REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 477

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przeznaczania i kierowania osób podlegających obowiązkowi odbycia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej do służby w formacjach uzbrojonych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 593 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa tryb postępowania w sprawie przeznaczania i kierowania osób podlegających obowiązkowi odbycia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej do służby w formacjach uzbrojonych.

§ 2. [Informacja o przeznaczeniu]

1. Szef wojskowego centrum rekrutacji po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w art. 590 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, zwanej dalej „ustawą”, przekazuje ten wniosek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni, do kierującego formacją uzbrojoną, w której osoba podlegająca obowiązkowi odbycia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej, zwana dalej „osobą”, chce pełnić służbę zastępczą, wraz ze swoją opinią wskazującą na zasadność lub brak zasadności przeznaczenia tej osoby do służby w formacji uzbrojonej, biorąc pod uwagę konieczność uzupełnienia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w pierwszej kolejności.

2. Kierujący formacją uzbrojoną, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, sporządza informację o przeznaczeniu tej osoby do służby w formacji uzbrojonej, zwaną dalej „informacją o przeznaczeniu”, zawierającą:

1) imię i nazwisko oraz numer PESEL osoby;

2) nazwę i adres jednostki organizacyjnej formacji uzbrojonej, w której osoba ma pełnić służbę;

3) termin stawienia się osoby do służby.

3. Informację o przeznaczeniu, nie później niż 30 dni przed planowanym terminem skierowania osoby do służby w formacji uzbrojonej, kierujący formacją uzbrojoną przesyła do osoby oraz do szefa wojskowego centrum rekrutacji właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego osoby lub jej pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.

§ 3. [Karta skierowania]

1. Szef wojskowego centrum rekrutacji:

1) kieruje osobę do jednostki organizacyjnej formacji uzbrojonej w terminie określonym w informacji o przeznaczeniu;

2) powiadamia pisemnie w postaci papierowej kierującego formacją uzbrojoną oraz kierującego jednostką organizacyjną formacji uzbrojonej o skierowaniu osoby do służby w tej jednostce;

3) przesyła kierującemu jednostką organizacyjną formacji uzbrojonej dokumenty ewidencyjne osoby skierowanej do służby w tej jednostce.

2. Podstawą skierowania osoby do służby w formacji uzbrojonej jest wystawiona przez szefa wojskowego centrum rekrutacji karta skierowania, w której zamieszcza się następujące dane:

1) siedzibę wystawiającego skierowanie i datę wystawienia karty skierowania;

2) podstawę prawną skierowania osoby do służby w formacji uzbrojonej;

3) nazwę organu, który sporządził informację o przeznaczeniu;

4) imię i nazwisko osoby;

5) numer PESEL;

6) nazwę formacji uzbrojonej oraz nazwę i adres jednostki organizacyjnej formacji uzbrojonej, w której ma stawić się osoba;

7) termin stawienia się osoby do służby;

8) pieczęć urzędową szefa wojskowego centrum rekrutacji;

9) datę doręczenia osobie karty skierowania potwierdzoną podpisem tej osoby.

3. Szef wojskowego centrum rekrutacji stwierdza przeznaczenie osoby w ewidencji wojskowej.

§ 4. [Termin doręczenia karty skierowania]

Kartę skierowania doręcza się nie później niż 14 dni przed terminem stawienia się do służby określonym w karcie.

§ 5. [Niemożność stawienia się do służby w formacji uzbrojonej w terminie określonym w karcie skierowania]

1. W przypadku gdy osoba, której doręczono kartę skierowania, nie może stawić się do służby w formacji uzbrojonej w terminie określonym w karcie skierowania, niezwłocznie zawiadamia o tym szefa wojskowego centrum rekrutacji oraz kierującego jednostką organizacyjną formacji uzbrojonej - osobiście lub za pośrednictwem innej osoby, telefonicznie, z wykorzystaniem innego środka łączności lub drogą pocztową - i jednocześnie przekazuje szefowi wojskowego centrum rekrutacji dokumenty usprawiedliwiające niemożność stawienia się do służby w formacji uzbrojonej, wytworzone w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej opatrzonej stosownym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. W takich przypadkach za datę zawiadomienia uważa się odpowiednio datę stempla pocztowego albo datę raportu transmisji pojedynczej.

2. Po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej stawienie się do służby w formacji uzbrojonej osoba zgłasza się niezwłocznie do szefa wojskowego centrum rekrutacji w celu przedstawienia dokumentów usprawiedliwiających niemożność stawienia się, o ile nie przedstawiła tych dokumentów w sposób określony w ust. 1. W przypadku gdy nie wytworzono dokumentów usprawiedliwiających niemożność stawienia się osoby do służby, osoba składa pisemne wyjaśnienie z podaniem przyczyn niestawienia się do służby.

3. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 1, jest uzasadnione, jeżeli osoba z przyczyn od niej niezależnych nie mogła zawiadomić szefa wojskowego centrum rekrutacji oraz kierującego jednostką organizacyjną formacji uzbrojonej o niemożności stawienia się do służby.

4. Szef wojskowego centrum rekrutacji po otrzymaniu dokumentów, o których mowa w ust. 1, lub wyjaśnienia, o którym mowa w ust. 2, zawiadamia kierującego formacją uzbrojoną oraz kierującego jednostką organizacyjną formacji uzbrojonej, w której miała stawić się osoba, o przyczynie niestawienia się osoby do służby.

5. Jeżeli osoba nie stawiła się do służby w formacji uzbrojonej w terminie i miejscu określonych w karcie skierowania, kierujący jednostką organizacyjną formacji uzbrojonej, w której miała stawić się osoba, po 24 godzinach od upływu tego terminu zawiadamia o tym szefa wojskowego centrum rekrutacji.

6. Jeżeli osoba stawiła się do służby w formacji uzbrojonej po terminie określonym w karcie skierowania i po przesłaniu zawiadomienia przez kierującego jednostką organizacyjną formacji uzbrojonej, o którym mowa w ust. 1, kierujący jednostką organizacyjną formacji uzbrojonej powiadamia szefa wojskowego centrum rekrutacji o stawieniu się tej osoby do służby.

§ 6. [Wycofanie wniosku, odmowa przyjęcia karty skierowania lub niestawienie się osoby do służby w formacji uzbrojonej]

Szef wojskowego centrum rekrutacji, kierujący formacją uzbrojoną oraz kierujący jednostką organizacyjną formacji uzbrojonej zawiadamiają się pisemnie w postaci papierowej o:

1) wycofaniu przez osobę wniosku o przeznaczenie do służby zastępczej w formacji uzbrojonej przed terminem stawienia się do tej służby;

2) odmowie przyjęcia karty skierowania do służby w formacji uzbrojonej;

3) niestawieniu się osoby do służby w formacji uzbrojonej bez uzasadnionej przyczyny.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu postępowania w sprawie przeznaczania i kierowania osób do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych oraz przebiegu tej służby (Dz. U. poz. 487), które utraciło moc z dniem 24 października 2023 r. zgodnie z art. 821 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-03-29
  • Data wejścia w życie: 2024-04-13
  • Data obowiązywania: 2024-04-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA