule

Polany, Jasieniec

radomski

Małomierzyce

Ruda, Michałów

zwoleński, lipski, radomski

86

Myszyniec

Lipniki

Warmiak, Rudne, Serafin

ostrołęcki

Myszyniec

Niedźwiedź, Białusny Lasek, Rutkowo

87

Przasnysz

Przasnysz

Jarzynny Kierz, Lipowiec, Duczymin, Grabowo

przasnyski

88

Grójec

Grójec

Rotoczydła, Modrzewina, Wilczoruda, Michałów, Mogielnica, Głuchów

grójecki

Nowe Miasto

Borowiec

Skuły

Skuły, Radziejowice, Osuchów, Chojnata

m. Grodzisk Mazowiecki, żyrardowski, skierniewicki

89

Przysucha

Przysucha

Drzewica, Rawicz, Stefanów, Zapniów, Kurzacze

opoczyński, przysuski

Rzuców

Promień, Aleksandrów

przysuski, szydłowiecki

90

Radom

Jedlnia

Rajec, Jedlnia

radomski

Radom

Janiszew, Łaziska, Makowiec, Orońsko, Oblas, Modrzejowice

radomski, m. Radom, szydłowiecki

91

Radziwiłłów

Radziwiłłów

Żyrardów, Guzów, Bolimów, Białe Błoto

żyrardowski, skierniewicki

Sochaczew

Zakrzew, Teresin

skierniewicki, sochaczewski

92

Celestynów

Celestynów

Zbójna Góra, Torfy

otwocki

Kotwica

Czarci Dół, Sobienie

93

Łąck

Gąbin

Gąbin, Rzepki

płocki

94

Ostrołęka

Ostrołęka

Kruszewo

ostrołęcki

95

Garwolin

Malamówka

Żelechów

garwoliński

96

Łochów

Łochów

Sadowne, Zieleniec

węgrowski

Węgrów

Stoczek, Miednik

97

Pułtusk

Lemany

Popławy, Zambski, Zatory, Wielgolas

pułtuski

Pułtusk

Pokrzywnica, Lipniki, Bulkowo

Różan

Wąski Las, Magnuszew, Ulaski

makowski

 

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE*

98

Prudnik

Prudnik

Trzebinia, Dębowiec, Pokrzywna, Opawica, Mokre

prudnicki, nyski, głubczycki

Szklary

Szklary, Lipowa, Biechów, Kubice, Wilemowice

nyski

99

Tułowice

Tułowice

Św. Hubert, Tułowice, Kuźnica Ligocka

opolski, nyski

Niemodlin

Szydłowiec, Gnojna, Grabin, Goszczowice, Dębina, Sosnówka, Głębocko, Dębina

opolski, nyski, brzeski

100

Zawadzkie

Kielcza

Kielcza, Krupski Młyn, Zarzecze, Świerkle

gliwicki, tarnogórski, strzelecki

Zawadzkie

Rytwiny, Dębie, Wierchlesie, Mosty, Jaźwin, Łaziska

strzelecki

Kolonowskie

Kolejka, Kolonowskie, Piotrowina, Haraszowskie

oleski, strzelecki

101

Prószków

Chrzelice

Rzymkowice, Jeleni Dwór, Chrzelice, Smolarnia

nyski, prudnicki, krapkowicki

Dobra

Rogów, Kopalina, Strzeleczki, Pietnia

krapkowicki

Prószków

Dębowiec, Ochodze, Wybłyszczów, Przysiecz

opolski

102

Turawa

Jełowa

Jełowa, Dąbrówka, Laskowice, Morcinek

opolski, kluczborski

Kuźnice Kluczborskie

Grabice, Bukowo, Dębiniec, Zagwiździe

opolski

Turawa

Bierdzany, Kadłub Turawski, Marszałki, Rzędów

opolski, oleski

103

Olesno

Olesno

Sternalice, Drogi Biskupskie, Siedem Źródeł, Grodzisko, Radłów

oleski, kluczborski

Zębowice

Leśna, Osiecko

104

Opole

Dąbrowa Opolska

Narok, Dąbrowa, Lipowa

opolski

Krasiejów

Dąbrowice, Grodziec, Krasiejów

opolski, oleski

Zbicko

Zawada, Chrząstowice, Dębska Kuźnia, Gospodarstwo szkółkarskie Płaszczyna

opolski

Grudzice

Suchy Bór, Walidrogi, Grotowice

opolski, m. Opole

105

Namysłów

Namysłów

Podmiejskie, Niwki, Świty, Ziemiełowice, Gola, Smogorzów

namysłowski

Wołczyn

Siemysłów, Polkowskie, Komorzno, Gręboszów, Wołczyn

namysłowski, kluczborski

106

Brzeg

Lubsza

Barucice, Lubsza, Rogalice

namysłowski, brzeski

Karłowice

Kuźnica Katowska, Kurznie, Roszkowice, Stobrawa, Prędocin

opolski, brzeski

107

Strzelce Opolskie

Kadłub

Daniec, Kadłub, Spórok, Gąsiorowice, Podborzany

strzelecki, opolski

Zdzieszowice

Klucze, Łąki Kozielskie, Kłonica, Krępna

strzelecki, kędzierzyński, krapkowicki

Kamień Śląski

Miedziana, Górażdże, Kalinów, Otmice

krapkowicki, strzelecki

108

Kędzierzyn

Kędzierzyn

Blachownia, Brzeźce, Czajka, Kotlarnia, Niezdrowice, Pokrzywnica, Rudziniec, Sławięcice, Stampnica, Stara Kuźnia

kędzierzyński, strzelecki

109

Kluczbork

Gorzów Śląski

Nasale, Tęczynów, Zofiówka, Bąków

kluczborski, oleski

Lasowice Małe

Lasowice Małe, Jasienie, Bażany, Tuły

Zameczek

Zameczek, Żabieniec, Szum, Zawiść

namysłowski, kluczborski, opolski

110

Kup

Kup

Kup, Murów, Brynica, Masów, Kup Nowy

opolski, namysłowski

Pokój

Dąbrówka Dolna, Kozuby, Czarna Woda, Winna Góra, Zieleniec

Popielów

Ładza, Kaniów, Lubienie, Chróścice

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE*

111

Lubaczów

Horyniec

Czerwinki, Dziewięcierz, Nowiny Horynieckie, Polanka, Werchrata, Wielki Las, Załuże

lubaczowski

Lubaczów

Budomierz, Krowica, Łukawiec, Młodów, Nowa Grobla, Opaka, Wielkie Oczy

112

Narol

Narol

Kadłubiska, Maziarnia, Płazów, Wola Wielka, Złomy

lubaczowski

Ruda Różaniecka

Huta Różaniecka, Lubliniec, Gorajec, Chotylub

113

Biłgoraj

Biłgoraj

Nadrzecze, Bojary

biłgorajski

Huta Krzeszowska

Huta, Uchodów

niżański

Tarnogród

Potok, Sól, Biszcza, Luchów

biłgorajski

114

Jarosław

Wiązownica

Bór, Radawa, Łapajówka

jarosławski

Radymno

Korzenica, Czerniawka, Kobylnica, Stubno

jarosławski, lubaczowski, przemyski

115

Lutowiska

Lutowiska

Lipie, Paniszczew, Polana, Sękowiec

bieszczadzki

Dwernik

Dwernik, Nasiczne, Jawornik, Tworylczyk

116

Mielec

Mielec

Mościska, Cyranka, Malinie, Czajkowa, Ostrowy, Pateraki, Szydłowiec

mielecki, kolbuszowski

117

Rymanów

Jaśliska

Bieszczady, Darów, Lipowiec, Szklary, Bukowica, Moszczaniec, Rudawka, Szachty, Wola Niżna, Szkółkarskie, Wisłok

krośnieński, sanocki

Rymanów

Klimkówka, Pastwiska, Rymanów Zdrój, Posada Zarszyńska, Puławy, Wola Sękowa

118

Stuposiany

Stuposiany

Czereszenka, Dźwiniacz, Muczne, Procisne, Sokoliki, Tarnawa, Widełki

bieszczadzki

119

Tuszyma

Przecław

Przecław, Goleszów, Piątkowiec

mielecki, dębicki

Tuszyma

Przyłęk, Wojsław, Ruda, Sokole, Niwiska, Kamionka

mielecki, ropczycko-sędziszowski, kolbuszowski, dębicki

120

Dynów

Dynów

Wybrzeże, Dąbrówka, Szkółkarskie, Dylągowa, Piątkowa, Żohatyn, Borownica, Siedliska, Jabłonica

przemyski, rzeszowski, brzozowski

121

Rozwadów

Rozwadów

Żupawa, Zapolednik

tarnobrzeski

Zaosie, Charzewice

m. Stalowa Wola

 

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE*

122

Nowogród

Kolno

Łacha, Leman, Kozioł, Podgórne, Krusza

kolneński

Lipniki

Złota Góra, Kuzie

ostrołęcki

123

Łomża

Zambrów

Żabikowo, Grabówka, Wygoda, Zaręby Kościelne

zambrowski, ostrowski

124

Rudka

Rudka

Pietkowo, Zwierzyniec, Brańsk, Józefin, Bajraki, Wdowin, Koryciny, Siemiony, Dołubowo

białostocki, bielski, siemiatycki

Szepietowo

Mazury, Trzeciny, Szepietowo, Wyliny, Ciechanowiec, Nur, Perlejewo

wysokomazowiecki, ostrowski, siemiatycki

125

Rajgród

Grajewo

Ruda, Białaszewo, Podlasek, Kędziorowo

grajewski

 

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE*

126

Kartuzy

Kartuzy

Sianowo, Kosowo, Dzierżążno, Bilowo, Dąbrowa

kartuski

Mirachowo

Mirachowo, Niepoczołowice, Bącka Huta, Wygoda

Wieżyca

Przewóz, Kolańska Huta, Uniradze

127

Przymuszewo

Laska

Warszyn

chojnicki

128

Starogard

Mestwinowo

Zapowiednik, Mestwinowo, Jastrzębce, Orle

starogardzki, kościerski, tczewski

Pelpin

Brody, Dębowo

starogardzki, tczewski

Starogard

Swarożyn, Boroszewo

tczewski

129

Lubichowo

Drewniaczki

Stara Jania

starogardzki

Lubichowo

Kałębnica, Krępka, Brzózki

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE*

130

Jeleśnia

Jeleśnia

Koszarawa Cicha, Korbielów, Koszarawa Bystra, Sopotnia Dolna, Sopotnia Górna, Sopotnia Potok, Romanka Dolna, Romanka Górna

żywiecki

Żywiec

Zakocierz, Czernichów, Kocierz Rychwałdzki, Kocierz Moszczanicki, Ślemień, Gilowice, Kiełbasów

131

Ujsoły

Ujsoły

Gawłowskie, Okrągłe, Złatna, Nickulina, Glinka, Cicha, Petkówka, Danielka, Morgi

żywiecki

Rycerka

Kiczora, Zwardoń, Sól, Rycerki, Praszywka, Racza, Plaskurówka, Bendoszka, Rycerzowa

132

Wisła

Istebna

Gańczorka, Beskidek, Olza, Bukowiec, Zapowiedź, Gospodarstwo Szkółkarskie Wyrchczadeczka

cieszyński

Wisła

Malinka, Barania, Przysłup, Czarne, Dziechcinka, Łabajów, Podmalinka

133

Bielsko

Szczyrk

Lipnik, Straconka, Bystra, Biła, Skalite, Salmopol

m. Bielsko-Biała, bielski

Wapienica

Grodziec, Kamienica, Wielka Łąka, Jaworze, Zabrzeg

m. Bielsko-Biała, bielski, cieszyński

134

Rudziniec

Pławniowice

Paczyna, Nogowczyce, Ciochowice, Łaskarzówka

gliwicki, strzelecki

Rachowice

Kozłów, Sierakowice, Trachy, Bojszów

gliwicki, kędzierzyński

Toszek

Świbie, Płużnica, Dąbrówka, Centawa

gliwicki, strzelecki

135

Ustroń

Brenna

Górki, Cisowa, Hołcyna, Bukowa, Leśnica, Stawy

cieszyński

Hażlach

Pierściec, Dębowiec, Pruchna, Zebrzydowice, Kalembice

Ustroń

Równica, Dobka, Czantoria, Dzięgielów

cieszyński

136

Kobiór

Tychy

Wyry, Żwaków, Promnice, Świerczyniec

mikołowski, m. Tychy, pszczyński, bieruńsko-lędziński

Kobiór

Gostyń, Czarków, Radostowice, Branica, Zgoń

mikołowski, pszczyński

Orzesze

Mokre, Mościska, Gospodarstwo Szkółkarskie Królówka

mikołowski, rybnicki

Pszczyna

Studzienice, Międzyrzecze, Pawłowice, Wola

bieruńsko-lędziński, m. Jastrzębie-Zdrój, pszczyński

137

Węgierska Górka

Węgierska Górka

Cięcinki, Żabnica, Boracza, Prusów, Kamesznica, Zielona, Sikorczane

żywiecki

Lipowa

Kalonka, Skrzyczne, Ostre, Łukasze, Morońka, Radziechowy

138

Herby

Herby

Trzepizury, Aleksandria, Blachownia, Jezioro, Herby, Hutki

częstochowski, lubliniecki, kłobucki

Panki

Kuleje, Łebki, Połamaniec

kłobucki, lubliniecki

Kochanowice

Lisów, Lubockie, Kochanowice

lubliniecki

139

Koszęcin

Koszęcin

Piłka, Trójca, Lipowiec, Dubiele

lubliniecki, tarnogórski

Boronów

Cieszowa, Boronów, Kalina, Dębowa Góra, Kamienica

lubliniecki

Zielona

Dyrdy, Piasek, Zielona, Kalety

lubliniecki, tarnogórski

140

Lubliniec

Lubliniec

Łopian, Kokotek, Koszwice, Solarnia, Lubliniec, Łagiewniki

lubliniecki, oleski

Dobrodzień

Brzezinki, Rędziny, Sieraków, Wystrzyca

Patoka

Ponoszów, Zborowskie, Ciasna, Bór

141

Kłobuck

Kłobuck

Kuźnica, Lemańsk, Kocin, Bartkówka, Rybno, Pierzchno, Wręczyca, Zwierzyniec, Gospodarstwo Nasienno-Szkółkarskie

częstochowski, kłobucki, m. Częstochowa

Parzymiechy

Popów, Osiniec, Wapiennik, Parzymiechy, Rębielice, Zagórze

kłobucki

142

Koniecpol

Koniecpol

Gabrielów, Mełchów, Biała Wielka

częstochowski

Szczekociny

Zawada, Radków, Kossów, Perzyny, Dębowiec

zawierciański, włoszczowski

143

Siewierz

Łysa Góra

Rudniki, Mitręga

zawierciański

144

Świerklaniec

Brynica

Cynków, Polski Las, Kolonia Woźnica, Mieczysko, Imielów

myszkowski, lubliniecki, tarnogórski

Świerklaniec

Miasteczko, Świerklaniec, Nakło, Pniowiec, Wymysłów

tarnogórski, będziński, m. Piekary Śląskie

Żyglinek

Truszczyca, Jędrysek, Lubocz, Mikołeska

lubliniecki, tarnogórski

145

Złoty Potok

Olsztyn

Zielona Góra, Siedlec, Żarki, Kręciwilk, Dębowiec, Poraj

częstochowski, myszkowski, m. Częstochowa

Złoty Potok

Stawki, Julianka, Dziadówki, Konstantynów, Kamienna Góra, Dąbrowa, Zrębice

częstochowski

146

Brynek

Brynek

Pniowiec, Strzybnica, Świniowice, Księży Las

tarnogórski

Tworóg

Koty, Potempa, Tworóg, Nowa Wieś

Wieszowa

Stolarzowice, Górniki, Bezchlebie, Łabędy

tarnogórski, m. Bytom, m. Zabrze, gliwicki, m. Gliwice

147

Rudy Raciborskie

Rudy Raciborskie

Kotlarnia, Borowiec, Bargłówka, Krasiejów, Stanica, Rudy

raciborski, kędzierzyński, gliwicki, rybnicki

Kuźnia Raciborska

Lubieszów, Solarnia, Kiczowa, Nędza, Szymocice, Ponięcice, Baborów

raciborski, kędzierzyński, głubczycki

 

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE*

148

Skarżysko

Rataje

Węglów, Parszów

szydłowiecki, skarżyski, starachowicki

Skarżysko

Skarżysko Książęce, Ciechostowice, Majdów

szydłowiecki, skarżyski

Szydłowiec

Trębowiec, Kierz Niedźwiedzi, Budki, Sadek

149

Staszów

Klimontów

Zawidza, Bukowa, Żyznów

sandomierski, staszowski

Golejów

Strużki, Pliskowola, Sichów, Łubnice

staszowski

Kurozwęki

Przyjmy

150

Barycz

Barycz

Korytków, Kacprów, Józefów

konecki, przysuski

Piła

Gatniki

konecki

151

Kielce

Dyminy

Dyminy, Zawada, Bilcza

kielecki, m. Kielce

Kielce

Dąbrowa, Oblęgorek, Gruchawka, Niewachlów

Snochowice

Dobrzeszów, Sojawa, Łopuszno, Czartoszowy

kielecki

152

Łagów

Nieskurzów

Nieskurzów, Jeleniów, Paprocice, Planta, Baćkowice

ostrowiecki, kielecki, opatowski

Łagów

Orłowiny, Widełki, Bardo, Łukawa, Chańcza

kielecki

153

Ruda Maleniecka

Radoszyce

Kapałów, Krzyżówki, Salachowy Bór

konecki

Ruda Maleniecka

Czapla, Lipa, Radoszyce, Ruda Pilczycka, Szkucin, Zalesie

 

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE*

154

Bartoszyce

Sępopol

Dąbrówka, Górzyste

bartoszycki

Bartniki

Rogóż, Kamieniec

lidzbarski, bartoszycki

155

Dwukoły

Dwukoły

Krajewo, Białuty, Narzym, Bieżany

mławski, działdowski

Żuromin

Krzeczanowo

żuromiński

156

Ełk

Ełk

Bajtkowo, Prostki, Dąbrowskie, Helmany, Mrozy, Nowa Wieś

ełcki

Pisanica

Kalinowo, Zaborowo, Stacze, Przekopka, Buczki, Małe Laski

157

Stare Jabłonki

Stare Jabłonki

Śmieszny Kąt, Perkunicha, Laski, Draby, Barduń, Gąsiory, Białe Błota

ostródzki, olsztyński

158

Kudypy

Kudypy

Kudypki, Naglady, Szeląg, Wrzesina, Żelazowice, Bobry, Stary Dwór, Szkółka, Arboretum

olsztyński, ostródzki

Łyna

Kamienna Góra, Buki, Redykajny, Chmury, Różanka, Wilczkowo, Kawkowo

olsztyński, lidzbarski

159

Strzałowo

Strzałowo

Lipowo, Piersławek, Kołoin

mrągowski

Krutyń

Krutyń, Uklanka

160

Susz

Jeziorno

Uroczysko, Bukownica, Jeziorno, Szwalewo, Rożek

iławski

Susz

Michałowo, Lipowo, Susz, Jawty, Kisielice

iławski, kwidzyński

Stary Dzierzgoń

Mortąg, Dębina, Bornice, Kamieniec, Zieleń

iławski, sztumski

161

Iława

Iława

Starkowo, Gardyny, Kamionka, Rydzewo

iławski

Drwęca

Makowo, Sąpy, Drwęca, Gierłoż, Mały Gil, Zielkowo

ostródzki, iławski

Smolniki

Smolniki, Papiernia, Biała Góra, Tylice, Rodzone

iławski, nowomiejski

162

Miłomłyn

Tabórz

Draglice, Tabórz, Sarni Dół

ostródzki, iławski

Tarda

Ruś, Perskie, Zakątek, Tarda

Miłomłyn

Zwierzewo, Kaczory, Jeziory, Bagieńsko, Borsuki, Śliwa

163

Srokowo

Gierdawy

Jezioro, Wilcze, Łączki, Bobry, Zielone, Mały Kamień, Królikarnia, Mały Kamień

kętrzyński, bartoszycki, węgorzewski

Kętrzyn

Dąbrowa, Tolkowiec, Suśnik, Kronowo, Gierłoż, Nakomiady, Poganowo

kętrzyński, mrągowski

164

Mrągowo

Mrągowo

Kromnice, Borowo, Borówko, Piłaki

mrągowski

Gązwa

Sarż

Sadłowo

Reszel

olsztyński

165

Olsztynek

Olsztynek

Marózek, Gibała, Maróz, Waplewo, Mielno, Tymawa

olsztyński, ostródzki, nidzicki

Grunwald

Durąg, Góra Dylewska, Dylewo, Napromek, Samin

ostródzki, działdowski, iławski, nidzicki

166

Jagiełek

Jagiełek

Kieraj, Makruty, Wymój, Macierzanka, Jagiełek, Mitelki, Potok, Warlity

olsztyński, ostródzki

167

Borki

Przerwanki

Diabla Góra, Zawady

giżycki, gołdapski

Borki

Knieja Łuczańska, Sarnianka, Lipowo, Orłowo

168

Giżycko

Giżycko

Zielony Dwór, Kruklin, Wydminy, Malinka, Franciszkowo

giżycki, ełcki

Orzysz

Rząśniki, Pianki, Góra, Jelenia Góra, Dąbrówka

giżycki, piski, ełcki

Ryn

Kamionki

giżycki

169

Pisz

Pisz

Lisie Jamy, Czarny Róg, Lipnik, Orle, Jagodzin, Leszczyna, Snopki

piski

Szeroki Bór

Zielone, Zimna, Wiartel

Wilcze Bagno

Brzeziny, Szast, Łąki, Dąbrowa, Jeleni Bór, Niedźwiedzi Dół

Dłutowo

Rybitwy, Babrosty, Dębniak, Jeże

170

Drygały

Grądówka

Falencin, Ruda, Orzysz, Lisuny, Wierzbiny, Strzelniki, Biała Góra

piski

171

Maskulińskie

Maskulińskie

Krzyże, Zaroślak, Turośl, Leśny Fort

piski

Mikołajki

Baranowo, Łuknajno, Mikołajki, Śniardwy, Gąsior, Ukta

mrągowski, piski

Ruciane

Wejsuny, Czapla

piski

172

Wichrowo

Wichrowo

Biały Krzyż, Kaźmierowo, Piotraszewo, Kłębowo, Kochanówka, Sarny

olsztyński, lidzbarski

173

Wielbark

Chorzele

Mącice, Opaleniec

przasnyski

Wielbark

Borki, Wałpusz, Trzcianka, Karolinka, Dąbrowa

szczycieński

Wesołowo

Sawicz, Wielbark, Kucbork

174

Spychowo

Spychowo

Kolonia

szczycieński

Racibórz

Kobiel, Pawełczyn, Pieck

szczycieński, mrągowski

Chochół

Rozogi, Kokoszka, Spaliny, Klon

szczycieński

175

Strzałowo

Strzałowo

Kołoin, Piersławek

mrągowski

Krutyń

Uklanka

176

Szczytno

Małdaniec

Lipowiec, Lipnik, Nowiny, Wesoły Grunt, Ciemna Dąbrowa

szczycieński

177

Olsztyn

Olsztyn

Dąbrówka, Wadąg, Wyrandy, Zazdrość, Mazuchy, Mendryny, Nowa Wieś, Kośno, Graszk, Gaj

olsztyński, szczycieński

178

Wipsowo

Sadłowo

Sadłowo, Cisy, Leszno

olsztyński

179

Nidzica

Nidzica

Napiwoda, Zdrojek, Janowo, Muszaki, Nidzica, Łyna, Szkotowo, Napierki, Więckowo

nidzicki, olsztyński, ostródzki

Koniuszyn

Kurki, Wykno, Orłowo, Jeleń, Glinki, Bujaki

nidzicki, olsztyński

180

Lidzbark

Konopaty

Majdany, Konopaty, Bryńsk, Borówno, Lubowidz, Nowy Dwór

działdowski

 

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE*

181

Bolewice

Lewice

Lewice, Silna, Leśny Folwark, Papiernia

nowotomyski, międzyrzecki, międzychodzki

182

Czerniejewo

Czerniejewo

Promno, Linery, Jezierce

gnieźnieński, poznański

Nekla

Słomówko, Dzikowy Bór, Podstolice, Podgaj, Milkarowo, Noskowo

gnieźnieński, wrzesiński, średzki, poznański

183

Grodzisk

Grodzisk

Wioska, Porażynko, Sworzyce, Gnin

grodziski, nowotomyski, szamotulski

Porażyn

Wytomyśl, Wąsowo, Mniszek, Róża, Porażyn, Bukowiec Stary

Rakoniewice

Aleksandrowo, Krzewina, Głodno, Rakoniewice

184

Pniewy

Niemierzewo

Lubosz, Dąbrowa, Wituchowo, Urbanówko, Lwówek

międzychodzki, szamotulski, nowotomyski

Pniewy

Kaźmierz, Duszniki, Ostrolesie, Wielonek, Klemensowo, Mielno, Bytyń

185

Przedborów

Ostrzeszów

Aniołki, Dąbrowa, Marydół, Zmyślona

ostrzeszowski, wieruszowski

Przedborów

Przytocznica, Pieczyska, Torzeniec, Wanda

Sokolniki

Szustry, Mieleszynek, Czastary, Koziołek, Sokolniki

wieruszowski

Węglewice

Brzeziny Węglewickie, Foluszczyki, Kuźnica Grabowska, Węglewice

ostrzeszowski, wieruszowski

186

Karczma Borowa

Karczma Borowa

Drzewce, Nadolnik

gostyński, leszczyński

Dąbcze

Długie Stare, Nowy Świat, Tarnowa Łąka

leszczyński

187

Krotoszyn

Baszków

Baszków, Kuklinów, Lila, Rochy, Wielki Bór

krotoszyński, rawicki

Jasne Pole

Jelonek, Miłowiec, Sokołówka, Starylas

krotoszyński

188

Piaski

Rawicz

Dębno, Halin, Karzec, Kawcze, Krasnolipka

gostyński, rawicki

189

Antonin

Moja Wola

Możdżanów, Cieszyn, Jarnostaw, Kałkowskie, Krupa, Mariak, Sośnie

ostrowski

Antonin

Wysoki Grond, Szperek, Strugi, Czarnylas, Klady, Komorów

ostrowski, ostrzeszowski

Świeca

Huta, Jerzówka, Karłowice, Świeca

ostrowski

190

Jarocin

Czeszewo

Czeszewo, Spławik

jarociński, m. Środa Wielkopolska, wrzesiński

Klęka

Nowe Miasto, Radliniec

m. Środa Wielkopolska

191

Łopuchówko

Biedrusko

Gołaszyn, Maniewo, Marianowo, Morasko

obornicki, poznański

Kąty

Starczanowo, Uchorowo, Buczyna

192

Konstantynowo

Konstantynowo

Grzybno, Krajkowo

poznański, śremski

193

Taczanów

Taczanów

Gołuchów, Grab, Koryta, Taczanów

pleszewski, ostrowski

Bagatela

Bilczew, Nowy Staw, Sobótka, Wtórek

ostrowski

Wielowieś

Biskupice, Miłaszka, Wielowieś, Wysocko

194

Sieraków

Bucharzewo Sierakowskie

Kukułka, Lichwin

międzychodzki

Sieraków

Tuchola, Ławica

195

Kościan

Kościan

Bonikowo, Jurkowo, Kotusz, Racot

grodziski, kościański

Żegrowo

Żegrowo, Reńsko, Wyderowo, Ziemin

grodziski, kościański, wolsztyński

 

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE*

196

Barlinek

Barlinek

Płonno, Niesporowice, Okno, Moczkowo, Śródborów, Karsko, Szable

myśliborski, choszczeński

197

Bierzwnik

Bierzwnik

Bierzwnik, Górzno, Chłopowo, Pluskocin

choszczeński, strzelecko-drezdenecki

Wygon

Chojnowo, Sarnopol, Radachowo, Jerychowo

198

Miastko

Biały Bór

Kamienna

szczecinecki

199

Łobez

Węgorzyno

Rogówko, Węgorzyno, Ginawa, Ińsko

m. Łobez

Łobez

Zagórzyce

 

*Nadleśnictwa zostały przyporządkowane poszczególnym województwom według ich siedziby.

Załącznik nr 2

NADLEŚNICTWA, KTÓRE NIE SĄ UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O POMOC W RAMACH SCHEMATU II

1) Andrychów,

2) Baligród,

3) Bircza,

4) Brzegi Dolne,

5) Brzozów,

6) Cisna,

7) Dukla,

8) Dynów,

9) Gorlice,

10) Kańczuga,

11) Kołaczyce,

12) Komańcza,

13) Krasiczyn,

14) Krościenko,

15) Lesko,

16) Limanowa,

17) Lubaczów,

18) Lutowiska,

19) Łosie,

20) Myślenice,

21) Narol,

22) Nawojowa,

23) Nowy Targ,

24) Oleszyce,

25) Piwniczna,

26) Radymno,

27) Rymanów,

28) Sieniawa,

29) Stary Sącz,

30) Stuposiany,

31) Sucha,

32) Strzyżów,

33) Wetlina.

Załącznik nr 3

KRYTERIA WYBORU OPERACJI

Kryteria wyboru operacji

Liczba punktów

Operacje, w których udział kosztów kwalifikowanych przeznaczonych na realizację inwestycji w lasach niebędących w zarządzie nadleśnictwa wynosi więcej niż 70% w stosunku do wysokości wnioskowanej kwoty pomocy we wniosku o przyznanie pomocy

14

Operacje, w których udział kosztów kwalifikowanych przeznaczonych na realizację inwestycji w lasach niebędących w zarządzie nadleśnictwa wynosi więcej niż 50% i nie więcej niż 70% w stosunku do wysokości wnioskowanej kwoty pomocy we wniosku o przyznanie pomocy

12

Operacje, w których udział kosztów kwalifikowanych przeznaczonych na realizację inwestycji w lasach niebędących w zarządzie nadleśnictwa wynosi więcej niż 30% i nie więcej niż 50% w stosunku do wysokości wnioskowanej kwoty pomocy we wniosku o przyznanie pomocy

10

Operacje, w których udział kosztów kwalifikowanych przeznaczonych na realizację inwestycji w lasach niebędących w zarządzie nadleśnictwa wynosi więcej niż 20% i nie więcej niż 30% w stosunku do wysokości wnioskowanej kwoty pomocy we wniosku o przyznanie pomocy

8

Operacje, w których udział kosztów kwalifikowanych przeznaczonych na realizację inwestycji w lasach niebędących w zarządzie nadleśnictwa wynosi więcej niż 10% i nie więcej niż 20% w stosunku do wysokości wnioskowanej kwoty pomocy we wniosku o przyznanie pomocy

6

Operacje, w których udział kosztów kwalifikowanych przeznaczonych na realizację inwestycji w lasach niebędących w zarządzie nadleśnictwa wynosi więcej niż 5% i nie więcej niż 10% w stosunku do wysokości wnioskowanej kwoty pomocy we wniosku o przyznanie pomocy

4

Operacje, w których udział kosztów kwalifikowanych przeznaczonych na realizację inwestycji w lasach niebędących w zarządzie nadleśnictwa wynosi więcej niż 2% i nie więcej niż 5% w stosunku do wysokości wnioskowanej kwoty pomocy we wniosku o przyznanie pomocy

3

Operacje, w których udział kosztów kwalifikowanych przeznaczonych na realizację inwestycji w lasach niebędących w zarządzie nadleśnictwa wynosi nie więcej niż 2% w stosunku do wysokości wnioskowanej kwoty pomocy we wniosku o przyznanie pomocy

2

Operacje, w których nie stwierdzono kosztów kwalifikowanych przeznaczonych na realizację inwestycji w lasach niebędących w zarządzie nadleśnictwa

1

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-11
  • Data wejścia w życie: 2023-12-11
  • Data obowiązywania: 2023-12-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA