REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 579

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 10 kwietnia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego (Dz. U. poz. 2031), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 sierpnia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego (Dz. U. poz. 1792).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 sierpnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego (Dz. U. poz. 1792), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Infrastruktury: D. Klimczak


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury
z dnia 10 kwietnia 2024 r. (Dz. U. poz. 579)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
1)

z dnia 4 października 2018 r.

w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego

Na podstawie art. 174 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963 i 2029) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wymagania dotyczące opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego;

2) skalę map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego, w tym skalę wizualizacji tych map.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) obszarze zagrożenia powodziowego - rozumie się przez to obszary, o których mowa w art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;

2) klasach użytkowania terenu - rozumie się przez to formy gospodarczego wykorzystania powierzchni terenu, wyznaczone na potrzeby opracowania map ryzyka powodziowego w celu ustalenia rodzaju działalności gospodarczej wykonywanej na obszarze zagrożenia powodziowego oraz określenia wartości potencjalnych strat powodziowych.

§ 3. 1. Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego opracowuje się w postaci elektronicznej obejmującej bazę danych przestrzennych oraz wersje kartograficzne.

2. Bazę danych przestrzennych map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego opracowuje się w postaci warstw wektorowych.

3. Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego opracowuje się w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752, 1615, 1688 i 1762), zwanym dalej „układem współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992”.

4. Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego w wersji kartograficznej opracowuje się w podziale arkuszowym map topograficznych w skali 1:10 000 w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992.

5.2) Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego w wersji kartograficznej opracowuje się w postaci plików w formacie PDF, zawierających treść tych map wraz z elementami pozaramkowymi.

6. Podkład topograficzny dla map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego w wersji kartograficznej stanowią mapy topograficzne w skali 1:10 000 lub ortofotomapy o terenowej wartości piksela nie większej niż 0,5 m.

§ 4.3) 1. Wizualizacje map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, o których mowa w art. 173 ust. 17 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, opracowuje się w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992.

2. Wizualizacje map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, o których mowa w art. 173 ust. 17 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, opracowuje się oddzielnie dla każdego z obszarów dorzeczy w następujących skalach:

1) 1:3 000 000 oraz 1:1 500 000 - dla obszaru dorzecza Wisły i obszaru dorzecza Odry;

2) 1:250 000 - dla obszarów dorzeczy Dniestru, Banówki i Świeżej;

3) 1:500 000 - dla obszaru dorzecza Dunaju, dla regionów wodnych Czadeczki i Czarnej Orawy;

4) 1:25 000 - dla obszaru dorzecza Dunaju, dla regionu wodnego Morawy;

5) 1:750 000 - dla obszaru dorzecza Łaby;

6) 1:1 000 000 - dla obszarów dorzeczy Niemna i Pregoły.

3. Wizualizacje map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego, o których mowa w art. 173 ust. 17 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, opracowuje się w formacie PDF w rozmiarze arkusza 297 × 210 mm.

§ 5. 1. Mapy zagrożenia powodziowego w wersji kartograficznej opracowuje się w dwóch zestawach tematycznych:

1) mapę zagrożenia powodziowego przedstawiającą głębokość wody;

2) mapę zagrożenia powodziowego przedstawiającą prędkość przepływu wody.

2. Mapy zagrożenia powodziowego, o których mowa w ust. 1, opracowuje się oddzielnie dla każdego z obszarów zagrożenia powodziowego.

3. Mapę zagrożenia powodziowego, o której mowa w ust. 1 pkt 2, opracowuje się dla miast będących siedzibą władz samorządu województwa lub wojewody, miast na prawach powiatu i innych miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 000 osób, położonych na obszarach, o których mowa w art. 169 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, dla powodzi od strony rzek.

§ 6. 1. Przy opracowywaniu map zagrożenia powodziowego, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, uwzględnia się oznaczenie na tych mapach:

1) głębokości wody;

2) obszaru zagrożenia powodziowego;

3) maksymalnych rzędnych zwierciadła wody wynikających z matematycznego modelowania hydraulicznego;

4) rzędnych korony wałów przeciwpowodziowych w przekrojach poprzecznych, które zostaną wykorzystane do obliczeń modelowych;

5) cieków naturalnych i kanałów;

6) nazw cieków naturalnych i kanałów;

7) kilometrażu rzeki oznaczonego co 0,5 km;

8) zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa oraz granicy państwa;

9) nazw miejscowości.

2. Przy opracowywaniu map zagrożenia powodziowego, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, uwzględnia się oznaczenie na tych mapach:

1) prędkości przepływu wody;

2) kierunków przepływu wody;

3) elementów wymienionych w ust. 1 pkt 2-9.

§ 7. Przy opracowywaniu map zagrożenia powodziowego, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, dla powodzi od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, uwzględnia się oznaczenie na tych mapach:

1) kilometrażu brzegu morskiego oznaczonego co 0,5 km;

2) granic pasa technicznego brzegu morskiego;

3) granic pasa ochronnego brzegu morskiego;

4) granic portów i przystani morskich;

5) elementów wymienionych w § 6 ust. 1.

§ 8. Przy opracowywaniu map zagrożenia powodziowego, o których mowa w § 5 ust. 1, można uwzględnić oznaczenie na tych mapach także elementów innych niż wymienione w § 6 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2 oraz § 7 pkt 1-4, jeżeli wynika to ze specyfiki obszaru zagrożenia powodziowego lub powodzi.

§ 9. 1. Obszar zagrożenia powodziowego wyznacza się na podstawie rzędnych zwierciadła wody, uzyskanych w wyniku matematycznego modelowania hydraulicznego.

2. Matematyczne modelowanie hydrauliczne wykonuje się jako:

1) modelowanie jednowymiarowe - za pomocą jednowymiarowego modelu przepływu (1D), w którym wektor prędkości ma jedną niezerową składową;

2) modelowanie dwuwymiarowe - za pomocą dwuwymiarowego modelu przepływu (2D), w którym wektor prędkości ma dwie niezerowe składowe.

3. Modelowanie dwuwymiarowe wykonuje się dla miast określonych w § 5 ust. 3.

4. Dla terenów innych niż miasta określone w § 5 ust. 3 wykonuje się modelowanie jednowymiarowe, z tym że zamiast modelowania jednowymiarowego można wykonać modelowanie dwuwymiarowe.

5. W przypadkach przewidzianych do modelowania dwuwymiarowego zamiast modelowania dwuwymiarowego można wykonać modele hybrydowe (1D/2D), składające się z jednowymiarowego modelu przepływu (1D) dla koryt cieków oraz dwuwymiarowego modelu przepływu (2D) dla obszarów zalewowych od strony cieków naturalnych i kanałów oraz od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych.

§ 10. Przy wyznaczaniu obszarów, o których mowa w art. 169 ust. 2 pkt 3 lit. a i b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne:

1) przyjmuje się przepływ lub poziom wody o prawdopodobieństwie wystąpienia 1 %, czyli raz na 100 lat;

2) uwzględnia się całkowite zniszczenie wału przeciwpowodziowego lub wału przeciwsztormowego.

§ 11. 1. Na mapach zagrożenia powodziowego, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, głębokość wody oznacza się w następujących przedziałach:

1) głębokość wody mniejsza lub równa 0,5 m - wskazująca na niskie zagrożenie dla ludzi i obiektów budowlanych;

2) głębokość wody większa niż 0,5 m, a mniejsza lub równa 2 m - wskazująca na średnie zagrożenie dla ludzi ze względu na możliwość ewakuacji na wyższe piętra budynków, ale wysokie ze względu na straty materialne;

3) głębokość wody większa niż 2 m, a mniejsza lub równa 4 m - wskazująca na wysokie zagrożenie dla ludzi i bardzo wysokie ze względu na straty materialne; zalaniu mogą podlegać nie tylko partery, ale również pierwsze piętra budynków;

4) głębokość wody większa niż 4 m - wskazująca na bardzo wysokie zagrożenie dla ludzi i bardzo wysokie zagrożenie wystąpienia całkowitych strat materialnych.

2. Na mapach zagrożenia powodziowego, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, prędkość przepływu wody oznacza się w następujących przedziałach:

1) prędkość przepływu wody mniejsza lub równa 0,5 m/s - prędkość mała; woda ma niewielką zdolność oddziaływania na obiekty;

2) prędkość przepływu wody większa niż 0,5 m/s, a mniejsza lub równa 1 m/s - prędkość średnia; woda ma umiarkowaną zdolność oddziaływania na obiekty, jest w stanie przemieszczać obiekty o niewielkich rozmiarach i masie oraz stanowi zagrożenie dla ludzi;

3) prędkość przepływu wody większa niż 1 m/s, a mniejsza lub równa 2 m/s - prędkość duża; woda ma silną zdolność oddziaływania na obiekty, jest w stanie przemieszczać obiekty o dużych rozmiarach i masie oraz stanowi poważne zagrożenie dla ludzi;

4) prędkość przepływu wody większa niż 2 m/s - prędkość bardzo duża; woda ma bardzo silną zdolność oddziaływania na obiekty, jest w stanie przemieszczać obiekty o bardzo dużych rozmiarach i masie oraz naruszać strukturę obiektów statycznych, a także stanowi bardzo poważne zagrożenie dla ludzi.

3. Głębokość wody uzyskuje się w wyniku modelowania jednowymiarowego albo modelowania dwuwymiarowego.

4. Prędkość przepływu wody i kierunki przepływu wody uzyskuje się w wyniku modelowania dwuwymiarowego.

§ 12. 1. Mapy ryzyka powodziowego w wersji kartograficznej opracowuje się w dwóch zestawach tematycznych:

1) mapę ryzyka powodziowego przedstawiającą potencjalnie negatywne skutki dla życia i zdrowia ludzi oraz wartości potencjalnych strat powodziowych;

2) mapę ryzyka powodziowego przedstawiającą potencjalnie negatywne skutki dla środowiska, dziedzictwa kulturowego i działalności gospodarczej.

2. Mapy ryzyka powodziowego, o których mowa w ust. 1, opracowuje się oddzielnie dla każdego z obszarów zagrożenia powodziowego.

§ 13. 1. Przy opracowywaniu map ryzyka powodziowego, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1, uwzględnia się oznaczenie na tych mapach:

1) szacunkowej liczby mieszkańców, którzy mogą być dotknięci powodzią;

2) budynków mieszkalnych;

3) obiektów o szczególnym znaczeniu społecznym, w tym:

a) szpitali,

b) szkół,

c) przedszkoli,

d) żłobków,

e) hoteli,

f) centrów handlowo-usługowych,

g) jednostek Policji,

h) jednostek ochrony przeciwpożarowej,

i) jednostek Straży Granicznej,

j) domów pomocy społecznej, placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku i hospicjów,

k) zakładów karnych, zakładów poprawczych i aresztów śledczych;

4) wartości potencjalnych strat powodziowych;

5) elementów wymienionych w § 6 ust. 1 pkt 2 i 5-9.

2. Przy opracowywaniu map ryzyka powodziowego, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 2, uwzględnia się oznaczenie na tych mapach:

1) następujących klas użytkowania terenu:

a) terenów zabudowy mieszkaniowej,

b) terenów przemysłowych,

c) terenów komunikacyjnych,

d) lasów,

e) terenów rekreacyjno-wypoczynkowych,

f) gruntów ornych i upraw trwałych,

g) użytków zielonych,

h) wód powierzchniowych,

i) pozostałych terenów;

2) ujęć wód powierzchniowych i wód podziemnych;

3) stref ochronnych ujęć wody;

4) kąpielisk;

5) obszarów Natura 2000, parków narodowych oraz rezerwatów przyrody;

6) ogrodów zoologicznych;

7) zabytków nieruchomych, w szczególności objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 oraz z 2023 r. poz. 951, 1688 i 1904);

8) zabytków wpisanych na Listę dziedzictwa światowego, o której mowa w art. 11 ust. 2 Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjętej w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji (Dz. U. z 1976 r. poz. 190 i 191);

9) pomników zagłady, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. z 2015 r. poz. 2120);

10) skansenów i muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów, o którym mowa w art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2022 r. poz. 385);

11) bibliotek, których zbiory tworzą narodowy zasób biblioteczny, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2393);

12) archiwów, których zbiory tworzą narodowy zasób archiwalny, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164);

13) instalacji mogących w razie wystąpienia powodzi spowodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, na których prowadzenie jest wymagane uzyskanie pozwolenia zintegrowanego, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54), w następujących kategoriach działalności przemysłowej:

a) przemysł energetyczny,

b) produkcja i obróbka metali,

c) przemysł mineralny,

d) przemysł chemiczny,

e) gospodarka odpadami,

f) inne rodzaje działalności, obejmujące:

- produkcję i przetwórstwo papieru oraz drewna,

- intensywny chów lub hodowlę drobiu i świń,

- produkcję i przetwarzanie surowców roślinnych i zwierzęcych;

14) zakładów przemysłowych, których instalacje nie wymagają uzyskania pozwolenia zintegrowanego, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, a które mogą stwarzać zagrożenie, w tym zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu art. 3 pkt 48a tej ustawy;

15) potencjalnych ognisk zanieczyszczeń wód, w szczególności:

a) oczyszczalni ścieków,

b) przepompowni ścieków,

c) składowisk odpadów,

d) cmentarzy;

16) elementów wymienionych w § 6 ust. 1 pkt 2 i 5-9.

§ 14. 1. Przy opracowywaniu map ryzyka powodziowego, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1, dla powodzi od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, uwzględnia się oznaczenie na tych mapach elementów wymienionych w § 6 ust. 1 pkt 2 i 5-9, § 7 pkt 1-4 i § 13 ust. 1 pkt 1-4.

2. Przy opracowywaniu map ryzyka powodziowego, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 2, dla powodzi od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, uwzględnia się oznaczenie na tych mapach elementów wymienionych w § 6 ust. 1 pkt 2 i 5-9, § 7 pkt 1-4 i § 13 ust. 2 pkt 1-15.

§ 15. Przy opracowywaniu map ryzyka powodziowego, o których mowa w § 12 ust. 1, można uwzględnić oznaczenie na tych mapach również elementów innych niż wymienione w § 6 ust. 1 pkt 2 i 5-9, § 7 pkt 1-4 i § 13 ust. 1 pkt 1-4 oraz ust. 2 pkt 1-15, jeżeli wynika to ze specyfiki obszaru zagrożenia powodziowego lub powodzi.

§ 16. 1. Na mapach ryzyka powodziowego, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1, oznacza się budynki mieszkalne, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 2, i obiekty o szczególnym znaczeniu społecznym, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 3, znajdujące się na obszarach, dla których głębokość wody jest mniejsza lub równa 2 m oraz dla których głębokość wody jest większa niż 2 m.

2. Wartości potencjalnych strat powodziowych, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 4, określa się dla klas użytkowania terenu, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 1 lit. a-g.

§ 17. Każdy arkusz wersji kartograficznej mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego zawiera w szczególności następujące elementy:

1) tytuł opracowania;

2) godło arkusza mapy i nazwę arkusza mapy w skali 1:10 000 w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992;

3) główną ramkę danych zawierającą treść mapy zgodnie z § 6-8 i § 13-15;

4) siatkę kartograficzną odnoszącą się do głównej ramki danych w układzie mapy;

5) siatkę kilometrową odnoszącą się do głównej ramki danych w układzie mapy;

6) wyloty siatki układu współrzędnych płaskich prostokątnych PL-UTM, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;

7) skalę i podziałkę liniową;

8) objaśnienia znaków;

9) ramkę danych określoną jako „układ arkuszy”, z zaznaczonym zasięgiem głównej ramki danych:

a) podział arkuszowy map topograficznych w skali 1:10 000, w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992,

b) zasadniczy trójstopniowy podział terytorialny państwa oraz granicę państwa,

c) obszar działania jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - regionalnych zarządów gospodarki wodnej i zarządów zlewni;

10) informację o:

a) układach odniesienia,

b) aktualności podkładu topograficznego,

c) aktualności hydrograficznej opracowania,

d) organach właściwych do sporządzenia i zatwierdzenia mapy,

e) wykonawcy mapy,

f) dacie i numerze wydania mapy.

§ 18. 1. Przy opracowywaniu map zagrożenia powodziowego lub map ryzyka powodziowego wykorzystuje się w szczególności:

1) bazy danych dotyczące państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, o którym mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;

2) bazy danych dotyczące państwowego rejestru nazw geograficznych, o którym mowa w art. 4 ust. 1a pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;

3) bazy danych dotyczące obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;

4) ortofotomapy, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, o terenowej wielkości piksela równej 0,5 m;

5) mapy topograficzne w skali 1:10 000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;

6) mapy hydrograficzne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, w skali 1:50 000;

7) mapy sozologiczne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, w skali 1:50 000;

8) numeryczny model terenu, o którym mowa w art. 4 ust. 1a pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, o interwale siatki równym 1 m i dokładności wysokościowej nie mniejszej niż 0,2 m, wykonany metodą lotniczego skaningu laserowego;

9) numeryczny model pokrycia terenu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, o interwale siatki punktów wysokościowych 1 m i dokładności wysokościowej nie mniejszej niż 0,2 m, wykonany metodą lotniczego skaningu laserowego;

10) krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773);

11) Mapę Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:10 000;

12) wykaz kąpielisk, o którym mowa w art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;

13) informacje z systemu informacyjnego gospodarowania wodami, o którym mowa w art. 329 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;

14) bazy danych hydrogeologicznych, o których mowa w art. 380 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;

15) mapę obszaru Natura 2000, o której mowa w art. 28 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890);

16) centralny rejestr form ochrony przyrody, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

17) rejestr wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego oraz wydanych pozwoleń zintegrowanych, o którym mowa w art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;

18) rejestr zakładów, których działalność może być przyczyną wystąpienia poważnej awarii, w tym zakładów o zwiększonym ryzyku i zakładów o dużym ryzyku, o którym mowa w art. 29 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 425);

19) rejestr zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

20) gminną ewidencję zabytków, o której mowa w art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

21) dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego.

2. W przypadku braku danych, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 8 i 9, lub stwierdzenia w nich zmian w ukształtowaniu terenu, mających istotny wpływ na poziom zagrożenia powodziowego, jest możliwe wykorzystanie innych dostępnych danych.

3. Dane z rejestrów i ewidencji, o których mowa w ust. 1 pkt 19 i 20, zaznacza się na mapach ryzyka powodziowego w przypadku dostępności danych w postaci warstwy wektorowej.

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia4).5)


1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - gospodarka wodna kieruje Minister Infrastruktury, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 sierpnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego (Dz. U. poz. 1792), które weszło w życie z dniem 20 września 2023 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 23 października 2018 r.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 104), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 566 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650, 710, 1479, 1669 i 1722).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-16
  • Data wejścia w życie: 2024-04-16
  • Data obowiązywania: 2024-04-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA