REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 570

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 10 kwietnia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 13 września 2018 r. o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 77), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej ustawą z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych (Dz. U. poz. 1972) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 9 kwietnia 2024 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje art. 108 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych (Dz. U. poz. 1972), który stanowi:

„Art. 108. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 90, art. 93, art. 104 i art. 105, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 22 czerwca 2023 r.;

2) art. 89, art. 95 i art. 103, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;

3) art. 92 pkt 3, pkt 5 lit. a i c oraz pkt 6 i art. 96, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;

4) art. 87 i art. 106, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.;

5) art. 92 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 4 oraz pkt 5 lit. b, które wchodzą w życie po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia.”.

Marszałek Sejmu: S. Hołownia

Załącznik 1. [Ustawa z dnia 13 września 2018 r. o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego]

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 10 kwietnia 2024 r. (Dz. U. poz. 570)

USTAWA

z dnia 13 września 2018 r.

o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa określa zasady działania Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, zwanego dalej „CMKP”.

Art. 2. 1. CMKP ma osobowość prawną.

2. Siedzibą CMKP jest miasto stołeczne Warszawa.

3. CMKP ma prawo używania okrągłej pieczęci z wizerunkiem orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej i nazwą „Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego” w otoku.

Art. 3. 1. Podstawową działalnością CMKP jest kształcenie podyplomowe w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu i prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych w tym obszarze.

2. CMKP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.1)):

1) prowadzi kształcenie na studiach podyplomowych;

2) może prowadzić kształcenie doktorantów;

3) może prowadzić inne formy kształcenia.

3. CMKP nie prowadzi kształcenia na studiach w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

4.2) CMKP samodzielnie organizuje i realizuje elementy kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, ratowników medycznych, innych osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów, które wykonują zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia, oraz osób wykonujących zawody medyczne, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych (Dz. U. poz. 1972), z wyłączeniem kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych oraz praktyki technika farmaceutycznego w aptece odbytej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301 oraz z 2023 r. poz. 605, 650, 1859 i 1938).

5. W zakresie i trybie określonym w przepisach właściwych dla kształcenia podyplomowego w zawodach, o których mowa w ust. 4, CMKP koordynuje oraz kontroluje zadania realizowane przez inne podmioty, w tym spełnianie warunków prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego oraz realizację procesu szkolenia specjalizacyjnego, a także, na zasadach określonych w tych przepisach, nadaje i cofa uprawnienia do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego.

6. CMKP realizuje inne zadania zgodne z zakresem swojej działalności zlecone przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

7. CMKP uczestniczy w sprawowaniu opieki medycznej w zakresie i formach określonych w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991, 1675 i 1972).

Art. 4. Nadzór nad CMKP sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.

Art. 5. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do CMKP stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, właściwe dla uczelni publicznej, z wyjątkiem art. 9, art. 13-22, art. 24-27, art. 35-48, art. 53-111, art. 227-258 i art. 307-321.

Rozdział 2

Organy CMKP

Art. 6. Organami CMKP są:

1) dyrektor;

2) Rada Naukowa.

Art. 7. 1. Dyrektor kieruje CMKP i reprezentuje je na zewnątrz.

2. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do dyrektora CMKP stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dotyczące rektora uczelni publicznej.

3. Dyrektor działa przy pomocy zastępców.

4. Statut CMKP określa:

1) sposób powoływania i odwoływania dyrektora i zastępców dyrektora;

2) minimalne wymagania kwalifikacyjne dyrektora i zastępców dyrektora;

3) liczbę zastępców dyrektora.

Art. 8. 1. Kadencja Rady Naukowej trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu 1 września w roku wyborów, a kończy w dniu 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja. Rada Naukowa pełni swoje funkcje do czasu ukonstytuowania się Rady Naukowej nowej kadencji.

2. W skład Rady Naukowej wchodzą:

1) dyrektor jako przewodniczący;

2) zastępcy dyrektora;

3) kierownicy jednostek organizacyjnych CMKP;

4) nauczyciele akademiccy CMKP posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, stanowiący nie mniej niż 60 % składu Rady Naukowej;

5) przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, stanowiący do 30 % składu Rady Naukowej, w tym osoby niebędące pracownikami CMKP stanowiące do 5 % składu Rady Naukowej;

6) przedstawiciele doktorantów, stanowiący do 5 % składu Rady Naukowej;

7) przedstawiciele pozostałych pracowników CMKP, stanowiący do 5 % składu Rady Naukowej.

3. Do zadań Rady Naukowej należy:

1) uchwalanie statutu CMKP;

2) ustalanie głównych kierunków działalności CMKP;

3) uchwalanie regulaminów, planów i programów w zakresie kształcenia podyplomowego i studiów doktoranckich oraz zasad rekrutacji;

4) ocena działalności CMKP i zatwierdzanie rocznych sprawozdań dyrektora;

5) inicjowanie nowych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych, ocena planów i realizacji działalności naukowej;

6) nadawanie stopnia doktora i doktora habilitowanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

7) uchwalanie regulaminów obowiązujących w CMKP, dla których właściwe przepisy wymagają formy uchwały organu kolegialnego, lub na wniosek dyrektora;

8) wyrażanie zgody na przystąpienie do spółki, spółdzielni lub innej organizacji gospodarczej oraz na utworzenie spółki lub fundacji, a także ustalanie zasad nabywania, zbywania i obciążania papierów wartościowych;

9) opiniowanie wniosków w sprawie zmiany stanowisk nauczycieli akademickich oraz wniosków w sprawie rozwiązania stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim z innych ważnych przyczyn niż wymienione w art. 124 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.3))4);

10) zatwierdzanie preliminarza przewidywanych przychodów i kosztów realizacji zadań CMKP;

11) zatwierdzanie planu rzeczowo-finansowego zgodnie z przepisami o finansach publicznych i rachunkowości oraz zatwierdzanie sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości;

12) wyrażanie opinii i podejmowanie uchwał w innych sprawach przedłożonych przez dyrektora.

4. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do Rady Naukowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dotyczące senatu.

Rozdział 3

Gospodarka finansowa CMKP

Art. 9. 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do mienia i finansów CMKP stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące uczelni publicznych. Uprawnienia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w odniesieniu do CMKP wykonuje minister właściwy do spraw zdrowia.

2. Podstawą gospodarki finansowej CMKP jest plan rzeczowo-finansowy, zatwierdzany przez Radę Naukową.

Art. 10. 1. CMKP otrzymuje dotację podmiotową z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia na:

1) koordynację, organizację i realizację elementów kształcenia podyplomowego organizowanego i realizowanego na podstawie art. 3 ust. 4;

2) realizację zadań, o których mowa w art. 3 ust. 5;

3) prowadzenie działalności naukowej;

4) kształcenie doktorantów;

5) studia podyplomowe lub inne formy kształcenia, o których mowa w art. 160 ust. 1 i art. 162 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

6) komercjalizację wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami;

7) zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej niebędących zakupami inwestycyjnymi.

2. CMKP może otrzymywać również środki z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia na:

1) realizację zadań innych niż określone w ust. 1, w tym na zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej albo z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), albo z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;

2) finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, w tym zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej o wartości nieprzekraczającej 500 000 zł - w formie dotacji celowej.

Art. 11. 1. Przychodami CMKP są w szczególności:

1) środki z budżetu państwa, o których mowa w art. 10;

1a) środki z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przyznawane na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

2) środki pochodzące z krajowych i międzynarodowych projektów i programów badawczych;

3) przychody z działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 2;

4) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych CMKP;

5) przychody z tytułu zapisów, spadków i darowizn.

2. CMKP może wykonywać działalność gospodarczą w zakresie realizacji swoich zadań w sposób i na zasadach właściwych dla uczelni publicznych.

Rozdział 4

Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i dostosowujące

Art. 12. (pominięty)

Art. 13. (pominięty)

Art. 14. Tworzy się Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

Art. 15. Likwiduje się Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie utworzone na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 16. 1. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego wstępuje w prawa i obowiązki podmiotu tworzącego - Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie utworzonego na podstawie przepisów dotychczasowych, określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej dla:

1) Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Witolda Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 231;

2) Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Otwocku przy ul. Konarskiego 13.

2. W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy właściwy wojewoda dokona odpowiednich zmian w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Art. 17. Ilekroć przepisy odrębne nakładają obowiązki na Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego lub Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie albo przyznają Centrum Medycznemu Kształcenia Podyplomowego lub Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie prawa, te obowiązki lub prawa wykonuje Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

Art. 18. 1. Mienie, obejmujące własność i inne prawa majątkowe Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie utworzonego na podstawie przepisów dotychczasowych, staje się mieniem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

2. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego przejmuje prawa inne niż określone w ust. 1 i zobowiązania, w tym zobowiązania finansowe Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie utworzonego na podstawie przepisów dotychczasowych.

3. Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie utworzonego na podstawie przepisów dotychczasowych sporządza na dzień poprzedzający dzień wejścia w życie ustawy bilans zamknięcia tego Centrum, który jest bilansem otwarcia Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Art. 19. 1. Z dniem wejścia w życie ustawy:

1) pracownicy zatrudnieni w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie utworzonym na podstawie przepisów dotychczasowych stają się pracownikami Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;

2) regulaminy określające prawa i obowiązki stron stosunków pracy nawiązanych w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie utworzonym na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują moc w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego do czasu ich zmiany w trybie określonym w przepisach prawa pracy;

3) dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie utworzonego na podstawie przepisów dotychczasowych staje się dyrektorem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, a zastępcy dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie stają się zastępcami dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;

4) kwestor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie utworzonego na podstawie przepisów dotychczasowych staje się kwestorem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;

5) doktoranci Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie utworzonego na podstawie przepisów dotychczasowych stają się doktorantami Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;

6) osoby niebędące doktorantami, które wszczęły przewody doktorskie w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie utworzonym na podstawie przepisów dotychczasowych, kontynuują wszczęte przewody w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego;

7) słuchacze studiów podyplomowych i kursów dokształcających Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie utworzonego na podstawie przepisów dotychczasowych stają się słuchaczami studiów podyplomowych i kursów dokształcających Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;

8) osoby, które rozpoczęły szkolenie specjalizacyjne w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie utworzonym na podstawie przepisów dotychczasowych, kontynuują wszczęte szkolenie specjalizacyjne w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego;

9) akty wewnętrzne wydane przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie utworzonego na podstawie przepisów dotychczasowych stają się aktami wewnętrznymi Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

2. Z dniem wejścia w życie ustawy jednostki organizacyjne Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie utworzonego na podstawie przepisów dotychczasowych stają się jednostkami organizacyjnymi Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

3. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zachowuje uprawnienia do prowadzenia studiów doktoranckich i studiów podyplomowych, które przed dniem wejścia w życie ustawy przysługiwały Centrum Medycznemu Kształcenia Podyplomowego w Warszawie utworzonemu na podstawie przepisów dotychczasowych.

4. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zachowuje uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego, które przed dniem wejścia w życie ustawy przysługiwały Centrum Medycznemu Kształcenia Podyplomowego w Warszawie utworzonemu na podstawie przepisów dotychczasowych.

5. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zachowuje kategorię naukową przyznaną Centrum Medycznemu Kształcenia Podyplomowego w Warszawie utworzonemu na podstawie przepisów dotychczasowych, przed dniem wejścia w życie ustawy, nie dłużej niż do czasu przyznania kategorii naukowej w ramach najbliższej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej i badawczo-rozwojowej przeprowadzonej po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 20. 1. Rada Naukowa Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie utworzonego na podstawie przepisów dotychczasowych staje się z dniem wejścia w życie ustawy Radą Naukową Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, a jej członkowie wybrani na kadencję, która rozpoczęła się z dniem 1 września 2017 r., stają się z dniem wejścia w życie ustawy członkami Rady Naukowej pierwszej kadencji Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie utworzonego na podstawie przepisów dotychczasowych oraz ich zastępcy, wybrani na podstawie przepisów dotychczasowych na kadencję rozpoczynającą się z dniem 1 września 2018 r., stają się z dniem wejścia w życie ustawy kierownikami jednostek organizacyjnych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz ich zastępcami.

3. Pierwsza kadencja organów Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i kierowników jednostek organizacyjnych oraz ich zastępców trwa do dnia 31 sierpnia 2020 r.

4. Pierwszy statut Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego nadaje minister właściwy do spraw zdrowia.

5. Z dniem wejścia w życie ustawy wygasają kadencje rad podstawowych jednostek organizacyjnych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie utworzonego na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 21. 1. Zachowują ważność czynności podejmowane na podstawie przepisów odrębnych przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie utworzonego na podstawie przepisów dotychczasowych, w tym czynności podejmowane na podstawie:

1) art. 16 ust. 5-7, art. 16f ust. 4-8, art. 16m ust. 8, 10-13, art. 16n ust. 2, 4 i 8, art. 19f ust. 4, 5, 7-8, 11 i 12, art. 19g ust. 5, art. 19h ust. 4 i 5 oraz art. 19i ust. 1, 10 i 11 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2023 r. poz. 1516, 1617, 1831 i 1972);

2) art. 107a ust. 1, 7, 8, 10-12, 14 i 16, art. 107b, art. 107c ust. 1, 8 i 9, art. 107e ust. 3, art. 107i ust. 1, art. 107l ust. 3, art. 107zd ust. 3 i art. 107ze ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301 oraz z 2023 r. poz. 605, 650, 1859 i 1938);

3) art. 30b ust. 1, 7, 8, 10-14 i 16, art. 30c ust. 1-3, 10 i 11, art. 30e ust. 3, art. 30j ust. 1, art. 30m ust. 3, art. 30zc ust. 3 i 4 oraz art. 30zd ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2162);

4) art. 12a ust. 3 i 4 oraz art. 12c ust. 8, 10, 10a, 11, 13a i 15 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1541, 1560 i 1972);

5) art. 35 ust. 7 i 8, art. 36 ust. 1, 7, 8, 10-12, 14 i 16, art. 37 ust. 1-3, 10 i 11, art. 38 ust. 3, art. 43 ust. 1, art. 46 ust. 2 i art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2023 r. poz. 1213 i 1234);

6) art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 1, 4, 8-13 i 15-18, art. 8 ust. 2, art. 10 ust. 4, 5, 7, art. 15 ust. 1, art. 21 ust. 2, 3 i 5, art. 23 ust. 2, art. 24, art. 25 ust. 1, 11 i 12, art. 26, art. 28 ust. 6, 7, 10 i 11 oraz art. 47 ust. 2, 8 i 12 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2023 r. poz. 506).

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, podjęte i niezakończone do dnia wejścia w życie ustawy oraz postępowania z nimi związane prowadzi od tego dnia dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Art. 22. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem art. 18 ust. 3, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia5).


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1088, 1234, 1672, 1872 i 2005 oraz z 2024 r. poz. 124 i 227.

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 94 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych (Dz. U. poz. 1972), która weszła w życie z dniem 26 marca 2024 r.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 650, 730, 912, 1000, 1115 i 1693.

4) Ustawa utraciła moc z dniem 1 października 2018 r., z wyjątkiem art. 98, art. 100, art. 101, art. 102, art. 103, art. 103a, art. 104 i art. 106, które utraciły moc z dniem 31 grudnia 2018 r., na podstawie art. 169 pkt 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669), która weszła w życie z dniem 1 października 2018 r.

5) Ustawa została ogłoszona w dniu 23 października 2018 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-15
  • Data wejścia w życie: 2024-04-15
  • Data obowiązywania: 2024-04-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA