REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 519

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów (Dz. U. z 2020 r. poz. 947), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów (Dz. U. poz. 195);

2) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów (Dz. U. poz. 881);

3) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 sierpnia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów (Dz. U. poz. 1694).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów (Dz. U. poz. 195), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów (Dz. U. poz. 881), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”;

3) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 sierpnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów (Dz. U. poz. 1694), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. C. Mroczek


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2708).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 27 marca 2024 r. (Dz. U. poz. 519)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 18 maja 2005 r.

w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów

Na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2024 r. poz. 145) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Lokal mieszkalny, o którym mowa w art. 90 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, przydziela się policjantowi w razie braku mieszkania albo zajmowania lokalu niezgodnego z przysługującymi policjantowi oraz członkom jego rodziny wymienionymi w art. 89 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji normami zaludnienia, z uwzględnieniem kolejności wynikającej z czasu oczekiwania na przydział lokalu mieszkalnego, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Policjantowi może być przydzielony lokal mieszkalny, bez względu na czas oczekiwania na przydział, w przypadku:

1) konieczności opróżnienia:

a) zajmowanej tymczasowej kwatery albo zajmowanego lokalu mieszkalnego, znajdujących się w budynku przeznaczonym na cele służbowe lub na terenie obiektu zamkniętego,

b) zajmowanego lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność osoby fizycznej;

2) mianowania lub powołania na stanowisko służbowe szczególnie istotne z punktu widzenia funkcjonowania jednostki Policji.

§ 2. Lokal mieszkalny przydziela się policjantowi według norm zaludnienia:

1) dla policjanta posiadającego rodzinę – po jednej normie zaludnienia dla policjanta i każdego członka jego rodziny, o którym mowa w art. 89 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4;

2) dla policjanta samotnego – dwie normy zaludnienia, z zastrzeżeniem pkt 3;

3) dla policjanta powołanego lub mianowanego na stanowisko służbowe zaszeregowane w grupie od 14 do 16 – trzy normy zaludnienia;

4) dla policjanta powołanego lub mianowanego na stanowisko służbowe zaszeregowane w grupie od 9 do 13a – dwie normy zaludnienia.

§ 3. Norma zaludnienia przysługująca policjantowi wynosi od 7 do 10 m2 powierzchni mieszkalnej, którą stanowi powierzchnia pokoi znajdujących się w lokalu mieszkalnym.

§ 4. 1. Policjantowi przydziela się lokal mieszkalny o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej liczbie przysługujących mu norm zaludnienia.

2. Policjantowi, za jego pisemną zgodą lub na jego pisemny wniosek, może być przydzielony lokal o powierzchni mieszkalnej mniejszej od przysługującej zgodnie z normami zaludnienia. Przydział takiego lokalu nie pozbawia policjanta prawa do uzyskania lokalu o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej przysługującym normom zaludnienia.

3. W przypadku szczególnie uzasadnionym organy, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 2–7, mogą przydzielić policjantowi, za zgodą organu wyższego stopnia, lokal o powierzchni mieszkalnej większej od przysługującej zgodnie z normami zaludnienia. Jeżeli zwiększenie powierzchni mieszkalnej nie przekracza 7 m2, zgoda organu wyższego stopnia nie jest wymagana.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może przydzielić osobom, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 1, lokal mieszkalny o powierzchni większej od przysługującej zgodnie z normami zaludnienia.

§ 5. Przydzielony lokal mieszkalny powinien znajdować się w należytym stanie technicznym i sanitarnym.

§ 6. Lokal mieszkalny przydziela się policjantowi na jego pisemny wniosek. Wzór wniosku o przydział lokalu mieszkalnego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rozwiedzionemu policjantowi przydziela się lokal mieszkalny inny niż dotychczas zajmowany, o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej przysługującym mu normom zaludnienia.

§ 8. Były małżonek policjanta rozwiedzionego pozostaje w przydzielonym lokalu mieszkalnym do czasu uzyskania lub nabycia przez niego innego lokalu mieszkalnego albo domu.

§ 9. (uchylony).

§ 10. 1. Tymczasowe kwatery dla policjantów przydziela się w lokalach mieszkalnych, pokojach gościnnych, pokojach w hotelu lub bursie albo pomieszczeniach mieszkalnych usytuowanych w budynkach przeznaczonych na cele służbowe lub na terenie obiektu zamkniętego, o należytym stanie technicznym i sanitarnym.

2. Tymczasową kwaterę przydziela się policjantowi na jego pisemny wniosek. Wzór wniosku o przydział tymczasowej kwatery określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 11. Przydział tymczasowej kwatery w budynku jednostki organizacyjnej Policji przeznaczonym na cele służbowe lub znajdującym się na terenie obiektu zamkniętego może nastąpić tylko na okres pełnienia służby przez policjanta w tej jednostce.

§ 12. Policjantowi w służbie przygotowawczej można przydzielić tymczasową kwaterę, jeżeli on sam lub członkowie jego rodziny nie mają tytułu prawnego do zajmowania lokalu mieszkalnego lub domu w miejscowości, w której policjant pełni służbę, lub w miejscowości pobliskiej.

§ 13. 1. Opróżnienie tymczasowej kwatery następuje w przypadku:

1) zwolnienia policjanta ze służby albo przeniesienia do służby w innej miejscowości lub do innej jednostki organizacyjnej Policji;

2) upływu okresu pełnienia służby w jednostce, w której policjant zajmuje tymczasową kwaterę w budynku przeznaczonym na cele służbowe lub znajdującym się na terenie obiektu zamkniętego;

3) wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 95 ust. 2 pkt 1–4, pkt 7-9 oraz art. 95 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

2. Policjant opróżnia tymczasową kwaterę z chwilą uzyskania lokalu mieszkalnego lub domu, na który skorzystał z pomocy finansowej, o której mowa w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, jednak nie później niż przed upływem jednego roku od dnia wypłaty pomocy finansowej.

3. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, policjant jest obowiązany opróżnić tymczasową kwaterę w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji o jej opróżnieniu.

§ 14. 1. Decyzje w sprawach przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater wydają będący dysponentami lokali:

1) minister właściwy do spraw wewnętrznych - w stosunku do Komendanta Głównego Policji i zastępców Komendanta Głównego Policji;

2) Komendant Główny Policji – w stosunku do:

a) policjantów pełniących służbę w Komendzie Głównej Policji oraz w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji „BOA”,

b) Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji,

ba) Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji,

bb)2) Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości,

bc)3) Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji,

c) komendantów wojewódzkich Policji,

d) Komendanta Stołecznego Policji,

e)4) Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie, Komendanta Szkoły Policji w Pile, Komendanta Szkoły Policji w Słupsku, Komendanta Szkoły Policji w Katowicach i Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legio-nowie,

f) (uchylona);5)

3) Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji – w stosunku do policjantów pełniących służbę w Centralnym Biurze Śledczym Policji;

3a) Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji – w stosunku do policjantów pełniących służbę w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji;

3b)6) Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w stosunku do policjantów pełniących służbę w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości;

3c)7) Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji - w stosunku do policjantów pełniących służbę w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji;

4) komendanci wojewódzcy Policji – w stosunku do komendantów powiatowych (miejskich) Policji oraz policjantów pełniących służbę w komendzie wojewódzkiej Policji;

5) Komendant Stołeczny Policji – w stosunku do:

a) komendantów rejonowych Policji na obszarze m.st. Warszawy,

b) komendantów powiatowych Policji na obszarze powiatów, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,

c) policjantów pełniących służbę w Komendzie Stołecznej Policji;

6)8) Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie oraz komendanci szkół, o których mowa w pkt 2 lit. e, w stosunku do podległych im policjantów;

7) komendanci powiatowi (rejonowi, miejscy) Policji – w stosunku do policjantów pełniących służbę w komendzie powiatowej (rejonowej, miejskiej) Policji, komisariatach Policji i innych podległych im jednostkach organizacyjnych Policji;

8) (uchylony).9)

2. W stosunku do osób, o których mowa w art. 95 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, decyzje w sprawach opróżnienia lokali mieszkalnych wydaje kierownik jednostki organizacyjnej Policji, w którego dyspozycji pozostają te lokale.

3. W stosunku do emerytów i rencistów policyjnych decyzje w sprawach przydziału lokali mieszkalnych wydaje komendant właściwy ze względu na obecne miejsce zamieszkania emeryta lub rencisty.

4. W stosunku do emerytów i rencistów policyjnych oraz członków rodziny uprawnionych do renty rodzinnej po funkcjonariuszu, który w chwili śmierci spełniał warunki wymagane do uzyskania emerytury lub renty, decyzje w sprawach opróżnienia zajmowanych przez nich lokali mieszkalnych wydają organy, o których mowa w ust. 1.

5. W stosunku do emerytów i rencistów policyjnych, których ostatnim miejscem pełnienia służby był urząd obsługujący ministra właściwego do spraw wewnętrznych, decyzje, o których mowa w ust. 1, wydaje Komendant Główny Policji.

§ 15. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów (Dz. U. poz. 1469 oraz z 2004 r. poz. 1679).

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia10).


1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2708).

2) Dodana przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów (Dz. U. poz. 195), które weszło w życie z dniem 28 stycznia 2022 r.

3) Dodana przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów (Dz. U. poz. 881), które weszło w życie z dniem 26 kwietnia 2022 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 sierpnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów (Dz. U. poz. 1694), które weszło w życie z dniem 25 sierpnia 2023 r.

5) Przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

6) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

9) Przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

10) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 15 czerwca 2005 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 18 maja 2005 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 519)

Załącznik nr 1

WZÓR - WNIOSEK O PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO


Załącznik nr 2

WZÓR - WNIOSEK O PRZYDZIAŁ TYMCZASOWEJ KWATERY POLICJANTOWI W SŁUŻBIE PRZYGOTOWAWCZEJ - PRZENIESIONEMU SŁUŻBOWO - DELEGOWANEMU SŁUŻBOWO


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-08
  • Data wejścia w życie: 2024-04-08
  • Data obowiązywania: 2024-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA