REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2761

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1)

z dnia 11 grudnia 2023 r.

w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w źródła ciepła w systemach ciepłowniczych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14lc ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 1259 i 1273) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej na ochronę środowiska w ramach inwestycji B1.1.1.]

Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej na ochronę środowiska w ramach inwestycji B1.1.1. Inwestycje w źródła ciepła w systemach ciepłowniczych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na projekty inwestycyjne dotyczące:

1) wytwarzania lub magazynowania energii w wysokosprawnej kogeneracji zgodnie z art. 41 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 651/2014”,

2) wytwarzania lub magazynowania energii ze źródeł odnawialnych zgodnie z art. 41 rozporządzenia nr 651/2014,

3) wytwarzania lub magazynowania energii cieplnej w ramach efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego zgodnie z art. 46 rozporządzenia nr 651/2014

- zwanej dalej „pomocą”, a także podmioty jej udzielające.

§ 2. [Wyłączenie stosowania przepisów]

Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. c i d, ust. 3 lit. a, c i d, ust. 4 lit. c oraz ust. 5 i 6 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 3. [Zasady udzielania pomocy]

Pomoc jest udzielana na zasadach określonych w rozporządzeniu nr 651/2014.

§ 4. [Definicje]

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) duży przedsiębiorca - duże przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 pkt 24 rozporządzenia nr 651/2014;

2) dzień udzielenia pomocy - dzień udzielenia pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 702);

3) efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy - efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy w rozumieniu art. 2 pkt 124 rozporządzenia nr 651/2014;

4) energia ze źródeł odnawialnych - energię ze źródeł odnawialnych w rozumieniu art. 2 pkt 109 rozporządzenia nr 651/2014;

5) intensywność pomocy - intensywność pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 26 rozporządzenia nr 651/2014;

6) mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca - odpowiednio mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia nr 651/2014;

7) projekt inwestycyjny - przedsięwzięcie w rozumieniu art. 14la pkt 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zwanej dalej „ustawą”;

8) przedsiębiorca - przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014;

9) średni przedsiębiorca - średnie przedsiębiorstwo, o którym mowa w załączniku I do rozporządzenia nr 651/2014;

10) wysokosprawna kogeneracja - wysokosprawną kogenerację w rozumieniu art. 2 pkt 107 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 5. [Podmiot wyłączony z możliwości otrzymania pomocy]

Pomoc nie może zostać udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc przyznaną przez Rzeczpospolitą Polską za niezgodną z prawem i z rynkiem wewnętrznym.

§ 6. [Kumulacja pomocy]

Pomoc podlega kumulacji na zasadach określonych w art. 8 ust. 1-3 i 5 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 7. [Wyłączenie stosowania przepisów rozporządzenia]

1. Nie stosuje się przepisów niniejszego rozporządzenia, jeżeli pomoc dla jednego przedsiębiorcy i na jeden projekt inwestycyjny:

1) o którym mowa w § 1 pkt 1 albo 2 - przekracza równowartość 30 mln euro;

2) o którym mowa w § 1 pkt 3 - przekracza równowartość 50 mln euro.

2. Kwotę pomocy wyrażoną w euro przelicza się na złote według kursu średniego euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.

§ 8. [Podmioty udzielające pomocy]

Podmiotami udzielającymi pomocy są:

1) instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji albo

2) jednostka wspierająca plan rozwojowy.

§ 9. [Pomoc na projekty inwestycyjne]

Pomoc jest udzielana na projekty inwestycyjne wybrane zgodnie z warunkami określonymi w art. 14lz ustawy.

§ 10. [Forma pomocy]

Pomoc jest udzielana w formie dotacji, o której mowa w art. 5 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 651/2014.

§ 11. [Warunki udzielenia pomocy]

1. Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 1 i 2, jest udzielana, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 41 ust. 1-2 lub 4-5 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 3, jest udzielana, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 46 ust. 1-3, ust. 4 zdanie drugie oraz ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 12. [Przeznaczenie pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1 i 2]

1. Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 1 i 2, jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 41 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 3, jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 46 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 13. [Maksymalna intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1 i 2]

1. Maksymalna intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1 i 2, nie może przekroczyć:

1) 65% - dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy;

2) 55% - dla średniego przedsiębiorcy;

3) 45% - dla dużego przedsiębiorcy.

2. W przypadku projektów inwestycyjnych, o których mowa w § 1 pkt 1, jeżeli wysokosprawna kogeneracja nie jest oparta na odnawialnych źródłach energii, maksymalna intensywność pomocy, o której mowa w ust. 1, ulega zmniejszeniu o 15 punktów procentowych.

3. Maksymalna intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1 i 2, może wynieść 100%, jeżeli zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 41 ust. 10 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 14. [Maksymalna intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 3]

1. Maksymalna intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 3, nie może przekroczyć:

1) 50% - dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy;

2) 40% - dla średniego przedsiębiorcy;

3) 30% - dla dużego przedsiębiorcy.

2. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 3, można zwiększyć o 15 punktów procentowych w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 8 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 3, można określić również zgodnie z art. 46 ust. 9 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 15. [Obliczenie intensywności pomocy oraz wartości pomocy i kosztów kwalifikowalnych]

Do obliczania intensywności pomocy oraz wartości pomocy i kosztów kwalifikowalnych stosuje się art. 7 ust. 1 i 3 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 16. [Koszty kwalifikowalne]

Kosztami kwalifikowalnymi są koszty inwestycji poniesione po dniu złożenia wniosku o objęcie projektu inwestycyjnego wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, zwanego dalej „wnioskiem”.

§ 17. [Wniosek]

1. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc składa do podmiotu udzielającego pomocy wniosek.

2. Pomoc może zostać udzielona pod warunkiem, że wniosek został złożony przed dniem rozpoczęcia projektu inwestycyjnego.

3. Przez rozpoczęcie projektu inwestycyjnego należy rozumieć podjęcie robót budowlanych lub złożenie pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia urządzeń lub jakiegokolwiek zobowiązania, które czynić będzie realizację projektu inwestycyjnego nieodwracalną.

4. Przez podjęcie robót budowlanych należy rozumieć rozpoczęcie budowy, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.3)).

5. Wniosek zawiera:

1) informacje wskazane w art. 6 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014;

2) inne informacje niezbędne do dokonania oceny wniosku, wskazane przez podmiot udzielający pomocy w dokumentach dotyczących naboru niebędące danymi osobowymi.

6. Wraz z wnioskiem przedsiębiorca przedstawia informacje, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

7. Po przeprowadzeniu oceny wniosku pomocy udziela się przedsiębiorcy na podstawie umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego.

§ 18. [Termin graniczny udzielania pomocy]

Pomoc jest udzielana do dnia 31 sierpnia 2026 r.

§ 19. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w źródła ciepła w systemach ciepłowniczych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. poz. 2775).

§ 20. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Łukaszewska-Trzeciakowska


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 2594).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28, Dz. Urz. UE L 26 z 31.01.2018, str. 53, Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3, Dz. Urz. UE L 89 z 16.03.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 270 z 29.07.2021, str. 39, Dz. Urz. UE L 119 z 05.05.2023, str. 159 oraz Dz. Urz. UE L 167 z 30.06.2023, str. 1.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963 i 2029.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-22
  • Data wejścia w życie: 2023-12-23
  • Data obowiązywania: 2023-12-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA