REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 331

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 4 marca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. poz. 1838), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2023 r. poz. 52).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2023 r. poz. 52), które stanowią:

„§ 2. Do konkursów ogłoszonych i nierozstrzygniętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Sprawiedliwości: A. Bodnar

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 4 marca 2024 r. (Dz. U. poz. 331)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 2 listopada 2016 r.

w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora

Na podstawie art. 180 § 7 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2023 r. poz. 1360, 1429 i 1860) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora, zwanego dalej „konkursem”, oraz jego etapy i przebieg;

2) skład komisji konkursowej, zwanej dalej „komisją”, oraz sposób i tryb jej działania;

3) zakres i sposób udostępniania informacji o przebiegu i wynikach konkursu kandydatowi na stanowisko asystenta prokuratora, zwanemu dalej „kandydatem”.

§ 2. 1. Konkurs ogłasza prokurator organizujący konkurs, nie później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.

2. Ogłoszenie o konkursie zawiera:

1) nazwę i adres prokuratury;

2) oznaczenie konkursu;

3) określenie liczby wolnych stanowisk asystenta prokuratora;

4) termin i miejsce przeprowadzenia konkursu;

5) określenie wymaganych dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1;

6) termin, miejsce i sposób składania zgłoszenia do konkursu, zwanego dalej „zgłoszeniem”.

3. Termin, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia udostępnienia ogłoszenia o konkursie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. 1. Do zgłoszenia kandydat dołącza:

1) wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora;

2) życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;

3) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;

4) oświadczenie, o którym mowa w art. 180 § 6 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze;

5) oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

6) aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;

8) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą jego osoby.

2. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego.

§ 4. Kandydat składa zgłoszenie w terminie i w miejscu wskazanych w ogłoszeniu o konkursie. W przypadku złożenia zgłoszenia i dokumentów, o których mowa w § 3, za pośrednictwem operatora pocztowego za datę jego złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

§ 5. 1. Prokurator organizujący konkurs nie później niż na 5 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu powołuje komisję, w której skład wchodzi od trzech do pięciu prokuratorów, i wyznacza jej przewodniczącego spośród jej członków.

2. Przewodniczący komisji wyznacza spośród jej członków sekretarza komisji.

3. Członkiem komisji nie może być prokurator, który z kandydatem przystępującym do konkursu pozostaje w stosunku małżeństwa, pokrewieństwa albo powinowactwa do czwartego stopnia, w stosunku przysposobienia bądź też we wspólnym pożyciu. Członkiem komisji nie może być również prokurator, którego dotyczą okoliczności mogące wywołać uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności przy przeprowadzaniu konkursu. Prokuratorzy przy powołaniu w skład komisji składają w tej sprawie stosowne oświadczenia.

4. Jeżeli prokurator powołany na członka komisji nie może brać udziału w jej pracach, prokurator organizujący konkurs wyznacza niezwłocznie innego prokuratora.

§ 6. 1. Konkurs składa się z trzech etapów:

1) wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

2) testu, który obejmuje 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany przez kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego;

3) rozmowy kwalifikacyjnej.

2. Komisja przygotowuje pytania testowe i dwa tematy pracy pisemnej, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mając na względzie konieczność oceny posiadanej przez kandydatów:

1) znajomości przepisów prawa w dziedzinach prawa, o których mowa w ust. 1 pkt 2;

2) umiejętności stosowania przepisów prawa oraz formułowania wypowiedzi, z uwzględnieniem wymogów poprawności językowej, logiki wywodu i argumentacji prawniczej.

§ 7. 1. Pierwszy etap konkursu polega na ocenie:

1) czy zgłoszenie kandydata spełnia wymogi formalne, o których mowa w § 3 ust. 1, oraz czy zostało złożone w terminie;

2) czy kandydat spełnia wymogi formalne, o których mowa w art. 176 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze.

2. Komisja ustala listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu i umieszcza ją w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury oraz udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu. Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu jest dostępna przez okres 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia lub udostępnienia.

3. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów.

§ 8. 1. Drugi etap konkursu trwa 90 minut i odbywa się w wydzielonej sali, w warunkach zapewniających kandydatom samodzielną pracę, w obecności co najmniej dwóch członków komisji.

2. Opuszczenie sali w trakcie konkursu jest dopuszczalne w wyjątkowych przypadkach, pod nadzorem członka komisji wskazanego przez przewodniczącego komisji.

3. Prace konkursowe oznacza się indywidualnym kodem. Każdy kandydat losuje kopertę z numerem kodu. Numer ten kandydat wpisuje w prawym górnym rogu na pierwszej stronie swojego egzemplarza testu. Z koperty kandydat wyjmuje czystą kartkę, na której zapisuje swoje imię i nazwisko, a następnie kartkę tę umieszcza z powrotem w kopercie, którą zakleja i - przed przystąpieniem do rozwiązywania testu - oddaje członkowi komisji. Koperty - do czasu rozkodowania prac - przechowuje przewodniczący komisji. Prace konkursowe są rozkodowywane po sprawdzeniu wszystkich prac.

4. Każda praca konkursowa jest sprawdzana przez dwóch członków komisji. Za każde prawidłowe rozwiązanie zadania testowego komisja przyznaje 1 punkt. Pracę pisemną kandydata komisja ocenia w skali od 0 do 9 punktów, biorąc pod uwagę wykazaną znajomość przepisów prawa w dziedzinach, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, umiejętność stosowania przepisów prawa, poprawność językową i logiczną wywodu oraz poprawność argumentacji prawniczej.

§ 9. 1. Do trzeciego etapu konkursu są dopuszczani kandydaci, którzy uzyskali dotychczas co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej 4 punkty z pracy pisemnej. Przepisy § 7 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

2. Podczas trzeciego etapu konkursu komisja sprawdza predyspozycje kandydata do wykonywania zadań asystenta prokuratora i ocenia je w skali od 0 do 9 punktów, biorąc pod uwagę umiejętność szybkiego podejmowania decyzji dotyczących postępowania w dochodzeniu, poprawność formułowania wniosków w zakresie planowania czynności w dochodzeniu, umiejętność oceny prawidłowości kierunków postępowania w dochodzeniu oraz zakresu przedmiotowego i podmiotowego dochodzenia oraz umiejętność oceny prawidłowości wszczynania dochodzenia.

§ 10. Po zakończeniu trzeciego etapu konkursu komisja ustala niezwłocznie liczbę punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów i wskazuje kandydata, który uzyskał najwyższą liczbę punktów, w celu zakwalifikowania do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora.

§ 11. 1. W razie uzyskania przez kilku kandydatów tej samej liczby punktów komisja dokonuje wyboru kandydata, biorąc pod uwagę jego doświadczenie w stosowaniu prawa oraz dodatkowe kwalifikacje przydatne do wykonywania pracy na stanowisku asystenta prokuratora wynikające z dokumentów dołączonych do zgłoszenia.

2. Jeżeli nabór był prowadzony na więcej niż jedno stanowisko asystenta prokuratora, komisja ustala listę kandydatów zakwalifikowanych do zatrudnienia, którzy w trakcie konkursu uzyskali najwyższą liczbę punktów. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio przy wyłanianiu rezerwowej listy kandydatów.

§ 12. 1. Sekretarz komisji sporządza protokół przebiegu konkursu, który zawiera:

1) imiona i nazwiska kandydatów;

2) wskazanie wyników uzyskanych przez poszczególnych kandydatów;

3) wskazanie kandydata lub listy kandydatów zakwalifikowanych do zatrudnienia, a jeżeli komisja wyłoniła rezerwową listę kandydatów - także wskazanie tej listy, a także informację, że żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby punktów.

2. Członkowie komisji konkursowej podpisują protokół przebiegu konkursu.

3. Protokół przebiegu konkursu wraz z dokumentacją komisja przekazuje niezwłocznie prokuratorowi organizującemu konkurs.

§ 13. 1. Prokurator organizujący konkurs umieszcza informację o wynikach konkursu w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury oraz udostępnia ją w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o wynikach konkursu jest dostępna przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania.

2. Informacja o wynikach konkursu zawiera:

1) imiona i nazwiska oraz wyniki kandydatów zakwalifikowanych do zatrudnienia na stanowisku, na które przeprowadzany był konkurs, albo imię i nazwisko oraz wynik kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia na tym stanowisku, albo informację, że żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby punktów;

2) rezerwową listę kandydatów obejmującą ich imiona i nazwiska oraz wyniki kandydatów znajdujących się na tej liście albo informację, że taka lista nie została sporządzona.

3.1) Kandydatowi, po okazaniu dokumentu tożsamości, udostępnia się do wglądu w siedzibie prokuratury pracę konkursową oraz protokół przebiegu konkursu.

§ 14. Jeżeli żaden z kandydatów nie został zakwalifikowany do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora, przeprowadza się kolejny konkurs.

§ 15. Do konkursów rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2).3)


1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2023 r. poz. 52), które weszło w życie z dniem 24 stycznia 2023 r.

2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 14 listopada 2016 r.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. poz. 1436), które na podstawie art. 73 pkt 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 178) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-03-08
  • Data wejścia w życie: 2024-03-08
  • Data obowiązywania: 2024-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA