REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 587

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 10 kwietnia 2024 r.

w sprawie organu właściwego w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 32 ust. 2a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa organ właściwy w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin, zakres jego działania, stopień dysponenta środków, siedzibę organu, strukturę organizacyjną oraz sposób powoływania i odwoływania organu oraz jego zastępców.

§ 2. [Dyrektor Biura Emerytalnego Służby Więziennej oraz zastępcy]

1. Dyrektor Biura Emerytalnego Służby Więziennej, zwany dalej „Dyrektorem Biura”, jest organem właściwym w sprawach zaopatrzenia emerytalnego osób, o których mowa w § 1.

2. Dyrektora Biura powołuje i odwołuje Dyrektor Generalny Służby Więziennej.

3. Zastępców Dyrektora Biura powołuje i odwołuje Dyrektor Generalny Służby Więziennej na pisemny wniosek Dyrektora Biura.

§ 3. [Dysponent środków budżetowych]

Dyrektor Biura jest dysponentem trzeciego stopnia środków budżetu państwa.

§ 4. [Siedziba Dyrektora Biura]

Siedzibą Dyrektora Biura jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 5. [Zadania Dyrektora Biura]

Do zadań Dyrektora Biura należą:

1) ustalanie prawa do zaopatrzenia emerytalnego i wysokości świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia oraz ustalanie prawa do innych świadczeń i ich wysokości na podstawie odrębnych przepisów funkcjonariuszom Służby Więziennej zwolnionym ze służby oraz członkom ich rodzin;

2) dokonywanie wypłat świadczeń pieniężnych w ramach zaopatrzenia emerytalnego oraz świadczeń pieniężnych przysługujących na podstawie odrębnych przepisów, a także współpraca z instytucjami finansowymi w tym zakresie;

3) dokonywanie waloryzacji wypłacanych świadczeń pieniężnych;

4) dokonywanie potrąceń i egzekucji ze świadczeń pieniężnych;

5) ustalanie kwot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych oraz dochodzenie ich zwrotu;

6) współpraca z organami emerytalnymi i rentowymi w sprawach dotyczących zabezpieczenia społecznego;

7) współpraca z organami administracji rządowej, organami jednostek organizacyjnych Służby Więziennej oraz komórkami organizacyjnymi Centralnego Zarządu Służby Więziennej;

8) przedkładanie Ministrowi Sprawiedliwości zaopiniowanych wniosków o przyznanie zaopatrzenia emerytalnego w drodze wyjątku;

9) opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących zaopatrzenia emerytalnego;

10) rozpatrywanie skarg i wniosków w sprawach z zakresu zaopatrzenia emerytalnego;

11) prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej oraz wykonywanie budżetu państwa według zasad określonych dla jednostek budżetowych;

12) wykonywanie obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie zdrowotne;

13) prowadzenie informatycznej bazy danych dotyczącej osób uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz bieżąca aktualizacja tej bazy;

14) udostępnianie informacji w sprawach dotyczących zaopatrzenia emerytalnego w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami;

15) naliczanie i podział środków funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin pomiędzy jego dysponentów.

§ 6. [Biuro Emerytalne Służby Więziennej]

1. Obsługę realizacji zadań Dyrektora Biura, o których mowa w § 5, zapewnia Biuro Emerytalne Służby Więziennej.

2. W skład Biura Emerytalnego Służby Więziennej wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Zespół Ustalania Świadczeń;

2) Zespół Realizacji Świadczeń;

3) samodzielne stanowisko do spraw audytu wewnętrznego.

§ 7. [Zachowanie stanowisk]

Osoby zajmujące w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stanowiska Dyrektora Biura i zastępców Dyrektora Biura, powołane na te stanowiska na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie organu właściwego w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. poz. 2721 oraz z 2023 r. poz. 515), zachowują swoje stanowiska.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 kwietnia 2024 r.1)

Minister Sprawiedliwości: A. Bodnar


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie organu właściwego w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. poz. 2721 oraz z 2023 r. poz. 515), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia (Dz. U. poz. 658).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-18
  • Data wejścia w życie: 2024-04-21
  • Data obowiązywania: 2024-04-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA