REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2701

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 1 grudnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Straży Granicznej

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 września 2014 r. w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1931), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1799).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1799), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r.".

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. M. Wąsik


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2584).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 września 2014 r. w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Straży Granicznej]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 1 grudnia 2023 r. (Dz. U. poz. 2701)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
1)

z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080, 1088, 1489, 1723, 1860 i 2608) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) warunki przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg;

2) okoliczności uzasadniające przyznanie funkcjonariuszowi Straży Granicznej, zwanemu dalej „funkcjonariuszem", nagrody uznaniowej lub zapomogi;

3) właściwość przełożonych w sprawach przyznawania nagród i zapomóg;

4) tryb przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg.

§ 2. Funkcjonariuszowi można, oprócz okoliczności określonej w art. 125g ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, zwanej dalej „ustawą", przyznać nagrodę uznaniową również za wzorowe wykonywanie zadań służbowych, w szczególności za dokonanie czynu świadczącego o odwadze funkcjonariusza oraz za służbę w trudnych warunkach wymagającą znacznego nakładu pracy, a także za przejawianie szczególnej inicjatywy w służbie.

§ 3. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych przyznaje nagrody uznaniowe oraz zapomogi Komendantowi Głównemu Straży Granicznej i jego zastępcom oraz Komendantowi Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej i jego zastępcom.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw wewnętrznych może przyznać nagrody uznaniowe oraz zapomogi innym funkcjonariuszom Straży Granicznej, niż wymienieni w ust. 1.

3.2) Komendant Główny Straży Granicznej przyznaje nagrody uznaniowe oraz zapomogi kierownikowi komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, Rektorowi-Komendantowi Wyższej Szkoły Straży Granicznej, komendantowi oddziału Straży Granicznej, komendantowi ośrodka szkolenia Straży Granicznej, komendantowi ośrodka Straży Granicznej oraz ich zastępcom. Komendant Główny Straży Granicznej może przyznawać nagrody uznaniowe oraz zapomogi wszystkim funkcjonariuszom.

4.3) Kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Straży Granicznej, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendant oddziału Straży Granicznej, komendant ośrodka szkolenia Straży Granicznej, komendant ośrodka Straży Granicznej przyznają nagrody uznaniowe oraz zapomogi odpowiednio funkcjonariuszowi pełniącemu służbę w komórce organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, Wyższej Szkole Straży Granicznej, Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddziale Straży Granicznej, ośrodku szkolenia Straży Granicznej i w ośrodku Straży Granicznej.

§ 4. 1. Nagrodę uznaniową przyznaje się:

1) z inicjatywy przełożonych, o których mowa w § 3;

2) na pisemny wniosek:

a) Komendanta Głównego Straży Granicznej - w przypadku nagrody przyznawanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

aa) Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej - w przypadku nagrody przyznawanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych dla zastępców Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej,

b)4) kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej lub komendanta ośrodka Straży Granicznej - w przypadku nagrody przyznawanej przez Komendanta Głównego Straży Granicznej,

c)5) kierownika komórki wewnętrznej wchodzącej w skład komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, kierownika komórki organizacyjnej Wyższej Szkoły Straży Granicznej, kierownika komórki organizacyjnej Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, kierownika komórki organizacyjnej komendy oddziału Straży Granicznej, ośrodka szkolenia Straży Granicznej lub ośrodka Straży Granicznej, komendanta placówki Straży Granicznej lub dywizjonu Straży Granicznej - w przypadku nagrody przyznawanej przez osoby wymienione w lit. b.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w sprawie przyznania nagrody uznaniowej, o której mowa w art. 125g ust. 1 ustawy, składa się w terminie 5 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o wielkości środków finansowych, uzyskanych z tytułu zmniejszenia uposażeń funkcjonariuszy w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w sprawie przyznania nagrody uznaniowej, o której mowa w art. 125g ust. 1 ustawy, rozpatruje się w terminie umożliwiającym wypłatę tej nagrody w ciągu 60 dni po upływie przyjętego okresu rozliczeniowego, określonego w art. 125g ust. 3 ustawy.

4. Do czasu wejścia w życie ustawy budżetowej wypłatę nagrody, o której mowa w art. 125g ust. 1 ustawy, realizuje się ze środków ujętych w projekcie planu finansowego funduszu, o którym mowa w art. 125g ust. 2 ustawy.

5. Dopuszcza się opracowanie zbiorczych wniosków o przyznanie nagród uznaniowych obejmujących wszystkich funkcjonariuszy przewidzianych do przyznania tych nagród. Do zbiorczych wniosków o przyznanie nagród uznaniowych przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

§ 5. Zapomogę przyznaje się na pisemny uzasadniony wniosek funkcjonariusza, związku zawodowego funkcjonariuszy lub bezpośredniego przełożonego funkcjonariusza wskazujący na istotne pogorszenie warunków materialnych.

§ 6. Nagrodę uznaniową oraz zapomogę wypłaca się lub wręcza niezwłocznie, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia6).7)


1) Obecnie działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2584).

2) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1799), które weszło w życie z dniem 1 października 2023 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 9 października 2014 r.

7) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 270 oraz z 2013 r. poz. 821 i 1712), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 502).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-18
  • Data wejścia w życie: 2023-12-18
  • Data obowiązywania: 2023-12-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA