REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 592

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI1)

z dnia 15 kwietnia 2024 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność bieżącą instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 402 pkt 2a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność bieżącą instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz]

W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność bieżącą instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2023 r. poz. 2221) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. W przypadku instytutu Sieci:

1) powstałego w drodze przekształcenia instytutu badawczego,

2) utworzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz

- przy przyznawaniu środków finansowych w okresie 12 miesięcy od dnia przekształcenia albo utworzenia nie uwzględnia się szczegółowych kryteriów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.”;

2) w § 3:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Jeżeli przekształcenie instytutu badawczego w instytut Sieci albo utworzenie instytutu Sieci nastąpiło w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia, dyrektor tego instytutu Sieci przygotowuje wniosek dotyczący przyznania środków finansowych na rok następujący po roku przekształcenia albo utworzenia i przekazuje go do zaopiniowania przez prezesa w terminie 7 dni od dnia przekształcenia albo utworzenia.

1b. Instytutowi Sieci mogą zostać przyznane środki finansowe także na rok, w którym nastąpiło przekształcenie instytutu badawczego w ten instytut Sieci albo utworzenie tego instytutu Sieci, pod warunkiem, że wniosek zostanie przekazany do zaopiniowania przez prezesa nie później niż do dnia 15 listopada.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezes wydaje opinię dotyczącą wysokości środków finansowych określonej we wniosku do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok, na który środki te mają zostać przyznane, a w przypadku wniosków, o których mowa w ust. 1a i 1b, w terminie 10 dni od dnia ich przekazania do zaopiniowania.”;

3) w § 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w terminie do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok, na który środki finansowe mają zostać przyznane, a w przypadku instytutu Sieci, o którym mowa w § 2 ust. 2, w terminie 5 dni od dnia otrzymania opinii prezesa dotyczącej wysokości środków finansowych określonej we wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1a albo 1b.”;

4) w § 5 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Wnioski, o których mowa w § 3 ust. 1a i 1b, składane przed upływem 12 miesięcy od dnia przekształcenia instytutu badawczego w instytut Sieci albo utworzenia instytutu Sieci nie zawierają informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4.”.

§ 2. [Termin do złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania]

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego składa wniosek o przyznanie środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 2a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na 2024 r. w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Nauki: wz. M. Gzik


1) Minister Nauki kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki (Dz. U. poz. 2716).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1088, 1234, 1672, 1872 i 2005 oraz z 2024 r. poz. 124 i 227.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA