REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 259

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH1)

z dnia 21 lutego 2024 r.

w sprawie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na finansowanie świadczeń socjalnych oraz jednorazowych odpraw pieniężnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego (Dz. U. poz. 1737) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki, tryb oraz sposób przyznawania i rozliczania dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na finansowanie świadczeń socjalnych oraz jednorazowych odpraw pieniężnych, zwanych dalej „świadczeniami”, dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego, zwanej dalej „ustawą”;

2) szczegółowy zakres danych i informacji ujętych we wniosku o dotację celową z budżetu państwa, o której mowa w pkt 1, zwaną dalej „dotacją”.

§ 2. [Podstawa przyznania dotacji]

1. Dotację przyznaje się na wniosek podmiotów, o których mowa w art. 3 ustawy.

2. W przypadku świadczeń wypłacanych przez oznaczoną część przedsiębiorstwa energetycznego dotację przyznaje się na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego, w którego skład wchodzi ta część.

3. W przypadku świadczeń wypłacanych przez oznaczoną część przedsiębiorstwa górniczego węgla brunatnego dotację przyznaje się na wniosek przedsiębiorstwa górniczego węgla brunatnego, w którego skład wchodzi ta część.

4. Wniosek o dotację zawiera:

1) oznaczenie podmiotu składającego wniosek, a w przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, dodatkowo wskazanie oznaczonej części przedsiębiorstwa, której wniosek dotyczy;

2) liczbę osób uprawnionych do otrzymania świadczeń oraz tytuł świadczenia;

3) wysokość środków koniecznych do sfinansowania świadczeń oraz tytuł świadczenia;

4) sposób ustalenia wysokości środków, o których mowa w pkt 3, z wyszczególnieniem osób uprawnionych.

§ 3. [Przekazywanie dotacji przyznanej przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych]

1. Dotacja przyznana przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych jest przekazywana zaliczkowo w miesięcznych transzach, na rachunek bankowy specjalnie wyodrębniony w tym celu przez podmiot, z którym została zawarta umowa dotacji.

2. Podstawę do przekazania transzy dotacji stanowi złożenie przez podmiot, o którym mowa w ust. 1:

1) wniosku o wypłatę transzy dotacji, który w szczególności zawiera następujące informacje:

a) liczbę osób uprawnionych do otrzymania świadczenia,

b) numer PESEL, a jeżeli taki numer nie został nadany - rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz stanowiska osób uprawnionych do otrzymania świadczenia,

c) tytuł świadczenia,

d) wysokość środków koniecznych do sfinansowania świadczenia;

2) rozliczenia, o którym mowa w § 4 ust. 2, zwanego dalej „rozliczeniem miesięcznym”.

3. Obowiązek złożenia rozliczenia miesięcznego nie dotyczy transzy dotacji wnioskowanej po raz pierwszy i drugi.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, oraz rozliczenie miesięczne weryfikuje i potwierdza Zarządca Rozliczeń S.A. w terminie 9 dni od dnia otrzymania tego wniosku lub rozliczenia miesięcznego, a następnie informuje podmiot składający ten wniosek lub to rozliczenie o wyniku weryfikacji.

§ 4. [Rozliczenie miesięczne i rozliczenie roczne z wykorzystania dotacji]

1. Podmiot, który otrzymał dotację, składa ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych, w terminach określonych w § 5, rozliczenie miesięczne i rozliczenie roczne z wykorzystania dotacji.

2. Rozliczenie miesięczne zawiera:

1) rozliczenie kwot wypłaconych na finansowanie świadczenia oraz tytuł świadczenia - za dany miesiąc i narastająco;

2) listę osób, którym wypłacono świadczenia, zawierającą numer PESEL, a jeżeli taki numer nie został nadany - rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz tytuł świadczenia;

3) saldo na wyodrębnionym rachunku dotacji na początek raportowanego miesiąca;

4) saldo na wyodrębnionym rachunku dotacji na koniec raportowanego miesiąca;

5) kwotę dotacji otrzymanej w raportowanym miesiącu;

6) kwotę dotacji wypłaconej w raportowanym miesiącu.

3. Rozliczenie roczne zawiera informacje, o których mowa w ust. 2, za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.

4. Rozliczenie roczne weryfikuje i potwierdza Zarządca Rozliczeń S.A. w terminie 9 dni od dnia otrzymania tego rozliczenia, a następnie informuje podmiot składający rozliczenie o wyniku weryfikacji.

§ 5. [Terminy składania rozliczenia miesięcznego i rozliczenia rocznego z wykorzystania dotacji]

1. Rozliczenie miesięczne i rozliczenie roczne z wykorzystania dotacji są składane w terminach:

1) do 15. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni - rozliczenie miesięczne za miesiące od stycznia do listopada rozliczanego roku;

2) do dnia 15 stycznia roku następującego po rozliczanym roku - rozliczenie miesięczne za grudzień;

3) do dnia 31 stycznia roku następującego po rozliczanym roku - rozliczenie roczne.

2. Jeżeli termin złożenia rozliczenia przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa pierwszego dnia roboczego po terminie, o którym mowa w ust. 1.

§ 6. [Zwrot niewykorzystanej części dotacji]

Dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlega zwrotowi w terminie 5 dni po zakończeniu roku.

§ 7. [Wniosek o dotację, wniosek o wypłatę transzy dotacji oraz rozliczenie z wykorzystania dotacji]

1. Wniosek o dotację, wniosek o wypłatę transzy dotacji oraz rozliczenie z wykorzystania dotacji sporządza się w postaci elektronicznej i przekazuje Zarządcy Rozliczeń S.A. przy użyciu formularzy udostępnionych na stronie internetowej administrowanej przez Zarządcę Rozliczeń S.A.

2. Podmiot, o którym mowa w § 2, składa, w postaci papierowej i elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych zweryfikowane i potwierdzone przez Zarządcę Rozliczeń S.A. wniosek o dotację, wniosek o wypłatę transzy dotacji oraz rozliczenie z wykorzystania dotacji.

§ 8. [Terminy początkowe składania wniosków o dotację]

1. Podmioty, o których mowa w § 2, mogą składać wnioski o dotację nie wcześniej niż od dnia wydania decyzji Komisji Europejskiej, o której mowa w art. 28 ustawy.

2. Wnioski o dotację złożone przed dniem określonym w ust. 1 pozostawia się bez rozpoznania.

§ 9. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Aktywów Państwowych: B. Budka


1) Minister Aktywów Państwowych kieruje działem administracji rządowej - aktywa państwowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz. U. poz. 2724).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-27
  • Data wejścia w życie: 2024-03-13
  • Data obowiązywania: 2024-03-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA