REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 582

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 15 kwietnia 2024 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 62bd ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 266) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu]

W rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 212) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w pkt 1:

1) w akapicie osiemnastym:

a) wyrazy „mieszkanie chronione” zastępuje się wyrazami „mieszkanie treningowe lub wspomagane”,

b) po wyrazach „mieszkanie treningowe lub wspomagane” dodaje się odnośnik nr 6a w brzmieniu:

6a) Zgodnie z art. 10 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1693) dotyczy także mieszkania chronionego prowadzonego w dniu wejścia w życie tej ustawy, która co do zasady weszła w życie z dniem 1 listopada 2023 r., do dnia jego przekształcenia w mieszkanie treningowe lub mieszkanie wspomagane, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia 1 listopada 2023 r.”;

2) w akapicie dwudziestym piątym średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się akapit dwudziesty szósty w brzmieniu:

„ 

związek zawodowy, o którym mowa w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854), w zakresie, w jakim zużywa paliwa gazowe na potrzeby podstawowej działalności;”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: P. Hennig-Kloska


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 2726).

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA