REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 565

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI1)

z dnia 11 kwietnia 2024 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, 1234, 1586, 1672 i 2005) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela]

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela (Dz. U. poz. 1393) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wzór legitymacji wraz z opisem zabezpieczeń legitymacji przed fałszerstwem jest określony w załączniku do rozporządzenia.”;

2) w § 2:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Legitymację wydaje się nauczycielowi bezterminowo.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Dyrektor szkoły potwierdza ważność legitymacji w danym roku szkolnym przez umieszczenie na niej hologramu.”;

3) w § 3 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zapełnienia wszystkich pól legitymacji przeznaczonych na hologram, jeżeli upłynął termin ważności określony ostatnim hologramem.”;

4) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wydawanie legitymacji służbowej do 12 lipca 2024 r.]

1. Do dnia 12 lipca 2024 r. legitymacja służbowa nauczyciela może być wydawana nauczycielowi na podstawie i według wzoru określonego w przepisach dotychczasowych.

2. Legitymacja służbowa nauczyciela wydana nauczycielowi na podstawie i według wzoru określonego w przepisach dotychczasowych zachowuje ważność do końca okresu, na jaki została wydana.

3. Jeżeli legitymacja służbowa nauczyciela została wydana nauczycielowi na podstawie i według wzoru określonego w przepisach dotychczasowych, dyrektor szkoły wydaje nauczycielowi nową legitymację również w przypadku upływu terminu ważności dotychczasowej legitymacji. Dyrektor szkoły stwierdza nieważność dotychczasowej legitymacji przez jej przecięcie.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Edukacji: B. Nowacka


1) Minister Edukacji kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji (Dz. U. poz. 2717).

Załącznik 1. [WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ NAUCZYCIELA WRAZ Z OPISEM ZABEZPIECZEŃ LEGITYMACJI PRZED FAŁSZERSTWEM]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji
z dnia 11 kwietnia 2024 r. (Dz. U. poz. 565)

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ NAUCZYCIELA WRAZ Z OPISEM ZABEZPIECZEŃ LEGITYMACJI PRZED FAŁSZERSTWEM

Awers

image

Rewers

image

Opis:

I. Awers i rewers

1. Blankiet legitymacji jest wykonany z wielowarstwowej karty laminowanej PCV formatu ID-1 o wymiarach 53,98 × 85,60 mm, niewykazującej luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym.

2. Blankiet legitymacji jest przystosowany do personalizacji techniką termosublimacji.

3. Tło giloszowe stanowią ciągłe linie.

4. Mikrodruki o treści „LEGITYMACJA SŁUŻBOWA NAUCZYCIELA / TEACHER IDENTITY CARD”.

5. Po procesie personalizacji awers i rewers legitymacji zabezpiecza się folią OVERLAY niewykazującą luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym.

6. W blankiecie legitymacji może być stosowana, stosownie do potrzeb wydawcy dokumentu, także elektroniczna warstwa bezstykowa.

II. Awers

1. Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej o wysokości 9,12 mm oraz napis „Rzeczpospolita Polska Republic of Poland” w dwóch wierszach, wykonany krojem Arial Bold o wielkości 4,4 pkt, w kolorze czarnym.

2. Napis „LEGITYMACJA SŁUŻBOWA NAUCZYCIELA” wykonany krojem Arial Bold o wielkości 8 pkt, w kolorze czarnym.

3. Napis „TEACHER IDENTITY CARD” wykonany krojem Arial Bold o wielkości 6,5 pkt, w kolorze czarnym.

4. Napisy w kolorze czarnym:

1) „Nazwisko / Surname”;

2) „Imię (Imiona) / Name (Names)”;

3) „Data wydania / Date of issue”;

4) „Numer / Number”.

5. Pole o wymiarach 20 × 25,71 mm do umieszczenia fotografii posiadacza legitymacji.

6. W procesie personalizacji legitymacji są nanoszone następujące dane:

1) fotografia posiadacza legitymacji - w proporcjach odpowiadających fotografii o wymiarach 35 × 45 mm, w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi; fotografia spełnia szczegółowe wymogi techniczne dotyczące fotografii załączanej do wniosku o wydanie dowodu osobistego, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 54 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671 oraz z 2023 r. poz. 1234 i 1941);

2) nazwisko - w jednym wierszu do 28 znaków, napis wykonany krojem Arial Bold o wielkości 8 pkt, w kolorze czarnym, notacja: „WIELKIE LITERY”;

3) imię (imiona) - w jednym wierszu do 28 znaków, napis wykonany krojem Arial Bold o wielkości 8 pkt, w kolorze czarnym, notacja: „WIELKIE LITERY”;

4) data wydania - w jednym wierszu do 10 znaków w układzie DD-MM-RRRR, napis wykonany krojem Arial Bold o wielkości 8 pkt, w kolorze czarnym;

5) numer - w układzie NNNN RRRR, napis wykonany krojem Arial Bold o wielkości 8 pkt, w kolorze czarnym.

III. Rewers

1. Napisy w kolorze czarnym:

1) „Nazwa i adres siedziby pracodawcy / Name and address of the employer's registered office”;

2) „Legitymacja ważna do / ID expiry date”;

3) „31 sierpnia / August 31st” - powielone pięciokrotnie nad polami przeznaczonymi na umieszczenie hologramu.

2. Oznaczenie indywidualne blankietu legitymacji o wysokości 5 mm, naniesione przez producenta blankietu w technice grawerowania laserowego, na które składa się:

1) skrót nazwy producenta blankietu legitymacji w układzie 7 znaków, które umieszcza się w miejscu oznaczonym we wzorze symbolem XXXXXXX;

2) rok produkcji blankietu legitymacji w układzie 4 cyfr, które umieszcza się w miejscu oznaczonym we wzorze symbolem RRRR;

3) seria i numer blankietu legitymacji w układzie 2 liter i 7 cyfr, które umieszcza się w miejscu oznaczonym we wzorze symbolem AA XXXXXXX.

3. Pięć pól przeznaczonych do umieszczenia hologramu o wymiarach 13,5 × 13,5 mm i grubości 10 µm lub innej, na tyle małej, że przy próbie odklejenia hologram ulega samodestrukcji, wykonanego w technice 2D/3D, z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, z naniesionym w sposób trwały rokiem ważności legitymacji.

4. W procesie personalizacji legitymacji są nanoszone nazwa i adres siedziby pracodawcy, w czterech wierszach do 30 znaków każdy, krojem Arial Bold o wielkości 8 pkt, w kolorze czarnym, notacja: „WIELKIE LITERY”.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-15
  • Data wejścia w życie: 2024-04-16
  • Data obowiązywania: 2024-04-16

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA