REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 529

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 19 marca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1406), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. poz. 1528).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. poz. 1528), które stanowią:

"§ 2. Świadczeniodawcy udzielający świadczeń gwarantowanych, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, dostosują swoją działalność do warunku określonego w:

1) części A "Warunki szczegółowe, jakie powinni spełniać świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych - uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci i dorosłych" w lp. 3 w kolumnie 3 i 4 w pkt 3,

2) części B "Warunki szczegółowe, jakie powinni spełnić świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych - uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci i dorosłych" w lp. 3 w kolumnie 3-5 w pkt 3,

3) części C "Warunki szczegółowe, jakie powinni spełniać świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych w ramach rehabilitacji uzdrowiskowej" w lp. 3 w kolumnie 3 i 4 w pkt 3,

4) części D "Warunki szczegółowe, jakie powinni spełniać świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych - uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne" w lp. 3 w kolumnie 3 w pkt 3

- załącznika nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Zdrowia: wz. W. Konieczny


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2704).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 19 marca 2024 r. (Dz. U. poz. 529)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)

z dnia 23 lipca 2013 r.

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, zwanych dalej "świadczeniami gwarantowanymi";

2) poziom i sposób finansowania świadczeń gwarantowanych.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) lekarz specjalista - lekarza, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny;

1a) lekarz w trakcie specjalizacji - lekarza, który:

a) rozpoczął specjalizację w szczegółowej dziedzinie medycyny przed dniem 30 września 2014 r. - w przypadku posiadania specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 16 ust. 10, art. 16g ust. 1 oraz art. 16x ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. poz. 1634, z późn. zm.2)), oraz uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę,

b) ukończył pierwszy rok specjalizacji - w przypadku specjalizacji w innych niż wymienione w lit. a i c dziedzinach medycyny oraz uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę,

c) ukończył drugi rok specjalizacji - w przypadku specjalizacji w dziedzinie okulistyki lub dermatologii i wenerologii oraz uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę;

1b)3) lekarz balneologii - lekarza ze specjalizacją I lub II stopnia w dziedzinie medycyny fizykalnej i balneoklimatologii lub lekarza ze specjalizacją I lub II stopnia w dziedzinie fizjoterapii, lub lekarza ze specjalizacją II stopnia w dziedzinie fizjoterapii i balneoklimatologii, lub lekarza ze specjalizacją II stopnia lub posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub lekarza posiadającego tytuł specjalisty balneologii i medycyny fizykalnej;

1c)3) lekarz rehabilitacji - lekarza posiadającego tytuł specjalisty rehabilitacji medycznej lub lekarza ze specjalizacją I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji medycznej, lub lekarza ze specjalizacją I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji, lub lekarza ze specjalizacją I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji ogólnej, lub lekarza ze specjalizacją I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu;

1d)3) lekarz uzdrowiskowy - lekarza balneologii lub lekarza rehabilitacji, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej, lub lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych po odbytym kursie w zakresie podstaw balneologii, lub lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych po odbytym kursie w zakresie podstaw balneologii, lub lekarza specjalistę w dziedzinie pediatrii po odbytym kursie w zakresie podstaw balneologii, lub lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie pediatrii po odbytym kursie w zakresie podstaw balneologii, lub lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z kierunkiem leczniczym uzdrowiska po odbytym kursie w zakresie podstaw balneologii, lub lekarza specjalistę w dziedzinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z kierunkiem leczniczym uzdrowiska po odbytym kursie w zakresie podstaw balneologii;

2) dzień - jeden dzień pobytu, którego celem jest leczenie uzdrowiskowe w warunkach stacjonarnych, albo jeden dzień, w którym wykonywane są zabiegi w warunkach ambulatoryjnych; w przypadku pobytu w warunkach stacjonarnych pierwszy dzień pobytu rozpoczyna się o godzinie 1400, a ostatni kończy się o godzinie 1200;

3) kierunek leczniczy - rodzaj i zakres świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez zakład lecznictwa uzdrowiskowego wynikający z dostępnych naturalnych surowców leczniczych, warunków klimatycznych i posiadanych urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego;

4) (uchylony);4)

5) (uchylony);4)

6) miejsce udzielania świadczeń - pomieszczenie lub zespół pomieszczeń w tej samej lokalizacji, powiązanych funkcjonalnie i organizacyjnie, w celu wykonywania świadczeń gwarantowanych;

7) stanowisko wzmożonego nadzoru kardiologicznego - stanowisko wzmożonego nadzoru kardiologicznego, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 161);

8)5) całodobowa opieka pielęgniarska - dyżur pielęgniarski w oddziale albo zmianę pielęgniarską w miejscu udzielania świadczeń, które mogą być łączone z innymi świadczeniami leczenia uzdrowiskowego, przy uwzględnieniu minimalnej liczby pielęgniarek ustalonej jako etat przeliczeniowy na liczbę osób objętych opieką, na podstawie przepisów o działalności leczniczej, pod warunkiem że komórki organizacyjne dla tych świadczeń znajdują się pod tym samym adresem.

§ 3. 1. Świadczenia gwarantowane obejmują:

1) uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci w wieku od 3 do 18 lat;

2) uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 7 do 18 lat;

3) uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 3 do 6 lat pod opieką dorosłych;

4) uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych;

5) uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych;

6) uzdrowiskową rehabilitację dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym;

7) uzdrowiskową rehabilitację dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym;

8) uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci.

2. Świadczenia gwarantowane są udzielane w strefie "A" ochrony uzdrowiskowej, o której mowa w art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 151, 1688 i 1692), w warunkach:

1) ambulatoryjnych;

2) stacjonarnych.

3. Czas trwania leczenia uzdrowiskowego wynosi:

1) 27 dni - dla świadczenia gwarantowanego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;

2) 21 dni - dla świadczenia gwarantowanego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2-5;

3) 28 dni - dla świadczenia gwarantowanego, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 i 7;

4) od 6 do 18 dni - dla świadczenia gwarantowanego, o którym mowa w ust. 1 pkt 8.

4. Czas trwania leczenia uzdrowiskowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 6, może być przedłużony jednokrotnie na okres nieprzekraczający czasu określonego odpowiednio w ust. 3 pkt 1-3, za zgodą oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, który potwierdził skierowanie na leczenie uzdrowiskowe.

5. Zgody, o której mowa w ust. 4, udziela się na wniosek lekarza zakładu lecznictwa uzdrowiskowego nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia wpływu wniosku do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

6. Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. Świadczenia gwarantowane są udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z wykorzystaniem metod diagnostyczno-terapeutycznych innych niż stosowane w medycynie niekonwencjonalnej, ludowej lub orientalnej.

§ 5. W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie:

1) badania diagnostyczne;

2) leki i wyroby medyczne, w tym wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

§ 6. 1. Ustala się następujące poziomy warunków zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym, ze względu na standard pokoju:

1) poziom I:

a) pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym,

b) pokój jednoosobowy w studiu;

2) poziom II - pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego;

3) poziom III:

a) pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym,

b) pokój dwuosobowy w studiu;

4) poziom IV - pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego;

5) poziom V:

a) pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym,

b) pokój wieloosobowy w studiu;

6) poziom VI - pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego.

2. Przez pokój w studiu należy rozumieć jeden z dwóch lub więcej pokoi posiadających wspólną łazienkę i przedpokój.

3. Świadczeniobiorca dokonuje wyboru standardu pokoju, biorąc pod uwagę możliwości świadczeniodawcy.

§ 7. 1. Poziom finansowania przez świadczeniobiorcę kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu w przypadku świadczeń gwarantowanych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 i 7, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Odpłatność, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stanowi iloczyn liczby dni pobytu i poziomu finansowania przez świadczeniobiorcę częściowych kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Odpłatność ta podlega waloryzacji o sumaryczną wartość zmian średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", jeżeli w kolejnym roku lub kolejnych latach, licząc od ostatniej waloryzacji, zmiana lub suma zmian tego wskaźnika przekroczy poziom 5 %.

3. Jeżeli pobyt świadczeniobiorcy w sanatorium uzdrowiskowym przypada w dwóch sezonach rozliczeniowych, odpłatność, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oblicza się, uwzględniając odpowiednio liczbę dni przypadającą w danym sezonie rozliczeniowym.

§ 8. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia 1 stycznia 2014 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, które stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia 1 października 2013 r.

2. Do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przed dniem 1 stycznia 2014 r. stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu, do których przepisy dotychczasowe stosuje się do dnia 30 września 2013 r.

3. Przepisy dotychczasowe stosuje się również do kosztów, o których mowa w ust. 2, jeżeli świadczeniobiorca rozpoczął leczenie w sanatorium uzdrowiskowym przed dniem 1 października 2013 r. i kontynuuje to leczenie po tym dniu.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r.6)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 23 lipca 2013 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 529)

Załącznik nr 17)

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE, JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ ŚWIADCZENIODAWCY PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH - UZDROWISKOWE LECZENIE SZPITALNE, SANATORYJNE I AMBULATORYJNE DZIECI I DOROSŁYCH

A. Warunki szczegółowe, jakie powinni spełniać świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych - uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci i dorosłych

Lp.

Warunki realizacji

Uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci w wieku od 3 do 18 lat

Uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych

1

Personel

1) lekarz prowadzący leczenie:

a) równoważnik co najmniej 1/2 etatu dla oddziału do 26 łóżek, a w przypadku oddziału powyżej 26 łóżek równoważnik 1/8 etatu - proporcjonalnie na każdy następny moduł 6 łóżek,

b) na każde kolejne rozpoczęte łóżko powyżej 50 łóżek - równoważnik co najmniej części wymiaru etatu proporcjonalnie do liczby łóżek w oddziale

- będący lekarzem uzdrowiskowym;

2) pielęgniarki - etat przeliczeniowy ustalany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991, z późn. zm.), zwanymi dalej "przepisami w sprawie minimalnych norm zatrudnienia";

3) pozostały personel - specjalista do spraw żywienia i dietetyki posiadający kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zwanych dalej "przepisami w sprawie kwalifikacji pracowników"

1) lekarz prowadzący leczenie:

a) równoważnik co najmniej 1/2 etatu dla oddziału do 26 łóżek, a w przypadku oddziału powyżej 26 łóżek równoważnik 1/8 etatu - proporcjonalnie na każdy następny moduł 6 łóżek,

b) na każde kolejne rozpoczęte łóżko powyżej 50 łóżek - równoważnik co najmniej części wymiaru etatu proporcjonalnie do liczby łóżek w oddziale

- będący lekarzem uzdrowiskowym;

2) pielęgniarki - etat przeliczeniowy ustalany zgodnie z przepisami w sprawie minimalnych norm zatrudnienia;

3) pozostały personel - specjalista do spraw żywienia i dietetyki posiadający kwalifikacje określone w przepisach w sprawie kwalifikacji pracowników

2

Organizacja udzielania świadczeń

1) zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej:

a) dyżur lekarski w miejscu udzielania świadczeń, który może być łączony z innymi świadczeniami lecznictwa uzdrowiskowego,

b) zapewnienie dostępu do lekarza uzdrowiskowego, w ramach wymaganego równoważnika czasu pracy, w przedziale czasowym mieszczącym się między godziną 7.00 a 19.00 w dni zabiegowe, w celu:

- ustalenia i bieżącego korygowania programu leczenia balneologicznego i farmakologicznego,

- sprawowania opieki lekarskiej;

2) badanie lekarskie:

a) wstępne, w pierwszej dobie po przyjęciu,

b) cotygodniowe kontrolne,

c) końcowe, w okresie 48 godzin przed wypisem;

3) całodobowa opieka pielęgniarska;

4) dodatkowe specjalistyczne konsultacje lekarskie niezbędne do prowadzenia leczenia;

5) codzienny poranny i wieczorny obchód pielęgniarski;

6) zabiegi udzielane przez 6 dni zabiegowych w tygodniu, w dwóch cyklach dziennych - przedpołudniowych lub popołudniowych, przez 5 dni w tygodniu, oraz w soboty w cyklu przedpołudniowym;

7) co najmniej 66 zabiegów fizjoterapeutycznych dla jednego pacjenta w okresie sprawozdawczym, średnio co najmniej 3 zabiegi dziennie, w tym:

a) co najmniej 1 zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych dziennie,

b) co najmniej 2 zabiegi fizjoterapeutyczne dziennie

1) zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej:

a) dyżur lekarski w miejscu udzielania świadczeń, który może być łączony z innymi świadczeniami lecznictwa uzdrowiskowego,

b) zapewnienie dostępu do lekarza uzdrowiskowego, w ramach wymaganego równoważnika czasu pracy, w przedziale czasowym mieszczącym się między godziną 7.00 a 19.00 w dni zabiegowe, w celu:

- ustalenia i bieżącego korygowania programu leczenia balneologicznego i farmakologicznego,

- sprawowania opieki lekarskiej;

2) badanie lekarskie:

a) wstępne, w pierwszej dobie po przyjęciu,

b) cotygodniowe kontrolne,

c) końcowe, w okresie 48 godzin przed wypisem;

3) całodobowa opieka pielęgniarska;

4) dodatkowe specjalistyczne konsultacje lekarskie niezbędne do prowadzenia leczenia;

5) codzienny poranny i wieczorny obchód pielęgniarski;

6) zabiegi udzielane przez 6 dni zabiegowych w tygodniu, w dwóch cyklach dziennych - przedpołudniowych lub popołudniowych, przez 5 dni w tygodniu, oraz w soboty w cyklu przedpołudniowym;

7) co najmniej 54 zabiegi fizjoterapeutyczne dla jednego pacjenta w okresie sprawozdawczym, średnio co najmniej 3 zabiegi dziennie, w tym:

a) co najmniej 1 zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych dziennie,

b) co najmniej 2 zabiegi fizjoterapeutyczne dziennie,

c) w przypadku podziemnych wyrobisk górniczych - co najmniej 6 godzin dziennie w dwóch cyklach zabiegowych w komorze solnej,

d) w przypadku podziemnych wyrobisk górniczych - co najmniej 3 noce (12 godzin między godziną 20.00 a 8.00) w komorze solnej

3

Pozostałe wymagania

1) zakład przyrodoleczniczy w miejscu udzielania świadczeń;

2) nadzór nad procesem leczenia pacjentów w zakładzie przyrodoleczniczym, sprawowany przez lekarza balneologii lub lekarza rehabilitacji w wymiarze równoważnika co najmniej:

a) 1/4 etatu w godzinach udzielania świadczeń w podmiotach, w których liczba łóżek zgłoszonych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą wynosi nie więcej niż 200,

b) 1/2 etatu w godzinach udzielania świadczeń w podmiotach, w których liczba łóżek zgłoszonych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą wynosi więcej niż 200

- lekarz sprawujący nadzór może realizować leczenie pacjentów;

3) nadzór nad realizacją świadczeń w zakładzie przyrodoleczniczym, sprawowany przez specjalistę w dziedzinie fizjoterapii lub fizjoterapeutę posiadającego tytuł magistra, z minimum 5-letnim stażem pracy, w tym z minimum 3-letnim stażem pracy w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, w wymiarze równoważnika co najmniej 1/2 etatu w godzinach udzielania świadczeń; fizjoterapeuta sprawujący nadzór może realizować fizjoterapię pacjentów;

4) sala intensywnego nadzoru lekarsko-pielęgniarskiego, w miejscu udzielania świadczeń;

5) stanowisko wzmożonego nadzoru kardiologicznego - w przypadku kierunku leczniczego uzdrowiska: choroby kardiologiczne i nadciśnienie;

6) instalacja przywoławcza w każdym pomieszczeniu (w pokojach i łazienkach);

7) baza hotelowa, żywieniowa i zabiegowa w miejscu udzielania świadczeń, przystosowana dla potrzeb dzieci;

8) brak barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w bazie lokalowej, żywieniowej i zabiegowej;

9) realizacja obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki na zasadach określonych w art. 128 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.);

10) opieka opiekuńczo-wychowawcza, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

11) świetlica i pokój zabaw z wyposażeniem uwzględniającym przepisy oraz normy bezpieczeństwa, dostosowanym do wieku dziecka;

12) właściwa dieta;

13) prowadzenie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia

1) zakład przyrodoleczniczy w miejscu udzielania świadczeń;

2) nadzór nad procesem leczenia pacjentów w zakładzie przyrodoleczniczym, sprawowany przez lekarza balneologii lub lekarza rehabilitacji w wymiarze równoważnika co najmniej:

a) 1/4 etatu w godzinach udzielania świadczeń w podmiotach, w których liczba łóżek zgłoszonych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą wynosi nie więcej niż 200,

b) 1/2 etatu w godzinach udzielania świadczeń w podmiotach, w których liczba łóżek zgłoszonych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą wynosi więcej niż 200

- lekarz sprawujący nadzór może realizować leczenie pacjentów;

3) nadzór nad realizacją świadczeń w zakładzie przyrodoleczniczym, sprawowany przez specjalistę w dziedzinie fizjoterapii lub fizjoterapeutę posiadającego tytuł magistra, z minimum 5-letnim stażem pracy, w tym z minimum 3-letnim stażem pracy w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, w wymiarze równoważnika co najmniej 1/2 etatu w godzinach udzielania świadczeń; fizjoterapeuta sprawujący nadzór może realizować fizjoterapię pacjentów;

4) sala intensywnego nadzoru lekarsko-pielęgniarskiego, w miejscu udzielania świadczeń;

5) stanowisko wzmożonego nadzoru kardiologicznego - w przypadku kierunku leczniczego uzdrowiska: choroby kardiologiczne i nadciśnienie;

6) instalacja przywoławcza w każdym pomieszczeniu (w pokojach i łazienkach);

7) baza hotelowa, żywieniowa i zabiegowa w miejscu udzielania świadczeń;

8) brak barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w bazie lokalowej, żywieniowej i zabiegowej;

9) właściwa dieta;

10) prowadzenie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia

 

B. Warunki szczegółowe, jakie powinni spełnić świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych - uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci i dorosłych

Lp.

Warunki realizacji

Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci
w wieku od 3 do 6 lat pod opieką dorosłych
(w przypadku dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, schorzeniami neurologicznymi
o zbliżonym obrazie klinicznym
- do lat 18)

Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci
w wieku od 7 do 18 lat

Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych

1

Personel

1) lekarz prowadzący leczenie:

a) równoważnik co najmniej 1/2 etatu dla oddziału do 26 łóżek, a w przypadku oddziału powyżej 26 łóżek równoważnik 1/8 etatu - proporcjonalnie na każdy następny moduł 6 łóżek,

b) na każde kolejne rozpoczęte łóżko powyżej 50 łóżek - równoważnik co najmniej części wymiaru etatu proporcjonalnie do liczby łóżek w oddziale

- będący lekarzem uzdrowiskowym lub lekarzem w trakcie specjalizacji w dziedzinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z kierunkiem leczniczym uzdrowiska po odbytym kursie w zakresie podstaw balneologii;

2) pielęgniarki - etat przeliczeniowy ustalany zgodnie z przepisami w sprawie minimalnych norm zatrudnienia;

3) pozostały personel - specjalista do spraw żywienia i dietetyki posiadający kwalifikacje określone w przepisach w sprawie kwalifikacji pracowników

1) lekarz prowadzący leczenie:

a) równoważnik co najmniej 1/2 etatu dla oddziału do 26 łóżek, a w przypadku oddziału powyżej 26 łóżek równoważnik 1/8 etatu - proporcjonalnie na każdy następny moduł 6 łóżek,

b) na każde kolejne rozpoczęte łóżko powyżej 50 łóżek - równoważnik co najmniej części wymiaru etatu proporcjonalnie do liczby łóżek w oddziale

- będący lekarzem uzdrowiskowym lub lekarzem w trakcie specjalizacji w dziedzinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z kierunkiem leczniczym uzdrowiska po odbytym kursie w zakresie podstaw balneologii;

2) pielęgniarki - etat przeliczeniowy ustalany zgodnie z przepisami w sprawie minimalnych norm zatrudnienia;

3) pozostały personel - specjalista do spraw żywienia i dietetyki posiadający kwalifikacje określone w przepisach w sprawie kwalifikacji pracowników

1) lekarz prowadzący leczenie:

a) równoważnik co najmniej 1/2 etatu dla oddziału do 38 łóżek, a w przypadku oddziału powyżej 38 łóżek równoważnik 1/8 etatu - proporcjonalnie na każdy następny moduł 8 łóżek,

b) na każde kolejne rozpoczęte łóżko powyżej 70 łóżek - równoważnik co najmniej części wymiaru etatu proporcjonalnie do liczby łóżek w oddziale

- będący lekarzem uzdrowiskowym lub lekarzem specjalistą po odbytym kursie w zakresie podstaw balneologii, lub lekarzem ze specjalizacją I stopnia po odbytym kursie w zakresie podstaw balneologii, lub lekarzem z minimum 10-letnim stażem pracy po odbytym kursie w zakresie podstaw balneologii, lub lekarzem w trakcie specjalizacji w dziedzinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z kierunkiem leczniczym uzdrowiska po odbytym kursie w zakresie podstaw balneologii;

2) pielęgniarki - etat przeliczeniowy ustalany zgodnie z przepisami w sprawie minimalnych norm zatrudnienia;

3) pozostały personel - specjalista do spraw żywienia i dietetyki posiadający kwalifikacje określone w przepisach w sprawie kwalifikacji pracowników

2

Organizacja udzielania świadczeń

1) zapewnienie dostępu do lekarza uzdrowiskowego lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z kierunkiem leczniczym uzdrowiska po odbytym kursie w zakresie podstaw balneologii, w ramach wymaganego równoważnika czasu pracy, w przedziale czasowym mieszczącym się między godziną 7.00 a 19.00 w dni zabiegowe, w celu:

a) ustalenia i bieżącego korygowania programu leczenia balneologicznego i farmakologicznego,

b) sprawowania opieki lekarskiej;

2) badanie lekarskie:

a) wstępne, w pierwszej dobie po przyjęciu,

b) kontrolne, co najmniej 2 razy w trakcie pobytu,

c) końcowe, w okresie 48 godzin przed wypisem;

3) zapewnienie pomocy lekarza w przypadku nagłego zachorowania pacjenta w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych, na wezwanie pielęgniarki - pomoc lekarska może być zapewniona przez lekarza dyżurującego w miejscu udzielania świadczeń;

4) całodobowa opieka pielęgniarska;

5) codzienny obchód pielęgniarski;

6) zabiegi udzielane przez 6 dni zabiegowych w tygodniu, w dwóch cyklach dziennych - przedpołudniowych lub popołudniowych, przez 5 dni w tygodniu, oraz w soboty w cyklu przedpołudniowym;

7) co najmniej 54 zabiegi fizjoterapeutyczne dla jednego pacjenta w okresie sprawozdawczym, średnio co najmniej 3 zabiegi dziennie, w tym:

a) co najmniej 1 zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych dziennie,

b) co najmniej 2 zabiegi fizjoterapeutyczne dziennie

1) zapewnienie dostępu do lekarza uzdrowiskowego lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z kierunkiem leczniczym uzdrowiska po odbytym kursie w zakresie podstaw balneologii, w ramach wymaganego równoważnika czasu pracy, w przedziale czasowym mieszczącym się między godziną 7.00 a 19.00 w dni zabiegowe, w celu:

a) ustalenia i bieżącego korygowania programu leczenia balneologicznego i farmakologicznego,

b) sprawowania opieki lekarskiej;

2) badanie lekarskie:

a) wstępne, w pierwszej dobie po przyjęciu,

b) kontrolne, co najmniej 2 razy w trakcie pobytu,

c) końcowe, w okresie 48 godzin przed wypisem;

3) zapewnienie pomocy lekarza w przypadku nagłego zachorowania pacjenta w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych, na wezwanie pielęgniarki - pomoc lekarska może być zapewniona przez lekarza dyżurującego w miejscu udzielania świadczeń;

4) całodobowa opieka pielęgniarska;

5) codzienny obchód pielęgniarski;

6) zabiegi udzielane przez 6 dni zabiegowych w tygodniu, w dwóch cyklach dziennych - przedpołudniowych lub popołudniowych, przez 5 dni w tygodniu, oraz w soboty w cyklu przedpołudniowym;

7) co najmniej 54 zabiegi fizjoterapeutyczne dla jednego pacjenta w okresie sprawozdawczym, średnio co najmniej 3 zabiegi dziennie, w tym:

a) co najmniej 1 zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych dziennie,

b) co najmniej 2 zabiegi fizjoterapeutyczne dziennie

1) zapewnienie dostępu do lekarza uzdrowiskowego lub lekarza specjalisty po odbytym kursie w zakresie podstaw balneologii, lub lekarza ze specjalizacją I stopnia po odbytym kursie w zakresie podstaw balneologii, lub lekarza z minimum 10-letnim stażem pracy po odbytym kursie w zakresie podstaw balneologii, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z kierunkiem leczniczym uzdrowiska po odbytym kursie w zakresie podstaw balneologii, w ramach wymaganego równoważnika czasu pracy, w przedziale czasowym mieszczącym się między godziną 7.00 a 19.00 w dni zabiegowe, w celu:

a) ustalenia i bieżącego korygowania programu leczenia balneologicznego i farmakologicznego,

b) sprawowania opieki lekarskiej;

2) badanie lekarskie:

a) wstępne, w pierwszej dobie po przyjęciu,

b) kontrolne, co najmniej 2 razy w trakcie pobytu,

c) końcowe, w okresie 48 godzin przed wypisem;

3) dodatkowe specjalistyczne konsultacje lekarskie niezbędne do prowadzenia leczenia;

4) zapewnienie pomocy lekarza w przypadku nagłego zachorowania pacjenta w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych, na wezwanie pielęgniarki - pomoc lekarska może być zapewniona przez lekarza dyżurującego w miejscu udzielania świadczeń;

5) całodobowa opieka pielęgniarska;

6) codzienny obchód pielęgniarski;

7) zabiegi udzielane przez 6 dni zabiegowych w tygodniu, w dwóch cyklach dziennych - przedpołudniowych lub popołudniowych, przez 5 dni w tygodniu, oraz w soboty w cyklu przedpołudniowym;

8) co najmniej 54 zabiegi fizjoterapeutyczne dla jednego pacjenta w okresie sprawozdawczym, średnio co najmniej 3 zabiegi dziennie, w tym:

a) co najmniej 1 zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych dziennie,

b) co najmniej 2 zabiegi fizjoterapeutyczne dziennie,

c) w przypadku podziemnych wyrobisk górniczych - co najmniej 6 godzin dziennie w 2 cyklach zabiegowych w komorze solnej,

d) w przypadku podziemnych wyrobisk górniczych - co najmniej 3 noce (12 godzin między godziną 20.00 a 8.00) w komorze solnej

3

Pozostałe wymagania

1) zakład przyrodoleczniczy w miejscu udzielania świadczeń lub nie dalej niż w odległości 500 m od miejsca udzielania świadczeń;

2) nadzór nad procesem leczenia pacjentów w zakładzie przyrodoleczniczym, sprawowany przez lekarza balneologii lub lekarza rehabilitacji w wymiarze równoważnika co najmniej:

a) 1/4 etatu w godzinach udzielania świadczeń w podmiotach, w których liczba łóżek zgłoszonych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą wynosi nie więcej niż 200,

b) 1/2 etatu w godzinach udzielania świadczeń w podmiotach, w których liczba łóżek zgłoszonych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą wynosi więcej niż 200 - lekarz sprawujący nadzór może realizować leczenie pacjentów;

3) nadzór nad realizacją świadczeń w zakładzie przyrodoleczniczym, sprawowany przez specjalistę w dziedzinie fizjoterapii lub fizjoterapeutę posiadającego tytuł magistra, z minimum 5-letnim stażem pracy, w tym z minimum 3-letnim stażem pracy w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, w wymiarze równoważnika co najmniej 1/2 etatu w godzinach udzielania świadczeń; fizjoterapeuta sprawujący nadzór może realizować fizjoterapię pacjentów;

4) baza hotelowa, żywieniowa w miejscu udzielania świadczeń lub udostępniona w innym miejscu, nie dalej niż w odległości 200 m od miejsca udzielania świadczeń, z uwzględnieniem potrzeb zakwaterowania dziecka z opiekunem;

5) brak barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w bazie lokalowej, żywieniowej i zabiegowej, o profilu - leczenie schorzeń reumatologicznych, ortopedycznych, neurologicznych i układu krążenia;

6) realizacja obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki na zasadach określonych w art. 128 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;

7) świetlica i pokój zabaw z wyposażeniem uwzględniającym przepisy oraz normy bezpieczeństwa, dostosowanym do wieku dziecka;

8) właściwa dieta;

9) prowadzenie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia

1) zakład przyrodoleczniczy w miejscu udzielania świadczeń lub nie dalej niż w odległości 500 m od miejsca udzielania świadczeń;

2) nadzór nad procesem leczenia pacjentów w zakładzie przyrodoleczniczym, sprawowany przez lekarza balneologii lub lekarza rehabilitacji w wymiarze równoważnika co najmniej:

a) 1/4 etatu w godzinach udzielania świadczeń w podmiotach, w których liczba łóżek zgłoszonych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą wynosi nie więcej niż 200,

b) 1/2 etatu w godzinach udzielania świadczeń w podmiotach, w których liczba łóżek zgłoszonych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą wynosi więcej niż 200 - lekarz sprawujący nadzór może realizować leczenie pacjentów;

3) nadzór nad realizacją świadczeń w zakładzie przyrodoleczniczym, sprawowany przez specjalistę w dziedzinie fizjoterapii lub fizjoterapeutę posiadającego tytuł magistra, z minimum 5-letnim stażem pracy, w tym z minimum 3-letnim stażem pracy w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, w wymiarze równoważnika co najmniej 1/2 etatu w godzinach udzielania świadczeń; fizjoterapeuta sprawujący nadzór może realizować fizjoterapię pacjentów;

4) baza hotelowa, żywieniowa w miejscu udzielania świadczeń lub udostępniona w innym miejscu, nie dalej niż w odległości 200 m od miejsca udzielania świadczeń;

5) brak barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w bazie lokalowej, żywieniowej i zabiegowej, o profilu - leczenie schorzeń reumatologicznych, ortopedycznych, neurologicznych i układu krążenia;

6) realizacja obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki na zasadach określonych w art. 128 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;

7) opieka opiekuńczo-wychowawcza, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

8) świetlica i pokój zabaw z wyposażeniem uwzględniającym przepisy oraz normy bezpieczeństwa, dostosowanym do wieku dziecka;

9) właściwa dieta;

10) prowadzenie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia

1) zakład przyrodoleczniczy w miejscu udzielania świadczeń lub nie dalej niż w odległości 500 m od miejsca udzielania świadczeń;

2) nadzór nad procesem leczenia pacjentów w zakładzie przyrodoleczniczym, sprawowany przez lekarza balneologii lub lekarza rehabilitacji w wymiarze równoważnika co najmniej:

a) 1/4 etatu w godzinach udzielania świadczeń w podmiotach, w których liczba łóżek zgłoszonych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą wynosi nie więcej niż 200,

b) 1/2 etatu w godzinach udzielania świadczeń w podmiotach, w których liczba łóżek zgłoszonych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą wynosi więcej niż 200

- lekarz sprawujący nadzór może realizować leczenie pacjentów;

3) nadzór nad realizacją świadczeń w zakładzie przyrodoleczniczym, sprawowany przez specjalistę w dziedzinie fizjoterapii lub fizjoterapeutę posiadającego tytuł magistra, z minimum 5-letnim stażem pracy, w tym z minimum 3-letnim stażem pracy w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, w wymiarze równoważnika co najmniej 1/2 etatu w godzinach udzielania świadczeń; fizjoterapeuta sprawujący nadzór może realizować fizjoterapię pacjentów;

4) baza hotelowa, żywieniowa w miejscu udzielania świadczeń lub udostępniona w innym miejscu, nie dalej niż w odległości 200 m od miejsca udzielania świadczeń;

5) brak barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w bazie lokalowej, żywieniowej i zabiegowej, o profilu - leczenie schorzeń reumatologicznych, ortopedycznych, neurologicznych i układu krążenia;

6) właściwa dieta;

7) prowadzenie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia

 

C. Warunki szczegółowe, jakie powinni spełnić świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych w ramach rehabilitacji uzdrowiskowej

Lp.

Warunki realizacji

Uzdrowiskowa rehabilitacja dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym

Uzdrowiskowa rehabilitacja dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym

1

Personel

1) lekarz prowadzący leczenie:

a) równoważnik co najmniej 1/2 etatu dla oddziału do 20 łóżek, a w przypadku oddziału powyżej 20 łóżek równoważnik 1/8 etatu - proporcjonalnie na każdy następny moduł 5 łóżek,

b) na każde kolejne rozpoczęte łóżko powyżej 40 łóżek - równoważnik co najmniej części wymiaru etatu proporcjonalnie do liczby łóżek w oddziale - będący lekarzem uzdrowiskowym;

2) pielęgniarki - etat przeliczeniowy ustalany zgodnie z przepisami w sprawie minimalnych norm zatrudnienia;

3) pozostały personel - specjalista do spraw żywienia i dietetyki posiadający kwalifikacje określone w przepisach w sprawie kwalifikacji pracowników

1) lekarz prowadzący leczenie:

a) równoważnik co najmniej 1/2 etatu dla oddziału do 38 łóżek, a w przypadku oddziału powyżej 38 łóżek równoważnik 1/8 etatu - proporcjonalnie na każdy następny moduł 8 łóżek,

b) na każde kolejne rozpoczęte łóżko powyżej 70 łóżek - równoważnik co najmniej części wymiaru etatu proporcjonalnie do liczby łóżek w oddziale

- będący lekarzem uzdrowiskowym lub lekarzem specjalistą po odbytym kursie w zakresie podstaw balneologii, lub lekarzem ze specjalizacją I stopnia po odbytym kursie w zakresie podstaw balneologii, lub lekarzem z minimum 10-letnim stażem pracy po odbytym kursie w zakresie podstaw balneologii, lub lekarzem w trakcie specjalizacji w dziedzinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z kierunkiem leczniczym uzdrowiska po odbytym kursie w zakresie podstaw balneologii;

2) pielęgniarki - etat przeliczeniowy ustalany zgodnie z przepisami w sprawie minimalnych norm zatrudnienia;

3) pozostały personel - specjalista do spraw żywienia i dietetyki posiadający kwalifikacje określone w przepisach w sprawie kwalifikacji pracowników

2

Organizacja udzielania świadczeń

1) zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej:

a) dyżur lekarski w miejscu udzielania świadczeń, który może być łączony z innymi świadczeniami lecznictwa uzdrowiskowego,

b) zapewnienie dostępu do lekarza uzdrowiskowego, w ramach wymaganego równoważnika czasu pracy, w przedziale czasowym mieszczącym się między godziną 7.00 a 19.00 w dni zabiegowe, w celu:

- ustalenia i bieżącego korygowania programu leczenia balneologicznego i farmakologicznego,

- sprawowania opieki lekarskiej;

2) badanie lekarskie:

a) wstępne, w pierwszej dobie po przyjęciu,

b) cotygodniowe kontrolne,

c) końcowe, w okresie 48 godzin przed wypisem;

3) dodatkowe specjalistyczne konsultacje lekarskie niezbędne do prowadzenia leczenia;

4) całodobowa opieka pielęgniarska;

5) codzienny poranny i wieczorny obchód pielęgniarski;

6) zabiegi udzielane przez 6 dni zabiegowych w tygodniu, w dwóch cyklach dziennych - przedpołudniowych lub popołudniowych, przez 5 dni w tygodniu, oraz w soboty w cyklu przedpołudniowym;

7) co najmniej 96 zabiegów fizjoterapeutycznych dla jednego pacjenta w okresie sprawozdawczym, średnio co najmniej 4 zabiegi dziennie, w tym:

a) co najmniej 1 zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych dziennie,

b) co najmniej 3 zabiegi fizjoterapeutyczne dziennie

1) zapewnienie dostępu do lekarza uzdrowiskowego lub lekarza specjalisty po odbytym kursie w zakresie podstaw balneologii, lub lekarza ze specjalizacją I stopnia po odbytym kursie w zakresie podstaw balneologii, lub lekarza z minimum 10-letnim stażem pracy po odbytym kursie w zakresie podstaw balneologii, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z kierunkiem leczniczym uzdrowiska po odbytym kursie w zakresie podstaw balneologii, w ramach wymaganego równoważnika czasu pracy, w przedziale czasowym mieszczącym się między godziną 7.00 a 19.00 w dni zabiegowe, w celu:

a) ustalenia i bieżącego korygowania programu leczenia balneologicznego i farmakologicznego,

b) sprawowania opieki lekarskiej;

2) badanie lekarskie:

a) wstępne, w pierwszej dobie po przyjęciu,

b) kontrolne, co najmniej 2 razy w trakcie pobytu,

c) końcowe, w okresie 48 godzin przed wypisem;

3) dodatkowe specjalistyczne konsultacje lekarskie niezbędne do prowadzenia leczenia;

4) całodobowa opieka pielęgniarska;

5) codzienny obchód pielęgniarski;

6) zapewnienie pomocy lekarza w przypadku nagłego zachorowania pacjenta w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych, na wezwanie pielęgniarki - pomoc lekarska może być zapewniona przez lekarza dyżurującego w miejscu udzielania świadczeń;

7) zabiegi udzielane przez 6 dni zabiegowych w tygodniu, w dwóch cyklach dziennych - przedpołudniowych lub popołudniowych, przez 5 dni w tygodniu, oraz w soboty w cyklu przedpołudniowym;

8) co najmniej 96 zabiegów fizjoterapeutycznych dla jednego pacjenta w okresie sprawozdawczym, średnio co najmniej 4 zabiegi dziennie, w tym:

a) co najmniej 1 zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych dziennie,

b) co najmniej 3 zabiegi fizjoterapeutyczne dziennie

3

Pozostałe wymagania

1) zakład przyrodoleczniczy w miejscu udzielania świadczeń;

2) nadzór nad procesem leczenia pacjentów w zakładzie przyrodoleczniczym, sprawowany przez lekarza balneologii lub lekarza rehabilitacji w wymiarze równoważnika co najmniej:

a) 1/4 etatu w godzinach udzielania świadczeń w podmiotach, w których liczba łóżek zgłoszonych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą wynosi nie więcej niż 200,

b) 1/2 etatu w godzinach udzielania świadczeń w podmiotach, w których liczba łóżek zgłoszonych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą wynosi więcej niż 200

- lekarz sprawujący nadzór może realizować leczenie pacjentów;

3) nadzór nad realizacją świadczeń w zakładzie przyrodoleczniczym, sprawowany przez specjalistę w dziedzinie fizjoterapii lub fizjoterapeutę posiadającego tytuł magistra, z minimum 5-letnim stażem pracy, w tym z minimum 3-letnim stażem pracy w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, w wymiarze równoważnika co najmniej 1/2 etatu w godzinach udzielania świadczeń; fizjoterapeuta sprawujący nadzór może realizować fizjoterapię pacjentów;

4) sala intensywnego nadzoru lekarsko-pielęgniarskiego - w miejscu udzielania świadczeń;

5) stanowisko wzmożonego nadzoru kardiologicznego - w przypadku kierunku leczniczego uzdrowiska: choroby kardiologiczne i nadciśnienie;

6) instalacja przywoławcza w każdym pomieszczeniu (w pokojach i łazienkach);

7) baza hotelowa, żywieniowa i zabiegowa w miejscu udzielania świadczeń;

8) brak barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w bazie lokalowej, żywieniowej i zabiegowej;

9) właściwa dieta;

10) prowadzenie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia

1) zakład przyrodoleczniczy w miejscu udzielania świadczeń lub nie dalej niż w odległości 500 m od miejsca udzielania świadczeń;

2) nadzór nad procesem leczenia pacjentów w zakładzie przyrodoleczniczym, sprawowany przez lekarza balneologii lub lekarza rehabilitacji w wymiarze równoważnika co najmniej:

a) 1/4 etatu w godzinach udzielania świadczeń w podmiotach, w których liczba łóżek zgłoszonych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą wynosi nie więcej niż 200,

b) 1/2 etatu w godzinach udzielania świadczeń w podmiotach, w których liczba łóżek zgłoszonych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą wynosi więcej niż 200

- lekarz sprawujący nadzór może realizować leczenie pacjentów;

3) nadzór nad realizacją świadczeń w zakładzie przyrodoleczniczym, sprawowany przez specjalistę w dziedzinie fizjoterapii lub fizjoterapeutę posiadającego tytuł magistra, z minimum 5-letnim stażem pracy, w tym z minimum 3-letnim stażem pracy w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, w wymiarze równoważnika co najmniej 1/2 etatu w godzinach udzielania świadczeń; fizjoterapeuta sprawujący nadzór może realizować fizjoterapię pacjentów;

4) baza hotelowa, żywieniowa w miejscu udzielania świadczeń lub udostępniona w innym miejscu, nie dalej niż w odległości 200 m od miejsca udzielania świadczeń;

5) brak barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w bazie lokalowej, żywieniowej i zabiegowej, o profilu - leczenie schorzeń reumatologicznych, ortopedycznych, neurologicznych i układu krążenia;

6) właściwa dieta;

7) prowadzenie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia

 

D. Warunki szczegółowe, jakie powinni spełniać świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych - uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne

Lp.

Warunki realizacji

Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne

1

Personel

1) lekarz prowadzący leczenie będący lekarzem uzdrowiskowym lub lekarzem specjalistą po odbytym kursie w zakresie podstaw balneologii, lub lekarzem ze specjalizacją I stopnia po odbytym kursie w zakresie podstaw balneologii, lub lekarzem z minimum 10-letnim stażem pracy po odbytym kursie w zakresie podstaw balneologii, lub lekarzem w trakcie specjalizacji w dziedzinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z kierunkiem leczniczym uzdrowiska po odbytym kursie w zakresie podstaw balneologii;

2) pielęgniarski etat przeliczeniowy ustalany zgodnie z przepisami w sprawie minimalnych norm zatrudnienia. Opieka pielęgniarska może być łączona z innymi świadczeniami lecznictwa uzdrowiskowego realizowanego pod tym samym adresem

2

Organizacja udzielania świadczeń

1) zapewnienie dostępu do lekarza uzdrowiskowego lub lekarza specjalisty po odbytym kursie w zakresie podstaw balneologii, lub lekarza ze specjalizacją I stopnia po odbytym kursie w zakresie podstaw balneologii, lub lekarza z minimum 10-letnim stażem pracy po odbytym kursie w zakresie podstaw balneologii, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z kierunkiem leczniczym uzdrowiska po odbytym kursie w zakresie podstaw balneologii, w ramach wymaganego równoważnika czasu pracy, w przedziale czasowym mieszczącym się między godziną 7.00 a 19.00 w dni zabiegowe;

2) brak barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w zakładzie przyrodoleczniczym;

3) zapewnione dodatkowe specjalistyczne konsultacje lekarskie niezbędne do prowadzenia leczenia;

4) zabiegi udzielane przez 6 dni zabiegowych w tygodniu, w 2 cyklach dziennych - przedpołudniowych lub popołudniowych, przez 5 dni w tygodniu, oraz w soboty w cyklu przedpołudniowym, średnio co najmniej 3 zabiegi dziennie, w tym:

a) co najmniej 1 zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych dziennie,

b) co najmniej 2 zabiegi fizjoterapeutyczne dziennie,

c) w przypadku podziemnych wyrobisk górniczych - co najmniej 6 godzin dziennie w dwóch cyklach zabiegowych w komorze solnej,

d) w przypadku podziemnych wyrobisk górniczych - co najmniej 3 noce (12 godzin między godziną 20.00 a 8.00) w komorze solnej

3

Pozostałe wymagania

1) zakład przyrodoleczniczy;

2) nadzór nad procesem leczenia pacjentów w zakładzie przyrodoleczniczym, sprawowany przez lekarza balneologii lub lekarza rehabilitacji w wymiarze równoważnika co najmniej:

a) 1/4 etatu w godzinach udzielania świadczeń w podmiotach, w których liczba łóżek zgłoszonych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą wynosi nie więcej niż 200,

b) 1/2 etatu w godzinach udzielania świadczeń w podmiotach, w których liczba łóżek zgłoszonych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą wynosi więcej niż 200

- lekarz sprawujący nadzór może realizować leczenie pacjentów;

3) nadzór nad realizacją świadczeń w zakładzie przyrodoleczniczym, sprawowany przez specjalistę w dziedzinie fizjoterapii lub fizjoterapeutę posiadającego tytuł magistra, z minimum 5-letnim stażem pracy, w tym z minimum 3-letnim stażem pracy w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, w wymiarze równoważnika co najmniej 1/2 etatu w godzinach udzielania świadczeń; fizjoterapeuta sprawujący nadzór może realizować fizjoterapię pacjentów

Załącznik nr 2

POZIOM FINANSOWANIA PRZEZ ŚWIADCZENIOBIORCĘ KOSZTÓW WYŻYWIENIA I ZAKWATEROWANIA W SANATORIUM UZDROWISKOWYM ZA JEDEN DZIEŃ POBYTU

Lp.

Poziom

I sezon rozliczeniowy
(w złotych)

od dnia 1 października
do dnia 30 kwietnia

II sezon rozliczeniowy
(w złotych)

od dnia 1 maja
do dnia 30 września

1

I

A

pokój jednoosobowy z pełnym węzłem
higieniczno-sanitarnym

32,6

40,9

B

pokój jednoosobowy w studiu

26,1

37,4

2

II

pokój jednoosobowy bez pełnego węzła
higieniczno-sanitarnego

24,9

33,2

3

III

A

pokój dwuosobowy z pełnym węzłem
higieniczno-sanitarnym

19,5

27,3

B

pokój dwuosobowy w studiu

16,5

24,9

4

IV

pokój dwuosobowy bez pełnego węzła
higieniczno-sanitarnego

14,2

19,5

5

V

A

pokój wieloosobowy z pełnym węzłem
higieniczno-sanitarnym

12,5

14,8

B

pokój wieloosobowy w studiu

11,9

13,6

6

VI

pokój wieloosobowy bez pełnego węzła
higieniczno-sanitarnego

10,6

11,9

 


1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - zdrowie kieruje Minister Zdrowia, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2704).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. poz. 1707, z 2012 r. poz. 95 i 1456, z 2013 r. poz. 1245, 1287, 1645 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 1004, 1138 i 1877.

3) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. poz. 1528), które weszło w życie z dniem 19 sierpnia 2023 r.

4) Przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

6) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. poz. 1136 i 1793, z 2010 r. poz. 1285 i 1698, z 2011 r. poz. 1224 oraz z 2012 r. poz. 971), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. poz. 696, z 2012 r. poz. 95 i 742 oraz z 2013 r. poz. 766).

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-09
  • Data wejścia w życie: 2024-04-09
  • Data obowiązywania: 2024-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA