REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 584

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

w sprawie kształcenia kandydatów do zawodowej służby wojskowej w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich, centrach szkolenia lub ośrodkach szkolenia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 102 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) tryb ubiegania się o przyjęcie, w tym tryb postępowania rekrutacyjnego, do uczelni wojskowych, szkół podoficerskich, centrów szkolenia i ośrodków szkolenia, dokumenty wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie do tych uczelni, szkół, centrów i ośrodków szkolenia oraz zakres i terminy składania egzaminów wstępnych;

2) warunki i tryb powoływania do służby wojskowej pełnionej na czas kształcenia odpowiednio w uczelni wojskowej, szkole podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodku szkolenia;

3) warunki i tryb przyjmowania do uczelni wojskowych, szkół podoficerskich, centrów szkolenia i ośrodków szkolenia;

4) sposób ustalania kosztów kształcenia na uczelni wojskowej, w szkole podoficerskiej, centrum szkolenia i ośrodku szkolenia oraz wzór umowy określającej warunki zwrotu poniesionych kosztów na utrzymanie i naukę, zwanej dalej „umową”;

5) sposób wnoszenia opłat z tytułu egzaminów wstępnych dla osób niebędących żołnierzami zawodowymi, ubiegających się o przyjęcie do uczelni wojskowych, szkół podoficerskich, centrów szkolenia i ośrodków szkolenia oraz szczegółowy tryb ich pobierania;

6) warunki i tryb mianowania na stopnie wojskowe żołnierzy pełniących służbę wojskową na czas kształcenia odpowiednio w uczelni wojskowej, szkole podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodku szkolenia;

7) przebieg służby, warunki i tryb opiniowania żołnierzy pełniących tę służbę, w tym wzór arkusza opinii, ich uprawnienia inne niż określone w ustawie oraz tryb postępowania związany ze zwalnianiem z tej służby.

§ 2.

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) osoba zainteresowana - osobę ubiegającą się o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w ramach kształcenia w uczelni wojskowej, szkole podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodku szkolenia, poprzedzającej powołanie do zawodowej służby wojskowej;

2) kandydat - osobę zainteresowaną, po jej powołaniu do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w trakcie kształcenia w uczelni wojskowej, szkole podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodku szkolenia, ubiegającą się o powołanie do zawodowej służby wojskowej.

Rozdział 2

Rekrutacja

§ 3.

Osoba zainteresowana spełniająca warunki określone w art. 83 ust. 1 pkt 1-8 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, zwanej dalej „ustawą”, wobec której nie zachodzi przesłanka, o której mowa w art. 362 ust. 2 ustawy, może ubiegać się o przyjęcie do:

1) uczelni wojskowej na:

a) studia stacjonarne w tej uczelni - w przypadku posiadania świadectwa dojrzałości,

b) studia stacjonarne w uczelni innej niż uczelnia wojskowa - w przypadku posiadania świadectwa dojrzałości,

c) kurs oficerski w tej uczelni - w przypadku posiadania tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego;

2) szkoły podoficerskiej - w przypadku posiadania co najmniej wykształcenia średniego lub średniego branżowego;

3) centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia - w przypadku posiadania co najmniej wykształcenia: podstawowego, gimnazjalnego, zasadniczego zawodowego lub zasadniczego branżowego;

4) centrum szkolenia - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów zawodowych absolwentów studiów, którzy posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny, w ramach kursu oficerskiego.

§ 4.

1. Osoba zainteresowana składa wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia, o którym mowa w art. 79 ustawy, według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 80 ust. 4 pkt 4 ustawy, nie później niż miesiąc przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego w uczelni wojskowej, szkole podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodku szkolenia. Złożenie wniosku jest równoznaczne z ubieganiem się osoby zainteresowanej o przyjęcie, o którym mowa w § 3.

2. W przypadku cywilnego studenta uczelni wojskowej, o którym mowa w § 6 ust. 1, wniosek składa się w terminie 14 dni po ogłoszeniu przez rektora-komendanta uczelni wojskowej informacji o przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej, o której mowa w § 15.

3. W przypadku osób zainteresowanych ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne w Lotniczej Akademii Wojskowej wniosek składa się do dnia 31 marca danego roku. Termin składania wniosku może zostać wydłużony do dnia 30 kwietnia danego roku przez kierownika komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr na wniosek Rektora-Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą uzupełnienia limitu przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych, który jest określony corocznie w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej wydawanym na podstawie art. 444 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.1)).

4. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających złożenie wniosku w terminie przez osoby, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. a i b, wniosek ten składa się najpóźniej w pierwszym dniu postępowania rekrutacyjnego w Wojskowym Centrum Rekrutacji, zwanym dalej „WCR”, które swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje siedzibę uczelni wojskowej.

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się w przypadku ubiegania się o przyjęcie do Lotniczej Akademii Wojskowej.

6. Do wniosku dołącza się:

1) dyplom ukończenia studiów potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego oraz świadectwo dojrzałości, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. a i b, lub dokumenty potwierdzające posiadanie wykształcenia, o którym mowa w § 3 pkt 2 lub 3;

2) oświadczenie o nieprowadzeniu przeciwko osobie zainteresowanej postępowania karnego oraz oświadczenie, że nie była ona karana za przestępstwo popełnione umyślnie;

3) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

7. Dyplomy ukończenia studiów potwierdzające posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego oraz świadectwo dojrzałości, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. a i b, lub dokumenty potwierdzające posiadanie wykształcenia, o którym mowa w § 3 pkt 2 lub 3, wydawane w roku ubiegania się o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz dokumenty wymienione w ust. 6 pkt 3 dostarcza się bezpośrednio przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego w uczelni wojskowej, szkole podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodku szkolenia.

8. Dokumenty wymienione w rozporządzeniu przekazywane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), które zapewnia resort obrony narodowej, lub w formie papierowej.

§ 5.

1. Osoba, która nie ukończyła 18 roku życia, składa za pośrednictwem szefa WCR wniosek do rektora-komendanta uczelni wojskowej o przyjęcie na studia stacjonarne w uczelni wojskowej. Do wniosku, w którym zawiera się następujące dane osobowe:

1) imiona i nazwisko,

2) datę i miejsce urodzenia,

3) imię ojca,

4) numer PESEL,

5) adres zamieszkania, kod pocztowy,

6) dane kontaktowe: numer telefonu i adres e-mail

- dołącza się dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 6, oraz zgodę przedstawicieli ustawowych na przystąpienie do postępowania rekrutacyjnego, która obejmuje wszystkie czynności podejmowane w ramach postępowania rekrutacyjnego, w tym zgodę na poddanie tej osoby badaniom lekarskim i psychologicznym, bez udziału przedstawicieli ustawowych.

2. Wniosek składa się w terminie:

1) do dnia 31 marca danego roku - w przypadku Lotniczej Akademii Wojskowej; termin składania wniosku może zostać wydłużony do dnia 30 kwietnia danego roku przez kierownika komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr na wniosek Rektora-Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą uzupełnienia limitu, o którym mowa w § 4 ust. 3;

2) nie później niż miesiąc przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego - w przypadku innych uczelni wojskowych.

3. Wniosek osoby, o której mowa w ust. 1, stanowi podstawę założenia ewidencji wojskowej oraz do skierowania przez szefa WCR tej osoby na badania psychologiczne i do Wojskowej Komisji Lekarskiej.

4. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających złożenie wniosku w terminie wniosek ten składa się, w przypadku innych niż Lotnicza Akademia Wojskowa uczelni wojskowych, najpóźniej w pierwszym dniu postępowania rekrutacyjnego w WCR, które swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje siedzibę uczelni wojskowej.

5. Przepisy § 4 ust. 7 stosuje się odpowiednio.

§ 6.

1. W przypadku ubiegania się przez cywilnego studenta uczelni wojskowej o przeniesienie na studia stacjonarne dla kandydatów na oficerów zawodowych w tej uczelni student ten składa wniosek, o którym mowa w § 4 ust. 1.

2. W przypadku osoby zainteresowanej ubiegającej się o przyjęcie do uczelni wojskowej na studia stacjonarne w uczelni innej niż uczelnia wojskowa przepis § 4 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 7.

1. Opłatę z tytułu egzaminu wstępnego do uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia wnosi się na rachunek bankowy właściwej uczelni wojskowej, a w przypadku szkoły podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia na rachunek bankowy jednostki organizacyjnej, na której zaopatrzeniu finansowym pozostaje ta szkoła, centrum lub ośrodek, nie później niż do dnia rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

2. Rektor-komendant uczelni wojskowej, komendant szkoły podoficerskiej, komendant centrum szkolenia lub komendant ośrodka szkolenia zamieszcza w systemie internetowej rejestracji kandydata i na stronie internetowej uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia informację o numerze rachunku bankowego, na który należy wnieść opłatę, oraz o wysokości tej opłaty.

§ 8.

Szef WCR, o którym mowa w art. 79 ust. 1 ustawy:

1) weryfikuje wniosek oraz poprawność zgromadzonych dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 6 i § 5 ust. 1;

2) informuje odpowiednio rektora-komendanta uczelni wojskowej, komendanta szkoły podoficerskiej, komendanta centrum szkolenia lub komendanta ośrodka szkolenia o złożeniu wniosku przez osobę zainteresowaną;

3) zleca badania psychologiczne w celu wydania orzeczenia psychologicznego o istnieniu albo braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej;

4) przesyła wniosek, o którym mowa w § 4 ust. 1 i § 5 ust. 1, wraz z kompletem dokumentów wskazanych w § 4 ust. 6 oraz wtórnikiem karty ewidencyjnej, informacją o karalności z ewidencji wojskowej lub z Krajowego Rejestru Karnego, a także z orzeczeniem psychologicznym o braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej do:

a) WCR, które swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje siedzibę uczelni wojskowej - w przypadku kształcenia na studiach stacjonarnych,

b) kierownika komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr - w przypadku osób wskazanych w § 3 pkt 1 lit. c i pkt 2-4 - i jednocześnie informuje szefa WCR, które swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje siedzibę uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia, o przesłaniu tego wniosku.

§ 9.

Kierownik komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr po otrzymaniu wniosku osoby zainteresowanej, o której mowa w § 3 pkt 1 lit. c lub pkt 2-4:

1) wyraża opinię w zakresie zasadności powołania tej osoby do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w ramach kształcenia, kierując się potrzebami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „Siłami Zbrojnymi”;

2) przesyła wnioski wraz z załącznikami do szefów WCR, które swoim zasięgiem terytorialnym obejmują siedzibę uczelni wojskowych, szkół podoficerskich, centrów szkolenia lub ośrodków szkolenia.

§ 10.

W przypadku osób, które zostały zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego, wskazanych w § 3 pkt 1 lit. a szef WCR, o którym mowa w § 8 pkt 4 lit. a, przekazuje dokumenty wskazane w § 8 pkt 4 do właściwego rektora-ko-mendanta uczelni wojskowej.

§ 11.

W przypadku osób wskazanych w § 3 pkt 1 lit. c i pkt 2-4 szef WCR obejmujący zasięgiem terytorialnym siedzibę uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia przekazuje odpowiednio dokumenty wskazane w § 8 pkt 4 do właściwego rektora-komendanta uczelni wojskowej, komendanta szkoły podoficerskiej, komendanta centrum szkolenia lub komendanta ośrodka szkolenia.

§ 12.

Szef WCR obejmujący zasięgiem terytorialnym siedzibę Lotniczej Akademii Wojskowej kieruje osobę zainteresowaną, o której mowa w § 3 pkt 1 lit. a, ubiegającą się o przyjęcie na studia stacjonarne w Lotniczej Akademii Wojskowej do właściwej wojskowej komisji lekarskiej w celu wydania orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej ustalającej kategorię zdolności do zawodowej służby wojskowej.

§ 13.

Szef WCR obejmujący zasięgiem terytorialnym siedzibę Lotniczej Akademii Wojskowej po otrzymaniu orzeczenia, o którym mowa w § 12, przesyła to orzeczenie w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania do Rektora-Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej.

§ 14.

Rektorzy-komendanci uczelni wojskowych, komendanci szkół podoficerskich, komendanci centrów szkolenia lub komendanci ośrodków szkolenia powiadamiają osoby zainteresowane, o których mowa w § 3 i § 6 ust. 1, z wyłączeniem osób zainteresowanych, które nie otrzymały zaświadczenia, o którym mowa w § 16 ust. 4 i § 22 ust. 3, o terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego co najmniej na 7 dni przed jego rozpoczęciem.

§ 15.

1. Wobec osób, o których mowa w § 6 ust. 1, przeprowadza się rekrutację uzupełniającą do uczelni wojskowej na wolne miejsca powstałe w wyniku zwolnienia ze służby wojskowej odbywanej w trakcie kształcenia w uczelni wojskowej.

2. Rekrutację uzupełniającą przeprowadza rektor-komendant uczelni wojskowej po uzyskaniu zgody kierownika komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr.

§ 16.

1. W ramach postępowania rekrutacyjnego do centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia kształcących na potrzeby Wojsk Specjalnych osobę zainteresowaną poddaje się szkoleniu sprawdzającemu predyspozycje do pełnienia służby na stanowiskach w Wojskach Specjalnych.

2. Warunkiem dopuszczenia osoby zainteresowanej do dalszego postępowania rekrutacyjnego w tym centrum szkolenia lub ośrodku szkolenia jest ukończenie tego szkolenia z wynikiem pozytywnym.

3. Komendant centrum szkolenia lub komendant ośrodka szkolenia zawiadamia osobę zainteresowaną o terminie i miejscu przeprowadzenia szkolenia sprawdzającego.

4. Po ukończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym komendant właściwego centrum szkolenia lub komendant ośrodka szkolenia wydaje osobie zainteresowanej zaświadczenie o ukończeniu szkolenia sprawdzającego. Informację o ukończeniu szkolenia zamieszcza się w ewidencji wojskowej.

5. Komendant centrum szkolenia lub komendant ośrodka szkolenia informuje kierownika komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr o przebiegu i wynikach szkolenia sprawdzającego w terminie 14 dni od dnia jego zakończenia.

§ 17.

1. Egzamin wstępny może obejmować:

1) sprawdzian sprawności fizycznej;

2) test znajomości języka angielskiego;

3) sprawdzian wiedzy ogólnej lub sprawdzian kwalifikacji zawodowej.

2. Sprawdzian sprawności fizycznej zawiera elementy sprawdzające siłę, szybkość i wytrzymałość osoby zainteresowanej.

3. Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu ocenę:

1) predyspozycji do pełnienia zawodowej służby wojskowej w danym korpusie osobowym (grupie osobowej);

2) motywacji do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

4. W ramach postępowania rekrutacyjnego dla osób zainteresowanych przyjęciem:

1) do uczelni wojskowej albo do centrum szkolenia na kurs oficerski przeprowadza się:

a) egzamin wstępny w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz dodatkowo pkt 3, na wniosek osób wskazanych przez Ministra Obrony Narodowej posiadających kwalifikacje właściwe dla danego korpusu osobowego (grupy osobowej), o których mowa w art. 192 ust. 2 ustawy,

b) rozmowę kwalifikacyjną;

2) do uczelni wojskowej w ramach studiów stacjonarnych, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. a:

a) przeprowadza się:

- test znajomości języka angielskiego, jeżeli osoba zainteresowana nie zdawała go na egzaminie maturalnym,

- analizę wyników egzaminu maturalnego,

- rozmowę kwalifikacyjną,

b) może być przeprowadzony sprawdzian sprawności fizycznej w przypadku potrzeby wyselekcjonowania najlepszych kandydatów posiadających odpowiednie predyspozycje do pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, a po jej ukończeniu zawodowej służby wojskowej w określonych korpusach osobowych (grupach osobowych), w których pełnienie służby wojskowej odbywa się w szczególnych warunkach;

3) do uczelni wojskowej w ramach studiów stacjonarnych, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. b:

a) przeprowadza się:

- test znajomości języka angielskiego, jeżeli osoba zainteresowana nie zdawała go na egzaminie maturalnym,

- rozmowę kwalifikacyjną,

b) może być przeprowadzony sprawdzian sprawności fizycznej w przypadku potrzeby wyselekcjonowania najlepszych kandydatów posiadających odpowiednie predyspozycje do pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, a po jej ukończeniu zawodowej służby wojskowej w określonych korpusach osobowych (grupach osobowych), w których pełnienie służby wojskowej odbywa się w szczególnych warunkach;

4) do uczelni wojskowej w ramach studiów stacjonarnych, o których mowa w § 6 ust. 1:

a) przeprowadza się:

- test znajomości języka angielskiego,

- analizę przebiegu nauki, w tym ocen uzyskanych z egzaminów w uczelni wojskowej lub uczelni innej niż wojskowa,

- rozmowę kwalifikacyjną,

b) może być przeprowadzony sprawdzian sprawności fizycznej w przypadku potrzeby wyselekcjonowania najlepszych kandydatów posiadających odpowiednie predyspozycje do pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, a po jej ukończeniu zawodowej służby wojskowej w określonych korpusach osobowych (grupach osobowych), w których pełnienie służby wojskowej odbywa się w szczególnych warunkach;

5) do szkoły podoficerskiej, o których mowa w § 3 pkt 2:

a) przeprowadza się:

- egzamin wstępny w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,

- analizę dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia, o którym mowa w § 3 pkt 2,

- rozmowę kwalifikacyjną,

b) może być przeprowadzony sprawdzian znajomości języka angielskiego w przypadku potrzeby wyselekcjonowania najlepszych kandydatów na stanowiska wymagające znajomości tego języka;

6) do centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia, o których mowa w § 3 pkt 3, przeprowadza się:

a) egzamin wstępny w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,

b) analizę dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia, o którym mowa w § 3 pkt 3,

c) rozmowę kwalifikacyjną.

5. Egzamin wstępny przeprowadza się w pierwszym lub drugim dniu postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w § 18 ust. 1.

§ 18.

1. Postępowanie rekrutacyjne w uczelni wojskowej, w szkole podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodku szkolenia przeprowadza komisja rekrutacyjna.

2. Komisję rekrutacyjną powołują odpowiednio rektor-komendant uczelni wojskowej lub inny organ wskazany w statucie uczelni, komendant szkoły podoficerskiej, komendant centrum szkolenia lub komendant ośrodka szkolenia.

3. Przewodniczącym komisji rekrutacyjnej w szkole podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodku szkolenia jest odpowiednio komendant szkoły podoficerskiej, komendant centrum szkolenia lub komendant ośrodka szkolenia.

4. Komisja rekrutacyjna po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, z wyłączeniem postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Lotniczej Akademii Wojskowej:

1) informuje niezwłocznie osobę zainteresowaną, o której mowa w § 3 pkt 1 lit. a i c, pkt 2-4 oraz w § 6 ust. 1, o wstępnym zakwalifikowaniu do uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia albo wydaje i doręcza w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego decyzję o odmowie przyjęcia odpowiednio na studia, do szkoły podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia;

2) przesyła niezwłocznie do szefa WCR obejmującego zasięgiem terytorialnym siedzibę danej uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia listę osób wstępnie zakwalifikowanych do uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia, która w zakresie danych osobowych tych osób zawiera imię i nazwisko oraz numer PESEL.

5. Szef WCR obejmującego zasięgiem terytorialnym siedzibę danej uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia po otrzymaniu listy, o której mowa w ust. 4 pkt 2, niezwłocznie kieruje osoby zainteresowane, które zostały wstępnie zakwalifikowane, do wojskowej komisji lekarskiej w celu wydania orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej ustalającej kategorię zdolności do zawodowej służby wojskowej, w tym również w korpusach osobowych (grupach osobowych).

6. Szef WCR obejmującego zasięgiem terytorialnym siedzibę danej uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia po otrzymaniu orzeczenia niezwłocznie przesyła je odpowiednio do rektora-komendanta uczelni wojskowej, komendanta szkoły podoficerskiej, komendanta centrum szkolenia lub komendanta ośrodka szkolenia.

7. Na czas postępowania rekrutacyjnego oraz badania w ramach wojskowej komisji lekarskiej rektor-komendant uczelni wojskowej, komendant szkoły podoficerskiej, komendant centrum szkolenia lub komendant ośrodka szkolenia zapewnia osobie zainteresowanej bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie w tej uczelni wojskowej, szkole podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodku szkolenia.

8. Czas trwania postępowania rekrutacyjnego wynosi od 1 dnia do 3 dni, a wraz z badaniami lekarskimi na potrzeby wydania orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej łącznie do 5 dni.

§ 19.

1. Komisja rekrutacyjna, o której mowa w § 18 ust. 2, na podstawie przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego oraz otrzymanych orzeczeń wskazanych w § 18 ust. 5, a w przypadku Lotniczej Akademii Wojskowej orzeczeń wydanych w trybie wskazanym w § 12:

1) sporządza listę osób zakwalifikowanych do kształcenia w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej odbywanej odpowiednio w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich, centrach szkolenia lub ośrodkach szkolenia;

2) przesyła szefowi WCR obejmującego zasięgiem terytorialnym siedzibę danej uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia listę, o której mowa w pkt 1;

3) informuje pisemnie, a w przypadku wyrażenia zgody przez osobę zainteresowaną - przy pomocy środków komunikacji elektronicznej - w terminie 7 dni osoby wskazane w § 3 oraz § 6 ust. 1 o wpisaniu ich odpowiednio na listę studentów, osób zakwalifikowanych na kurs oficerski, do szkoły podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia albo wydaje i doręcza w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego decyzję o odmowie przyjęcia na studia lub kurs oficerski do uczelni wojskowej albo centrum szkolenia, do szkoły podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia.

2. Od decyzji komisji rekrutacyjnej o niezakwalifikowaniu do uczelni wojskowej na studia lub kurs oficerski, szkoły podoficerskiej albo centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia osoba zainteresowana może wnieść odwołanie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia:

1) w przypadku uczelni wojskowej - do rektora-komendanta;

2) w przypadku szkoły podoficerskiej albo centrum lub ośrodka szkolenia - do organu, któremu podlega szkoła podoficerska, centrum szkolenia lub ośrodek szkolenia.

§ 20.

Szef WCR obejmującego zasięgiem terytorialnym siedzibę danej uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia przekazuje odpowiednio kierownikowi komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr, dowódcy rodzaju Sił Zbrojnych, któremu podlega dana szkoła podoficerska, centrum szkolenia lub ośrodek szkolenia, listę, o której mowa w § 19 ust. 1 pkt 1.

§ 21.

1. Kierownik komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr wydaje rozkaz personalny o powołaniu do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia na studiach stacjonarnych w uczelni wojskowej lub na kursie oficerskim w uczelni wojskowej, poprzedzającej zawodową służbę wojskową.

2. Wobec osób, o których mowa w § 6, kierownik komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr wydaje rozkaz personalny o powołaniu do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia na studiach stacjonarnych w uczelni wojskowej po spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 83 ust. 1 pkt 4 ustawy, oraz po złożeniu wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 1.

3. Dowódca rodzaju Sił Zbrojnych, któremu podlega dana szkoła podoficerska, centrum szkolenia lub ośrodek szkolenia, wydaje rozkaz personalny o powołaniu osoby zainteresowanej do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia w szkole podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodku szkolenia, poprzedzającej zawodową służbę wojskową.

§ 22.

1. Dopuszczenie osoby zainteresowanej do dalszego postępowania rekrutacyjnego w Lotniczej Akademii Wojskowej na kierunku studiów, na którym realizowane jest kształcenie w zakresie pilotażu statku powietrznego, jest uzależnione od ukończenia z wynikiem pozytywnym prowadzonego w ramach postępowania rekrutacyjnego szkolenia sprawdzającego predyspozycje do pełnienia służby na stanowiskach pilotów, na warunkach i w trybie ustalonych dla roku akademickiego, którego dotyczy rekrutacja.

2. Rektor-Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej po otrzymaniu pozytywnego orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej w charakterze pilota statku powietrznego zawiadamia osobę zainteresowaną, o której mowa w § 3 pkt 1 lit. a, ubiegającą się o przyjęcie na kierunek studiów, na którym realizowane jest kształcenie w zakresie pilotażu statku powietrznego, o terminie stawienia się w Lotniczej Akademii Wojskowej w celu wzięcia udziału w szkoleniu sprawdzającym predyspozycje do pełnienia służby na stanowiskach pilotów.

3. Po ukończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym Rektor-Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej wydaje osobie zainteresowanej zaświadczenie o zakwalifikowaniu się do postępowania rekrutacyjnego. Zaświadczenie to uwzględnia się również w ewidencji wojskowej.

4. Rektor-Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej informuje kierownika komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr oraz kierownika komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw szkolnictwa wojskowego o przebiegu i wynikach szkolenia w terminie 14 dni od dnia jego zakończenia.

§ 23.

1. W przypadku osób zainteresowanych, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. b, ubiegających się o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej odbywanej w uczelni wojskowej w trakcie kształcenia realizowanego w uczelni innej niż uczelnia wojskowa, komisja rekrutacyjna:

1) w terminie 7 dni od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego w uczelni wojskowej przesyła wykaz osób zakwalifikowanych zawierający wyniki uzyskane w toku postępowania rekrutacyjnego do rektora uczelni innej niż uczelnia wojskowa;

2) wydaje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni, i doręcza osobie zainteresowanej zaświadczenie o zakwalifikowaniu się do postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w uczelni innej niż uczelnia wojskowa lub w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego decyzję o niezakwalifikowaniu się do postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w uczelni innej niż uczelnia wojskowa;

3) przesyła szefowi WCR obejmującemu zasięgiem terytorialnym siedzibę danej uczelni wojskowej kopię zaświadczenia o zakwalifikowaniu się do postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w uczelni innej niż uczelnia wojskowa lub decyzji o niezakwalifikowaniu się do tego postępowania;

4) przesyła kierownikowi komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr wykaz osób zakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w uczelni innej niż uczelnia wojskowa.

2. Rektor uczelni innej niż uczelnia wojskowa w terminie 7 dni od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego wobec osób ujętych w wykazie przesyła szefowi WCR obejmującemu zasięgiem terytorialnym siedzibę dla siedziby danej uczelni wojskowej oraz kierownikowi komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr listę osób wstępnie zakwalifikowanych na tę uczelnię.

3. Szef WCR kieruje osoby zainteresowane ujęte na liście wskazanej w ust. 2 do wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia kategorii zdolności do zawodowej służby wojskowej.

4. W zakresie danych osobowych osób ujętych w wykazie oraz na liście podaje się imię i nazwisko oraz numer PESEL.

5. Kierownik komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr wydaje rozkaz personalny o powołaniu do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej odbywanej w uczelni wojskowej w trakcie kształcenia realizowanego w uczelni innej niż uczelnia wojskowa na podstawie:

1) wyników postępowania rekrutacyjnego w uczelni wojskowej i w uczelni innej niż uczelnia wojskowa;

2) przesłanych z WCR obejmujących zasięgiem terytorialnym siedzibę uczelni wojskowej orzeczeń wojskowej komisji lekarskiej ustalających kategorię zdolności do zawodowej służby wojskowej.

6. Wobec osób, o których mowa w § 5 ust. 1, kierownik komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr wydaje rozkaz personalny o powołaniu do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia na studiach stacjonarnych w uczelni wojskowej po spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 83 ust. 1 pkt 4 ustawy, oraz złożeniu wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 1.

§ 24.

1. O powołaniu do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej poprzedzającej zawodową służbę wojskową kierownik komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr informuje odpowiednio rektora-komendanta uczelni wojskowej, a w przypadku dotyczącym osób wskazanych w § 3 pkt 1 lit. b informuje również rektora uczelni innej niż uczelnia wojskowa.

2. Kierownik komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr przekazuje szefowi WCR obejmującego zasięgiem terytorialnym siedzibę danej uczelni wojskowej wykaz osób zainteresowanych wpisanych na listę studentów albo osób zakwalifikowanych na kurs oficerski oraz rozkazy personalne, o których mowa w § 21 ust. 1 i 2 oraz w § 23 ust. 5.

3. Dowódca rodzaju Sił Zbrojnych, któremu podlega dana szkoła podoficerska, centrum szkolenia lub ośrodek szkolenia, przekazuje szefowi WCR właściwemu terytorialnie dla siedziby danej szkoły podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia wykaz osób zainteresowanych wpisanych na listę osób zakwalifikowanych do szkoły podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia oraz rozkazy personalne, o których mowa w § 21 ust. 3.

4. Szef WCR obejmującego zasięgiem terytorialnym siedzibę danej uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia przesyła szefowi WCR właściwemu ze względu na miejsce złożenia wniosku wykaz osób zainteresowanych wpisanych na listę osób zakwalifikowanych do uczelni wojskowej, do szkoły podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia w celu wydania skierowania odpowiednio do właściwej uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia.

5. Dzień stawienia się w uczelni wojskowej, szkole podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodku szkolenia określony w skierowaniu, o którym mowa w ust. 4, wskazywany jest przez szefa WCR obejmującego zasięgiem terytorialnym siedzibę danej uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia w porozumieniu odpowiednio z rektorem-komendantem uczelni wojskowej, komendantem szkoły podoficerskiej, komendantem centrum szkolenia lub komendantem ośrodka szkolenia.

§ 25.

Rozkaz personalny o powołaniu osoby zainteresowanej do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia, poprzedzającej zawodową służbę wojskową, doręcza tej osobie szef WCR, o którym mowa odpowiednio w § 24 ust. 2 i 3.

§ 26.

1. O stawieniu się kandydata w uczelni wojskowej, szkole podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodku szkolenia, rektor-komendant uczelni wojskowej, komendant szkoły podoficerskiej, komendant centrum szkolenia lub komendant ośrodka szkolenia zawiadamia:

1) szefa WCR obejmującego zasięgiem terytorialnym siedzibę danej uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia;

2) kierownika komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr - w przypadku kandydatów wskazanych w § 3 pkt 1 oraz § 6 ust. 1;

3) dowódcę rodzaju Sił Zbrojnych, któremu podlega dana szkoła podoficerska, centrum szkolenia lub ośrodek szkolenia - w przypadku kandydatów wskazanych w § 3 pkt 2-4.

2. Kandydaci wskazani w § 3 pkt 1 lit. b po stawieniu się w uczelni wojskowej i przyjęciu na jej zaopatrzenie oraz po zakończeniu szkolenia podstawowego są kierowani rozkazem rektora-komendanta uczelni wojskowej na studia w uczelni innej niż uczelnia wojskowa.

§ 27.

1. W przypadku gdy kandydat, któremu doręczono skierowanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, nie może stawić się do jej pełnienia w terminie określonym w tym skierowaniu z powodu choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim lub z przyczyn uzasadnionych ważnymi względami rodzinnymi albo osobistymi, niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie szefa WCR obejmującego zasięgiem terytorialnym siedzibę danej uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia.

2. Szef WCR po otrzymaniu zawiadomienia informuje odpowiednio rektora-komendanta uczelni wojskowej, komendanta szkoły podoficerskiej, komendanta centrum szkolenia lub komendanta ośrodka szkolenia o przyczynie niestawienia się kandydata do pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

3. Nowy termin stawiennictwa kandydata szef WCR ustala w porozumieniu odpowiednio z rektorem-komendantem uczelni wojskowej, komendantem szkoły podoficerskiej, komendantem centrum szkolenia lub komendantem ośrodka szkolenia.

§ 28.

1. Jeżeli kandydat, któremu doręczono skierowanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, nie stawi się w uczelni wojskowej, szkole podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodku szkolenia w terminie 7 dni od upływu terminu określonego w skierowaniu, z zastrzeżeniem przypadków określonych w § 27 ust. 1, wydaje się rozkaz personalny o wygaśnięciu rozkazu personalnego o powołaniu do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej - wydany do celów ewidencyjnych.

2. Rozkaz personalny wydaje organ, który wydał rozkaz personalny o powołaniu do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

3. Rektor-komendant uczelni wojskowej, komendant szkoły podoficerskiej albo komendant centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia zawiadamia szefa WCR obejmującego zasięgiem terytorialnym siedzibę danej uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia o wydaniu rozkazu personalnego o wygaśnięciu rozkazu personalnego o powołaniu do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

Rozdział 3

Pełnienie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej

§ 29.

W czasie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej kandydat:

1) kształci się lub szkoli się w uczelni wojskowej, szkole podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodku szkolenia i wykonuje zadania służbowe w uczelni wojskowej, szkole podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodku szkolenia, jako jednostce wojskowej;

2) kształci się w uczelni innej niż uczelnia wojskowa i odbywa szkolenia wojskowe w okresie przerwy wakacyjnej;

3) odbywa praktyki w jednostkach wojskowych;

4) realizuje przysługujące mu urlopy.

§ 30.

1. Kandydat pełni dobrowolną zasadniczą służbę wojskową w uczelni wojskowej, szkole podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodku szkolenia na zasadach określonych w art. 143, art. 144 ust. 2 oraz w art. 146 ust. 1-3 ustawy.

2. Kandydat pełni dobrowolną zasadniczą służbę wojskową od dnia stawienia się w uczelni wojskowej, szkole podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodku szkolenia do dnia zwolnienia z tej służby z uwzględnieniem przysługujących mu urlopów. Z tym dniem zostaje zaliczony rozkazem rektora-komendanta uczelni wojskowej, komendanta szkoły podoficerskiej, komendanta centrum szkolenia lub komendanta ośrodka szkolenia do stanu ewidencyjnego tej uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia.

3. Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa trwa do dnia powołania kandydata do zawodowej służby wojskowej lub przeniesienia do aktywnej rezerwy, terytorialnej służby wojskowej albo pasywnej rezerwy na zasadach określonych w art. 146 ustawy.

4. Kandydat może być przeniesiony do innej uczelni wojskowej na swój wniosek przy uwzględnieniu potrzeb Sił Zbrojnych.

5. Przeniesienie kandydata z uczelni wojskowej, w której pełni on dobrowolną zasadniczą służbę wojskową w trakcie kształcenia, do innej uczelni wojskowej następuje na podstawie porozumienia zainteresowanych rektorów-komendantów po uzyskaniu zgody kierownika komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr.

6. Rektor-komendant uczelni wojskowej, w której kandydat pełni dobrowolną zasadniczą służbę wojskową w trakcie kształcenia, przesyła w obiegu elektronicznym wniosek kandydata do rektora-komendanta uczelni wojskowej, do której kandydat ma być przeniesiony. Do wniosku dołącza się wtórnik karty ewidencyjnej oraz kartę ukarań i kartę wyróżnień żołnierza oraz opinie zainteresowanych rektorów-komendantów.

§ 31.

1. W okresie przerwy wakacyjnej kandydaci wskazani w § 3 pkt 1 lit. b odbywają szkolenie, o którym mowa w § 29 pkt 2, w centrum szkolenia lub ośrodku szkolenia oraz szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera w uczelni wojskowej, w której pozostają na ewidencji wojskowej i zaopatrzeniu.

2. Kandydaci wskazani w § 3 pkt 1 lit. b przedkładają na żądanie rektora-komendanta uczelni wojskowej dokumenty dotyczące przebiegu studiów w uczelni innej niż uczelnia wojskowa.

§ 32.

1. Kandydat pełniący służbę w uczelni wojskowej, szkole podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodku szkolenia odbywa praktyki zgodnie z programami lub planami odpowiednio studiów, kształcenia lub szkolenia oraz programami praktyk.

2. Programy kształcenia i plany szkolenia określają w szkołach podoficerskich, centrach szkolenia lub ośrodkach szkolenia ich komendanci, a zatwierdzają organy, którym podlegają szkoły, centra lub ośrodki.

3. Przed zatwierdzeniem programów kształcenia i planów szkolenia organy, którym podlegają szkoły podoficerskie, centra szkolenia lub ośrodki szkolenia, mogą zasięgnąć opinii osób, o których mowa w art. 192 ust. 2 ustawy.

4. W celu odbycia praktyk rektor-komendant uczelni wojskowej, komendant szkoły podoficerskiej, komendant centrum szkolenia lub komendant ośrodka szkolenia kieruje kandydata do jednostki wojskowej, w której kandydat odbywa praktykę zgodnie z programem praktyk.

5. Programy szkolenia wojskowego dla kandydatów wskazanych w § 6 określają rektorzy-komendanci uczelni wojskowych, na których ewidencji wojskowej i zaopatrzeniu pozostają kandydaci.

6. Kandydatowi odbywającemu praktykę zapewnia się udział w przedsięwzięciach szkoleniowych, uroczystościach wojskowych i państwowych z udziałem kadry zawodowej jednostki wojskowej lub pododdziału oraz odpowiednie warunki do samodzielnej nauki.

7. Kandydat, o którym mowa w § 6, może odbywać praktykę zgodnie z programami szkolenia wojskowego.

§ 33.

Bezpośrednim przełożonym kandydatów wskazanych w § 6 jest żołnierz zawodowy wyznaczony przez rektora-komendanta uczelni wojskowej, na której ewidencji wojskowej i zaopatrzeniu pozostaje kandydat.

§ 34.

1. Kandydat rozpoczyna pełnienie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w posiadanym stopniu wojskowym.

2. Kandydat w czasie pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w przypadku kształcenia, o którym mowa w § 3 pkt 1 lit. a i b, może być mianowany do stopnia wojskowego kaprala włącznie.

3. Warunkiem mianowania na wyższy stopień wojskowy są: pozytywne zaliczenie egzaminów objętych programem studiów lub programem kształcenia, uzyskanie pozytywnej opinii oraz brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo karne lub karnoskarbowe, w tym warunkowego umorzenia postępowania na okres próby, albo ukarania dyscyplinarnego, a także brak prowadzonego postępowania karnego, karnoskarbowego lub dyscyplinarnego.

§ 35.

1. Przed zakończeniem dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej kandydat, o którym mowa w:

1) § 3 pkt 1 lit. a i b,

2) § 3 pkt 2 - gdy program kształcenia trwa do 12 miesięcy

- przystępuje do egzaminu na podoficera, z wyjątkiem osoby, która rozpoczyna dobrowolną zasadniczą służbę wojskową w stopniu wyższym niż starszy szeregowy specjalista (starszy marynarz specjalista).

2. Egzamin na podoficera w uczelni wojskowej przeprowadza komisja do spraw przeprowadzania egzaminu na podoficera, którą powołuje rektor komendant uczelni wojskowej.

3. W przypadku uzyskania z egzaminu na podoficera ogólnej oceny niedostatecznej lub nieprzystąpienia do egzaminu z przyczyn losowych lub zdrowotnych kandydat może wystąpić z wnioskiem o wyznaczenie dodatkowego terminu egzaminu. Dodatkowy termin wyznacza rektor-komendant. Termin egzaminu może być przesunięty na wniosek kandydata tylko jeden raz.

§ 36.

1. Kandydatowi będącemu studentem uczelni wojskowej wskazanej w § 3 pkt 1 lit. a lub b, który złożył przysięgę wojskową, nadaje się tytuł „podchorążego”, który jest używany wraz ze stopniem wojskowym.

2. Tytułu „podchorążego” używa się bezpośrednio po stopniu wojskowym.

§ 37.

1. Kandydatowi, z wyłączeniem osób, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. a i b, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 2 dni kalendarzowych za każdy pełny miesiąc nauki.

2. Kandydatowi, o którym mowa w § 3 pkt 1 lit. a i b, w trakcie kształcenia w uczelni wojskowej przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 30 dni kalendarzowych oraz dodatkowy urlop na warunkach urlopu wypoczynkowego w wymiarze:

1) 10 dni kalendarzowych - w okresie zimowym;

2) 5 dni kalendarzowych - w okresie wiosennym;

3) liczby dni pozostających do zakończenia sesji egzaminacyjnej - po wcześniejszym zaliczeniu tej sesji.

§ 38.

Kandydatowi w trakcie kształcenia może być udzielony urlop:

1) okolicznościowy, na jego pisemny udokumentowany wniosek, w wymiarze jednorazowo do 5 dni roboczych - w przypadku:

a) zgonu i pogrzebu lub ciężkiej choroby najbliższego członka rodziny, za którego uważa się małżonka, dziecko, ojca, matkę, byłego opiekuna prawnego, siostrę, brata, babkę lub dziadka żołnierza, a także dziecko, ojca, matkę lub byłego opiekuna prawnego małżonka żołnierza,

b) zawarcia związku małżeńskiego przez żołnierza,

c) urodzenia się dziecka żołnierza,

d) potrzeby załatwienia spraw rodzinnych i osobistych;

2) z tytułu honorowego krwiodawstwa - w wymiarze 1 dnia kalendarzowego za każde oddane 200 ml krwi.

§ 39.

Urlopów udziela, określając ich terminy, odpowiednio rektor-komendant uczelni wojskowej, komendant szkoły podoficerskiej, komendant centrum szkolenia lub komendant ośrodka szkolenia albo przełożony w jednostce wojskowej, w której kandydat odbywa praktykę.

§ 40.

Urlop nagrodowy udzielony przez przełożonego w jednostce wojskowej, w której kandydat odbywa praktykę, wykorzystuje się przed zakończeniem tej praktyki.

§ 41.

1. O przedłużenie urlopu wypoczynkowego kandydat zwraca się z pisemną prośbą do dowódcy (komendanta) garnizonu, w którym przebywa, lub do szefa najbliższego WCR, przedkładając odpowiednie dokumenty na potwierdzenie zaistniałej okoliczności.

2. Dowódca (komendant) garnizonu lub szef WCR zawiadamia niezwłocznie właściwego rektora-komendanta uczelni wojskowej, komendanta szkoły podoficerskiej, komendanta centrum lub komendanta ośrodka szkolenia, a w przypadku kandydatów odbywających praktyki w jednostkach wojskowych - także dowódców tych jednostek o przedłużeniu kandydatowi urlopu.

§ 42.

1. Kandydat - kobieta w przypadku zajścia w ciążę informuje niezwłocznie na piśmie o tym fakcie rektora-komendanta uczelni wojskowej, komendanta szkoły podoficerskiej, komendanta centrum szkolenia lub komendanta ośrodka szkolenia, przedstawiając również na tę okoliczność stosowne zaświadczenie lekarskie.

2. Rektor-komendant uczelni wojskowej, komendant szkoły podoficerskiej, komendant centrum szkolenia lub komendant ośrodka szkolenia, po zasięgnięciu opinii kandydata - kobiety ustala wymiar oraz termin rozpoczęcia urlopu bezpłatnego, o którym mowa w art. 285 ust. 1 ustawy. Ustalając termin urlopu bezpłatnego kandydata - kobiety, uwzględnia w miarę możliwości etap nauki, na jakim ją przerwała.

3. Do czasu rozpoczęcia urlopu bezpłatnego rektor-komendant uczelni wojskowej, komendant szkoły podoficerskiej, komendant centrum szkolenia lub komendant ośrodka szkolenia może na wniosek kandydata - kobiety zwolnić ją z części zajęć wojskowych.

4. Uzupełnienie zajęć wojskowych następuje po powrocie kandydata - kobiety z urlopu bezpłatnego.

5. W okresie udzielonego urlopu bezpłatnego kandydatowi - kobiecie nie przysługują świadczenia w zakresie zakwaterowania, wyżywienia oraz inne należności finansowe z tytułu pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

6. Kandydat - kobieta, której udzielono urlopu bezpłatnego, zgłasza się do pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w dniu ustalonym z rektorem-komendantem uczelni wojskowej, komendantem szkoły podoficerskiej, komendantem centrum szkolenia lub komendantem ośrodka szkolenia.

7. Sposób sprawowania opieki nad dzieckiem przez kandydata - kobietę nie może wpływać na przebieg dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

§ 43.

1. Opinię o kandydacie sporządza się nie później niż miesiąc przed planowanym zakończeniem dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

2. Opiniujący sporządza „Opinię dotyczącą żołnierza pełniącego dobrowolną zasadniczą służbę wojskową w trakcie kształcenia” na arkuszu opinii, zwanym dalej „arkuszem”.

3. Opiniowany kandydat, najpóźniej w dniu zapoznania się z opinią, może wpisać w arkuszu własne propozycje dotyczące dalszego przebiegu służby.

4. Opinię dotyczącą kandydatów sporządza osobiście pierwszy przełożony żołnierza będący żołnierzem zawodowym.

5. Opinię dotyczącą kandydatów wskazanych w § 3 pkt 1 lit. b, jeżeli zostali skierowani przez rektora-komendanta uczelni wojskowej do odbywania dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w centrum szkolenia lub ośrodku szkolenia, sporządza wyznaczony przez komendanta centrum szkolenia lub komendanta ośrodka szkolenia żołnierz zawodowy.

6. Wzór arkusza opinii jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 44.

1. Warunkiem sporządzenia opinii jest uprzednie ocenienie przez opiniującego:

1) wywiązywania się opiniowanego z obowiązków służbowych lub zadań służbowych według następujących kryteriów:

a) wyszkolenie bojowe,

b) jakość i terminowość wykonywania obowiązków służbowych lub zadań służbowych,

c) dyspozycyjność, z uwzględnieniem danych mających charakter informacyjny dotyczących liczby dni nieobecności:

- nieusprawiedliwionych,

- z tytułu tymczasowego aresztowania,

- z tytułu zastosowania dyscyplinarnych środków zapobiegawczych,

- z tytułu przebywania na zwolnieniach lekarskich, z wyjątkiem przebywania na zwolnieniach lekarskich, za które żołnierz zachowuje prawo do 100 % uposażenia,

d) samodzielność i inicjatywa,

e) sprawność fizyczna;

2) kompetencji i predyspozycji opiniowanego - według następujących kryteriów:

a) odpowiedzialność,

b) trafność i szybkość podejmowania decyzji,

c) odporność na stres i trudy służby,

d) planowanie i organizacja pracy,

e) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

f) stosowanie się do przepisów, norm i reguł,

g) rozwój własny i podnoszenie kwalifikacji,

h) dbałość o sprzęt i mienie,

i) kultura osobista i dbałość o wygląd zewnętrzny;

3) postawy i zachowania opiniowanego poza godzinami służby.

2. W przypadku opiniowanego kandydata w ocenie sprawności fizycznej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. e, bierze się również pod uwagę ocenę z egzaminu sprawności fizycznej, któremu podlegał on w okresie opiniowania.

§ 45.

W ramach opiniowania służbowego kandydatów opiniujący uwzględnia także kryteria dodatkowe, które obejmują zaangażowanie kandydata w realizację w szczególności czasowego pełnienia dodatkowych obowiązków służbowych lub nieetatowych funkcji, szkoleń wojskowych i ćwiczeń poligonowych (morskich) oraz inicjatyw społecznych promujących postawę patriotyczną i proobronną.

§ 46.

1. Opiniujący w trakcie sporządzania opinii, oceniając wywiązywanie się opiniowanego żołnierza z obowiązków służbowych lub zadań służbowych według kryteriów, o których mowa w § 44 ust. 1 pkt 1, wyraża je liczbą przyznanych punktów zgodnie z następującymi poziomami:

1) 12 punktów - jeżeli opiniowany przewyższa wymagania;

2) 9 punktów - jeżeli opiniowany spełnia wymagania;

3) 6 punktów - jeżeli opiniowany spełnia wymagania w ograniczonym zakresie;

4) 0 punktów - jeżeli opiniowany nie spełnia wymagań.

2. Ocena wywiązywania się opiniowanego z obowiązków służbowych lub zadań służbowych stanowi sumę punktów uzyskanych przez niego za poszczególne kryteria.

§ 47.

1. Opiniujący w trakcie sporządzania opinii, oceniając poszczególne kompetencje i predyspozycje opiniowanego żołnierza według kryteriów, o których mowa w § 44 ust. 1 pkt 2, wyraża je liczbą przyznanych punktów zgodnie z następującymi poziomami:

1) opiniowany przewyższa wymagania - 4 punkty;

2) opiniowany spełnia wymagania - 3 punkty;

3) opiniowany spełnia wymagania w ograniczonym zakresie - 2 punkty;

4) opiniowany nie spełnia wymagań - 0 punktów.

2. Ocenę dodatkowych kryteriów, o których mowa w § 45, wyraża się opisowo oraz w liczbie przyznanych punktów w skali od 0 do 4 punktów.

3. Ocena kompetencji i predyspozycji opiniowanego stanowi sumę punktów uzyskanych przez niego za poszczególne kryteria kompetencji i predyspozycji, o których mowa w § 44 ust. 1 pkt 2, oraz punktów uzyskanych za kryteria dodatkowe, o których mowa w § 45.

§ 48.

1. Ogólną ocenę opiniowanego wystawia się na podstawie sumy punktów, o których mowa w § 46 ust. 2 i § 47 ust. 3, według następującej skali:

1) wzorowa (6) - jeżeli uzyskał powyżej 92 punktów;

2) bardzo dobra (5) - jeżeli uzyskał od 77 do 92 punktów;

3) dobra (4) - jeżeli uzyskał od 60 do 76 punktów;

4) dostateczna (3) - jeżeli uzyskał od 38 do 59 punktów;

5) niedostateczna (2) - jeżeli uzyskał poniżej 38 punktów.

2. W przypadku stwierdzenia faktów świadczących o postawie i zachowaniu poza godzinami służby opiniowanego żołnierza nielicujących z godnością i postawą żołnierza sumę punktów obniża się stosownie do charakteru zachowań o wartość w przedziale od 1 do 20 punktów i uzasadnia się to obniżenie pisemnie.

3. Opiniujący może w formie opisowej uzasadnić wystawioną ogólną ocenę zawartą w opinii w odniesieniu do ocen od dostatecznej (3) do wzorowej (6).

4. W przypadku wystawienia oceny niedostatecznej (2) sporządza się jej uzasadnienie w formie opisowej.

§ 49.

Opinię o kandydacie sporządza się w przypadku jego zwolnienia z dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej na czas kształcenia, a także w przypadku złożenia wniosku o powołanie do zawodowej służby wojskowej oraz w czasie jej pełnienia na wniosek:

1) dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz będzie pełnił czynną służbę wojskową;

2) szefa wojskowego centrum rekrutacji;

3) kandydata.

§ 50.

1. Po przeprowadzeniu opiniowania służbowego opiniujący podpisuje oryginał opinii i wpisuje datę jej sporządzenia.

2. Przełożony zapoznaje kandydata z opinią podczas rozmowy oraz doręcza za pokwitowaniem potwierdzoną kopię opinii kandydatowi, którego ona dotyczy, w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia. Podczas rozmowy przełożony poucza opiniowanego o przysługującym prawie do wniesienia odwołania od opinii. Przełożony fakt ten potwierdza w arkuszu.

3. Jeżeli opiniowany odmawia przyjęcia opinii, za równoważne z doręczeniem uznaje się zapoznanie opiniowanego z treścią opinii przez jej odczytanie. Przełożony poucza opiniowanego o przysługującym mu prawie do wniesienia odwołania od opinii i dokonuje adnotacji o tym fakcie w arkuszu.

4. W przypadku braku możliwości zapoznania opiniowanego z opinią w sposób określony w ust. 2 przełożony zapoznaje opiniowanego z tą opinią w inny możliwy sposób:

1) przesyła mu tę opinię za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na jego adres zamieszkania;

2) doręcza mu tę opinię osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej przez siebie osoby do miejsca przebywania opiniowanego.

5. Fakt doręczenia opinii w sposób, o którym mowa w ust. 4, opiniujący potwierdza stosowną notatką służbową.

§ 51.

1. Odwołanie od opinii opiniowany wnosi na piśmie za pośrednictwem opiniującego do wyższego przełożonego w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

2. Opiniujący w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania przesyła opinię, wraz z odwołaniem i swoim stanowiskiem w sprawie, do wyższego przełożonego.

3. Wyższy przełożony w przypadku:

1) utrzymania w mocy opinii - dokonuje w arkuszu adnotacji o sposobie rozpatrzenia odwołania, a następnie potwierdza to własnoręcznym podpisem oraz opatruje datą;

2) zmiany lub uzupełnienia opinii - dokonuje w arkuszu zmian lub uzupełnień pismem odręcznym w kolorze czerwonym, co potwierdza własnoręcznym podpisem i opatruje datą, a następnie dokonuje adnotacji o sposobie rozpatrzenia odwołania;

3) uchylenia i wydania nowej opinii - przekreśla pierwszą stronę arkusza kolorem czerwonym oraz dokonuje adnotacji o sposobie rozpatrzenia odwołania, co potwierdza własnoręcznym podpisem oraz opatruje datą, a następnie wydaje nową opinię;

4) uchylenia opinii, jeżeli brak było podstaw prawnych do jej sporządzenia - przekreśla pierwszą stronę arkusza kolorem czerwonym oraz dokonuje adnotacji o sposobie rozpatrzenia odwołania, co potwierdza własnoręcznym podpisem oraz opatruje datą.

4. Wyższy przełożony w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania informuje opiniowanego oraz opiniującego o sposobie rozpatrzenia odwołania i doręcza opiniowanemu - za pokwitowaniem - potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię ostatecznej opinii.

5. W przypadku wydania nowej opinii na podstawie ust. 3 pkt 3 przepisy § 44-48 i § 50 stosuje się odpowiednio.

§ 52.

1. Wniosek o zweryfikowanie ostatecznej opinii, w której opiniowanemu wystawiono ocenę ogólną niedostateczną, opiniowany wnosi na piśmie do dowódcy jednostki wojskowej w terminie 3 dni od dnia doręczenia mu ostatecznej opinii.

2. Jeżeli opiniowany nie złożył odwołania od opinii, w której przełożony wystawił ogólną ocenę niedostateczną, termin, o którym mowa w ust. 1, biegnie od dnia, w którym opinia stała się ostateczna.

3. W przypadku powołania komisji, o której mowa w art. 127 ust. 11 ustawy, komisja ta przedstawia swoją opinię dowódcy jednostki wojskowej nie później niż w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez dowódcę wniosku kandydata.

4. Dowódca jednostki wojskowej informuje opiniowanego oraz opiniującego o sposobie zweryfikowania opinii i doręcza opiniowanemu - za pokwitowaniem - potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zweryfikowanej opinii.

5. W przypadku uchylenia i wydania nowej opinii przepisy § 44-48 i § 50 stosuje się odpowiednio.

§ 53.

Dowódca jednostki wojskowej w ostatecznej albo zweryfikowanej opinii wyznacza również kierunek rozwoju zawodowego i określa potrzeby szkoleniowe opiniowanego kandydata.

§ 54.

W przypadku odwołania od opinii wniesionego w trybie określonym w art. 127 ust. 14 ustawy przepisy § 50 stosuje się odpowiednio.

§ 55.

Arkusze ostatecznych opinii włącza się do teczki akt personalnych opiniowanego.

§ 56.

1. Zwolnienie z dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, również w przypadku jej przerwania, następuje rozkazem personalnym.

2. Rozkaz personalny o zwolnieniu z dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia wydany dla celów ewidencyjnych w przypadkach, o których mowa w art. 128 ust. 1 i 2 ustawy, doręcza kandydatowi odpowiednio rektor-komendant uczelni wojskowej lub dowódca rodzaju Sił Zbrojnych, któremu podlega szkoła podoficerska, centrum szkolenia lub ośrodek szkolenia.

3. Organy, o których mowa w ust. 2, przesyłają do kierownika komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr kopie ostatecznych rozkazów personalnych o zwolnieniu z dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia, wydanych dla celów ewidencyjnych.

4. W przypadku zwolnienia kandydata, o którym mowa w § 3 pkt 1 lit. b, rektor-komendant uczelni wojskowej, na której zaopatrzeniu kandydat pozostawał, informuje o jego zwolnieniu kierownika komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr oraz rektora uczelni innej niż uczelnia wojskowa.

§ 57.

1. Kandydata zwalnianego z dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia rektor-komendant uczelni wojskowej, komendant szkoły podoficerskiej, komendant centrum szkolenia lub komendant ośrodka szkolenia przenosi do pasywnej rezerwy z wyjątkiem przypadku, gdy kandydat ten został powołany do zawodowej służby wojskowej, aktywnej rezerwy lub terytorialnej służby wojskowej.

2. O zwolnieniu kandydata z dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia rektor-komendant uczelni wojskowej, komendant szkoły podoficerskiej, komendant centrum szkolenia lub komendant ośrodka szkolenia zawiadamia szefa WCR obejmującego zasięgiem terytorialnym siedzibę danej uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia.

3. Kandydatowi zwolnionemu z dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia, w uczelni wojskowej, w szkole podoficerskiej, w centrum szkolenia lub ośrodku szkolenia wydaje się na jego prośbę zaświadczenie o przebiegu nauki lub szkolenia.

§ 58.

1. W przypadku uchylenia orzeczenia, o którym mowa w art. 128 ust. 1 pkt 6 ustawy, albo uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji o zwolnieniu kandydata z dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia ulegają uchyleniu skutki tego orzeczenia lub decyzji, jakie wynikły z tego tytułu dla kandydata.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, przywrócenie kandydata do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia następuje w miarę możliwości kontynuowania nauki od etapu, na jakim ją przerwał, jeżeli spełnia on warunki powołania do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia, z zachowaniem nabytych uprawnień.

§ 59.

Żołnierza, o którym mowa w art. 146 ust. 5 ustawy, który zdał egzamin na podoficera i nie złożył wniosku o powołanie do zawodowej służby wojskowej, rektor-komendant uczelni wojskowej mianuje na pierwszy stopień w korpusie podoficerów przed zakończeniem dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

§ 60.

1. Wobec osoby, o której mowa w art. 146 ust. 3 ustawy, ubiegającej się o ponowne powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia na studiach stacjonarnych w uczelni wojskowej lub uczelni innej niż uczelnia wojskowa przepis art. 146 ust. 4 ustawy stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku ponownego powołania do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia na studiach stacjonarnych w uczelni wojskowej lub uczelni innej niż uczelnia wojskowa łączny czas tej służby wojskowej nie może być dłuższy niż 12 miesięcy z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 2 ustawy.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się wobec osób powołanych do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w trakcie kształcenia, które odbywały dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, z wyłączeniem jej pełnienia w trakcie kształcenia.

§ 61.

1. Żołnierz, o którym mowa w art. 95 ust. 5 ustawy, składa wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej do organu właściwego do tego powołania w przypadku:

1) o którym mowa w § 3 pkt 1 i 4 - do kierownika komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr;

2) o którym mowa w § 3 pkt 2 i 3 - do dowódcy rodzaju Sił Zbrojnych, któremu podlega szkoła podoficerska, centrum szkolenia lub ośrodek szkolenia.

2. Do wniosku kandydat dołącza:

1) oświadczenie o nieprowadzeniu przeciwko niemu postępowania karnego;

2) inne uwierzytelnione dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do powołania do zawodowej służby wojskowej.

3. Po złożeniu wniosku rektor-komendant uczelni wojskowej, komendant szkoły podoficerskiej, komendant centrum szkolenia lub komendant ośrodka szkolenia podpisuje z kandydatem umowę.

4. Wniosek przesyła się za pośrednictwem rektora-komendanta uczelni wojskowej, komendanta szkoły podoficerskiej, komendanta centrum szkolenia lub komendanta ośrodka szkolenia.

5. Do wniosku rektor-komendant uczelni wojskowej, komendant szkoły podoficerskiej, komendant centrum szkolenia lub komendant ośrodka szkolenia dołącza:

1) opinię, o której mowa w § 43 ust. 2;

2) informację o spełnieniu wymogów określonych w regulaminie nauki lub studiów;

3) kopię karty kar i wyróżnień, odpis albo uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia;

4) kopię umowy.

6. Wniosek składa się nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

7. Wzór umowy jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 62.

1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w § 61 ust. 1, organ wojskowy, do którego wpłynął ten wniosek, wydaje rozkaz personalny o powołaniu żołnierza do zawodowej służby wojskowej, który przesyła odpowiednio:

1) rektorowi-komendantowi danej uczelni wojskowej - w przypadku kształcenia w ramach studiów stacjonarnych i kursu oficerskiego trwającego dłużej niż 12 miesięcy;

2) komendantowi szkoły podoficerskiej, komendantowi centrum szkolenia lub komendantowi ośrodka szkolenia - w przypadku kształcenia, o którym mowa w art. 95 ust. 4 pkt 2 lit. a ustawy.

2. Odmowa powołania do zawodowej służby wojskowej następuje w formie rozkazu personalnego wydanego przez organ właściwy do powołania do zawodowej służby wojskowej, który jest doręczany stronie oraz przesyłany odpowiednio do organu, o którym mowa w ust. 1.

§ 63.

1. Rozkaz personalny, o którym mowa w § 62 ust. 1, doręcza kandydatowi odpowiednio rektor-komendant danej uczelni wojskowej, komendant szkoły podoficerskiej, komendant centrum szkolenia lub komendant ośrodka szkolenia.

2. Wykaz żołnierzy powołanych do zawodowej służby wojskowej w trakcie kształcenia rektorzy-komendanci uczelni wojskowych, komendanci szkół podoficerskich, komendanci centrów szkolenia lub komendanci ośrodków szkolenia przesyłają do szefa WCR obejmującego zasięgiem terytorialnym siedzibę danej uczelni, szkoły, centrum lub ośrodka.

§ 64.

1. Rektor-komendant uczelni wojskowej, komendant szkoły podoficerskiej, komendant centrum szkolenia lub komendant ośrodka szkolenia, ustalając koszty kształcenia w tej uczelni, szkole, centrum lub ośrodku, ponoszone na utrzymanie i naukę żołnierza, o którym mowa w art. 95 ust. 5 ustawy, określa łącznie koszty przypadające na jednego żołnierza w zakresie zakwaterowania, umundurowania, wyżywienia oraz nauki.

2. Koszty kształcenia ustala się w oparciu o średnią wartość świadczeń należnych żołnierzowi zawodowemu, które zostaną wydane mu w naturze lub wypłacone w postaci ekwiwalentu, i obejmują:

1) zakwaterowanie:

a) wartość zużytych mediów i usług komunalnych,

b) wartość sprzętu kwaterunkowego i przeciwpożarowego oraz wyposażenia nieuznawanego za środki trwałe,

c) wartość pościeli,

d) wartość usług w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków;

2) umundurowanie:

a) wartość wydanego umundurowania i wyekwipowania,

b) wartość wydanych środków czystości i środków higieny osobistej,

c) wartość usług pralniczych i krawieckich,

d) wartość otrzymanych równoważników;

3) wyżywienie, w przypadku korzystania z bezpłatnego wyżywienia w czasie pobierania nauki:

a) wartość odpowiedniej normy wyżywienia,

b) koszty przygotowania i wydania posiłków;

4) świadczenia związane z nauką:

a) stypendia,

b) czesne,

c) wartość wydanych książek i pomocy dydaktycznych,

d) wartość wydanych do zużycia pomocy naukowych i dydaktycznych,

e) wartość dojazdu i przejazdu do miejsca pobierania nauki - w wysokości ustalonej dla zwrotu kosztów podróży służbowej.

3. Wysokość kosztów kształcenia w odniesieniu do żołnierza zawodowego ustala rektor-komendant uczelni wojskowej, komendant szkoły podoficerskiej, komendant centrum szkolenia lub komendant ośrodka szkolenia, w porozumieniu z kierownikiem komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw szkolnictwa wojskowego.

4. Okres, za który nalicza się koszty kształcenia, obejmuje okres kształcenia od dnia jego rozpoczęcia do dnia jego ukończenia albo przerwania, w tym urlopy i inne okresy nieobecności.

5. Warunki zwrotu poniesionych kosztów na utrzymanie i naukę żołnierza zawodowego określa umowa.

6. Umowę włącza się do teczki akt personalnych kandydata na żołnierza zawodowego.

§ 65.

Kandydatów wskazanych w § 62 ust. 1 w przypadku odbywania kształcenia na zasadach określonych w art. 95 ust. 4 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a ustawy, którzy:

1) zdali egzamin na podoficera, powołuje się do zawodowej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia w uczelni wojskowej w korpusie podoficerskim w stopniu kaprala (mata);

2) nie zdali albo nie zdawali egzaminu na podoficera, powołuje się do zawodowej służby wojskowej pełnionej w ramach kształcenia w uczelni wojskowej w posiadanym stopniu wojskowym.

§ 66.

Kandydata powołanego do zawodowej służby wojskowej, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie stawił się do pełnienia tej służby, zwalnia się z dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i przenosi do pasywnej rezerwy.

§ 67.

1. Do żołnierzy zawodowych, o których mowa w art. 92 ust. 1 oraz art. 140 ust. 10 i 11 ustawy, ubiegających się o pobieranie nauki w uczelni wojskowej, w centrum szkolenia lub w szkole podoficerskiej albo pobierających już naukę w uczelni wojskowej, w centrum szkolenia lub w szkole podoficerskiej przepisy § 3-18, § 32 ust. 1-4 i 6 oraz § 33 stosuje się odpowiednio.

2. Żołnierze zawodowi, o których mowa w art. 140 ust. 10 i 11 ustawy, ubiegający się o przyjęcie do uczelni wojskowej, centrum szkolenia lub do szkoły podoficerskiej zdają sprawdzian sprawności fizycznej według zakresu ćwiczeń określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 332 ust. 9 ustawy.

3. W odniesieniu do żołnierzy zawodowych, o których mowa w art. 140 ust. 10 i 11 ustawy, którzy przed przyjęciem na naukę w uczelni wojskowej, centrum szkolenia lub w szkole podoficerskiej zostali powołani do zawodowej służby wojskowej, za ostatnią opinię uznaje się opinię uzyskaną przez żołnierza w zawodowej służbie wojskowej.

Rozdział 4

Przepis przejściowy

§ 68.

W sprawach wszczętych i niezakończonych stosuje się przepisy dotychczasowe.

Rozdział 5

Przepis końcowy

§ 69.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1088, 1234, 1672, 1872 i 2005 oraz z 2024 r. poz. 124 i 227.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie kształcenia kandydatów do zawodowej służby wojskowej w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich, centrach szkolenia lub ośrodkach szkolenia (Dz. U. poz. 1448 oraz z 2023 r. poz. 557 i 834), które utraciło moc z dniem 30 marca 2024 r. zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1872).

Załącznik 1. [WZÓR - ARKUSZ OPINII]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 5 kwietnia 2024 r. (Dz. U. poz. 584)

Załącznik nr 1

WZÓR - ARKUSZ OPINII

Załącznik 2. [WZÓR UMOWY]

Załącznik nr 2

WZÓR UMOWY


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-17
  • Data wejścia w życie: 2024-04-18
  • Data obowiązywania: 2024-04-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA