REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 571

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I D ZIEDZICTWA NARODOWEGO 1)

z dnia 4 kwietnia 2024 r.

w sprawie udzielania pomocy publicznej na wspieranie działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14lc ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2024 r. poz. 324) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej na wspieranie działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych w ramach inwestycji A2.5.1]

Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej na wspieranie działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych w ramach inwestycji A2.5.1. „Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju” objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności, zwanej dalej „pomocą publiczną”, a także podmioty udzielające tej pomocy.

§ 2. [Udzielanie pomocy publicznej]

1. Pomoc publiczna jest udzielana na przedsięwzięcia w zakresie sztuk wizualnych, teatru, muzealnictwa, muzyki, tańca oraz kultury ludowej, w tym przedsięwzięcia realizowane z wykorzystaniem nowych technologii, wybrane do objęcia wsparciem z planu rozwojowego zgodnie z regulaminem, o którym mowa w art. 14lzb ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zwanym dalej „regulaminem”.

2. Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 1, obejmują:

1) festiwale, przeglądy i konkursy;

2) wystawy, performanse, happeningi, instalacje artystyczne, prezentacje multimedialne, spektakle, koncerty, widowiska oraz inne formy prezentacji sztuki;

3) dokumentację, archiwizację, badania oraz popularyzację kultury i wiedzy o kulturze;

4) konferencje i panele dyskusyjne;

5) kursy, szkolenia, warsztaty, projekty edukacyjne i animacje kulturowe.

§ 3. [Podmioty, którym może zostać udzielona pomoc publiczna]

1. Pomoc publiczna może być udzielana podmiotowi będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014”.

2. Podmiot ubiegający się o pomoc publiczną może ją otrzymać pod warunkiem, że zagwarantuje zgodność realizacji przedsięwzięcia z przepisami o pomocy publicznej w całym okresie, w którym będzie rozliczana udzielona pomoc publiczna, jednak nie krótszym niż 10 lat od dnia zawarcia umowy, o której mowa w art. 14lzh ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

3. Pomocy publicznej nie udziela się na rzecz przedsiębiorstwa, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, w rozumieniu art. 1 ust. 4 lit. a rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, z wyjątkiem przedsiębiorstw, które nie znajdowały się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r., lecz znalazły się w takiej sytuacji w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 4. [Pomoc publiczna, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia]

Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do pomocy publicznej nieprzekraczającej progów wskazanych w art. 4 ust. 1 lit. z rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

§ 5. [Pomoc publiczna nieobjęta zakresem obowiązywania przepisów rozporządzenia]

Przepisy rozporządzenia nie mają zastosowania do pomocy publicznej, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. c i d, ust. 3, ust. 4 lit. c oraz ust. 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

§ 6. [Kumulacja z inną pomocą]

Pomoc publiczna udzielana na podstawie niniejszego rozporządzenia podlega kumulacji z inną pomocą na zasadach określonych w art. 8 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

§ 7. [Pomoc publiczna na koszty kwalifikowalne]

Pomocy publicznej udziela się na koszty kwalifikowalne, o których mowa w art. 53 ust. 4 i 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, w zakresie określonym w regulaminie.

§ 8. [Formy pomocy publicznej]

Pomoc publiczna może mieć formę pomocy inwestycyjnej lub pomocy operacyjnej, zgodnie z art. 53 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

§ 9. [Wysokość pomocy publicznej]

1. Wysokość pomocy publicznej ustala się zgodnie z art. 53 ust. 6-9 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

2. Do obliczania wysokości pomocy publicznej i kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 7, stosuje się art. 7 ust. 1 i 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

§ 10. [Zasady oraz forma udzielania pomocy publicznej]

1. Pomoc publiczna jest udzielana zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, w formie dotacji, o której mowa w art. 5 ust. 2 lit. a rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

2. Dotacja, o której mowa w art. 5 ust. 2 lit. a rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, jest przeznaczona na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 7.

§ 11. [Podmiot udzielający pomocy publicznej]

1. Podmiotem udzielającym pomocy publicznej jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, udziela pomocy publicznej w zakresie wskazanym w regulaminie.

§ 12. [Wniosek o udzielenie pomocy publicznej]

1. Podmiot ubiegający się o pomoc publiczną składa do podmiotu udzielającego pomocy publicznej wniosek o udzielenie pomocy publicznej, zwany dalej „wnioskiem”, zawierający informacje wskazane w art. 6 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

2. Do wniosku podmiot ubiegający się o pomoc publiczną załącza dokumenty przygotowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 702).

3. Ogłoszenie o naborze wniosków jest podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

§ 13. [Termin końcowy udzielania pomocy publicznej]

Pomoc publiczna może być udzielana nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 14. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: B. Sienkiewicz


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2718).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28, Dz. Urz. UE L 26 z 31.01.2018, str. 53, Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3, Dz. Urz. UE L 89 z 16.03.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 270 z 29.07.2021, str. 39, Dz. Urz. UE L 119 z 05.05.2023, str. 159 oraz Dz. Urz. UE L 167 z 30.06.2023, str. 1.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-15
  • Data wejścia w życie: 2024-04-30
  • Data obowiązywania: 2024-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA