REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 429

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 19 marca 2024 r.

w sprawie potwierdzania znajomości języka polskiego w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu ratownika medycznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2187) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) zakres znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie niezbędny do wykonywania zawodu ratownika medycznego;

2) sposób przeprowadzania egzaminu potwierdzającego znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, zwanego dalej „egzaminem”, oraz wzór zaświadczenia o pozytywnym złożeniu egzaminu;

3) wysokość opłaty za egzamin, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych, zwanej dalej „opłatą”.

§ 2. [Zakres znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie niezbędny do wykonywania zawodu ratownika medycznego]

Zakres znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie niezbędny do wykonywania zawodu ratownika medycznego obejmuje:

1) umiejętność czytania i rozumienia tekstu pisanego, w szczególności w zakresie literatury i piśmiennictwa z zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1541, 1560 i 1972) lub pacjentowi, w tym z zakresu medycznych czynności ratunkowych w rozumieniu art. 3 pkt 4 tej ustawy oraz przepisów regulujących wykonywanie zawodu ratownika medycznego w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) umiejętność porozumiewania się - w związku z wykonywaniem zawodu ratownika medycznego - z osobami w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, pacjentami, ratownikami medycznymi, dyspozytorami medycznymi oraz przedstawicielami innych zawodów medycznych, w szczególności poprawne udzielanie porad i informacji zrozumiałych dla pacjentów i osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;

3) umiejętność formułowania wypowiedzi ustnej, w szczególności w związku z uczestniczeniem w naradach i szkoleniach zawodowych;

4) umiejętność pisania zgodnie z zasadami gramatyki i ortografii języka polskiego, w szczególności w zakresie prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym medycznych czynności ratunkowych w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

§ 3. [Wniosek o przeprowadzenie egzaminu]

1. Egzamin przeprowadza się na pisemny wniosek składany do Krajowej Rady Ratowników Medycznych, zwanej dalej „Krajową Radą”, po uiszczeniu przez wnioskodawcę opłaty.

2. Wniosek zawiera:

1) imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy;

2) numer PESEL wnioskodawcy, a w przypadku jego braku - serię i numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

3) obywatelstwo (obywatelstwa) wnioskodawcy;

4) adres do korespondencji, a także - jeżeli wnioskodawca posiada - numer telefonu i adres poczty elektronicznej;

5) własnoręczny podpis wnioskodawcy - w przypadku wniosku w postaci papierowej albo kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty - w przypadku wniosku w postaci elektronicznej.

3. Do wniosku wnioskodawca dołącza potwierdzenie uiszczenia opłaty.

4. Krajowa Rada powiadamia wnioskodawcę o terminie i miejscu składania egzaminu przesyłką rejestrowaną, telefonicznie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, nie później niż 14 dni przed tym terminem.

5. W przypadku niekompletności wniosku, nieuiszczenia opłaty albo niedołączenia do wniosku potwierdzenia uiszczenia opłaty Krajowa Rada wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

§ 4. [Komisja egzaminacyjna]

1. Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna, zwana dalej „komisją”.

2. W skład komisji wchodzi czterech członków powoływanych i odwoływanych przez Krajową Radę, w tym:

1) trzech ratowników medycznych, w tym jeden wskazany przez Krajową Radę;

2) osoba posiadająca wykształcenie wyższe w zakresie filologii polskiej.

3. Komisja działa na podstawie regulaminu organizacyjnego opracowanego przez tę komisję i zatwierdzonego przez Krajową Radę.

§ 5. [Części egzaminu]

1. Egzamin składa się z czterech części: dwóch części pisemnych (A i B) i dwóch części ustnych (C i D).

2. Część A obejmuje napisanie ze słuchu dyktanda odtwarzanego dwukrotnie z nośnika magnetycznego lub elektronicznego.

3. Część B obejmuje rozwiązanie testu składającego się z 10 pytań zamkniętych, jednokrotnego wyboru, sprawdzającego rozumienie wysłuchanego dwukrotnie tekstu odtwarzanego z nośnika magnetycznego lub elektronicznego.

4. Część C obejmuje sprawdzenie umiejętności czytania i zrozumienia tekstu.

5. Część D obejmuje sprawdzenie umiejętności praktycznych w ramach symulowanego udzielania porad pacjentom, w szczególności poprawnego formułowania pytań i wypowiedzi na podstawie wybranych zagadnień z zakresu ratownictwa medycznego i medycyny ratunkowej.

§ 6. [Ocena części egzaminu]

1. Komisja ocenia każdą część egzaminu, przyznając odpowiednią liczbę punktów.

2. Komisja przyznaje maksymalnie z części:

1) A - 8 punktów;

2) B - 10 punktów;

3) C - 12 punktów;

4) D - 10 punktów.

§ 7. [Zaświadczenie o pozytywnym złożeniu egzaminu]

1. Do złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym niezbędne jest uzyskanie z każdej części egzaminu co najmniej 60% liczby punktów możliwych do uzyskania, łącznie nie mniej niż 24 punktów.

2. Krajowa Rada wydaje wnioskodawcy, który pozytywnie złożył egzamin, zaświadczenie o pozytywnym złożeniu egzaminu, którego wzór jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 8. [Ponowne przystąpienie do egzaminu]

1. Wnioskodawca, który nie uzyskał pozytywnego wyniku z egzaminu, może ponownie przystąpić do egzaminu w kolejnym terminie wyznaczonym przez Krajową Radę. Przepisy § 3 stosuje się.

2. W przypadku gdy wnioskodawca ponownie przystąpi do egzaminu, za zaliczone uznaje się te części egzaminu, które wnioskodawca zaliczył podczas poprzedniego egzaminu.

§ 9. [Protokół z przeprowadzonego egzaminu]

1. Z przeprowadzonego egzaminu komisja sporządza protokół, który zawiera:

1) datę i miejsce przeprowadzenia egzaminu;

2) imiona i nazwiska członków komisji;

3) imiona i nazwiska wnioskodawców;

4) liczbę punktów uzyskanych z każdej części egzaminu przez wnioskodawców;

5) podpisy członków komisji.

2. Wnioskodawcy, na podstawie wniosku złożonego do komisji, przysługuje prawo wglądu do części protokołu, która go dotyczy, w miejscu i czasie wyznaczonym przez komisję. Wniosek składa się w postaci papierowej lub elektronicznej.

§ 10. [Upoważnienie do otrzymania wyniku egzaminu]

1. Krajowa Rada niezwłocznie powiadamia przesyłką rejestrowaną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej wnioskodawcę albo osobę przez niego upoważnioną o wyniku egzaminu.

2. Upoważnienie do otrzymania wyniku egzaminu zawiera:

1) imię (imiona) i nazwisko osoby upoważnionej;

2) numer PESEL osoby upoważnionej, a w przypadku jego braku - serię i numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

3) własnoręczny podpis wnioskodawcy - w przypadku upoważnienia w postaci papierowej albo kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty - w przypadku upoważnienia w postaci elektronicznej.

§ 11. [Odwołanie od wyniku egzaminu]

1. Wnioskodawca może wnieść do Prezesa Krajowej Rady na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej odwołanie od wyniku egzaminu, w tym od liczby punktów uzyskanej z każdej części egzaminu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku egzaminu.

2. Prezes Krajowej Rady rozpatruje odwołanie w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Przepisy § 10 stosuje się odpowiednio.

§ 12. [Opłata]

1. Ustala się opłatę w wysokości 500 zł.

2. W przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu za przeprowadzenie każdej z części egzaminu wnioskodawca ponosi opłatę w wysokości 100 zł.

§ 13. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: wz. W. Konieczny


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2704).

Załącznik 1. [WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O POZYTYWNYM ZŁOŻENIU EGZAMINU ZE ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 19 marca 2024 r. (Dz. U. poz. 429)

WZÓR - ZAŚWIADCZENIE O POZYTYWNYM ZŁOŻENIU EGZAMINU ZE ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-03-22
  • Data wejścia w życie: 2024-04-06
  • Data obowiązywania: 2024-04-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA