REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2682

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 1 grudnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" (Dz. U. poz. 1675), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" (Dz. U. poz. 441).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" (Dz. U. poz. 441), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 1 grudnia 2023 r. (Dz. U. poz. 2682)

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 10 września 2021 r.

w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"

Na podstawie art. 90u ust. 4 pkt 61) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 oraz z 2023 r. poz. 1234 i 2005) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) zakres i formę finansowego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, realizowanego w ramach Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych" (Kierunek interwencji: 3.1. „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego" oraz Kierunek interwencji 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych") „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025", ustanowionego uchwałą nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025", zwanego dalej „Programem";

2) zakres informacji, jakie zawiera wniosek o udzielenie wsparcia finansowego;

3) tryb oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego;

4) sposób podziału środków budżetu państwa przyznanych na realizację Programu;

5) sposób ewaluacji, monitorowania i oceny realizacji Programu.

§ 2. 1. Organom prowadzącym:

1)2) publiczne i niepubliczne przedszkola, publiczne i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego oraz oddziały przedszkolne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, zwane dalej „placówkami wychowania przedszkolnego",

2) publiczne i niepubliczne:

a) szkoły podstawowe,

b) szkoły ponadpodstawowe, z wyłączeniem branżowych szkół II stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych prowadzących kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej,

c) szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego

- zwane dalej „szkołami",

3) szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005), działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, zwane dalej „szkołami w ORPEG",

4) publiczne i niepubliczne biblioteki pedagogiczne

- udziela się wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa, zwanego dalej „wsparciem finansowym".

2. Wsparcie finansowe może być udzielone:

1) w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego na:

a) zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku (w tym książek obrazkowych, mówionych i elektronicznych), które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie od tego, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie książki,

b) realizację działań promujących czytelnictwo:

- zakup książek będących nagrodami książkowymi dla dzieci biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo,

- organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów;

2) w odniesieniu do szkół i szkół w ORPEG na:

a) zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, w szczególności książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku, oraz lektur szkolnych, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku (w tym książek obrazkowych, mówionych i elektronicznych), które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie od tego, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie książki,

b) zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych:

- zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,

- zakup oprogramowania dla bibliotek,

- zakup czytników e-booków,

- zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia,

c) realizację działań promujących czytelnictwo:

- zakup książek będących nagrodami książkowymi dla uczniów biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo,

- organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów;

3) w odniesieniu do bibliotek pedagogicznych na:

a) zakup książek będących nowościami wydawniczymi oraz literatury pedagogicznej i metodycznej, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku (w tym książek obrazkowych, mówionych i elektronicznych), które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie od tego, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie książki,

b) zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek pedagogicznych:

- zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,

- zakup oprogramowania dla bibliotek,

- zakup czytników e-booków,

- zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia,

c) realizację działań promujących czytelnictwo:

- zakup książek będących nagrodami książkowymi dla uczniów biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo,

- organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów.

3. W czasie trwania Programu organ prowadzący, a w przypadku szkoły w ORPEG - dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, może wielokrotnie otrzymywać wsparcie finansowe w odniesieniu do poszczególnych placówek wychowania przedszkolnego, szkół, szkół w ORPEG lub bibliotek pedagogicznych objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, z tym że w danym roku organ prowadzący może złożyć wyłącznie jeden wniosek o udzielenie wsparcia finansowego, którym mogą zostać objęte wszystkie lub wybrane placówki wychowania przedszkolnego, szkoły, szkoły w ORPEG lub biblioteki pedagogiczne.

4. W przypadku nieotrzymania przez organ prowadzący w danym roku wsparcia finansowego w odniesieniu do danej placówki wychowania przedszkolnego, szkoły, szkoły w ORPEG lub biblioteki pedagogicznej albo w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy, o której mowa w § 13 ust. 1, lub rozwiązania tej umowy, organ prowadzący, a w przypadku szkoły w ORPEG - dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, może w kolejnych latach realizacji Programu ponownie złożyć wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do tej placówki wychowania przedszkolnego, szkoły, szkoły w ORPEG lub biblioteki pedagogicznej.

5. Organ prowadzący szkołę, szkołę w ORPEG lub bibliotekę pedagogiczną, który otrzymał wsparcie finansowe w latach 2016-2020 w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa", ustanowionego uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" zmienioną uchwałą nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. oraz uchwałą nr 146/2019 Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r., może wystąpić o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Programu w odniesieniu do tej samej szkoły, szkoły w ORPEG lub biblioteki pedagogicznej.

6. Organ prowadzący szkołę, szkołę w ORPEG lub bibliotekę pedagogiczną, który otrzymał wsparcie finansowe, przeznacza nie mniej niż 50% kwoty wsparcia finansowego otrzymanego w odniesieniu do danej szkoły, szkoły w ORPEG lub biblioteki pedagogicznej na zakup książek dla tej szkoły lub biblioteki.

7. W przypadku szkół wchodzących w skład zespołu szkół lub placówek albo zespołu szkół i placówek, organ prowadzący może wystąpić o udzielenie wsparcia finansowego w danym roku wyłącznie w odniesieniu do jednej szkoły wchodzącej w skład tego zespołu.

§ 3. 1. Organ prowadzący placówkę wychowania przedszkolnego, który uzyskał wsparcie finansowe, jest obowiązany zapewnić, aby placówki wychowania przedszkolnego, w odniesieniu do których uzyskał wsparcie finansowe:

1) podjęły współpracę z bibliotekami publicznymi lub bibliotekami pedagogicznymi, obejmującą w szczególności wzajemną wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo organizowanych w placówkach wychowania przedszkolnego, bibliotekach szkolnych, bibliotekach pedagogicznych oraz bibliotekach publicznych;

2) zorganizowały w czasie roku szkolnego co najmniej jedno wydarzenie promujące czytelnictwo, w szczególności spotkanie z twórcami literatury, w tym dziecięcej;

3) uwzględniły tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci podczas zorganizowanego przez placówkę wychowania przedszkolnego co najmniej jednego spotkania z rodzicami;

4) zrealizowały co najmniej jedne zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem książek zakupionych do placówek wychowania przedszkolnego.

2. Organ prowadzący szkołę, który uzyskał wsparcie finansowe, jest obowiązany zapewnić, aby szkoły, w odniesieniu do których uzyskał wsparcie finansowe:

1) zasięgnęły opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupów książek;

2) podjęły współpracę z bibliotekami publicznymi lub bibliotekami pedagogicznymi, obejmującą:

a) planowanie zakupów książek,

b) wzajemną wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo organizowanych w placówkach wychowania przedszkolnego, bibliotekach szkolnych, bibliotekach pedagogicznych oraz bibliotekach publicznych;

3) zorganizowały w czasie roku szkolnego co najmniej jedno wydarzenie promujące czytelnictwo z udziałem uczniów, w szczególności spotkanie z twórcami literatury, w tym dziecięcej i młodzieżowej;

4) uwzględniły tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami;

5) zrealizowały co najmniej jeden projekt edukacyjny na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej;

6) dostosowały organizację pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności przez umożliwienie uczniom wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich;

7) uwzględniły potrzeby uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.

3. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą jest obowiązany zapewnić, aby szkoły w ORPEG, w odniesieniu do których uzyskał wsparcie finansowe:

1) zasięgnęły opinii rodziców i uczniów w sprawie zakupów książek;

2) zorganizowały w czasie roku szkolnego co najmniej jedno wydarzenie promujące czytelnictwo z udziałem uczniów, w szczególności spotkanie z twórcami literatury, w tym dziecięcej i młodzieżowej;

3) uwzględniły tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego przez szkołę w ORPEG co najmniej jednego spotkania z rodzicami;

4) uwzględniły potrzeby uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.

4. Organ prowadzący bibliotekę pedagogiczną, który uzyskał wsparcie finansowe, jest obowiązany zapewnić, aby biblioteki pedagogiczne, w odniesieniu do których uzyskał wsparcie finansowe, podjęły:

1) współpracę ze szkołami i bibliotekami publicznymi, obejmującą:

a) planowanie zakupów książek,

b) wzajemną wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo;

2) wspomaganie bibliotek szkolnych i nauczycieli w kształtowaniu postaw czytelniczych wśród dzieci i młodzieży, w tym pomoc w diagnozowaniu potrzeb lub problemów szkół w zakresie promowania i wspierania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, nie dotyczy szkół, w których nie tworzy się rady rodziców lub samorządu uczniowskiego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 83 ust. 6 i art. 85 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

§ 4. 1. Wsparcia finansowego udziela się organom prowadzącym placówki wychowania przedszkolnego, szkoły, szkoły w ORPEG lub biblioteki pedagogiczne:

1) jednostkom samorządu terytorialnego;

2) osobom prawnym innym niż jednostki samorządu terytorialnego;

3) osobom fizycznym;

4) ministrom:

a) ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,

b) ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

c) ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa,

d) ministrowi właściwemu do spraw środowiska,

e) ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej,

f) ministrowi właściwemu do spraw żeglugi śródlądowej,

g) ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa,

h) ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,

i) Ministrowi Sprawiedliwości,

j) Ministrowi Obrony Narodowej,

k) innym niż wymienieni w lit. a-j ministrom właściwym do spraw zawodów określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, o których mowa w art. 8 ust. 14a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

2. Wsparcia finansowego udziela się w formie dotacji dla organów prowadzących, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, oraz w formie dofinansowania dla ministrów, o których mowa w ust. 1 pkt 4.

3. Wsparcia finansowego udziela się organowi prowadzącemu placówkę wychowania przedszkolnego, szkołę lub bibliotekę pedagogiczną, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3, pod warunkiem zapewnienia przez ten organ prowadzący finansowego wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym.

4. Do wkładu własnego, o którym mowa w ust. 3, zalicza się koszty poniesione od dnia zawarcia umowy, o której mowa w § 13 ust. 1, do dnia 31 grudnia roku, w którym udzielono wsparcia finansowego.

§ 5. Maksymalna wysokość wsparcia finansowego wynosi:

1) dla placówek wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza:

a) nie więcej niż 25 dzieci - 1500 zł,

b) od 26 do 75 dzieci - 2500 zł,

c) więcej niż 75 dzieci - 3000 zł;

2) dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi nie więcej niż 70, z wyjątkiem szkół polskich - 3000 zł;

3) dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi od 71 do 170, z wyjątkiem szkół polskich - 4000 zł;

4) dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi więcej niż 170, z wyjątkiem szkół polskich - 12 000 zł;

5) dla bibliotek pedagogicznych - 3000 zł;

6) dla szkół polskich, w których liczba uczniów wynosi:

a) nie więcej niż 70 - 2500 zł,

b) od 71 do 170 - 3000 zł,

c) więcej niż 170 - 4500 zł.

§ 6. 1. Środki budżetu państwa na wsparcie finansowe zaplanowane na dany rok budżetowy minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dzieli między wojewodów oraz ministrów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4:

1) w 2021 r. - proporcjonalnie do wysokości wnioskowanych odpowiednio przez organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne oraz dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą kwot wsparcia finansowego dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół, szkół w ORPEG lub bibliotek pedagogicznych, jednak w wysokości nie wyższej niż wnioskowana łączna kwota wsparcia finansowego;

2) w latach 2022-2025:

a) w pierwszej kolejności proporcjonalnie do wysokości wnioskowanych odpowiednio przez organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne oraz dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą kwot wsparcia finansowego dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół, szkół w ORPEG lub bibliotek pedagogicznych, w odniesieniu do których w poprzednich latach realizacji Programu wsparcie finansowe nie zostało udzielone, jednak w wysokości nie wyższej niż wnioskowana łączna kwota wsparcia finansowego,

b) jeżeli nie zostaną wyczerpane środki budżetu państwa zaplanowane w danym roku budżetowym na realizację Programu - w drugiej kolejności proporcjonalnie do wysokości ponownie wnioskowanych odpowiednio przez organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne oraz dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą kwot wsparcia finansowego dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół, szkół w ORPEG lub bibliotek pedagogicznych, które otrzymały wsparcie finansowe w poprzednich latach realizacji Programu, jednak w wysokości nie wyższej niż ponownie wnioskowana łączna kwota wsparcia finansowego.

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przekazuje wojewodom i ministrom, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 lit. b-k, informację o wysokości środków budżetu państwa przyznanych na wsparcie finansowe w danym roku budżetowym.

3. W danym roku budżetowym na wsparcie obsługi Priorytetu 3 Programu wojewodowie otrzymują środki finansowe z budżetu państwa.

4. Środki, o których mowa w ust. 3, są przeznaczone na pokrycie bieżących wydatków rzeczowych związanych bezpośrednio z obsługą zespołów, o których mowa w § 8, powołanych przez wojewodów.

§ 7. 1. Do dnia 31 października roku poprzedzającego rok udzielenia wsparcia finansowego dyrektor placówki wychowania przedszkolnego, a w przypadku placówki wychowania przedszkolnego będącej publiczną inną formą wychowania przedszkolnego prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego - osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, dyrektor szkoły lub dyrektor biblioteki pedagogicznej występuje do organu prowadzącego tę placówkę wychowania przedszkolnego, szkołę lub bibliotekę pedagogiczną z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, który zawiera odpowiednio:3)

1) dane dotyczące placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogicznej:

a) nazwę i adres placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogicznej,

b) numer REGON placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogicznej,

c) numer placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogicznej w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2597 oraz z 2023 r. poz. 185, 1234, 1672, 1718 i 2005),

d) liczbę dzieci w placówce wychowania przedszkolnego ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, według stanu na dzień 30 września roku złożenia wniosku - w przypadku gdy wniosek o udzielenie wsparcia finansowego dotyczy placówki wychowania przedszkolnego,

e) liczbę uczniów w szkole ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, według stanu na dzień 30 września roku złożenia wniosku - w przypadku gdy wniosek o udzielenie wsparcia finansowego dotyczy szkoły,

f) wnioskowaną kwotę wsparcia finansowego wraz z informacją, czy w odniesieniu do danej placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogicznej wsparcie finansowe zostało udzielone w poprzednich latach realizacji Programu,

g) aktualny stan księgozbioru placówki wychowania przedszkolnego oraz określenie potrzeb placówki wychowania przedszkolnego w zakresie zakupu książek oraz realizacji działań promujących czytelnictwo, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1,

h) aktualny stan księgozbioru i wyposażenia biblioteki szkoły oraz określenie potrzeb szkoły w zakresie zakupu książek i elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej oraz realizacji działań promujących czytelnictwo, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2,

i) aktualny stan księgozbioru i wyposażenia biblioteki pedagogicznej oraz określenie potrzeb biblioteki pedagogicznej w zakresie zakupu książek i elementów wyposażenia do biblioteki pedagogicznej oraz realizacji działań promujących czytelnictwo, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3;

2) opis planowanych przez placówkę wychowania przedszkolnego, szkołę lub bibliotekę pedagogiczną działań promujących i wspierających rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;

3) opis planowanych przez placówkę wychowania przedszkolnego, szkołę lub bibliotekę pedagogiczną działań wskazujących na współdziałanie w środowisku lokalnym, w tym z biblioteką publiczną.

2. Do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok udzielenia wsparcia finansowego, dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą składa do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wniosek o udzielenie wsparcia finansowego, który zawiera:

1) wykaz szkół w ORPEG wnioskujących o udzielenie wsparcia finansowego;

2) liczbę uczniów szkół w ORPEG wnioskujących o udzielenie wsparcia finansowego;

3) określenie potrzeb szkół w ORPEG wnioskujących o udzielenie wsparcia finansowego w zakresie zakupu książek i elementów wyposażenia do bibliotek oraz realizacji działań promujących czytelnictwo, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2;

4) opis planowanych przez szkoły w ORPEG działań promujących i wspierających rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;

5) opis planowanych przez szkoły w ORPEG działań wskazujących na współdziałanie w środowisku lokalnym;

6) wnioskowaną kwotę wsparcia finansowego, w tym na wysyłkę zakupionych książek i elementów wyposażenia do bibliotek, wraz z informacją, czy w odniesieniu do danej szkoły w ORPEG wsparcie finansowe zostało udzielone w poprzednich latach realizacji Programu.

3. Do dnia 20 listopada roku poprzedzającego rok udzielenia wsparcia finansowego organ prowadzący placówkę wychowania przedszkolnego, szkołę lub bibliotekę pedagogiczną, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3, występuje do wojewody z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, który zawiera:

1) nazwę i adres organu prowadzącego placówkę wychowania przedszkolnego, szkołę lub bibliotekę pedagogiczną;

2) wykaz placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub bibliotek pedagogicznych wnioskujących o udzielenie wsparcia finansowego;

3) liczbę dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego oraz liczbę uczniów w szkołach ustalone na podstawie danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, według stanu na dzień 30 września roku złożenia wniosku;

4) numery REGON placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub bibliotek pedagogicznych wnioskujących o udzielenie wsparcia finansowego;

5) numery placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub bibliotek pedagogicznych w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;

6) określenie potrzeb placówek wychowania przedszkolnego wnioskujących o udzielenie wsparcia finansowego w zakresie zakupu książek oraz realizacji działań promujących czytelnictwo, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1;

7) określenie potrzeb szkół wnioskujących o udzielenie wsparcia finansowego w zakresie zakupu książek i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz realizacji działań promujących czytelnictwo, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2;

8) określenie potrzeb bibliotek pedagogicznych wnioskujących o udzielenie wsparcia finansowego w zakresie zakupu książek i elementów wyposażenia do bibliotek pedagogicznych oraz realizacji działań promujących czytelnictwo, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3;

9) opis planowanych przez placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne działań promujących i wspierających rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;

10) opis planowanych przez placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne działań wskazujących na współdziałanie w środowisku lokalnym, w tym z biblioteką publiczną;

11) wnioskowaną, łączną kwotę wsparcia finansowego wraz z informacją, czy w odniesieniu do danej placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogicznej wsparcie finansowe zostało udzielone w poprzednich latach realizacji Programu;

12) informację o finansowym wkładzie własnym w odniesieniu do poszczególnych placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych wnioskujących o udzielenie wsparcia finansowego.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, opatrzony podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym może być złożony za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

5. Do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok udzielenia wsparcia finansowego wojewoda oraz ministrowie, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 lit. b-k, przekazują ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania zbiorczą informację o wysokości wnioskowanych kwot wsparcia finansowego, o których mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1 lit. f lub ust. 3 pkt 11, a w przypadku nieuwzględnienia w poprzednich latach realizacji Programu wniosków organów prowadzących w odniesieniu do poszczególnych placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub bibliotek pedagogicznych - również ze wskazaniem ponownie wnioskowanych kwot wsparcia finansowego.

6. Formularze wniosków, o których mowa w ust. 1-3, są publikowane na stronach internetowych Programu oraz urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§ 8. 1. Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego oceniają zespoły powołane odpowiednio przez wojewodę lub ministra, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok, w którym ma być udzielone wsparcie finansowe.

2. W skład zespołu wchodzą co najmniej cztery osoby, z tym że w przypadku zespołu powołanego przez:

1) wojewodę - co najmniej jeden przedstawiciel kuratora oświaty;

2) ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania - co najmniej jeden przedstawiciel Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą;

3) ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - co najmniej jeden przedstawiciel specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;

4) ministra, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 lit. c-k - co najmniej jeden przedstawiciel komórki organizacyjnej urzędu obsługującego właściwego ministra prowadzącej sprawy z zakresu sprawowanego przez tego ministra nadzoru nad prowadzonymi przez niego szkołami.

3. Wojewoda i minister, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, zapewniają warunki pracy powołanych przez siebie zespołów.

§ 9. 1. Zespół, o którym mowa w § 8, dokonuje oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, uwzględniając:

1) aktualny stan księgozbioru placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych, bibliotek szkół w ORPEG lub bibliotek pedagogicznych;

2) aktualny stan wyposażenia bibliotek szkolnych, bibliotek szkół w ORPEG lub bibliotek pedagogicznych;

3) zgodność z celami Programu planowanych przez placówki wychowania przedszkolnego, szkoły, szkoły w ORPEG lub biblioteki pedagogiczne działań promujących i wspierających rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;

4) zakres planowanych przez placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne działań w obszarze współpracy ze środowiskiem lokalnym, w tym z biblioteką publiczną, a w przypadku szkół w ORPEG - zakres planowanych przez te szkoły działań w obszarze współpracy ze środowiskiem lokalnym.

2. Ocena jest dokonywana odrębnie w odniesieniu do poszczególnych placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych objętych wnioskiem organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego i jest oceną punktową.

3. Ocenie nie podlegają wnioski niepełne lub złożone po terminie.

§ 10. 1. Z przeprowadzonej oceny wniosków zespół, o którym mowa w § 8, sporządza protokół i przedkłada go odpowiednio wojewodzie lub ministrowi, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4.

2. Protokół zawiera:

1) wykaz placówek wychowania przedszkolnego, szkół, szkół w ORPEG lub bibliotek pedagogicznych zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym, w tym szkół, szkół w ORPEG lub bibliotek pedagogicznych, których dotyczyły wnioski złożone ponownie zgodnie z § 2 ust. 4, wraz ze wskazaniem wnioskowanych kwot wsparcia finansowego, o których mowa odpowiednio w § 7 ust. 1 pkt 1 lit. f, ust. 2 pkt 6 i ust. 3 pkt 11;

2) wykaz placówek wychowania przedszkolnego, szkół, szkół w ORPEG lub bibliotek pedagogicznych, których wnioski nie podlegały ocenie ze względów, o których mowa w § 9 ust. 3;

3) wykaz placówek wychowania przedszkolnego, szkół, szkół w ORPEG lub bibliotek pedagogicznych niezakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym wraz z informacją o przyczynie nieudzielenia wsparcia finansowego.

§ 11. 1. Wojewoda, na podstawie oceny, o której mowa w § 9 ust. 1, w ramach kwoty środków budżetu państwa przypadających na dane województwo, o której mowa w § 6 ust. 1, podejmuje decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3, z tym że w pierwszej kolejności wsparcia finansowego udziela się organom prowadzącym placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne, w odniesieniu do których w poprzednich latach realizacji Programu wsparcie finansowe nie zostało udzielone.

2. W ramach kwoty środków budżetu państwa przypadających na dane województwo, o której mowa w § 6 ust. 1, wojewoda przeznacza nie mniej niż 30% tej kwoty na udzielenie wsparcia finansowego organom prowadzącym placówki wychowania przedszkolnego.

3. W ramach kwoty środków budżetu państwa przypadających na dane województwo, o której mowa w § 6 ust. 1, wojewoda przeznacza nie więcej niż 70% tej kwoty na udzielenie wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły i biblioteki pedagogiczne.

4. Jeśli łączna wnioskowana przez organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego kwota wsparcia finansowego jest niższa od kwoty środków budżetu państwa przeznaczonych przez wojewodę w danym roku budżetowym zgodnie z ust. 2 na udzielenie wsparcia finansowego dla organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, zespół, o którym mowa w § 8, kwalifikuje do objęcia wsparciem finansowym organy prowadzące szkoły i biblioteki pedagogiczne wnioskujące o udzielenie wsparcia finansowego.

5. Jeśli łączna wnioskowana przez organy prowadzące szkoły i biblioteki pedagogiczne kwota wsparcia finansowego jest niższa od kwoty środków budżetu państwa przeznaczonych przez wojewodę w danym roku budżetowym zgodnie z ust. 3 na udzielenie wsparcia finansowego dla organów prowadzących szkoły i biblioteki pedagogiczne, zespół, o którym mowa w § 8, kwalifikuje do objęcia wsparciem finansowym organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego wnioskujące o udzielenie wsparcia finansowego.

6. Wojewoda podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej wykaz organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne, którym zostało udzielone wsparcie finansowe ze wskazaniem wysokości kwot tego wsparcia.

7. Jeżeli po podaniu do publicznej wiadomości wykazu, o którym mowa w ust. 6, organ prowadzący placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne podejmie decyzję o rezygnacji ze wsparcia finansowego, pisemnie zawiadamia o tym wojewodę ze wskazaniem powodów rezygnacji.

8. Środki finansowe, które pozostały w budżecie wojewody w wyniku rezygnacji, o której mowa w ust. 7, mogą zostać przyznane przez wojewodę, na podstawie oceny, o której mowa w § 9 ust. 1, oraz z zachowaniem kolejności podziału środków budżetu państwa, o której mowa w § 6 ust. 1, organom prowadzącym placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub bibliotek pedagogicznych niezakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 3.

9. Organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, podają do publicznej wiadomości na swoich stronach internetowych wykaz placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub bibliotek pedagogicznych, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, ze wskazaniem wysokości kwot tego wsparcia oraz realizują działania informacyjne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 35d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.4)).

10. Placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne, które otrzymały wsparcie finansowe, podają do publicznej wiadomości na swoich stronach internetowych informacje o udzielonym im wsparciu finansowym.

§ 12. 1. Minister, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, na podstawie oceny, o której mowa w § 9 ust. 1, w ramach kwoty środków budżetu państwa przypadających danemu ministrowi, o której mowa w § 6 ust. 1, podejmuje decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego szkołom, których jest organem prowadzącym, z tym że w pierwszej kolejności wsparcia finansowego udziela się szkołom, którym w poprzednich latach realizacji Programu wsparcie finansowe nie zostało udzielone.

2. Minister, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, podaje do publicznej wiadomości na swoich stronach internetowych wykaz szkół, którym zostało udzielone wsparcie finansowe ze wskazaniem wysokości kwot tego wsparcia oraz informuje o tym te szkoły, z tym że w przypadku szkoły w ORPEG - za pośrednictwem dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą.

3. Szkoły prowadzone przez ministrów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, które otrzymały wsparcie finansowe, podają do publicznej wiadomości na swoich stronach internetowych informacje o udzielonym im wsparciu finansowym.

4. Jeżeli po podaniu do publicznej wiadomości wykazu, o którym mowa w ust. 2, dyrektor szkoły, której organem prowadzącym jest minister, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, podejmie decyzję o rezygnacji ze wsparcia finansowego, pisemnie zawiadamia o tym tego ministra ze wskazaniem powodów rezygnacji, z tym że w przypadku szkoły w ORPEG - za pośrednictwem dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą.

5. Środki finansowe, które pozostały w budżecie ministra, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, w wyniku rezygnacji, o której mowa w ust. 4, mogą zostać przyznane przez tego ministra, na podstawie oceny, o której mowa w § 9 ust. 1, oraz z zachowaniem kolejności podziału środków budżetu państwa, o której mowa w § 6 ust. 1, szkołom niezakwalifikowanym do objęcia wsparciem finansowym, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 3.

§ 13. 1. Przekazanie przez wojewodę organom prowadzącym placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3, środków budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego następuje na podstawie umowy zawartej między wojewodą a organem prowadzącym placówkę wychowania przedszkolnego, szkołę lub bibliotekę pedagogiczną, zgodnie z art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1, następuje niezwłocznie po zwiększeniu budżetu wojewodów przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

3. Przekazanie przez wojewodę organom prowadzącym placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne środków budżetu państwa otrzymanych w ramach wsparcia finansowego następuje w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1.

4. Minister, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 lit. b-k, przekazuje szkołom, których jest organem prowadzącym, środki budżetu państwa otrzymane w ramach wsparcia finansowego, w terminach uzgodnionych z tymi szkołami.

5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przekazuje dyrektorowi Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą środki budżetu państwa otrzymane w ramach wsparcia finansowego dla szkół w ORPEG, w terminach uzgodnionych z dyrektorem Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

6. W ramach środków, o których mowa w ust. 5, dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą pokrywa koszty związane z wysyłką zakupionych książek i elementów wyposażenia do bibliotek.

§ 14. 1. Rozliczenie środków budżetu państwa otrzymanych w ramach wsparcia finansowego przez organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3, następuje w terminie i w sposób określony w umowie, o której mowa w § 13 ust. 1, na podstawie przedłożonych wojewodzie zestawienia dowodów poniesienia wydatków.

2. Organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3, w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku otrzymania wsparcia finansowego, przekazują wojewodzie sprawozdanie roczne z realizacji Priorytetu 3 Programu.

3. Wojewodowie, w terminie do dnia 15 lutego roku następującego po roku otrzymania wsparcia finansowego, dokonują oceny efektów realizacji Priorytetu 3 Programu w placówkach wychowania przedszkolnego, szkołach i bibliotekach pedagogicznych na terenie danego województwa, oraz przekazują ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania sprawozdanie roczne z realizacji Priorytetu 3 Programu.

4. Ministrowie, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 lit. b-k, w terminie do dnia 15 lutego roku następującego po roku otrzymania wsparcia finansowego, dokonują oceny efektów realizacji Priorytetu 3 Programu w szkołach, których są organem prowadzącym, oraz przekazują ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania sprawozdanie roczne z realizacji Priorytetu 3 Programu.

5. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, w terminie do dnia 15 lutego roku następującego po roku otrzymania wsparcia finansowego, dokonuje oceny efektów realizacji Priorytetu 3 Programu w szkołach w ORPEG oraz przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania sprawozdanie roczne z realizacji Priorytetu 3 Programu.

6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku otrzymania wsparcia finansowego, dokonuje analizy i oceny realizacji Priorytetu 3 Programu i przedkłada ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego sprawozdanie roczne z realizacji Priorytetu 3 Programu.

7. Formularze sprawozdań, o których mowa w ust. 2-6, są publikowane na stronach internetowych Programu oraz urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§ 15. 1. Na potrzeby ewaluacji i monitorowania Programu placówki wychowania przedszkolnego, szkoły, szkoły w ORPEG, biblioteki pedagogiczne, organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3, ministrowie, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz wojewodowie są obowiązani do przekazania ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, informacji i danych wynikających z wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, o których mowa w § 7 ust. 1-3, oraz ze sprawozdań rocznych z realizacji Priorytetu 3 Programu, o których mowa w § 14 ust. 2-6.

2. Placówki wychowania przedszkolnego, szkoły, szkoły w ORPEG, biblioteki pedagogiczne, organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3, ministrowie, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz wojewodowie są obowiązani do udziału w badaniach na potrzeby ewaluacji i monitorowania Programu.

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przekazuje informacje i dane, o których mowa w ust. 1, ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz Narodowemu Centrum Kultury będącego Jednostką Ewaluacji i Monitoringu Programu w dniu przekazania sprawozdania rocznego, o którym mowa w § 14 ust. 6.

§ 16. 1. W przypadku wsparcia finansowego udzielanego w 2021 r.:

1) wnioski, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2, składa się do dnia 15 września;

2) wniosek, o którym mowa w § 7 ust. 3, składa się do dnia 20 września;

3) przekazanie ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania zbiorczej informacji zgodnie z § 7 ust. 4, następuje do dnia 24 września;

4) zespoły, o których mowa w § 8, dokonują oceny, o której mowa w § 9 ust. 1, niezwłocznie po przekazaniu przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania informacji, o której mowa w § 6 ust. 2, jednak nie później niż do dnia 30 września.

2. W przypadku wsparcia finansowego udzielanego w 2021 r. wnioski, o których mowa w § 7 ust. 1 i 3, zawierają odpowiednio liczbę dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego oraz liczbę uczniów w szkołach ustalone na podstawie danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, według stanu na dzień 30 września 2020 r.

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia5).


1) Art. 90u ust. 4 pkt 6 zmieniony przez art. 1 pkt 11 lit. b ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1116 oraz z 2023 r. poz. 2005), która weszła w życie z dniem 27 maja 2022 r.; zgodnie z art. 40 pkt 2 tej ustawy dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 90u ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 oraz z 2023 r. poz. 1234 i 2005) zachowują moc do czasu zakończenia realizacji danego programu rządowego i mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" (Dz. U. poz. 441), które weszło w życie z dniem 24 marca 2023 r.

3) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

5) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 13 września 2021 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-11
  • Data wejścia w życie: 2023-12-11
  • Data obowiązywania: 2023-12-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA