REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 517

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 28 marca 2024 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 266) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego]

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1158 i 1814 oraz z 2022 r. poz. 1899) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7:

a) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci, względem istniejącej sieci, usytuowanie sąsiednich obiektów oraz propozycję lokalizacji punktu wyjścia z systemu gazowego - w przypadku gdy wnioski te nie dotyczą przyłączenia urządzeń, instalacji lub sieci w istniejącym punkcie wejścia do systemu gazowego lub w istniejącym punkcie wyjścia z systemu gazowego.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Do wniosków, o których mowa w ust. 3, które nie dotyczą przyłączenia urządzeń, instalacji lub sieci w istniejącym punkcie wejścia do systemu gazowego lub w istniejącym punkcie wyjścia z systemu gazowego, należy dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub na mapie jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z zaznaczonymi przyłączanymi urządzeniami, instalacjami lub sieciami.”,

c) uchyla się ust. 6;

2) w § 9 w ust. 1 w:

a) pkt 1 wyrazy „21 dni” zastępuje się wyrazami „30 dni”,

b) pkt 2 wyrazy „45 dni” zastępuje się wyrazami „60 dni”,

c) pkt 3 wyrazy „60 dni” zastępuje się wyrazami „90 dni”;

3) w § 16 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych z wykorzystaniem infrastruktury, o której mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1093, z późn. zm.3)), która jest zasilana wyłącznie z kopalni, której charakterystyka pracy nie zapewnia ciągłości dostaw paliw gazowych, a przyłączenie do alternatywnego źródła zasilania zapewniającego ciągłość dostaw paliw gazowych nie jest technicznie możliwe lub ekonomicznie uzasadnione, odbywa się:

1) w sposób przerywany;

2) z zapewnieniem parametrów jakościowych, o których mowa w § 38 ust. 1.”;

4) w § 38 po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:

„5a. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w § 16 ust. 2, zapewnienie parametrów jakościowych, o których mowa w ust. 1, nie jest technicznie możliwe lub ekonomicznie uzasadnione, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw gazowych może dostarczać paliwo gazowe o innych parametrach jakościowych niż określone w ust. 1, pod warunkiem że nie spowoduje to zakłóceń pracy w systemie gazowym.

5b. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw gazowych informuje odbiorcę paliw gazowych o dostarczaniu paliwa gazowego, o którym mowa w ust. 5a, przed rozpoczęciem dostaw, w terminie umożliwiającym wypowiedzenie przez tego odbiorcę umowy kompleksowej na podstawie art. 28 ust. 9 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.”;

5) w § 40 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw gazowych w przypadku wprowadzania bio-metanu do sieci w wyznaczonym obszarze rozliczeniowym zapewnia, aby wyznaczona dla tego obszaru średnia wartość ciepła spalania paliw gazowych dla danej doby nie różniła się więcej niż o ±4 % od wartości ciepła spalania paliw gazowych określonej w którymkolwiek punkcie tego obszaru.”;

6) w załączniku do rozporządzenia w części 1 „Ogólne wymagania techniczne w zakresie przyłączania do sieci” dodaje się pkt 1.5 i 1.6 w brzmieniu:

„1.5. Urządzenia, instalacje lub sieci bezpośrednio przyłączane do sieci dystrybucyjnej stanowiącej infrastrukturę, o której mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1093, z późn. zm.4)), lub do zamkniętego systemu dystrybucyjnego, o którym mowa w art. 9da ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 266), spełniają wymagania techniczne określone przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw gazowych w instrukcji.

1.6. Nowy punkt wejścia do systemu przesyłowego gazowego lub nowy punkt wyjścia z systemu przesyłowego gazowego umiejscawia się bezpośrednio przy istniejącej sieci przesyłowej, z uwzględnieniem istniejących, realizowanych i planowanych elementów infrastruktury sieci przesyłowej oraz uwarunkowań terenowych.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: P. Hennig-Kloska


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 2726).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 26 października 2023 r. pod numerem 2023/0610/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1505, 1642, 2269 i 2376, z 2022 r. poz. 1, 1967 i 2243 oraz z 2023 r. poz. 1113, 1506, 1681 i 1762.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1505, 1642, 2269 i 2376, z 2022 r. poz. 1, 1967 i 2243 oraz z 2023 r. poz. 1113, 1506, 1681 i 1762.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-08
  • Data wejścia w życie: 2024-04-23
  • Data obowiązywania: 2024-04-23

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA