REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 202

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 6 lutego 2024 r.

w sprawie wydawania przez żołnierza Żandarmerii Wojskowej wobec osoby stosującej przemoc domową nakazu i zakazu, zakazu zbliżania, zakazu kontaktowania oraz zakazu wstępu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18c ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1266 i 1860) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) wzór:

a) nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia i zakazu zbliżania się do wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, zwanego dalej „nakazem i zakazem”,

b) zakazu zbliżania się do osoby doznającej przemocy domowej na wyrażoną w metrach odległość, zwanego dalej „zakazem zbliżania”,

c) zakazu kontaktowania się z osobą doznającą przemocy domowej, zwanego dalej „zakazem kontaktowania”,

d) zakazu wstępu na teren szkoły, placówki oświatowej, opiekuńczej lub artystycznej, obiektu sportowego lub miejsca pracy, i przebywania na tym terenie, zwanego dalej „zakazem wstępu”;

2) sposób wykonywania i dokumentowania czynności związanych z wydaniem nakazu i zakazu, zakazu zbliżania, zakazu kontaktowania oraz zakazu wstępu;

3) wzór kwestionariusza szacowania ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego służący stwierdzeniu zasadności zatrzymania, o którym mowa w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, lub wydania nakazu i zakazu, zakazu zbliżania, zakazu kontaktowania lub zakazu wstępu, zwanego dalej „kwestionariuszem szacowania ryzyka”.

§ 2. [Wzór określonych nakazów i zakazów]

Wzór nakazu i zakazu, zakazu zbliżania, zakazu kontaktowania oraz zakazu wstępu jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. [Ustalenie istnienia realnego i bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi]

1. Przed podjęciem decyzji o wydaniu nakazu i zakazu, zakazu zbliżania, zakazu kontaktowania lub zakazu wstępu żołnierz Żandarmerii Wojskowej ocenia zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego odrębnie dla każdej osoby dorosłej i dziecka, wypełniając kwestionariusz szacowania ryzyka.

2. Wzór kwestionariusza szacowania ryzyka jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. [Rejestracja przedmiotowych nakazów i zakazów]

Nakaz i zakaz, zakaz zbliżania, zakaz kontaktowania oraz zakaz wstępu wydany przez żołnierza Żandarmerii Wojskowej podlega rejestracji w jednostce organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej właściwej ze względu na miejsce wydania nakazu i zakazu, zakazu zbliżania, zakazu kontaktowania oraz zakazu wstępu.

§ 5. [Dokumentowanie czynności służbowych zgodnie z obowiązującymi przepisami]

Czynności podejmowane przez żołnierza Żandarmerii Wojskowej w związku z wydaniem nakazu i zakazu, zakazu zbliżania, zakazu kontaktowania lub zakazu wstępu są dokumentowane w sposób czytelny, odzwierciedlający stan faktyczny i umożliwiający odtworzenie sytuacji zastanej.

§ 6. [Utrwalanie niezbędnych informacji dotyczących wydania i doręczenia nakazów i zakazów wynikających z normy prawnej]

W związku z wydaniem nakazu i zakazu, zakazu zbliżania, zakazu kontaktowania lub zakazu wstępu żołnierz Żandarmerii Wojskowej:

1) sporządza notatkę służbową z przeprowadzonej interwencji oraz inną dokumentację stanowiącą podstawę wydania nakazu i zakazu, zakazu zbliżania, zakazu kontaktowania lub zakazu wstępu;

2) wypełnia:

a) kwestionariusz szacowania ryzyka,

b) formularz „Niebieska Karta - A”,

c) nakaz i zakaz, zakaz zbliżania, zakaz kontaktowania lub zakaz wstępu.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Minister Obrony Narodowej: wz. P. Bejda


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie wydawania nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia (Dz. U. poz. 2066), które utraciło moc z dniem 15 sierpnia 2023 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 289 i 535).

Załącznik 1. [WZÓR NAKAZU NATYCHMIASTOWEGO OPUSZCZENIA WSPÓLNIE ZAJMOWANEGO MIESZKANIA I JEGO BEZPOŚREDNIEGO OTOCZENIA I ZAKAZU ZBLIŻANIA SIĘ DO WSPÓLNIE ZAJMOWANEGO MIESZKANIA I JEGO BEZPOŚREDNIEGO OTOCZENIA, ZAKAZU ZBLIŻANIA SIĘ DO OSOBY DOZNAJĄCEJ PRZEMOCY DOMOWEJ NA WYRAŻONĄ W METRACH ODLEGŁOŚĆ, ZAKAZU KONTAKTOWANIA SIĘ Z OSOBĄ DOZNAJĄCĄ PRZEMOCY DOMOWEJ, ZAKAZU WSTĘPU NA TEREN SZKOŁY, PLACÓWKI OŚWIATOWEJ, OPIEKUŃCZEJ LUB ARTYSTYCZNEJ, OBIEKTU SPORTOWEGO LUB MIEJSCA PRACY, I PRZEBYWANIA NA TYM TERENIE]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 6 lutego 2024 r. (Dz. U. poz. 202)

Załącznik nr 1

WZÓR NAKAZU NATYCHMIASTOWEGO OPUSZCZENIA WSPÓLNIE ZAJMOWANEGO MIESZKANIA I JEGO BEZPOŚREDNIEGO OTOCZENIA I ZAKAZU ZBLIŻANIA SIĘ DO WSPÓLNIE ZAJMOWANEGO MIESZKANIA I JEGO BEZPOŚREDNIEGO OTOCZENIA, ZAKAZU ZBLIŻANIA SIĘ DO OSOBY DOZNAJĄCEJ PRZEMOCY DOMOWEJ NA WYRAŻONĄ W METRACH ODLEGŁOŚĆ, ZAKAZU KONTAKTOWANIA SIĘ Z OSOBĄ DOZNAJĄCĄ PRZEMOCY DOMOWEJ, ZAKAZU WSTĘPU NA TEREN SZKOŁY, PLACÓWKI OŚWIATOWEJ, OPIEKUŃCZEJ LUB ARTYSTYCZNEJ, OBIEKTU SPORTOWEGO LUB MIEJSCA PRACY, I PRZEBYWANIA NA TYM TERENIEZałącznik 2. [WZÓR KWESTIONARIUSZA SZACOWANIA RYZYKA ZAGROŻENIA ŻYCIA LUB ZDROWIA LUDZKIEGO SŁUŻĄCY STWIERDZENIU ZASADNOŚCI ZATRZYMANIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 2001 R. O ŻANDARMERII WOJSKOWEJ I WOJSKOWYCH ORGANACH PORZĄDKOWYCH, LUB WYDANIA NAKAZU I ZAKAZU, ZAKAZU ZBLIŻANIA, ZAKAZU KONTAKTOWANIA LUB ZAKAZU WSTĘPU]

Załącznik nr 2

WZÓR KWESTIONARIUSZA SZACOWANIA RYZYKA ZAGROŻENIA ŻYCIA LUB ZDROWIA LUDZKIEGO SŁUŻĄCY STWIERDZENIU ZASADNOŚCI ZATRZYMANIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 2001 R. O ŻANDARMERII WOJSKOWEJ I WOJSKOWYCH ORGANACH PORZĄDKOWYCH, LUB WYDANIA NAKAZU I ZAKAZU, ZAKAZU ZBLIŻANIA, ZAKAZU KONTAKTOWANIA LUB ZAKAZU WSTĘPUMetryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-16
  • Data wejścia w życie: 2024-03-02
  • Data obowiązywania: 2024-03-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA