REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 350

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 5 marca 2024 r.

w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądownictwa i Prokuratury

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12a i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Komisja Kodyfikacyjna Ustroju Sądownictwa i Prokuratury]

Przy Ministrze Sprawiedliwości tworzy się Komisję Kodyfikacyjną Ustroju Sądownictwa i Prokuratury, zwaną dalej „Komisją”.

§ 2. [Skład Komisji]

W skład Komisji wchodzą:

1) przewodniczący Komisji;

2) zastępca przewodniczącego Komisji;

3) członkowie Komisji;

4) sekretarz Komisji.

§ 3. [Powołanie i odwołanie przewodniczącego Komisji]

1. Prezes Rady Ministrów, na wniosek Ministra Sprawiedliwości, powołuje i odwołuje przewodniczącego Komisji.

2. Prezes Rady Ministrów, na wniosek Ministra Sprawiedliwości zgłoszony po zasięgnięciu opinii przewodniczącego Komisji, powołuje i odwołuje zastępcę przewodniczącego oraz członków Komisji, w liczbie od 8 do 14 osób, spośród wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki z zakresu prawa ustroju sądownictwa i prokuratury.

3. Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii przewodniczącego Komisji powołuje i odwołuje sekretarza Komisji, jako swojego przedstawiciela w Komisji, spośród pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości lub sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości.

§ 4. [Powoływanie członków Komisji]

Członkowie Komisji, jej przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz sekretarz są powoływani na czas nieoznaczony.

§ 5. [Powołanie zespołów problemowych]

Przewodniczący Komisji może spośród członków Komisji powołać zespoły problemowe na stałe lub na czas oznaczony albo do wykonania określonego zadania. Wraz z powołaniem zespołu problemowego przewodniczący Komisji wyznacza przewodniczącego zespołu, którym może być przewodniczący Komisji, jego zastępca lub członek Komisji.

§ 6. [Zadania przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Komisji]

1. Przewodniczący Komisji kieruje jej pracami.

2. Zastępca przewodniczącego Komisji wykonuje czynności powierzone mu przez przewodniczącego oraz zastępuje go w razie jego nieobecności.

3. Sekretarz Komisji organizuje pracę Komisji i podejmuje decyzje finansowe w tym zakresie, a także kieruje jej sekretariatem oraz zapewnia współpracę Komisji z Ministerstwem Sprawiedliwości.

4. Przewodniczący zespołów problemowych kierują pracami tych zespołów.

§ 7. [Zadania Komisji]

1. Do zadań Komisji należy:

1) przygotowywanie założeń i ogólnych kierunków zmian w przepisach prawa dotyczących ustroju sądownictwa i prokuratury;

2) opracowywanie projektów aktów normatywnych o podstawowym znaczeniu dla ustroju sądownictwa i prokuratury.

2. Minister Sprawiedliwości może przedstawić Komisji do oceny projekty aktów prawnych, a także zwracać się o opinie w budzących wątpliwości kwestiach prawnych z zakresu wskazanego w ust. 1.

§ 8. [Zadania zespołów problemowych]

1. Komisja wykonuje swoje zadania na posiedzeniach plenarnych.

2. Zespoły problemowe wykonują zadania przydzielone im przez przewodniczącego Komisji, w szczególności opracowują projekty ustaw, których przygotowanie zlecił przewodniczący Komisji.

3. Opracowanie projektów, o których mowa w ust. 2, przewodniczący Komisji może zlecić również innym przedstawicielom nauki i praktyki prawniczej oraz innym specjalistom, a także przedstawicielom odpowiednich organizacji zawodowych, społecznych i gospodarczych - w takich przypadkach osoby te uczestniczą w pracach odpowiedniego zespołu problemowego.

4. Projekty, o których mowa w ust. 2, Komisja rozpatruje i przyjmuje na posiedzeniach plenarnych.

§ 9. [Przedstawienie projektów Ministrowi Sprawiedliwości]

1. Projekty przyjęte przez Komisję przewodniczący Komisji przedstawia Ministrowi Sprawiedliwości.

2. Przewodniczący Komisji może zwrócić się do Ministra Sprawiedliwości o skierowanie do konsultacji projektów przyjętych przez Komisję.

§ 10. [Przedstawienie Radzie Ministrów przygotowanych przez Komisję założeń i ogólnych kierunków zmian]

1. Przygotowane przez Komisję założenia i ogólne kierunki zmian, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, oraz projekty ustaw przyjęte przez Komisję Minister Sprawiedliwości przedstawia Radzie Ministrów w trybie określonym odrębnymi przepisami.

2. Minister Sprawiedliwości informuje przewodniczącego Komisji o przebiegu prac Rady Ministrów lub Sejmu i Senatu nad projektami, o których mowa w ust. 1.

3. Na podstawie upoważnienia udzielonego przez Ministra Sprawiedliwości osoby wymienione w § 2 biorą udział w dalszych pracach legislacyjnych, o których mowa w ust. 2.

§ 11. [Finansowanie prac Komisji]

1. Koszty związane z działaniem Komisji są pokrywane z części 37 budżetu państwa - Sprawiedliwość w ramach planu dochodów i wydatków Ministerstwa Sprawiedliwości.

2. Na finansowanie prac Komisji mogą być kierowane także środki pochodzące z pomocy zagranicznej przyznane Ministrowi Sprawiedliwości.

§ 12. [Wynagrodzenie]

1. Przewodniczącemu Komisji, zastępcy przewodniczącego Komisji oraz członkom Komisji przysługuje za udział w pracach Komisji miesięczne zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości:

1) 10 000 zł - przewodniczącemu Komisji;

2) 8500 zł - zastępcy przewodniczącego Komisji;

3) 3500 zł - członkom Komisji.

2. Osobom wymienionym w ust. 1 przysługują świadczenia z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju wynikające z przepisów w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi, który jest zatrudniony w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej.

3. Za opracowania zlecane w trybie § 8 ust. 3 osoby wymienione w tym przepisie mogą otrzymywać na podstawie stosownej umowy honoraria w wysokości zaproponowanej przez sekretarza Komisji i akceptowanej przez Ministra Sprawiedliwości. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych rozmiarem opracowania, w szczególności kodyfikacyjnym charakterem projektowanej ustawy, na podstawie umowy akceptowanej przez Ministra Sprawiedliwości honorarium może być przyznane autorowi należącemu do składu Komisji.

§ 13. [Obsługa organizacyjno-techniczna Komisji]

1. Obsługę organizacyjno-techniczną Komisji zapewnia Ministerstwo Sprawiedliwości.

2. Minister Sprawiedliwości zapewnia Komisji odpowiednie pomieszczenia i wyposażenie.

§ 14. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-03-12
  • Data wejścia w życie: 2024-03-13
  • Data obowiązywania: 2024-03-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA