REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 333

OBWIESZCZENIE
MINISTRA EDUKACJI1)

z dnia 27 lutego 2024 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie regulaminu pracy komisji do oceny wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości, wzoru umowy z podmiotem, któremu powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, oraz sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu tej umowy

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 2016 r. w sprawie regulaminu pracy komisji do oceny wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości, wzoru umowy z podmiotem, któremu powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, oraz sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu tej umowy (Dz. U. poz. 1687), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie regulaminu pracy komisji do oceny wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości, wzoru umowy z podmiotem, któremu powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, oraz sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu tej umowy (Dz. U. poz. 1306);

2) rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 10 stycznia 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie regulaminu pracy komisji do oceny wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości, wzoru umowy z podmiotem, któremu powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, oraz sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu tej umowy (Dz. U. poz. 48).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu pracy komisji do oceny wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości, wzoru umowy z podmiotem, któremu powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, oraz sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu tej umowy (Dz. U. poz. 1306), które stanowią:

„§ 2. 1. W przypadku umów, o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226), zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia:

1) wysokość wynagrodzenia dla podmiotu, któremu powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, za działania zrealizowane:

a) przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia ustala się zgodnie z § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym,

b) po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia ustala się zgodnie z § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem;

2) w przypadku gdy instytucja certyfikująca na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji upoważniła do przeprowadzania walidacji inny podmiot, stosuje się § 4 ust. 2a-3a rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem;

3) stosuje się § 4 ust. 5 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.

2. Umowy, o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, należy dostosować do wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 10 stycznia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu pracy komisji do oceny wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości, wzoru umowy z podmiotem, któremu powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, oraz sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu tej umowy (Dz. U. poz. 48), które stanowią:

„§ 2. Ministrowie właściwi, o których mowa w art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, oraz podmioty, którym powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikujących kwalifikacje wolnorynkowe zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2005), dostosują umowy, o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, zawarte przed dniem 1 stycznia 2024 r., do wymogów określonych w rozporządzeniu zmienianym w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w terminie do dnia 31 marca 2024 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Minister Edukacji: B. Nowacka


1) Minister Edukacji kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji (Dz. U. poz. 2717).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 2016 r. w sprawie regulaminu pracy komisji do oceny wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości, wzoru umowy z podmiotem, któremu powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, oraz sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu tej umowy]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Edukacji
z dnia 27 lutego 2024 r. (Dz. U. poz. 333)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 10 października 2016 r.

w sprawie regulaminu pracy komisji do oceny wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości, wzoru umowy z podmiotem, któremu powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, oraz sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu tej umowy

Na podstawie art. 60 ust. 5 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226 oraz z 2023 r. poz. 2005) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) regulamin pracy komisji, o której mowa w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, zwanej dalej „ustawą”;

2) wzór umowy, o której mowa w art. 60 ust. 1 ustawy;

3) sposób ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu umowy, o której mowa w art. 60 ust. 1 ustawy, dla podmiotu, któremu powierza się funkcję zewnętrznego zapewniania jakości wobec danej instytucji certyfikującej, okres, na jaki umowa może być zawarta, oraz szczegółowe warunki rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.

§ 2. Regulamin pracy komisji, o której mowa w art. 57 ust. 1 ustawy, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Wzór umowy, o której mowa w art. 60 ust. 1 ustawy, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Wysokość wynagrodzenia netto z tytułu umowy, o której mowa w art. 60 ust. 1 ustawy, dla podmiotu, któremu powierza się funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, jest ustalana według rodzajów zadań realizowanych przez ten podmiot oraz liczby stawek dziennych za poszczególne rodzaje zadań w poszczególnych okresach realizacji tej umowy:2)

1) monitorowanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości stosowanego w danej instytucji certyfikującej:

a) 8 stawek dziennych - za każdy rok realizacji umowy, w którym instytucja certyfikująca przekazała raport z ewaluacji wewnętrznej, o którym mowa w art. 64 ust. 2 ustawy,

b) 1 stawka dzienna - za każdy zakończony kwartał realizacji umowy, w którym instytucja certyfikująca przekazała informacje, o których mowa w art. 65 ust. 1 ustawy,

c) 4 stawki dzienne - za każdy rok realizacji umowy, w którym instytucja certyfikująca przekazała sprawozdanie z działalności, o którym mowa w art. 76 ust. 1 ustawy;

2)3) monitorowanie spełniania przez daną instytucję certyfikującą wymagań, o których mowa w:

a) art. 41 ust. 2 ustawy - w przypadku instytucji certyfikującej, której nadano uprawnienie do certyfikowania danej kwalifikacji wolnorynkowej,

b) art. 41 ust. 3 ustawy - w przypadku instytucji certyfikującej, której nadano uprawnienie do certyfikowania danej kwalifikacji sektorowej

- 2 stawki dzienne za każdy rok realizacji umowy, w którym podmiot zewnętrznego zapewniania jakości wykonywał działania, o których mowa w art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy;

3) ewaluacja zewnętrzna walidacji i certyfikowania przeprowadzanych przez daną instytucję certyfikującą oraz funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości w danej instytucji certyfikującej - 36 stawek dziennych za każdy rok realizacji umowy, w którym przeprowadzona została ewaluacja zewnętrzna.

2.4) Wysokość stawki dziennej nie może przekroczyć kwoty 436 zł netto.

2a.5) Jeżeli instytucja certyfikująca na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy upoważniła do przeprowadzania walidacji inny podmiot, zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, są wykonywane także wobec tego podmiotu. W przypadku gdy instytucja certyfikująca upoważniła do przeprowadzania walidacji więcej niż jeden podmiot, umowa, o której mowa w art. 60 ust. 1 ustawy, może przewidywać wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wobec niektórych z tych podmiotów, wybieranych w określony w tej umowie sposób zapewniający efektywne prowadzenie zewnętrznego zapewniania jakości.

3.6) W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, powiększa się za każdy rok, w którym podmiot zewnętrznego zapewniania jakości wykonywał, zgodnie z umową, o której mowa w art. 60 ust. 1 ustawy, wobec podmiotów upoważnionych do przeprowadzania walidacji zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, o liczbę stawek dziennych wskazanych odpowiednio w ust. 1 pkt 2 i 3 za każdy podmiot upoważniony, wobec którego były wykonywane te zadania.

3a.7) Jeżeli liczba podmiotów upoważnionych do przeprowadzania walidacji uległa zmianie powodującej, że określony w umowie, o której mowa w art. 60 ust. 1 ustawy, sposób wyboru podmiotów upoważnionych, wobec których będą wykonywane zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, utrudnia efektywne prowadzenie zewnętrznego zapewniania jakości, strony sporządzają aneks do umowy i dokonują zmiany sposobu wyboru takich podmiotów.

4. Wynagrodzenie za dany rok realizacji umowy, obliczone zgodnie z ust. 1-3, zwiększa się o 10% z tytułu kosztów administracyjnych, kosztów realizacji zadań w ramach współpracy, o której mowa w art. 60 ust. 2 ustawy, oraz kosztów sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 71 ust. 1 ustawy.

5.8) Jeżeli miejsce siedziby podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości oraz miejsce wykonywania uprawnień, o których mowa w art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy, znajdują się w różnych miejscowościach, do wynagrodzenia za dany rok realizacji umowy, o której mowa w art. 60 ust. 1 ustawy, dolicza się, z tytułu poniesionych kosztów podróży służbowych pracowników podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości, kwotę 295 zł brutto za każdą dobę podróży służbowej, z tym że liczba dób podróży służbowych nie może przekroczyć:

1) 2 dób podróży służbowej - w przypadku realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2;

2) 21 dób podróży służbowej - w przypadku realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

§ 5.9) 1. Umowę, o której mowa w art. 60 ust. 1 ustawy, zawiera się na czas określony nie dłuższy niż okres wpisu podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości na listę, o której mowa w art. 51 ust. 1 ustawy.

2. W przypadku gdy na podstawie art. 58 ust. 2 ustawy w odniesieniu do danego podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości został przedłużony wpis na listę, o której mowa w art. 51 ust. 1 ustawy, zawarta z tym podmiotem umowa, o której mowa w art. 60 ust. 1 ustawy, może zostać przedłużona na czas określony nie dłuższy niż okres, na jaki został przedłużony wpis na tę listę.

3. Minister właściwy, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy, nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa, o której mowa w art. 60 ust. 1 ustawy, informuje podmiot zewnętrznego zapewniania jakości o możliwości przedłużenia lub nieprzedłużenia tej umowy, w przypadku gdy na podstawie art. 58 ust. 2 ustawy w odniesieniu do tego podmiotu zostanie przedłużony wpis na listę, o której mowa w art. 51 ust. 1 ustawy.

§ 6. 1. Minister właściwy, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy, może wypowiedzieć umowę, o której mowa w art. 60 ust. 1 ustawy, ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości do odszkodowania oraz bez prawa do żądania wynagrodzenia w części nieobjętej protokołem, o którym mowa w § 4 ust. 6 załącznika nr 2 do rozporządzenia, a także bez prawa do zwrotu wydatków, które poczynił w celu wykonania umowy, jeżeli podmiot zewnętrznego zapewniania jakości nie wykonuje obowiązków wynikających z umowy lub wykonuje te obowiązki w sposób nienależyty, w szczególności nie przedstawił w terminie raportu z zewnętrznego zapewniania jakości lub sprawozdania, o którym mowa w art. 71 ust. 1 ustawy.

2. (uchylony).10)

3. W przypadku rozwiązania albo wygaśnięcia umowy, o której mowa w art. 60 ust. 1 ustawy, podmiot zewnętrznego zapewniania jakości jest obowiązany w terminie miesiąca od dnia rozwiązania albo wygaśnięcia tej umowy do przekazania ministrowi właściwemu, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy:

1) wszelkich informacji i materiałów dotyczących instytucji certyfikującej wytworzonych lub pozyskanych w ramach wykonywania zadań objętych tą umową;

2)11) protokołu, o którym mowa w § 4 ust. 6 załącznika nr 2 do rozporządzenia, obejmującego działania zrealizowane w danym roku obowiązywania tej umowy do dnia jej rozwiązania albo wygaśnięcia.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia12).


Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 10 października 2016 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 333)

Załącznik nr 1

REGULAMIN PRACY KOMISJI DO OCENY WNIOSKÓW O WPIS NA LISTĘ PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO PEŁNIENIA FUNKCJI ZEWNĘTRZNEGO ZAPEWNIANIA JAKOŚCI

1. Przewodniczący komisji, o której mowa w art. 57 ust. 1 ustawy, zwanej dalej „komisją”, zwołuje pierwsze posiedzenie komisji nie później niż w ciągu tygodnia od dnia upływu terminu składania wniosków ogłoszonego przez ministra koordynatora Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy.

2. Na pierwszym posiedzeniu komisji przewodniczący komisji:

1)13) przydziela wnioski, o których mowa w art. 53 ust. 2 ustawy, zwane dalej „wnioskami”, do oceny poszczególnym członkom komisji według grup kwalifikacji wolnorynkowych lub kwalifikacji sektorowych z określonych działów administracji rządowej, o których mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2 ustawy;

2) ustala termin sporządzenia oceny wniosków przez poszczególnych członków komisji.

3. Wnioski są oceniane odrębnie według grup kwalifikacji wolnorynkowych lub kwalifikacji sektorowych z określonych działów administracji rządowej, o których mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2 ustawy, przez:14)

1)13) wchodzącego w skład komisji przedstawiciela ministra właściwego dla grupy kwalifikacji wolnorynkowych lub kwalifikacji sektorowych z określonego działu administracji rządowej;

2) jednego przedstawiciela Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;

3) przewodniczącego komisji.

4. Poszczególni członkowie komisji sporządzają uzasadnione oceny wniosków i przekazują je przewodniczącemu komisji.

5. Przewodniczący komisji w ciągu tygodnia od dnia upływu terminu oceny wniosków zwołuje podsumowujące posiedzenie komisji, w trakcie którego:

1) przedstawia informację o ocenach wniosków, o których mowa w ust. 4;

2) członkowie komisji, o których mowa w ust. 3, w drodze głosowania, ustalają oceny wniosków.

6. Obsługę administracyjno-techniczną komisji zapewnia pracownik urzędu obsługującego ministra koordynatora Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, który nie jest członkiem komisji i któremu nie przysługuje prawo głosu.

7. Osoba, o której mowa w ust. 6, sporządza protokół z przebiegu głosowania, o którym mowa w ust. 5 pkt 2. Do protokołu dołącza się oceny wniosków, o których mowa w ust. 4.


Załącznik nr 215)

WZÓR - UMOWA


1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - oświata i wychowanie kieruje Minister Edukacji, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji (Dz. U. poz. 2717).

2) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu pracy komisji do oceny wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości, wzoru umowy z podmiotem, któremu powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, oraz sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu tej umowy (Dz. U. poz. 1306), które weszło w życie z dniem 12 sierpnia 2020 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 10 stycznia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu pracy komisji do oceny wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości, wzoru umowy z podmiotem, któremu powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, oraz sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu tej umowy (Dz. U. poz. 48), które weszło w życie z dniem 16 stycznia 2024 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. f rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10) Przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

11) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

12) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 13 października 2016 r.

13) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

14) Wprowadzenie do wyliczenia ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

15) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-03-08
  • Data wejścia w życie: 2024-03-08
  • Data obowiązywania: 2024-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA