REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2758

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII1)

z dnia 8 grudnia 2023 r.

w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13m ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa charakterystykę stref planistycznych, w tym ich profil funkcjonalny oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej, a także sposób:

1) obliczania zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową oraz chłonności terenów niezabudowanych;

2) tworzenia gminnego katalogu stref planistycznych, zwanego dalej „katalogiem”;

3) przygotowania projektu planu ogólnego gminy;

4) stosowania oznaczeń, nazewnictwa, standardów oraz sposób prezentacji graficznej danych przestrzennych;

5) dokumentowania prac planistycznych w zakresie planu ogólnego gminy;

6) wydawania wypisów i wyrysów z planu ogólnego gminy.

§ 2. [Charakterystyka stref planistycznych]

1. Charakterystykę stref planistycznych, obejmującą profil funkcjonalny stref planistycznych oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. W każdej strefie planistycznej profil funkcjonalny obejmuje tereny określone w ramach profilu funkcjonalnego podstawowego oraz może obejmować tereny określone w ramach profilu funkcjonalnego dodatkowego, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. W przypadku gdy obszar strefy planistycznej jest objęty obowiązującymi planami miejscowymi, w strefie tej można określić wartość minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej niższą niż wynika to z załącznika nr 1 do rozporządzenia, jednak nie niższą niż najwyższa wartość wskaźnika opisującego minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla terenów wyznaczonych w obowiązujących planach miejscowych, obejmujących obszar strefy.

§ 3. [Zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową oraz chłonność terenów niezabudowanych w strefach planistycznych]

1. Zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową oraz chłonność terenów niezabudowanych w strefach planistycznych, o których mowa w art. 13c ust. 2 pkt 1–3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zwanej dalej „ustawą”, wyraża się w liczbie mieszkańców.

2. Zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową oblicza się zgodnie ze wzorem:

infoRgrafika

gdzie:

ZAP – oznacza zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową,

M20 – oznacza prognozowaną liczbę mieszkańców gminy w oparciu o dane udostępniane przez statystykę publiczną, powiększoną o 5%,

PUM0 – oznacza łączną powierzchnię użytkową mieszkań w gminie zgodną z najnowszymi danymi,

P20 – oznacza prognozowaną powierzchnię użytkową mieszkań w gminie na jednego mieszkańca.

3. Prognozowaną powierzchnię użytkową mieszkań w gminie na jednego mieszkańca oblicza się zgodnie z jednym ze wzorów:

P20 = 3P0 – 2P–10

P20 = 2P0 – P–20

gdzie:

P0 – oznacza powierzchnię użytkową mieszkań w gminie na jednego mieszkańca zgodną z najnowszymi danymi,

P–10 – oznacza powierzchnię użytkową mieszkań w gminie na jednego mieszkańca zgodną z danymi udostępnianymi przez statystykę publiczną, według stanu na 10 lat przed rokiem, z którego pochodzą najnowsze dane,

P–20 – oznacza powierzchnię użytkową mieszkań w gminie na jednego mieszkańca zgodną z danymi udostępnianymi przez statystykę publiczną, według stanu na 20 lat przed rokiem, z którego pochodzą najnowsze dane.

4. W obliczeniach, o których mowa w ust. 2 i 3, przez najnowsze dane rozumie się dane udostępniane przez statystykę publiczną z tego samego roku, z którego pochodzą najnowsze dostępne dane dotyczące liczby mieszkańców gminy udostępniane przez statystykę publiczną.

5. W obliczeniach, o których mowa w ust. 2, przyjmuje się okres prognozy obejmujący 20 lat od roku, którego dotyczą najnowsze dostępne dane dotyczące liczby mieszkańców gminy udostępnianych przez statystykę publiczną.

6. W przypadku braku danych udostępnianych przez statystykę publiczną w zakresie prognozowanej liczby mieszkańców gminy (M20), za prognozowaną liczbę mieszkańców gminy przyjmuje się liczbę mieszkańców gminy zgodną z:

1) najnowszymi danymi udostępnianymi przez statystykę publiczną powiększoną o 5% albo

2) prognozą demograficzną sporządzaną przez gminę obejmującą okres prognozy, o którym mowa w ust. 5, powiększoną o 5%.

7. W przypadku gdy prognozowana powierzchnia użytkowa mieszkań w gminie na jednego mieszkańca (P20) obliczona zgodnie z ust. 3 jest mniejsza niż powierzchnia użytkowa mieszkań w gminie na jednego mieszkańca zgodna z najnowszymi danymi (P0), za prognozowaną powierzchnię użytkową mieszkań w gminie na jednego mieszkańca (P20) przyjmuje się powierzchnię użytkową mieszkań w gminie na jednego mieszkańca zgodną z najnowszymi danymi (P0).

8. W przypadku gdy prognozowana powierzchnia użytkowa mieszkań w gminie na jednego mieszkańca (P20) wyznaczona zgodnie z ust. 3 lub 7 jest mniejsza niż 40 m2 na jednego mieszkańca lub brak jest danych udostępnionych przez statystykę publiczną umożliwiających wykonanie obliczeń zgodnie z wzorami, o których mowa w ust. 3, przyjmuje się wartość tego parametru wynoszącą 40 m2 na jednego mieszkańca.

9. W przypadku gdy zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową obliczone zgodnie z ust. 2 wynosi mniej niż:

1) 1000 w gminie, w której liczba mieszkańców zgodnie z najnowszymi dostępnymi danymi udostępnianymi przez statystykę publiczną wynosi nie mniej niż 5000 – dopuszcza się przyjęcie, że wynosi 1000;

2) 500 w gminie, w której liczba mieszkańców zgodnie z najnowszymi dostępnymi danymi udostępnianymi przez statystykę publiczną wynosi mniej niż 5000 i nie mniej niż 2000 – dopuszcza się przyjęcie, że wynosi 500;

3) 300 w gminie, w której liczba mieszkańców zgodnie z najnowszymi dostępnymi danymi udostępnianymi przez statystykę publiczną wynosi mniej niż 2000 – dopuszcza się przyjęcie, że wynosi 300.

10. Dopuszcza się określenie wyższego zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową, niż wynika to ze wzoru, o którym mowa w ust. 2, jeżeli jest to uzasadnione szczególnymi potrzebami w zakresie nowej zabudowy mieszkaniowej określonymi w strategii rozwoju gminy, strategii rozwoju ponadlokalnego lub strategii rozwoju obszaru otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego, o której mowa w art. 120zi ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 892, 1113, 1688 i 1890).

11. Chłonność terenów niezabudowanych, w tym luk w istniejącej zabudowie w strefach, o których mowa w art. 13c ust. 2 pkt 1–3 ustawy, oblicza się, uwzględniając:

1) powierzchnię terenów niezabudowanych, w tym luk w istniejącej zabudowie;

2) chłonność terenów zabudowanych w sposób najbardziej zbliżony do planowanego w strefie w zakresie rodzaju zabudowy i nadziemnej intensywności zabudowy, z możliwością uwzględnienia prognozowanych proporcji między funkcją mieszkaniową a innymi funkcjami.

12. Do obliczenia zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową oraz chłonności terenów niezabudowanych, w tym luk w istniejącej zabudowie, wykorzystuje się dane aktualne na dzień nie wcześniejszy niż dzień przystąpienia do sporządzania planu ogólnego gminy.

§ 4. [Opis stref planistycznych]

W katalogu osobno opisuje się każdą zachowującą ciągłość przestrzenną strefę planistyczną przez:

1) unikalne oznaczenie;

2) nazwę;

3) ustalenia, o których mowa w art. 13e ust. 2 i 3 ustawy.

§ 5. [Projekt planu ogólnego]

1. Projekt planu ogólnego gminy, zwanego dalej „planem ogólnym”, sporządza się w formie danych przestrzennych, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 3a ustawy, tworzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 67b ustawy.

2. Projekt zmiany planu ogólnego zawiera wyłącznie zmieniane, usuwane lub dodawane obiekty przestrzenne.

§ 6. [Sposób stosowania oznaczeń, nazewnictwa, standardów oraz sposób prezentacji graficznej danych przestrzennych]

Sposób stosowania oznaczeń, nazewnictwa, standardów oraz sposób prezentacji graficznej danych przestrzennych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 7. [Dokumentacja prac planistycznych]

1. Z przebiegu czynności, o których mowa w art. 13i oraz art. 13j ustawy, sporządza się dokumentację prac planistycznych, składającą się z:

1) kopii uchwały rady gminy o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego, o której mowa w art. 13i ust. 1 ustawy;

2) dowodów udostępnienia informacji i danych pochodzących z uchwały rady gminy o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego w Rejestrze Urbanistycznym;

3) dowodów ogłoszenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego, o którym mowa w art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy;

4) zawiadomień instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu planu ogólnego o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego, wraz z dowodami ich doręczenia;

5) wykazu wniosków do projektu planu ogólnego, o którym mowa w art. 8k ust. 1 ustawy, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

6) wystąpień do właściwych instytucji i organów o uzgodnienie projektu planu ogólnego oraz o opinie o projekcie planu ogólnego, wraz z dowodami ich doręczenia;

7) wykazu opinii i uzgodnień projektu planu ogólnego, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;

8) prognozy oddziaływania na środowisko, a w przypadku odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – dokumentów poświadczających zgodę właściwych organów;

9) dowodów ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji społecznych, o którym mowa w art. 13i ust. 3 pkt 8 ustawy;

10) raportu podsumowującego przebieg konsultacji społecznych, o którym mowa w art. 8k ust. 2 ustawy, w tym wykazu zgłoszonych uwag, którego wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;

11) dowodów udostępnienia w Rejestrze Urbanistycznym projektu planu ogólnego przekazywanego do uzgodnień i opiniowania, poddawanego konsultacjom społecznym i przedstawianego radzie gminy;

12) uzasadnienia planu ogólnego, o którym mowa w art. 13h ustawy;

13) wszystkich danych przestrzennych utworzonych dla projektu planu ogólnego w toku prowadzonej procedury planistycznej, przy czym w przypadku:

a) procedury zmiany planu ogólnego – dodatkowo wszystkich danych poprzednio uchwalonych planów ogólnych lub ich zmian zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 67b ustawy,

b) wyznaczania obszaru uzupełniania zabudowy – dodatkowo danych przestrzennych dokumentujących sposób wyznaczenia obszaru uzupełnienia zabudowy określony w przepisach wydanych na podstawie art. 13m ust. 1 ustawy;

14) listy osób, które sporządziły projekt planu ogólnego, zawierającej imiona i nazwiska, z podaniem informacji o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 5 ustawy.

2. Ogłoszenia, o których mowa w art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy, oraz zawiadomienie, o którym mowa w art. 13i ust. 3 pkt 2 w związku z art. 8h ust. 1 pkt 1–3 ustawy, zawierają co najmniej:

1) datę;

2) oznaczenie organu;

3) podstawę prawną wraz ze wskazaniem uchwały, o której mowa w art. 13i ust. 1 ustawy;

4) informację o sposobie, miejscu i terminie złożenia wniosków do planu ogólnego oraz obowiązku podania danych wnioskodawcy, o których mowa w art. 8g ust. 2 ustawy.

3. Ogłoszenia, o których mowa w art. 13i ust. 3 pkt 8 w związku z art. 8h ust. 1 pkt 1–3 ustawy, zawierają co najmniej:

1) datę;

2) oznaczenie organu;

3) podstawę prawną wraz ze wskazaniem uchwały, o której mowa w art. 13i ust. 1 ustawy;

4) sposób, miejsce i termin udostępnienia projektu planu ogólnego, w tym podanie adresu strony podmiotowej Rejestru Urbanistycznego, na której udostępniony jest projekt planu ogólnego;

5) informację o sposobie, miejscu i terminie złożenia uwag do projektu planu ogólnego oraz obowiązku podania danych wnoszącego uwagi, o których mowa w art. 8g ust. 2 ustawy;

6) wyznaczenie terminu, miejsca i formy konsultacji społecznych, o których mowa w art. 8i ust. 1 pkt 2–5 ustawy.

4. Dokumentację prac planistycznych prowadzi się w postaci elektronicznej zawierającej dokumenty elektroniczne lub odwzorowanie cyfrowe dokumentów papierowych, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164).

5. Dopuszczalne formaty plików wchodzących w skład dokumentacji prac planistycznych prowadzonej w postaci elektronicznej są zgodne z wymienionymi w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57, 1123, 1234 i 1703).

§ 8. [Wydanie wypisu i wyrysu z planu ogólnego]

1. Wydanie wypisu i wyrysu z planu ogólnego obejmuje następujące działania:

1) przygotowanie wypisu zawierającego:

a) tytuł „wypis z planu ogólnego gminy” wraz z nazwą gminy,

b) wyszczególnienie danych przestrzennych, o których mowa w art. 67a ust. 3 oraz ust. 3a pkt 1 ustawy, znajdujących się w granicach terenu objętego wnioskiem,

c) prezentację atrybutów, o których mowa w art. 67a ust. 3 pkt 2 oraz ust. 3a pkt 2 ustawy;

2) przygotowanie wyrysu z planu ogólnego zawierającego:

a) tytuł „wyrys z planu ogólnego gminy” wraz z nazwą gminy,

b) określenie skali w formie liczbowej i liniowej,

c) informację o układzie współrzędnych zgodnym z obowiązującym państwowym systemem odniesień przestrzennych oraz wskazanie kierunku północy,

d) legendę,

e) prezentację graficzną danych przestrzennych tworzonych dla planu ogólnego, o których mowa w art. 67a ust. 3 pkt 1 i ust. 3a pkt 1 ustawy, znajdujących się w granicach terenu objętego wnioskiem oraz w razie potrzeby również w jego bezpośrednim otoczeniu, stosując oznaczenia, nazewnictwo, standardy i sposób prezentacji graficznej zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia,

f) granice terenu objętego wnioskiem.

2. Wydanie wyrysu z planu ogólnego może obejmować prezentację graficzną granic i numerów działek ewidencyjnych pochodzących z bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752, 1615, 1688 i 1762).

3. Wypis i wyrys wydaje się w postaci elektronicznej. Jeżeli wynika to z treści wniosku, wypis i wyrys może być wydany w postaci papierowej.

§ 9. [Dowody udostępniania wchodzące w skład dokumentacji prac planistycznych]

1. W zakresie czynności, o których mowa w art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy oraz art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1688), dokonanych do dnia 31 grudnia 2025 r., dokumentacja prac planistycznych składa się ponadto z dowodów udostępnienia odpowiednio:

1) informacji i danych pochodzących z uchwały rady gminy o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego;

2) projektu planu ogólnego przekazywanego do uzgodnień i opiniowania, poddawanego konsultacjom społecznym i przedstawianego radzie gminy.

2. Do dnia 31 grudnia 2025 r. w ogłoszeniach, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 1–3 w związku z art. 13i ust. 3 pkt 8 ustawy, określa się ponadto sposób, miejsce i termin udostępnienia projektu planu ogólnego, w tym podaje się adres strony podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej, na której jest udostępniony projekt planu ogólnego.

§ 10. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 7 ust. 1 pkt 2 i 11 oraz ust. 3 pkt 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Minister Rozwoju i Technologii: wz. P. Uściński


1) Minister Rozwoju i Technologii kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 2589).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1506, 1597, 1688, 1890, 2029 i 2739.

Załącznik 1. [CHARAKTERYSTYKA STREF PLANISTYCZNYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 8 grudnia 2023 r. (Dz. U. poz. 2758)

Załącznik nr 1

CHARAKTERYSTYKA STREF PLANISTYCZNYCH

Lp.

Symbol literowy

Nazwa strefy planistycznej

Profil funkcjonalny strefy planistycznej

Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej [%]1)

podstawowy2)

dodatkowy2)

1

SW

strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną

teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren usług, teren komunikacji, teren zieleni urządzonej, teren infrastruktury technicznej3)

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren handlu wielkopowierzchniowego, teren zieleni naturalnej, teren ogrodów działkowych, teren lasu, teren wód

30

2

SJ

strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren usług, teren komunikacji, teren zieleni urządzonej, teren infrastruktury technicznej3)

teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren ogrodów działkowych, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód

30

3

SZ

strefa wielofunkcyjna z zabudową zagrodową

teren zabudowy zagrodowej, teren produkcji w gospodarstwach rolnych, teren akwakultury i obsługi rybactwa, teren komunikacji, teren zieleni urządzonej, teren infrastruktury technicznej3)

teren wielkotowarowej produkcji rolnej, teren rolnictwa z zakazem zabudowy, teren biogazowni, teren usług, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód

30

4

SU

strefa usługowa

teren usług, teren komunikacji, teren zieleni urządzonej, teren infrastruktury technicznej3)

teren składów i magazynów, teren elektrowni słonecznej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód

30

5

SH

strefa handlu wielkopowierzchniowego

teren handlu wielkopowierzchniowego, teren komunikacji, teren zieleni urządzonej, teren infrastruktury technicznej3)

teren usług, teren składów i magazynów, teren elektrowni słonecznej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód

30

6

SP

strefa gospodarcza

teren produkcji, teren komunikacji, teren zieleni urządzonej, teren infrastruktury technicznej3)

teren usług, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód

20

7

SR

strefa produkcji rolniczej

teren produkcji w gospodarstwach rolnych, teren wielkotowarowej produkcji rolnej, teren akwakultury i obsługi rybactwa, teren komunikacji, teren infrastruktury technicznej3)

teren rolnictwa z zakazem zabudowy, teren biogazowni, teren elektrowni słonecznej, teren elektrowni wiatrowej, teren elektrowni wodnej, teren zieleni urządzonej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód

30

8

SI

strefa infrastrukturalna

teren infrastruktury technicznej, teren komunikacji

teren usług, teren produkcji, teren zieleni urządzonej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód

20

9

SN

strefa zieleni i rekreacji

teren zieleni urządzonej, teren plaży, teren wód, teren komunikacji, teren infrastruktury technicznej3)

teren usług sportu i rekreacji, teren usług kultury i rozrywki, teren usług handlu detalicznego, teren usług gastronomii, teren usług turystyki, teren usług nauki, teren usług edukacji, teren usług zdrowia i pomocy społecznej, teren ogrodów działkowych, teren zieleni naturalnej, teren lasu

50

10

SC

strefa cmentarzy

teren cmentarza, teren komunikacji, teren zieleni urządzonej, teren infrastruktury technicznej3)

teren usług kultu religijnego, teren usług handlu detalicznego, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód

30

11

SG

strefa górnictwa

teren górnictwa i wydobycia, teren komunikacji, teren infrastruktury technicznej3)

teren produkcji, teren usług handlu, teren usług rzemieślniczych, teren usług gastronomii, teren usług biurowych i administracji, teren usług nauki, teren zieleni urządzonej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód

12

SO

strefa otwarta

teren rolnictwa z zakazem zabudowy, teren lasu, teren zieleni naturalnej, teren wód, teren komunikacji, teren infrastruktury technicznej3)

teren elektrowni wiatrowej, teren elektrowni słonecznej, teren elektrowni geotermalnej, teren elektrowni wodnej, teren biogazowni, teren zieleni urządzonej

13

SK

strefa komunikacyjna4)

teren autostrady, teren drogi ekspresowej, teren drogi głównej ruchu przyspieszonego, teren drogi głównej, teren komunikacji kolejowej i szynowej, teren komunikacji kolei linowej, teren komunikacji wodnej, teren komunikacji lotniczej, teren obsługi komunikacji, teren infrastruktury technicznej3)

teren drogi zbiorczej, teren usług handlu detalicznego, teren usług gastronomii, teren usług turystyki, teren zieleni urządzonej, teren lasu, teren zieleni naturalnej, teren wód

 


1) Określony dla strefy planistycznej minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej nie dotyczy terenów komunikacji, dla których wskaźnik ten wynosi 0%.

2) Profil podstawowy i dodatkowy obejmuje tereny wskazane w tabeli oraz odpowiadające im tereny klas niższego poziomu, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, z późn. zm.).

3) Dotyczy:

1) terenów telekomunikacji;

2) innych terenów infrastruktury technicznej o powierzchni nie większej niż 5000 m2.

4) Strefę komunikacyjną można wyznaczyć dla obiektów istniejących oraz planowanych, których lokalizacja jest potwierdzona ustaleniem linii rozgraniczających teren.

Załącznik 2. [OZNACZENIA, NAZEWNICTWO, STANDARDY ORAZ SPOSÓB PREZENTACJI GRAFICZNEJ DANYCH PRZESTRZENNYCH]

Załącznik nr 2

OZNACZENIA, NAZEWNICTWO, STANDARDY ORAZ SPOSÓB PREZENTACJI GRAFICZNEJ DANYCH PRZESTRZENNYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

Objaśnienie:

Linie określone w tabeli kreśli się i wymiaruje w ich osi symetrii.

1. W celu prezentacji graficznej danych przestrzennych, o których mowa w art. 67a ust. 3 pkt 1 i ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, z późn. zm.), w tym prezentacji graficznej danych przestrzennych w części graficznej uzasadnienia, stosuje się ust. 2–4 oraz powyższą tabelę, przy czym podane wartości wyrażone w milimetrach stosuje się w przypadku prezentacji graficznej w skali większej lub równej 1:10 000, natomiast w przypadku skal mniejszych od 1:10 000 stosuje się wartości zmniejszone o 50%. Zmniejszenie nie dotyczy wartości odstępu oraz etykiet.

2. Obiektom przestrzennym nadaje się symbole literowe, odpowiednio dla:

1) obszaru objętego planem ogólnym gminy – „POG”;

2) stref planistycznych – zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia;

3) obszaru uzupełnienia zabudowy – „OUZ”;

4) obszaru zabudowy śródmiejskiej – „OZS”;

5) obszaru standardu dostępności infrastruktury społecznej – „OSD”.

3. Oznaczenie obiektów przestrzennych składa się liczby naturalnej i symbolu literowego, przy czym:

1) między liczbą naturalną a symbolem literowym nie stosuje się żadnych znaków;

2) numerację stref planistycznych ustala się dla całego planu ogólnego gminy w sposób ciągły w ramach danego rodzaju strefy;

3) numerację obszarów uzupełnienia zabudowy, obszarów zabudowy śródmiejskiej oraz obszarów standardów dostępności infrastruktury społecznej ustala się dla całego planu ogólnego gminy w sposób ciągły w ramach danego rodzaju obszaru.

4. W celu prezentacji graficznej oznaczeń, o których mowa w ust. 3, stosuje się etykiety. Dla etykiet przyjmuje się czcionkę Arial w kolorze RGB: R000, G000, B000 w rozmiarze 3 mm z otoczką w kolorze RGB: R255, G255, B255 w rozmiarze 0,5 mm.

Załącznik 3. [WZÓR – WYKAZ WNIOSKÓW DO PROJEKTU PLANU OGÓLNEGO GMINY]

Załącznik nr 3

WZÓR – WYKAZ WNIOSKÓW DO PROJEKTU PLANU OGÓLNEGO GMINY

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR – WYKAZ OPINII I UZGODNIEŃ PROJEKTU PLANU OGÓLNEGO GMINY]

Załącznik nr 4

WZÓR – WYKAZ OPINII I UZGODNIEŃ PROJEKTU PLANU OGÓLNEGO GMINY

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR – WYKAZ UWAG ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU PLANU OGÓLNEGO GMINY W TRAKCIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH]

Załącznik nr 5

WZÓR – WYKAZ UWAG ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU PLANU OGÓLNEGO GMINY W TRAKCIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-22
  • Data wejścia w życie: 2023-12-23
  • Data obowiązywania: 2023-12-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA